5
Ra apostol Pablo unga ra tsꞌofo pa hinto da yopa menga ja ra nda̱xjua ley
Ra Zidada Jesucristo go gueꞌa̱ bi pøngaguihʉ de ra nda̱xjua ley pa ya hinga ꞌbʉhʉ ja rá hmanda nura nda̱xjua leyꞌa̱. Hangue ma ga zɛdihʉ pa hinga yopa ꞌmɛgohʉ ja rá hmanda nura nda̱xjua leyꞌa̱.
ꞌYøhʉ, núgui drá Pablo dí xiꞌahʉ gue nuꞌbʉ da thuꞌtsꞌaꞌihʉ ra seña, nuꞌbʉ́ ya hinda za te gui ha̱ñhʉ de ra Zidada Jesucristo. Hangue osta ma da thuꞌtsꞌaꞌihʉ ra seña, ngueꞌa̱ nuꞌbʉ da thuꞌtsꞌaꞌihʉ pɛꞌtsi te gui ꞌyøthʉ nehe gatho maꞌra ya hmanda núꞌʉ ma̱nga ja ra nda̱xjua ley. Guehna dí yopa xiꞌaꞌihʉ. ꞌBʉ guí beñhʉ gue hingui ma gui tuhʉ ra tsꞌoqui ja rá thandi Ajua̱ ngueꞌa̱ grí dɛnhʉ ra nda̱xjua ley, nuꞌbʉ́ ya xcá ꞌueguehʉ de ra Zidada Jesucristo, ne ya xcá ꞌueguehʉ de ra mpøhø núꞌa̱ bi ꞌracaguihʉ Ajua̱ po rá da̱nga hma̱te pɛscaguihʉ. Pe hinga ma ga mpøhøhʉ ngueꞌa̱ drí dɛnhʉ ra nda̱xjua ley. Hina. Nujʉ́ dí tøꞌmhʉ gue hinte ma ga tuhʉ ja rá thandi Ajua̱ ngueꞌa̱ dí camfrihʉ ra Zidada Jesu ne ngueꞌa̱ ra Ma̱ca Nda̱hi ꞌbʉi ja ma corasohʉ. Nújʉ dí camfrihʉ ra Zidada Jesucristo, hinte ri muui ꞌbʉ xa thuscaguihʉ ra seña o hina. Numa jamfrihʉ ri hnequi ja ma ꞌmʉihʉ po nuya hoga ꞌbɛfi dí øthʉ dega hma̱te, nuꞌá̱ ha̱, go gueꞌa̱ ri muui.
Nuꞌahʉ nguí camfrihʉ hma̱ha̱ xá hño. Nuꞌbʉ́ ¿hanja guí hophʉ toꞌo da ꞌyʉꞌtꞌahʉ pa guí ne gui ꞌueguehʉ de rá ma̱ca noya ra Zidada Jesu ñepʉ gui tɛnhʉ ra nda̱xjua ley? Ajua̱ bi zohnahʉ pa xcá camfrihʉ, y hingo gueꞌa̱ bi ꞌyʉꞌtꞌaꞌihʉ pa guí ne gui ꞌueguehʉ de ra ma̱ca noya ñepʉ gui tɛnhʉ ra nda̱xjua ley. Núꞌʉ toꞌo ʉꞌtꞌahʉ, gueꞌʉ nja ngu ra ixcajʉni, ngueꞌa̱ “co ꞌna zi tʉi ra ixcajʉni da japi da ixca gatho ra jʉni”. 10 Pe nuguí dí camfri gue nuꞌahʉ, co rá mfatsꞌi ra Zidada, hingui ma gui camfrihʉ maꞌnaꞌño de núꞌa̱ stá xiꞌahʉ. Y nuꞌʉ tóꞌo ri tsꞌocꞌa ri mfenihʉ ma da duxa ra tsꞌoqui, dá nguꞌa̱ dá ngu ra ja̱ꞌi.
11 Zi cuhʉ, nuꞌbʉ nugui gra udi thoho hma̱ha̱ núꞌa̱ ra seña øtꞌa ya xodyo, nuꞌbʉ́ hindri ʉtsagui hma̱ha̱ꞌʉ. Pe nuꞌʉ́ xi ri ʉtsagui ngueꞌa̱ dí ma̱ gue ga mpøhøhʉ nsøctho ngueꞌa̱ dí camfrihʉ gue ra Zidada Jesu bi du ja ra pontꞌi pa bi pøhøguihʉ. 12 ¡Nugui xi dí nehma̱ da ꞌuegue de gueꞌahʉ núꞌʉ toꞌo ri tsꞌocꞌa ri mfenihʉ!
