3
Ra nda̱xjua ley y ra jamfri
¡Xi gyá ꞌbɛmfenihʉ núꞌahʉ gyá me Galaciahʉ! ¡Hanja xcá hophʉ toꞌo xa ꞌyʉꞌtꞌaꞌihʉ pa guí ne gui ꞌueguehʉ de núꞌa̱ majua̱ni ne gui tɛnhʉ ra nda̱xjua ley! Y nuꞌahʉ ya xa tꞌuꞌtꞌahʉ xá hño pa te bi du ra Zidada Jesucristo núꞌa̱ bri pontꞌi. Dí ne gui xicaguihʉ: ¿Ha gue gá ha̱ñhʉ ra Ma̱ca Nda̱hi ngueꞌa̱ gá øthʉ núꞌa̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley? Hina. Nura Ma̱ca Nda̱hi gá ha̱ñhʉ ngueꞌa̱ gá camfrihʉ ra ma̱ca noya núꞌa̱ gá ødehʉ. ¿Hanja xcá ꞌbɛ ri mfenihʉ? Nuꞌahʉ́ ya xcá cʉthʉ ja rá ꞌñu Ajua̱ po rá tsꞌɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi. Nde nuꞌbʉ́, ¿ha gue guí beñhʉ da za gui nehʉ nura ꞌñuꞌa̱ co ri tsꞌɛdisɛhʉ? ¿Ha gue da njabʉtho gatho núꞌa̱ xcá thoguihʉ? ¡Hina, ngueꞌa̱ nugui dí camfri gue hinda njabʉtho! Ajua̱ ri ꞌraꞌahʉ ra Ma̱ca Nda̱hi, ne xi uꞌtꞌaꞌihʉ ndunthi ya ntꞌudi. ¿Ha gue øtꞌa njabʉ ngueꞌa̱ guí øthʉ ra tsꞌɛdi pa gui ꞌyøthma̱hʉ núꞌa̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley? Hina. Nuꞌá̱ øtꞌa njabʉ ngueꞌa̱ guí camfrihʉ ra ma̱ca noya núꞌa̱ gá ødehʉ.
Ndu ra Abrá nehe bi gamfri Ajua̱. Hangue por gueꞌa̱ Ajua̱ bi ma̱ gue ra Abrá ya hinte ma tsꞌoqui mi tu. Hangue pa̱hʉ gue nuꞌʉ tóꞌo pɛꞌtsa ra jamfri go gueꞌʉ hinte ma tsꞌoqui tu, y go gueꞌʉ yá ba̱tsi ndu ra Abrá ngueꞌa̱ camfri ngu mi camfriꞌa̱. Mayaꞌbʉ Ajua̱ xqui beni gue hingue hønsɛ nuje dyá xodyohe ya hinte ma tsꞌoqui ga tuxhe, pe núꞌahʉ nehe hingyá xodyohʉ, ꞌbʉ gui camfrihʉ ngu mi camfri nehe ra Abrá, nuꞌbʉ́ neꞌahʉ ya hinte ma tsꞌoqui gui tuxhʉ. Hangue de mayaꞌbʉ Ajua̱ bi xipa ra Abrá ra ma̱ca noya ne bi ꞌñembi: “Po rá ngueꞌi ma ga ja̱pi gatho ya ja̱ꞌi ꞌbʉ ja rá ngʉni ra ximhai.” Njabʉ ma̱nga ra Ma̱ca Tꞌofo. Hangue nuꞌʉ tóꞌo pɛꞌtsa ra jamfri go gueꞌʉ nja̱pi mahyɛgui co ra Abrá núꞌa̱ toꞌo bi mɛꞌtsa ra jamfri.
10 Pe nuꞌʉ tóꞌo hu yá mʉi gue ma da mpøhø ngueꞌa̱ øtꞌa núꞌa̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley, nuꞌʉ́ hinda ma da mpontꞌui rá cuɛ Ajua̱, ngueꞌa̱ hingui ꞌbʉi ni ꞌna núꞌa̱ toꞌo tsa da ꞌyøtꞌa gatho núꞌa̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley. Y ra Ma̱ca Tꞌofo enga njaua: “Nuꞌa̱ tóꞌo hingui øtꞌa gatho núꞌa̱ xa tꞌofo ja ra ley, hinda ma da mpontꞌui rá cuɛ Ajua̱.” 11 Nehe dí pa̱dihʉ gue nuꞌʉ tóꞌo ri dɛna ra nda̱xjua ley, Ajua̱ hinda ꞌñembi gue ya hinte ma tsꞌoqui tu, ngueꞌa̱ nuꞌʉ́ hingui pɛꞌtsa ra jamfri. Y ra Ma̱ca Tꞌofo ena gue nuꞌa̱ tóꞌo pɛꞌtsa ra jamfri, ya hinte ma tsꞌoqui tu, y nuꞌá̱ pɛꞌtsa ꞌnara ꞌraꞌyo te. 12 Pe nuꞌa̱ tóꞌo ri dɛna ra nda̱xjua ley hingui pɛꞌtsa ra jamfri. Núꞌá̱ mahyoni da ꞌyøtꞌe hma̱ha̱ gatho núꞌa̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley pa da za da mɛꞌtsa hma̱ha̱ ra te pa nza̱ntho, ngueꞌa̱ ra Ma̱ca Tꞌofo enga njaua: “Nuꞌa̱ tóꞌo da ꞌyøtꞌa gatho ngu núꞌa̱ ma̱nga ra ley, go gueꞌa̱ da zʉdi ra te ngueꞌa̱ xa ꞌyøtꞌe gatho ngu ri manda.”
