RA GALATA
RÁ CARTA RA APOSTOL NSAN PABLO NÚꞌA̱ BI ꞌYOPABI YA GAMFRI ME GALACIA
1
Ra apostol Pablo opabi ya gamfri me Galacia
Núgui drá Pablo drá apostol. Hingo ya ja̱ꞌi xa hñuxcagui, nixi xa mɛncagui. Numa zi Hmuhʉ ra Jesucristo ne Ajua̱ ma Dadahʉ go gueꞌʉ xa hñuxcagui pa dyá ꞌmɛhniguiꞌʉ pa ga ma̱nga núꞌa̱ ra ma̱ca noya xa ꞌracaguiꞌʉ. Ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo go gueꞌa̱ xqui du y Ajua̱ ma Dadahʉ go gueꞌa̱ bi ꞌyøtꞌe pa bi yopa nte maꞌnaꞌqui. Nugui ne gatho ma zi cu ꞌbʉiua con guequi dí opꞌahe nuna carta núꞌahʉ grí muntshʉbʉ ja ya nija̱ Galacia. Ajua̱ ma Dadahʉ ne ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo da maxꞌahʉ ne da ja̱pꞌaꞌihʉ. Ajua̱ ma Dadahʉ go rá pahaꞌa̱ gue ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo bi unga rá te pa bi hña̱sca ma tsꞌoquihʉ ne pa bi ña̱ngaguihʉ de nuna tsꞌoximhai mapaya. ¡Ajua̱ go gueꞌa̱ rí ꞌñepi dra nsunda pa nza̱ntho! Njabʉ gueꞌa̱.
Otho maꞌna ra ma̱ca noya pa da za da mpøhø ya ja̱ꞌi
Ajua̱ bi zoncahʉ pa ga ꞌbʉhʉ xá hño con gueꞌa̱ po núꞌa̱ bi ꞌyøtꞌa ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo po rá hñoja̱ꞌiꞌa̱. Y nubyá guí ne gui ꞌueguehʉ de gueꞌa̱ pa gui tɛnhʉ maꞌnaꞌño ra jamfri hingue ngu núꞌa̱ ma̱nga ra ma̱ca noya. Y nugui xi drí ꞌyø ngueꞌa̱ ꞌbestho guí ne gui ꞌueguehʉ. Xi majua̱ni otho maꞌna ra ma̱ca noya. Pe de gueꞌahʉbʉ ꞌbʉi ꞌraya ja̱ꞌi núꞌʉ ri tsꞌocꞌa ri mfenihʉ. Núꞌʉ́ xi nehma̱ da patua rá ma̱ca noya ma Zidadahʉ ra Jesucristo. Pe nuya ja̱ꞌiꞌʉ hinda ma da mpontꞌui rá cuɛ Ajua̱. Ha nuꞌbʉ nuje nehe ga patuahe hma̱ha̱ rá noya Ajua̱ ne ga uꞌtꞌahe maꞌna ra jamfri núꞌa̱ di ꞌnaꞌño de núꞌa̱ ya stá uꞌtꞌahe, nuꞌbʉ́ necje hinga ma ga mponthe rá cuɛ Ajua̱. O ꞌbʉ ꞌnara ɛnxɛ dua ehe de mahetsꞌi ne da ne da ꞌyøtꞌa njabʉ nehe, nuꞌbʉ́ núꞌa̱ nehe hinda ma da mpontꞌui rá cuɛ Ajua̱. Dí yopa xiꞌahʉ núꞌa̱ ya stá xiꞌahʉ: ꞌBʉ da ꞌmʉi ꞌna toꞌo da zoꞌahʉ de maꞌna ra jamfri núꞌa̱ di ꞌnaꞌño de núꞌa̱ ya stá uꞌtꞌahe, núꞌa̱ ra ja̱ꞌiꞌa̱ hinda ma da mpontꞌui rá cuɛ Ajua̱.
