4
Nubyá ma ga nhyɛcuahʉ ngu ꞌnara ba̱tsi núꞌa̱ bi tsꞌocuabi rá tsogui. Nuꞌá̱ masque go rá mɛti gatho núꞌa̱ bi tsꞌocuabi, ꞌbʉ hingui tsøsta yá jɛya pa da manda sɛhɛ rá tsogui, núꞌá̱ ja ra uɛnda ngu ꞌnara ꞌbɛgo ngueꞌa̱ hindi manda sɛhɛ. Nura ba̱tsiꞌa̱ ꞌbʉi ja yá hmanda núꞌʉ toꞌo suꞌa̱ ne núꞌʉ toꞌo supabi núꞌa̱ bi tsꞌocuabi. Nuꞌʉ́ ma da manda asta da zøxa yá jɛya nura ba̱tsiꞌa̱ ngu núꞌa̱ bi ma̱nga rá dada ra ba̱tsi. Necjʉ nehe, ante da zøhø ra Zidada Jesu ndí njahʉ ngu núꞌa̱ ra ba̱tsi himi tsøsta yá jɛya, ja ra uɛnda ndyá ꞌbɛgohʉ ndí pɛphʉ yá ꞌbɛfi ya nda̱xjua jamfri de ra ximhai. Pe ꞌmɛfa bi zø ra pa de núꞌa̱ xqui beni Ajua̱. Ñepʉ nuꞌá̱ bá pɛhna rá Tꞌʉ pa bi ꞌñe bi mba̱tsi ja ꞌnara ꞌbɛhña̱ ne bi ꞌmʉi. Nehe bi ꞌñe bi ꞌmʉi ja rá hmanda rá ley ra Moise. Bi ꞌñe bi ꞌmʉi ja rá hmanda rá ley ra Moise pa bi za bi zigaguihʉ de rá hmanda nura leyꞌa̱ pa njabʉ ya hinga ꞌmɛgohʉ ja nura leyꞌa̱. Bi ꞌñe bi mba̱tsiua ja ra ximhai pa njabʉ Ajua̱ bi za bi jaba̱tsiguihʉ.
Y nubyá nujʉ́ ya dyá ba̱tsihʉ de Ajua̱ y nuꞌá̱ go gueꞌa̱ ma Dadahʉ. Y ya stá ha̱ñhʉ ra Ma̱ca Nda̱hi núꞌa̱ bá pɛncahʉ Ajua̱ pa bi ꞌmʉi ja ma corasohʉ. Hangue nubyá co rá tsꞌɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi dí emfʉ Ajua̱: “¡Nuꞌi go gueꞌi ma zi Dadaꞌihe!” Hangue nujʉ́ ya hindí njahʉ ngu ꞌnara ꞌbɛgo hingui tꞌumba ra tsogui. Ya dyá ba̱tsihʉ de Ajua̱ y go ma mɛtihʉ núꞌa̱ ra tsogui bi ña̱gui Ajua̱. Nuꞌá̱ go gueꞌa̱ bi ꞌracjʉ núꞌa̱ ra tsoguiꞌa̱ ngueꞌa̱ dí camfrihʉ ra Zidada Jesucristo.
Ra apostol Pablo unga ra tsꞌofo pa hinto da yopa ꞌmɛgo ja yá hmanda ya nda̱xjua jamfri
Nuꞌahʉ maꞌmɛtꞌo xi majua̱ni hingüí pa̱hʉ Ajua̱. Nguí pɛphʉ núꞌʉ hingo gueꞌʉ Ajua̱ majua̱ni. Pe nubyá ha̱, ya gá pa̱hʉ Ajua̱. Núꞌá̱ go gueꞌa̱ ꞌmɛtꞌo bi ba̱ꞌahʉ ne bi zohnahʉ pa gá pa̱hʉꞌa̱. Nuꞌbʉ́ ¿hanja guí ne gui yopa penjʉ ja yá nda̱xjua jamfri ra ximhai núꞌʉ hingui pɛꞌtsa ra tsꞌɛdi pa da pøhøguihʉ ne hinte ri muui? ¿Hanja guí ne gui yopa ꞌmɛgohʉ de nuya jamfriꞌʉ? 10 Nuꞌahʉ xi grí jamasuhʉ ya pa, ya za̱na̱, ya jɛya, ne guí øthʉ maꞌra ya ngo pa guí eñhʉ gue njabʉ da za gui mpøhøhʉ. 11 Nugui dí tsu da njabʉtho nura ꞌbɛfi stá pɛfi con gueꞌahʉ.