13 Pe ma Zidadahʉ ra Jesucristo go gueꞌa̱ bi ña̱ngaguihʉ de rá cuɛ Ajua̱ núꞌa̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley gue da zʉdi núꞌa̱ toꞌo hingui øtꞌe gatho núꞌa̱ xa tꞌofo ja nura leyꞌa̱. Bi ña̱ngaguihʉ de rá cuɛ Ajua̱ ngueꞌa̱ go guesɛꞌa̱ bi zʉdi rá cuɛ Ajua̱ núꞌa̱ mri ꞌñepcahma̱hʉ go xa zʉcjʉ. Nuꞌá̱ bi zʉdi rá cuɛ Ajua̱ nu mi du ja ra pontꞌi, ngueꞌa̱ ja ra Ma̱ca Tꞌofo xa tꞌofo njaua ne ena: “Nuꞌa̱ tóꞌo da du ja ꞌnara za, go gueꞌa̱ ya bi zʉdi rá cuɛ Ajua̱.” 14 Ra Zidada Jesucristo bi du pa bi ña̱ngaguihʉ de rá cuɛ Ajua̱. Bi njabʉ pa hingue hønsɛ núje dyá xodyohe bi za dá ha̱ñhe ra ja̱pi núꞌa̱ xqui hña̱ꞌtuabi ra Abrá. Nehe núꞌahʉ hingyá xodyohʉ bi za gá ha̱ñhʉ núꞌa̱ ra ja̱piꞌa̱. Nehe bi za dá ha̱ñhʉ ra Ma̱ca Nda̱hi núꞌa̱ xqui hña̱ꞌtuabi núꞌʉ toꞌo da gamfri ra Zidada Jesu.
Ra nda̱xjua ley y rá hña̱ꞌti Ajua̱
15 Zi cuhʉ, nubyá nurá cohi Ajua̱ bi gohui ra Abrá ma ga hyɛcuabihʉ ngu rá cohi ꞌnara ja̱ꞌi. ꞌBʉ ꞌnara ja̱ꞌi xa ꞌyøtꞌa ꞌnara cohi ne ya bi tꞌøtꞌe ngu núꞌa̱ ra cohi bi nja, nuꞌbʉ́ nura cohiꞌa̱ ni tsꞌʉ hingui tsa to da huati nixi da pati, masque nura cohiꞌa̱ go bi ꞌyøtꞌa ꞌnara ja̱ꞌi. 16 Nde nubyá, Ajua̱ bi gohui ꞌnara cohi ndu ra Abrá co rá ꞌroho, y bi ña̱ꞌtuabi ꞌnara hña̱ꞌti. Ajua̱ himbi ꞌñemba ra Abrá: “Núꞌʉ ri ꞌroho”, y nixi bi ma̱ de gatho yá ꞌbɛto yá mbongꞌbɛto ra Abrá. Nu Ajua̱ bi ma̱ de ꞌnada rá ꞌroho ra Abrá, hangue bi ꞌñena: “Nuri ꞌroho.” Y nubyá dí pa̱hʉ gue nura ꞌrohoꞌa̱ go gueꞌa̱ ra Zidada Jesucristo. 17 Nubyá ma ga xiꞌaꞌihʉ xá hño te rí bønga núꞌa̱ dá ma̱ de rá cohi ꞌnara ja̱ꞌi. Ajua̱ bi gohui ꞌnara cohi ra Abrá núꞌa̱ mi e da cumpli ra Zidada Jesucristo. Y de mi gohi ra cohi bi thogui goho nthebe ne ꞌnatemaꞌrɛtꞌa njɛya, ñepʉ ja bi thoca ra nda̱xjua ley. Hangue nura nda̱xjua ley hingui tsa da huata nura cohiꞌa̱ pa go da njabʉtho núꞌa̱ ra hña̱ꞌti xqui ña̱ꞌti Ajua̱. 18 Pe nuꞌbʉ núꞌʉ ya ja̱pi xqui ña̱ꞌti Ajua̱ go di ehe hma̱ha̱ de ja ra nda̱xjua ley, nuꞌbʉ́ nuya ja̱piꞌʉ ya hindi ehe de ja ra hña̱ꞌti. Pe ra Abrá bi hña̱nga ra ja̱pi ngueꞌa̱ njabʉ xqui ña̱ꞌtuabi Ajua̱, hingue bi hña̱nga ra ja̱pi ngueꞌa̱ bi ꞌyøtꞌa núꞌa̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley.