13 Zi cuhʉ, nujʉ́ xa zoncahʉ Ajua̱ pa ya hinga ꞌmɛgohʉ ja ra nda̱xjua ley. Pe hingue ngueꞌa̱ hindí ꞌmɛgohʉ ja ra nda̱xjua ley ma ga øthʉ núꞌa̱ go ga nehʉ. Hina. Nuꞌa̱ ga øthʉ ha̱, ga má̱dihʉ ꞌna ngu maꞌna, ne ga mfaxhʉ ꞌna ngu maꞌna. 14 Da za ga cumplihʉ gatho núꞌa̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley ꞌbʉ ga øthʉ nuna hmandana̱, ena: “Ma̱di ri miquꞌeiui ne su ngu grí nsu sɛhɛ.” 15 Pe nuꞌbʉ drí ꞌñʉtsahʉ ne drí ntunhʉ ꞌna ngu maꞌna, nuꞌá̱ ha̱, ma ga nhuatihʉ ꞌna ngu maꞌna.
Yá ꞌbɛfi núꞌa̱ toꞌo øꞌtua rá paha rá ndoꞌyo, y yá ꞌbɛfi núꞌa̱ toꞌo øꞌtua rá paha ra Ma̱ca Nda̱hi
16 Dí xiꞌahʉ gue ga ꞌyohʉ ngu núꞌa̱ utcahʉ ra Ma̱ca Nda̱hi. Ha nuꞌbʉ ga ꞌyohʉ ngu núꞌa̱ utcahʉ ra Ma̱ca Nda̱hi, hinga ma ga umbabihʉ rá paha ma ndoꞌyohʉ. 17 Ngueꞌa̱ nurá paha ma ndoꞌyohʉ ri ncontraui rá paha ra Ma̱ca Nda̱hi, y nurá paha ra Ma̱ca Nda̱hi ri ncontraui rá paha ma ndoꞌyohʉ. Nuri yohoya ri ntuhni ja ma mfenihʉ, hangue rá ngueꞌa̱ hingui tsa ga øthʉ núꞌa̱ dí beñhʉ ga øthʉ. 18 Pe nuꞌbʉ dí ꞌbʉhʉ ja rá hmanda ra Ma̱ca Nda̱hi, ya hingo dí ꞌbʉhʉ ja rá hmanda ra nda̱xjua ley.
19 Nuꞌa̱ tóꞌo øꞌtua rá paha rá ndoꞌyo, fa̱ditho nuya tsꞌoꞌbɛfi øtꞌe: ra zinga medintha̱ti, xi ra ꞌñeꞌbɛhña̱, øtꞌa ra ntsꞌʉdi, ne øtꞌa gatho núꞌa̱ go da ne. 20 Nura ja̱ꞌiꞌa̱ xøcambeni ya cꞌoi ne camfri ra ntꞌete, ra ꞌyʉtsate ne ra ꞌyøtꞌatuhni, nza̱ntho ne go da nsɛhɛ, ra cuɛ, ra nehmya̱, ri ho to da ntsanoyaui, ra ꞌyʉꞌtate ne ꞌueca ya ja̱ꞌi. 21 Ri hyøca ya tꞌøtꞌe, ra hyote, ra tixfani, ne øtꞌa ya tsꞌotꞌøtꞌe ora ri ti, ne øtꞌa maꞌra ya tsꞌotꞌøtꞌe nguyatho. Dí xiꞌahʉ maꞌnaꞌqui ngu ya stá xiꞌahʉ gue nuꞌʉ tóꞌo xi ri ho da ꞌyøtꞌa nuya tꞌøtꞌeya, hinda za da ꞌmʉ nuni mahetsꞌi habʉ bí manda Ajua̱.
22 Pe nuꞌbʉ ga ꞌyohʉ ngu núꞌa̱ utcahʉ ra Ma̱ca Nda̱hi, nuꞌbʉ́ ga pɛꞌtshʉ ra hma̱te, ra johya, ra hogaꞌmʉi, ra ntsꞌɛtuate, ra tꞌequꞌei, ra hoga paha, ra jamfri, 23 ra hñoja̱ꞌi, ra ntsuni. Guehya gatho ri ꞌracjʉ ra Ma̱ca Nda̱hi. Y nura ley hingui xicjʉ gue hinga øthʉ nuya tꞌøtꞌeya. 24 Nújʉ ya stá camfrihʉ ra Zidada Jesucristo, ya hindí umfʉ rá paha ma ndoꞌyohʉ ngueꞌa̱ ya stá pontꞌihʉ ma ndoꞌyohʉ, y nubyá ya stá tsohʉbʉ ya tsꞌomfeni ndí pɛꞌtshʉ. 25 Nubyá nura Ma̱ca Nda̱hi go gueꞌa̱ ꞌbʉi ja ma corasohʉ. Hangue ma ga ꞌyohʉ ngu núꞌa̱ utcahʉꞌa̱.
26 Hinga ma ga ꞌñetsꞌihʉ, y nixi ga nxastehʉ ꞌna ngu maꞌna, y nixi ga hyøcuahʉ núꞌa̱ pɛꞌtsa maꞌra ma cuhʉ.