12 Zi cuhʉ dí ba̱nteꞌihʉ gue gui ꞌueguehʉ de ra nda̱xjua ley ngu stá njaga. Ngueꞌa̱ nugui stá tsopʉ ra nda̱xjua ley pa stá nja ngu nguí njahʉ hingüí tɛnhma̱hʉ ra nda̱xjua ley. Nu ndá zoꞌahʉ de rá noya Ajua̱, nuꞌahʉ xi gá numahñoguihʉ. 13 Nuꞌahʉ guí pa̱hʉ gue rá mʉdi dá zoꞌahʉ de ra ma̱ca noya ngueꞌa̱ ndrí hñeni, hangue rá ngueꞌa̱ dá ꞌbʉpʉ pa dá zoꞌahʉ. 14 Hingá ʉtsaguihʉ nixi gá cujʉ masque numa hñeni mi xuhñaꞌihʉ. Gá ꞌracjʉ ntsaya ha̱, ja ra uɛnda ꞌnará ɛnxɛ Ajua̱ xqui zøhø. Ne nguí øthʉ ra uɛnda gue go gá umfʉ ntsaya ra Zidada Jesucristo. 15 ¿Habʉ bi ma núꞌa̱ ra hma̱te nguí pɛscahʉ? Nugui drí damajua̱ni gue xi nguí ma̱caguihʉ asta nuꞌbʉ xa za hma̱ha̱ pøde xcá ha̱ihʉ hma̱ha̱ ri dahʉ pa xcá ꞌracjhma̱hʉ. 16 Nuꞌbʉ́ ¿te bi ja? ¿Hanja grí ʉtsaguihʉbya? ¿Ha gue grí ʉtsaguihʉbya ngueꞌa̱ dá xiꞌaꞌihʉ núꞌa̱ majua̱ni?
17 ꞌYobʉ ꞌra toꞌo rí dagui rí du por gueꞌahʉ, pe hingue pa ri hñohʉ. Nuꞌa̱ neꞌʉ, ne gue da ꞌuecꞌaꞌihʉ de guecje, pa njabʉ go gui tɛnhʉꞌʉ. 18 Nza̱ntho xá hño toꞌo da nu por gueꞌahʉ pe núꞌbʉ da nu pa ri hñohʉ. Nugui xi grá tagui grá tu por gueꞌahʉ, masque ya hindí ꞌbʉi con gueꞌahʉ. 19 Ma zi cuꞌihʉ, ja ra uɛnda ma ba̱tsiꞌihʉ ngueꞌa̱ dá zoꞌahʉ de rá noya Ajua̱. Nurá mʉdi ndá zoꞌahʉ xi dá sufri, ja ra uɛnda dá tho ya ʉgui ngu nja ꞌnara ꞌbɛhña̱ thogui yá ʉgui. Dá thogui njabʉ pa bi za gá ꞌbʉhʉ maꞌraꞌyo. Y nubyá xi yopa tu ma mʉi maꞌnaꞌqui ngueꞌa̱ dí ne xi gui camfrihʉ xá hño ra Zidada Jesucristo con gatho ri mʉihʉ. 20 ¡Hindí pa̱di te ga øtꞌe con gueꞌahʉ, hangue ga ne hma̱ha̱ gue núbya ꞌbestho ga ꞌbʉi con gueꞌahʉ pa ga zoꞌahʉ ngu núꞌa̱ guí hoñhʉ!
