13
Ra apostol Pablo benba ya gamfri da ꞌño xá hño ne pɛnpa ya nzɛnjua
Con guehna iꞌqui ma ga mabʉ, ya rá hñuꞌqui dí tsøñꞌahʉ. Y nu xcrá tsømbʉ ma ga ha̱mpꞌahʉ nguɛnda ngu núꞌa̱ ma̱nga ra ley habʉ ena: Pa da za da jamfri gue xa nja te xa ꞌyøtꞌa ꞌnara ja̱ꞌi núꞌa̱ hña̱pabi, mahyoni di ꞌbʉhni yoho o hñu núꞌʉ toꞌo damajua̱ni gue xi majua̱ni xa ꞌyøtꞌe núꞌa̱ te hña̱pabi. Nu ndá mabʉ rá ñoꞌqui, dá xiꞌahʉ gathoꞌihʉ núꞌahʉ xcá øthʉ ya tsꞌoqui, gue nu xcrá mabʉ rá hñuꞌqui ma ga ha̱mpꞌahʉ nguɛnda gatho núꞌa̱ xcá øthʉ. Y núbya hindí ꞌbʉitho con gueꞌahʉ dí yopa benꞌahʉ ne gatho núꞌʉ maꞌra guí ꞌbʉhʉbʉ, gue ma ga ha̱mpꞌahʉ nguɛnda ngu núꞌa̱ ya stá xiꞌahʉ. Nuꞌbʉ́ ha̱, ma gui pa̱hʉ gue go ra Zidada Jesucristo ri ꞌracagui ra tsꞌɛdi pa ga zoꞌahʉ. Y nuꞌá̱ go gueꞌa̱ pɛꞌtsa ra tsꞌɛdi pa da paꞌtꞌa ri ꞌmʉihʉ, nehe pa da castigaꞌihʉ. Nuꞌá̱ masque bri pontꞌi ne bi thopa rá zi ndoꞌyo núꞌa̱ mi otho rá tsꞌɛdi, pe co rá ma̱ca tsꞌɛdi Ajua̱ bi japi bi yopa nte de ra duꞌa̱. Nuje nehe otho rá tsꞌɛdi ma ndoꞌyohe ngu rá zi ndoꞌyo. Pe dí pa̱he gue dí ꞌbʉhe con gueꞌa̱, hangue Ajua̱ ri ꞌracje ra tsꞌɛdi pa ga zoꞌahe.
Bensɛhʉ ja ri mfenihʉ ua xi majua̱ni guí camfrihʉ xá hño ra Zidada Jesu o hina. Hangue bensɛhʉ xá hño. Nuꞌahʉ go guí pa̱sɛhʉ ua ꞌbʉi ra Zidada Jesucristo ja ri corasohʉ o hina, pa gui pa̱hʉ ua hingrí ꞌñetꞌa gamfrithohʉ. Ne nuje dí tøꞌmhe gui pa̱hʉ xá hño gue nuje hindyá ꞌñetꞌa apostolhe. Nuje xi dí aphe Ajua̱ pa gui ꞌyohʉ xá hño ja rá thandiꞌa̱. Dí nehe gue gui ꞌyohʉ xá hño, pe hingue pa da hnequi gue dyá hoga apostolhe. Nuꞌa̱ dí nehe, dí nehe gui ꞌyohʉ xá hño masque dá tꞌenje gue dyá ꞌñetꞌa apostolhe. Ngueꞌa̱ nuje hingui tsa ga øthe ꞌnara tꞌøtꞌe núꞌa̱ dri ncontraui núꞌa̱ majua̱ni. Nuje dí øthe ra tsꞌɛdi pa nza̱ntho go da nta̱te núꞌa̱ majua̱ni. Masque nuje xa tꞌacje ra tsꞌɛdi pa ga castigahma̱ꞌihe, pe ga johyahe ꞌbʉ nuꞌahʉ gui ꞌyohʉ xá hño. Nuje hindí tsayahe dí apabihe Ajua̱ pa xi gui ꞌyohʉ xá hño ja rá thandiꞌa̱. 10 Dí opꞌahʉ nuna carta núbya ante ga mabʉ ga tsøñꞌahʉ, pa nu xcrá tsømbʉ ya xcá øthʉ ngu núꞌa̱ dí ne, pa ya hinga tsʉ́ꞌahʉ co nuna ra tsꞌɛdi xa ꞌracagui ra Zidada. Y nuna tsꞌɛdina̱ xa tꞌaqui pa ga zoꞌahʉ pa maꞌna da nte ri jamfrihʉ, hingue pa ga jaꞌahʉ gui ꞌbɛ ri jamfrihʉ.
11 Nubyá, zi cuhʉ, núna ma ga xiꞌahʉ ya go guehna rá nga̱tsꞌi. Xi da johyahʉ ne ꞌyohʉ xá hño, dá hñu ri mʉihʉ, ne ꞌbʉhʉ te rá entho ne co ꞌnada ra mfeni. Ajua̱ ri ma̱caguihʉ ne hubga ma mʉihʉ pa ga ꞌbʉhʉ te rá entho, núꞌá̱ go gueꞌa̱ da ꞌmʉi con gueꞌahʉ. 12 Ne nzɛnjuahʉ ꞌna ngu maꞌna co ꞌnara nthʉfi dega hma̱te. 13 Nehe ri fatꞌajua̱ꞌihʉ gatho ya cu de guecua Macedonia.
14 Y nubyá, ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo da maxꞌaꞌihʉ, y Ajua̱ ra Dada da suꞌahʉ co rá hma̱te, ne da ꞌmʉi ra Ma̱ca Nda̱hi nza̱ntho con gueꞌahʉ. Njabʉ gueꞌa̱.