2
Núꞌʉ maꞌra ya apostol bi ncompaui ra apostol Pablo
Y mi thogui ꞌrɛtꞌamagoho njɛya de dá ma dá cꞌa̱ꞌtsa ra cu Pedro nuni Jerusale. Ñepʉbya dá yopa mani maꞌnaꞌqui pa dá ña̱ꞌbe ya apostol. Dá mɛꞌbe ra cu Berhna, ne dá tsixa ra cu Tito nehe. Dá mani ngueꞌa̱ njabʉ bi xicagui Ajua̱. Y ja dá ña̱ꞌbeni ya apostol núꞌʉ myá nda̱ de ra nija̱ pa bi ba̱diꞌʉ xá hño núꞌa̱ ra ma̱ca noya dí xipabi núꞌʉ ya ja̱ꞌi hingyá xodyo. Dá øtꞌa njabʉ pa himbi ꞌmɛditho ma ꞌbɛfi núꞌa̱ stí pɛfi ne astabya dí pɛfi. Ha núꞌʉ ya apostolꞌʉ bi ꞌñena gue ha̱ha̱ xá hño núꞌʉ ya noya dá xipabiꞌʉ. Hangue nuꞌʉ́ bi ꞌñena gue ha̱ha̱ xá hño gue hinda mɛꞌtsa ra seña ra cu Tito ngu øtꞌa ya xodyo gue pɛꞌtsa ra seña ja yá ndoꞌyo. Nura cu Tito hingrá xodyo, pe ra me Grecia ha̱, y hinxa thuꞌtsua ra seña ja rá ndoꞌyo. Núꞌá̱ himbri japi da mɛꞌtsa ra seña, masque ꞌraya ꞌñetꞌa gamfri mi neꞌʉ gue xa thuꞌtsua ra seña hma̱ha̱ꞌa̱. Núꞌʉ ya ꞌñetꞌa gamfri mi cʉtꞌa ja ra nija̱ y ꞌnaꞌño ra mfeni mi beni. Mi ne da ba̱diꞌʉ ua ndí tɛnhe rá ley ra Moise ua hina. Pe ra Zidada Jesucristo ya xqui pøngaguihe de nura leyꞌa̱. Pe nuꞌʉ́ ha̱, mi tɛntho ra nda̱xjua ley, y bi yʉtꞌi ja ra nija̱ ngueꞌa̱ mi nehma̱ꞌʉ xa jacje stá yopa penjhma̱he ja ra nda̱xjua ley. Pe nuje ni tsꞌʉ hindá øthe núꞌa̱ mi ma̱ñꞌʉ. Hindá yopa tɛnhe ra nda̱xjua ley. Y dá øthe njabʉ pa núꞌahʉ hingyá xodyohʉ da za gui sigui gui camfrihʉ núꞌa̱ ra ma̱ca noya dá xiꞌahʉ núꞌa̱ ma̱ gue ga mpøhøhʉ ngueꞌa̱ stá camfrihʉ ra Zidada Jesu.
Nʉ́ꞌʉ ya apostol myá nda̱ de ra nija̱ hinte ma ntꞌutuate bi ꞌñutcaguiꞌʉ. Pa guequi hinte ja ꞌbʉ ya myá apostolꞌʉ ꞌmɛtꞌo de guequi ꞌbʉ hina, ngueꞌa̱ ja rá thandi Ajua̱ gatho ya ja̱ꞌi mahyɛgui. Nuya apostolꞌʉ bi ba̱di xá hño gue Ajua̱ xqui mɛncagui ga zofo núꞌʉ hingyá xodyo, ngu ra cu Pedro nehe xqui ꞌbɛhni da zofo ya xodyo. Nuꞌa̱ ra Zidada bi maxa ra cu Pedro pa bi zofo ya xodyo, go guetꞌa̱ ra Zidada bi maxcagui nehe pa dá zofo núꞌʉ hingyá xodyo.
Nuya apostol bi ba̱di gue Ajua̱ xqui ꞌraca ra tsꞌɛdi pa dá ma dá zofo núꞌʉ hingyá xodyo. Hangue nura cu Cobo ne ra cu Pedro ne ra cu Xuua núꞌʉ ya apostol myá nda̱ de ra nija̱, bi ꞌracje yá ꞌyɛ pa nugui ne ra cu Berhna dá mipꞌyɛhe con gueꞌʉ. Gueꞌa̱ ꞌnara ntꞌudi pa dá ncompahe con gueꞌʉ. Dá cohe ꞌnara cohi gue nugui co ra cu Berhna ga mɛꞌbe ga zohe nuya ja̱ꞌi hingyá xodyo, ha nuꞌʉ́ da ma pa da zofo ya xodyo. 10 Núꞌʉ ya apostol nsøctho bi xicje gue ga sigui ga beñhe núꞌʉ ya zi cu hyoya. Hangue nugui dí øtꞌa ra tsꞌɛdi pa dí fatsꞌiꞌʉ.
