6
Ga mfaxhʉ ꞌna ngu maꞌna
Zi cuhʉ, nuꞌbʉ ꞌnara cu sta da̱mfri da ꞌyøtꞌa ꞌnara tsꞌoqui, nújʉ dí ꞌyohʉ ngu núꞌa̱ utcahʉ ra Ma̱ca Nda̱hi, ma ga zofohʉ nura cuꞌa̱ co ra hma̱te pa da yopa mengui. Ga jamasuhʉ de guecsɛhɛhʉ nehe, pa hinga øthʉ ꞌnara tsꞌoqui nehe. Ma ga mfaxhʉ ꞌna ngu maꞌna ga hña̱cua ꞌbatsꞌihʉ, pa njabʉ ga øthʉ núꞌa̱ ri mandaguihʉ ma Zidadahʉ ra Jesucristo gue ga má̱dihʉ ꞌna ngu maꞌna.
Pe nuꞌbʉ ꞌnara cu ri ꞌñetsꞌi gue xi maꞌna ra da̱ngui que maꞌra, nura cuꞌa̱ ri hñatꞌa sɛhɛ, ne hinga majua̱ni ra da̱ngui ngu beñꞌa̱. Hangue cada ꞌna de guecjʉ ga hanthʉ xá hño núꞌa̱ dí pɛfihʉ. Nuꞌbʉ́ ha̱, da za ga johyahʉ de núꞌa̱ gra ꞌbʉhʉ, hingue ga ꞌñetsꞌihʉ ga eñhʉ gue maꞌna dí ꞌbʉhʉ xá hño que maꞌra. Ngueꞌa̱ cada ꞌna ri hña̱sɛ rá ꞌbatsꞌi, ne ma da da̱disɛ.
Nuꞌa̱ tóꞌo tꞌutuabi rá noya Ajua̱, mahyoni da umba ꞌnara hoga mfatsꞌi núꞌa̱ toꞌo utuate.
Hinda ma da hyacjʉ ma mfenihʉ. Ajua̱ hingui tsa to dí ꞌñeni. Gatho núꞌa̱ ga pothʉ, gueꞌa̱ ma ga xofohʉ. Nuꞌbʉ nújʉ ga umfʉ rá paha ma ndoꞌyohʉ ne ga øthʉ ya tsꞌoqui, nuꞌbʉ́ ga xofohʉ ra du pa nza̱ntho. Pe nuꞌbʉ ga øꞌtuahʉ rá paha ra Ma̱ca Nda̱hi ne ga øthʉ ra hñoja̱ꞌi, nuꞌbʉ́ ga xofohʉ ra te pa nza̱ntho. Hangue hinga tsayahʉ ga øthʉ ra hñoja̱ꞌi, ngueꞌa̱ ma da zø ra pa ga ha̱nga ma sofohʉ, núꞌbʉ hinxa zabiguihʉ. 10 Hangue núbya ja ma tsꞌɛdihʉ, gatho ya ja̱ꞌi ga øꞌtuabihʉ ra hño, maꞌna nuya gamfri.
ꞌNara ña̱ꞌtsa tsꞌofo ne ra nzɛnjua pa ya cu
11 Hyanthʉ hangu yá nda̱ngui ya letra dí opꞌahʉbya co ma ꞌyɛ sɛhɛ. 12 Núꞌʉ toꞌo ri manda da thuꞌtsꞌahʉ ra seña, go gueꞌʉ ne da pønga yá hmi co ya xodyo. Nuꞌʉ́ da nehma̱ gue da thuꞌtsꞌahʉ ra seña pa njabʉ hinda tꞌʉtsaꞌʉ. Ngueꞌa̱ ꞌbʉ da ma̱ñꞌʉ gue ga mpøhøhʉ nsøctho ꞌbʉ ga camfrihʉ gue ra Zidada Jesu bi du ja ra pontꞌi pa bi pøhøguihʉ, nuꞌbʉ́ da tꞌʉtsaꞌʉ. 13 Pe nixi gueꞌʉ, masque thuꞌtsua ra seña ja yá ndoꞌyo, pe hingui øtꞌa gatho núꞌʉ maꞌra ya hmanda ma̱nga ja ra nda̱xjua ley. Pe nuꞌʉ́ da nehma̱ gue neꞌahʉ da thuꞌtsꞌaꞌihʉ ra seña pa njabʉ da johyaꞌʉ ngueꞌa̱ ya gui ꞌyøthʉ ngu øtꞌʉ. 14 Pe nugui ga johya nsøctho ngueꞌa̱ ma Zidadahʉ ra Jesucristo bi du ja ra pontꞌi pa bi pøhøguihʉ, hingue ga johya de maꞌra ya tꞌøtꞌe. Nu mi duꞌa̱ ja ra pontꞌi, ja ra uɛnda nequi dá tuga, y nubyá ya stá tsopʉ gatho ya tꞌøtꞌe de ra ximhai, y pa guequibya ya hinte ri muui nuya tꞌøtꞌeꞌʉ. 15 Nújʉ dí camfrihʉ ra Zidada Jesucristo, hinte ri muui ꞌbʉ xa thuscaguihʉ ra seña o hina. Numa ꞌraꞌyo ꞌmʉihʉbya ha̱, go gueꞌa̱ ri muui. 16 Y núꞌahʉ guí camfrihʉ nehe ngu núna dí ma̱, Ajua̱ da hñupꞌa ri mʉihʉ ne da mɛꞌtsꞌahʉ ra huecate. Y nújʉ dí camfrihʉ go guecjʉ majua̱ni rá hniniguihʉ Ajua̱.
17 Pa rí ꞌñepʉ hindí ne to da tsøtca ma mʉi, ngueꞌa̱ nugui dí ha̱ ja ma ndoꞌyo ya seña de ya mfɛi bi tꞌaqui ngueꞌa̱ dí pɛpabi ra Zidada Jesu.
18 Ma Zidadahʉ ra Jesucristo da maxꞌaꞌihʉ, zi cuhʉ. Njabʉ gueꞌa̱.