3
Il pite mete piti pinuwepe re puntoluwepe nimoure mete pite Ma Ili
Il wuso pirpei polpepei, “Metine piti onposi lirpolo ma lesio towa liti linuwepe re luntoluwepe nimoure mete pite Ma Ili, le onom natowo towa teingitei piti lesio”, il fei pepe olo pirpei punkom. Metine piti linuwepe re luntoluwepe nimoure mete pite Ma Ili, le ma il menemple olpe re ma poluwo kolo olo, le ma laisene moto nenpeiye, le metine piti lanri onom, kotopa lotei re telpalo lotei. Le ma metine piti kesipe mete nampir lilape le winem lele piti luntoluwepe lire tipe re oweli lo poi piti petei, le le ma metine piti telpalo leptalo nimoure mete loporo. Le ma metine piti laplei tipe luwi le le lini lurungo kolo, lo le metine piti onom kotu frou le le lapuwe re losiepe mete nemple kolo olo, wolo le ma metine piti il malye le le ratei lire onom malye. Le le ma metine piti onom puwotei lire era kolo olo. Metine piti linuwepe re luntoluwepe nimoure mete pite Ma Ili, le ma metine piti telpalo luntoluwene moto re eple pele loporo, le le leptalo eple pele piti paptowo mingim le pe pingiepe il pele. Le wuso metine lironom lire wai piti luntoluwene moto re eple pele loporo, le lolomen ma retai piti luntoluwepe nimoure mete pite Ma Ili? Ma olo. Metine piti linuwepe re luntoluwepe mete pite Ma Ili lepe, le ma metine piti nempisye lepei weitei yofu kolo olo. Wuso ise yaltei metine fei lolpepe lesio towa fei lepe, le ma rautu lotei yawi le Ma Ili ma watowo moingi watafei le watowo towa moingi lepe. Metine piti yaltei linuwepe re luntoluwepe nimoure mete pite Ma Ili, le ma metine piti nange lele teingi, mete piti pulpowo Ma Ili kolo pepe, pe re peila nange lele, metine fei lolpepe lepe ise miso yaltei lesio towa fei lepei. Le miso kete topo oli lalteise kolo, le le miso luwalo tisi oli lite Towa kolo olo.
Mete piti pesio towa liti kaniepe nimoure mete pite Ma Ili
Mete piti pesio towa liti kaniepe nimoure mete pite Ma Ili, pe ma mete piti nange teingipe le pe mete piti nel loli ilo ilo kolo olo. Pe ma mete piti pirkilau paplei wain tipeluwi kolo, lo pe ma mete piti pire filai kolo olo. Pe ma mete piti pirkilau pesiepe il punkom wuso wem linu olo kotire pato wolo fei Ma Ili kosauku alepe nimin, le pe ma onposi poporo piti pingiepe il fei pepe. 10 Ise ma yinu yintape il re kapi yaptei yiripe wo, le wem ise yulpope, ise ma watepe towa fei lepe pesio. 11 Nimoure pelpe re ma telpalo potei, wai lelpe teingi le pe ma nimoure piti pila il kolo olo. Pe ma nimoure piti enke olpe pire nemple kolo olo, le men nange re pe paplingi kolo, paptei alepe nimin. 12 Metine piti lesio towa liti kaniepe nimoure mete pite Ma Ili, le ma metine piti laisene moto nenpiyeye, le le ma telpalo luntoluwene moto re eple pele loporo. 13 Pe piti telpalo pesio towa lelpe poporo, pe kali nange teingi le pe miso pirkilau pirpei pire il pite Krais Jisas wuso pe pulpope pepe.
Il pal pite il punkom pite Ma Ili
14 Ki kantei youti nepei kirpeiye le ki onom nato piti wem kurau le ki ma kau kuliye. 15 Le wuso ki frou kau kolo, il piti paitei youti fei nepei miso kaneiye piti retai ire wai louku piti ratei mingiepe il pite Krais Jisas. Ku ilepe pite mete pite Ma Ili pele, le le Ma Ili piti ratei lingi wem wem. Ku nimoure mete wuso mingiepe il pite Krais Jisas, ku mesiepe re mingiepe il punkom piti pirpei piri Ma Ili. 16 Il pite Krais Jisas wuso ku mulpope pepe, wem linu pe kotire pato wolo fei Ma Ili laptei fale alepe nimin le pe olo nempletei. Il punkom pepe pato polpepei,
Le leltei topo tale watafei ku mete walem pite tef lepei, Riri Teingi lirpei liri lirpolo le metine teingi tuwopou. Ririm pite yuwei puluwo. Mete peptalo il pele pe mete pite tef liye liye re pe, mete pite tef ili yefliye, pe pulpowo, le Ma Ili nou kesi lila le yuwei lire singe lipi pele.