10 Ya guí pa̱hʉ xá hño gue nugui hindí ma̱ njabʉ pa da numahñogui ya ja̱ꞌi. Dí ma̱nga njabʉ pa da hyandgagui xá hño Ajua̱. Hindí øtꞌa ra tsꞌɛdi pa ga pønga ma hmi co ya ja̱ꞌi, ngueꞌa̱ ꞌbʉ go ga pønga ma hmi co ya ja̱ꞌi, nuꞌbʉ́ ya drá ꞌbɛgo de gueꞌʉ y ya hindrá ꞌbɛgo de ra Zidada Jesucristo.
Hanja bi za bi mɛpa Ajua̱ ra apostol Pablo
11 Ma zi cuꞌihʉ, dí ne gui pa̱hʉ gue núꞌa̱ ra ma̱ca noya dá xiꞌaꞌihʉ hingo rá noya ꞌnara ja̱ꞌi. 12 Núꞌa̱ ra ma̱ca noya dá uꞌtꞌahʉ go gueꞌa̱ bi ꞌñutcagui ra Zidada Jesucristo. Hingo bi ꞌñutcagui ya ja̱ꞌi núꞌa̱ ra ma̱ca noya dí ma̱, y nixi dá ha̱ni de gueꞌʉ.
13 Nuꞌahʉ gá pa̱tcahʉ ma ꞌmʉi maꞌmɛtꞌo núꞌbʉ ndá pɛꞌtsta ra jamfri mahyɛgui co ya xodyo. Nugui xi ndí øꞌtua ndunthi ra ntsꞌoꞌmʉi núꞌʉ toꞌo mi camfri Ajua̱, ne ndí ne hma̱ha̱ stá ho gatho. 14 Nugui hønsɛgui go maꞌna dá tɛnba yá jamfri ya xodyo de maꞌra ma compa núꞌʉ myá xodyo nehe, ngueꞌa̱ xi dá øtꞌa ra tsꞌɛdi pa dá tɛnba yá nza̱i ndu ma xitahe ne ndu ma dadahe. 15 Pe nugui ante ga ꞌbʉi, Ajua̱ ya xqui huancagui. Y nu mi zø ra ora de núꞌa̱ xqui beni Ajua̱, núꞌá̱ bi zocagui con gatho rá hñoja̱ꞌi. 16 Ajua̱ ma Dadahʉ bi zocagui pa dá camfribi rá ma̱ca Tꞌʉ. Bi zocagui pa bi za dá zofo nehe núꞌʉ hingyá xodyo. Y pa dá nzote, hingue ꞌmɛtꞌo dá anba ꞌnara ja̱ꞌi. 17 Nixi dá ma Jerusale pa stá ña̱ꞌbe ꞌmɛtꞌo núꞌʉ ya myá apostol ꞌmɛtꞌo de guequi. Nuꞌa̱ dá øtꞌe, dá ma ja ra hai Arabia. Nepʉ de guehni dá pengui pa Damasco.
18 Ha nu mi thogui hñu njɛya de dá camfri, nuꞌbʉ́ ha̱, ja dá ma Jerusale pa duá cꞌa̱ꞌtsa ra cu Pedro, y dá ꞌbʉꞌbeniꞌa̱ ꞌnɛtꞌocʉtꞌa. 19 Hinto maꞌra ya apostol dá nu de guehni. Hønsɛ ra apostol Cobo núꞌa̱ rá cu ra Zidada, go gueꞌa̱ dá nuꞌbeniꞌa̱. 20 Ajua̱ go gueꞌa̱ pa̱di gue hingrá ncꞌuamba núꞌa̱ dí opꞌahʉ.
21 ꞌMɛfa dá ma pa ja ra hai Siria, y ja ra hai Cilicia. 22 Y asta ra paꞌa̱ himi pa̱caguitho nuya cu xqui gamfri ra Zidada Jesucristo nuni Judea. 23 Nuꞌʉ́ hønsɛ xqui ꞌyøde gue nuguí maꞌmɛtꞌo ndí øꞌtua ra ntsꞌoꞌmʉi ya cu, pe nubyá dí ña̱ de ra jamfri, masque maꞌmɛtꞌo ndí ne hma̱ha̱ stá huata nuna jamfrina̱. 24 Hangue nuya cuꞌʉ xi bi xøcambeni Ajua̱ ngueꞌa̱ bi ba̱diꞌʉ gue nugui ya stí camfri ma Zidadahʉ ra Jesucristo.