Ra apostol Pablo bi zʉi ra apostol Pedro
11 Ñepʉ nuje dá penje maꞌnaꞌqui pa Antioquía. Y ꞌmɛfa ra cu Pedro bi mani bá ntsønte. Hangue ja dá yopa nthɛꞌbeni maꞌnaꞌqui con gueꞌa̱. Y nuni ja dá tsʉiniꞌa̱ ngueꞌa̱ mi ne da yopa dɛna ra nda̱xjua ley maꞌnaꞌqui. 12 Nurá mʉdi ha̱, mi øtꞌe xá hño, mi ñuni co ya cu hingyá xodyo. Pe ꞌmɛfa bi zønini maꞌra ya cu myá xodyo xqui mɛhna ra cu Cobo. Ha nu mi zønga nuya cuꞌʉ, ra cu Pedro bi ꞌyøtꞌa ñohmi ne bi mʉdi bi ꞌuegue de núꞌʉ ya cu hingyá xodyo pa ya himbi ñuni con gueꞌʉ. Bi ꞌyøtꞌa njabʉ ngueꞌa̱ mi tsu te da ma̱ núꞌʉ ya cu mi tɛnba yá nza̱i ya xodyo. 13 Ha nuꞌʉ maꞌra ya cu núꞌʉ myá xodyo bi ꞌyøtꞌa ñohmi mahyɛgui co ra cu Pedro, hangue asta ra cu Berhna bi cadiꞌʉ pa bi ñohmi neꞌa̱. 14 Pe nu ndá handi gue nuꞌʉ́ bi ꞌyøtꞌa ñohmi ne himbi dɛna xá hño rá noya Ajua̱, dá xipabi ra cu Pedro ja yá thandi gatho ya cu, ne dá embi: “Nuꞌí grá xodyo, pe ya gá camfri ra Zidada Jesu y ya hinguí tɛnhma̱ha̱ ra nda̱xjua ley. Nuꞌbʉ́ ¿hanja guí nehma̱ gue da dɛna ra nda̱xjua ley núꞌʉ ya cu hingyá xodyo?”
Ya xodyo ne gatho ngu maꞌra ma da mpøhø núꞌbʉ da gamfri ra Zidada Jesu
15 Nugaguiui dyá xodyoui desde dá ꞌbʉhʉ. Nu maꞌmɛtꞌo nza̱ntho ndí øtꞌui núꞌa̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley, ne hindá njaui ngu núꞌʉ hingyá xodyo hindi dɛna ra nda̱xjua ley, núꞌʉ enga ya xodyo gue nuꞌʉ́ ya ꞌyøtꞌatsꞌoqui gá ja̱ꞌiꞌʉ. 16 Pe rá nga̱tsꞌi dá pa̱diui gue nuꞌa̱ tóꞌo da gamfri ra Zidada Jesucristo ya hingui tu ra tsꞌoqui, hingue ngueꞌa̱ da ꞌyøtꞌa ngu núꞌa̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley. Hangue nugaguiui stá camfriui ra Zidada Jesucristo ne ya hinte dí tuui, ngueꞌa̱ dí camfriui ra Zidada Jesu, hingue ngueꞌa̱ dá øtꞌui ngu núꞌa̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley. Ra Ma̱ca Tꞌofo ena gue ni ꞌna hinda za to da tꞌembi gue ya hingui tu ra tsꞌoqui masque da ꞌyøtꞌa gatho núꞌa̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley.
17 Nugaguiui stá camfriui ra Zidada Jesu ne ya hinte dí tuui. Nubyá dí njaui ngu núꞌʉ hingyá xodyo ngueꞌa̱ ya hindrí dɛnui ra nda̱xjua ley. Hangue ya xodyo engaguiui gue dyá ꞌyøtꞌatsꞌoqui gá ja̱ꞌiui. Nuꞌbʉ́ ¿ha gue ri ꞌbɛpcaui ra Zidada Jesu ga øtꞌui ya tsꞌoqui ngueꞌa̱ ya hindrí dɛnui ra nda̱xjua ley? ¡Hina, hingui tsa! 18 Pe ꞌbʉ ga yopa tɛnui núꞌa̱ ra nda̱xjua ley ya stá tsohuibʉ, nuꞌbʉ́ ha̱, ga yopa tuxui ra tsꞌoqui maꞌnaꞌqui. 19 Maꞌmɛtꞌo nugui ndí ꞌbʉi ja rá hmanda ra nda̱xjua ley. Pe ra nda̱xjua ley himbi za bi pøhøgui. Hangue nubyá ya dá ꞌuegue de gueꞌa̱, y nubyá dí pɛpabi Ajua̱. 20 Nu mri pontꞌa ra Zidada Jesu, ja ra uɛnda nequi ja bri pontcaguini nehe. Hangue ya hindí ꞌbʉi de ma paha sɛhɛ. Nubyá go ra Zidada Jesu ꞌbʉi ja ma coraso. Y ya dí ꞌbʉi po ra jamfri núꞌa̱ dí pɛꞌtsuabi rá Tꞌʉ Ajua̱ núꞌa̱ toꞌo bi ma̱cagui ne bi unga rá te por guecagui. 21 Nugui hinstá ʉtsabi rá da̱nga hma̱te Ajua̱. Nuꞌá̱ po rá da̱nga hma̱te bá pɛhna rá Tꞌʉ pa bi du ne pa njabʉ bi pøhøguihʉ. Pe nuꞌbʉ stá mpøhø hma̱ha̱hʉ ngueꞌa̱ dá tɛnhma̱hʉ ra nda̱xjua ley, nuꞌbʉ́ hinte dri muui hma̱ha̱ rá du ra Zidada Jesu.