19 Nuꞌbʉ́ ¿pa te bi tꞌunga ra ley? Ra ley bi tꞌuni pa bi za dá pa̱dihʉ ndaꞌa̱ gueꞌa̱ ra tsꞌoqui. Núꞌa̱ ra leyꞌa̱ bi muui asta núꞌa̱ ra pa bi zøhø ma Zidadahʉ ra Jesucristo núꞌa̱ ra ꞌroho toꞌo xqui tꞌumba núꞌa̱ ra hña̱ꞌti xqui ña̱gui Ajua̱. Nura nda̱xjua ley bi tꞌuni njaua: Ajua̱ bá pɛhna yá ɛnxɛ pa bi umba ra ley ra Moise. Ha nura Moise go gueꞌa̱ bi hña̱nga ra ley, ñepʉ bi umba ya ja̱ꞌi. 20 Pe nura cohi himbi tꞌuni ngu bi tꞌunga ra ley. Nura cohi go Ajua̱ sɛhɛ bi hyoqui co ra Abrá ne bi xipsɛ de ra hña̱ꞌti. Hinto bi ꞌmande de gueꞌʉ ngueꞌa̱ go guesɛ Ajua̱ bi ꞌyøtꞌe, y nuꞌá̱ ꞌnatho.
Núꞌa̱ bi ꞌyøtꞌa ra nda̱xjua ley
21 Nuꞌbʉ́, ¿ha gue nura ley ri ncontraui nurá hña̱ꞌti Ajua̱ bi ña̱ꞌtua ra Abrá? Hina, hingui tsa. Nura nda̱xjua ley himbi tꞌuni pa da ꞌracjʉ ra te maꞌraꞌyo. Nuꞌbʉ xa tꞌuni hma̱ha̱ ꞌnara ley núꞌa̱ xa zahma̱ xa ꞌracjʉ ra ꞌraꞌyo te, nuꞌbʉ́ xa zahma̱ gue ya hinte gra tuhma̱hʉ ngueꞌa̱ ndí dɛnhʉ nura leyꞌa̱. 22 Pe nura nda̱xjua ley hindi pøhø ya ja̱ꞌi. Nuꞌá̱ ena gue gatho ya ja̱ꞌi pɛꞌtsi te da duxa yá tsꞌoqui. Bi ma̱nga njabʉ ra nda̱xjua ley pa bi za dá ha̱ñhʉ núꞌa̱ ra ja̱pi bi ña̱gui Ajua̱ ngueꞌa̱ dí camfrihʉ ra Zidada Jesu, hingue ngueꞌa̱ dá øthʉ núꞌa̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley.
23 Pe ante da zø ra Zidada Jesu pa dá camfrihʉꞌa̱, nujʉ́ ndí ꞌbʉhʉ ja rá hmanda ra nda̱xjua ley, y ja dá ꞌbʉhʉni asta mi zøhø ra Zidada Jesu núꞌa̱ xqui hñuxa Ajua̱ pa da ꞌñehe. 24 Hangue nura nda̱xjua ley bi nja ngu ꞌnara ꞌbɛmu bi sujʉ hma̱ha̱ asta ra pa bi zøhø ra Zidada Jesucristo. Bi sujʉ ra ley pa ꞌmɛfa bi za dá camfrihʉ ra Zidada Jesu, y hangue nubyá ya hinte dí tuhʉ. 25 Ha núbya mi zøhø ra Zidada Jesu, ya hingo bi sujʉ ra ley.
26 Nubyá gathoguihʉ ya yá ba̱tsiguihʉ Ajua̱ ngueꞌa̱ dí camfrihʉ ra Zidada Jesucristo. 27 Nujʉ́ stá nxistehehʉ ngueꞌa̱ dí camfrihʉ ra Zidada Jesu, y nubyá ya dí ꞌbʉhʉ ngu gra ꞌmʉiꞌa̱. 28 Nubyá ya hingui thahni toꞌo ra xodyo, toꞌo hingrá xodyo, toꞌo ra ꞌbɛgo, toꞌo hingrá ꞌbɛgo, nixi toꞌo ra ꞌñøhø, nixi toꞌo ra ꞌbɛhña̱, ngueꞌa̱ gathoguihʉ ya dí ꞌnathohʉ ngueꞌa̱ dí camfrihʉ ra Zidada Jesucristo. 29 Nujʉ́ dí ꞌnathohʉ co ra Zidada Jesucristo, hangue necjʉ dyá ꞌrohohʉ de ra Abrá, y go ma mɛtihʉ nehe núꞌa̱ ra ja̱pi bi ña̱ꞌti Ajua̱.