Ra Sara ne ra Agar ri nhyɛcuabi núꞌʉ yoho ya cohi
21 Núꞌahʉ guí ne gui tɛnhʉ ra nda̱xjua ley, xicjʉ: ¿ha gue hinguí pa̱hʉ núꞌa̱ ma̱nga ra Nda̱xjua Tꞌofo? 22 Ja ra Nda̱xjua Tꞌofo ma̱nga njaua: Ra Abrá bi mɛꞌtsa yoho yá tꞌʉ. ꞌNa mrá tꞌʉ rá ꞌbɛgo ra Abrá, ha nuꞌa̱ maꞌna mrá tꞌʉ nurá ꞌbɛhña̱ꞌa̱, y nura ꞌbɛhña̱ꞌa̱ himrá ꞌbɛgo. 23 Nurá ba̱tsi ra ꞌbɛgo bi ꞌmʉi ngu xi rá ꞌbʉi gatho maꞌra ya ba̱tsi, hingue bi ꞌmʉi dega hña̱ꞌti. Pe nurá ba̱tsi núꞌa̱ himrá ꞌbɛgo bi ꞌmʉi dega hña̱ꞌti. 24 Nuya yoho ya na̱na̱ ga hyɛcuahʉ ngu núꞌʉ yoho ya cohi bi ꞌyøtꞌa Ajua̱ co ya ja̱ꞌi. Núꞌa̱ ra ꞌbɛhña̱ mrá thuhu ra Agar go gueꞌa̱ mrá ꞌbɛgo. Núꞌá̱ gueꞌa̱ ri nhyɛcuaui núꞌa̱ ra cohi de rá ley ra Moise bi gohi Ajua̱ co ya xodyo nuni ja ra tꞌøhø Sinaí. Y nuꞌʉ tóꞌo ri dɛna núꞌa̱ ra cohiꞌa̱ go gueꞌʉ ꞌmɛgo ja rá hmanda ra nda̱xjua ley ngu bi ꞌmɛgo nehe ra Agar co rá ba̱tsi ja rá hmanda ra Abrá. 25 Ra Agar gueꞌa̱ ꞌnara ntꞌudi de ra tꞌøhø Sinaí nuni Arabia. Nehe go gueꞌa̱ ꞌnara ntꞌudi de ra Jerusale mapaya nuni habʉ yá hai ya xodyo, ngueꞌa̱ nuya xodyo ri dɛna nura cohi de ra nda̱xjua ley núꞌa̱ bi hoca Ajua̱ ja ra tꞌøhø Sinaí, y go gueꞌʉ bi ꞌmɛgo ja rá hmanda núꞌa̱ ra leyꞌa̱. 26 Pe ra Sara núꞌa̱ ra ꞌbɛhña̱ himrá ꞌbɛgo go gueꞌa̱ ꞌnara ntꞌudi de núꞌa̱ ra Jerusale bí ja nuni maña̱ mahetsꞌi. Y gatho nújʉ dí camfrihʉ go dyá menguhʉ de guehni. Hangue hindyá ꞌbɛgohʉ ja rá hmanda ra nda̱xjua ley. 27 Nu ja ra Ma̱ca Tꞌofo bi ma̱nga njaua mayaꞌbʉ de ra Sara ne ra Agar, ne ena:
Johya núꞌi hinxcá ndaꞌthi, nixi hinxa ꞌmʉ ri ba̱tsi;
mafi co ra johya ne con gatho ri mʉi, núꞌi hinxcá thogui ya ʉgui ngu thogui núꞌʉ toꞌo ꞌbʉ yá ba̱tsi.
Ngueꞌa̱ núꞌi hinguí ꞌbʉhui ri da̱me bya, pe ña̱ꞌtsi maꞌna ma gui pɛꞌtsa ri ba̱tsi
que núꞌa̱ toꞌo ꞌbʉhui ri da̱me bya.
28 Hangue nújʉ zi cuhʉ go guecjʉ yá ba̱tsiguihʉ Ajua̱ ngueꞌa̱ njabʉ bi ña̱guiꞌa̱, ngu ra Isaac nehe bi ꞌmʉi ngueꞌa̱ njabʉ xqui ña̱gui Ajua̱. 29 Ra Ismae bi ꞌmʉi ngu xi ꞌbʉi gatho ya ba̱tsi, y nuꞌá̱ xi bi ʉtsa ra Isaac núꞌa̱ bi ꞌmʉi dega hña̱ꞌti. Nepya mapaya njabʉ. Nújʉ stá yopa ꞌbʉhʉ maꞌraꞌyo co rá tsꞌɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi, jacjʉ hma̱ha̱ núꞌʉ toꞌo ri dɛna ra nda̱xjua ley pa necjʉ hma̱ha̱ ga tɛnhʉ ra nda̱xjua ley ngu tɛniꞌʉ. 30 Pe ¿te ma̱nga ra Ma̱ca Tꞌofo? Ra Abrá bi sipi gue da guui rá ꞌbɛgo co rá ba̱tsi, ngueꞌa̱ nurá tꞌʉ ra ꞌbɛgo himbi za bi tsꞌocua ra tsogui. Nurá tꞌʉ ra Sara núꞌa̱ himrá ꞌbɛgo, nuꞌá̱ ha̱, go bi tsꞌocua ra tsogui. 31 Hangue zi cuhʉ, dí njahʉ ngu rá ba̱tsi núꞌa̱ himrá ꞌbɛgo, hindí njahʉ ngu rá ba̱tsi núꞌa̱ mrá ꞌbɛgo.