2
Ra Zidada Jesucristo bi ꞌñe bi nja̱ꞌi, ne ꞌmɛfa Ajua̱ bi umba ꞌnara nsu xi ra da̱ngui
Nuꞌahʉ xa nupꞌa ri mfenihʉ numa zi Hmuhʉ ra Jesucristo, ne xa hupꞌa ri mʉihʉ co rá hma̱teꞌa̱, ne ra Ma̱ca Nda̱hi ꞌbʉi con gueꞌahʉ, ne xa tꞌaꞌahʉ ra hma̱te ne ra huecate. Hangue ꞌbʉhʉ co ꞌnada ra mfeni ne co ꞌnada ra hma̱te, pa njabʉ ha̱, gui hubgahʉ ma mʉi pa ga johya. Ote guí øthʉ pa ri hñosɛhʉ, nixi pa gui pønga ri hmihʉ. Ne ogrí ꞌñexasɛhʉ. Nuꞌa̱ gui ꞌyøthʉ, ꞌñeꞌtsuahʉ yá nsu maꞌra. Oguí hoñhʉ ra hño pa gueꞌasɛhʉ, hyoñhʉ pa maꞌra nehe.
Beñhʉ ngu bi benga ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo himbi ꞌñetsꞌi. Ngueꞌa̱ nuꞌá̱ masque go guesɛꞌa̱ Ajua̱, pe bá tsopʉ rá nsu núꞌa̱ mbi pɛꞌtsa nuni mahetsꞌi masque mri mandaniꞌa̱ mahyɛgui co rá Dada. Pe bá tsogui rá nsu pa bi e bi nja̱ꞌi nuua ja ra ximhai, ne asta bi nja ngu ꞌnara ꞌbɛgo, ne bi mɛꞌtsa rá ꞌbai ngu rá ꞌbai ꞌnara ja̱ꞌi. Y ya de mi ꞌbʉcua, bi ꞌmʉi ngu himri ꞌñepi da ꞌmʉhma̱, y bi ꞌyøꞌtua núꞌa̱ go rá paha rá Dada asta xi bi du, ne nurá duꞌa̱ xi xmá ntsꞌo, ngueꞌa̱ bi du ja ꞌnara pontꞌi. Hangue Ajua̱ bi umba ꞌnara nsu xi ra da̱ngui, ne bi hñuꞌmba ꞌnará thuhu núꞌa̱ maꞌna ja rá nsu de gatho ya thuhu. 10 Pa njabʉ ma da ndandiña̱hmu ne da xøcambenibi rá thuhu ra Zidada Jesu maxøgue gatho núꞌʉ bí ꞌbʉi mahetsꞌi ne núꞌʉ ꞌbʉcua ja ra ximhai ne núꞌʉ ꞌbʉi rí ngaꞌti de ra ximhai. 11 Y gathoꞌʉ ma da ꞌñena gue ra Jesucristo go gueꞌa̱ ma zi Hmuhʉ pa maꞌna dra nsunda Ajua̱ ra Dada.
Nuꞌʉ tóꞌo xa gamfri go gueꞌʉ nja ngu ꞌnara ñotꞌi ri yotꞌa ja ra ximhai
12 Ma zi cuꞌihʉ, ngu gá nhyogaꞌyødehʉ nu ndá ꞌbʉi con gueꞌahʉ, dí ne nehe núbya dí ꞌbʉi yabʉ de gueꞌahʉ gue maꞌna gui ꞌramanuhʉ gui nhyogaꞌyødehʉ. ꞌYøthʉ xá hño gatho núꞌa̱ rí ꞌñepi gui ꞌyøthʉ ngueꞌa̱ xcá mpøhøhʉ, ne nsuhʉ ja rá thandi Ajua̱. 13 Ngueꞌa̱ Ajua̱ go gueꞌa̱ ri ꞌraꞌahʉ ra tsꞌɛdi ne ya hoga mfeni pa gui ꞌyøthʉ núꞌa̱ xá hño, ngu núꞌa̱ neꞌa̱.
14 Gatho núꞌa̱ gui ꞌyøthʉ, ꞌyøthʉ nsinque gui nøntehʉ ne nsinque gui ntsanoyahʉ, 15 pa hinto da zʉꞌtꞌahʉ ni ꞌnara tsꞌoqui. ꞌBʉhʉ xá hño co ri mfenihʉ strá ntꞌaxi, ngueꞌa̱ yá ba̱tsiꞌihʉ Ajua̱, masque guí ꞌbʉhʉ madetho de ya tsꞌoꞌmʉi gá ja̱ꞌi núꞌʉ hinxá ntꞌaxi yá mfeni. Nuni ja da hnecni ri hogaꞌmʉihʉ ngueꞌa̱ nuꞌahʉ guí njahʉ ngu ya tsø ri yotꞌa ja ra ꞌbɛxuui, 16 ne guí ma̱ñhʉ ra hoga noya dega te pa nza̱ntho. Nuꞌbʉ gui ꞌbʉhʉ xá hño ngu núna dí xiꞌahʉ, ma ga johya ndunthi nu stua yopa penga ra Zidada Jesucristo, ngueꞌa̱ gueꞌbʉ ma ga pa̱di gue gatho núꞌa̱ stá pɛfi hinxa ma ꞌmɛdi, ma da hneca ra hoga sofo núꞌa̱ stá pɛfi ja gueꞌahʉ. 17 Ha nuꞌbʉ ga tu po rá ngueꞌahʉ, guehna ngu ꞌnara hña̱ꞌti dí umbabi Ajua̱ mahyɛgui co ri jamfrihʉ. Nuꞌbʉ́ ga johya ngueꞌa̱ dí pa̱di gue dí uñhʉ mahyɛgui ma hña̱ꞌtihʉ, y njabʉ ga johyahʉ mahyɛgui. 18 Hangue johyahʉ nehe, pa ga pɛꞌtshʉ ꞌnada ra johya.
Ra Timoteo ne ra Epafrodito
19 Dí beni ga pɛmpʉ ꞌbestho ra cu Timu dua cꞌa̱ꞌtsꞌahʉ ꞌbʉ njabʉ rá paha ma Zidadahʉ, pa nu stua penguiꞌa̱ da xicagui de gueꞌahʉ, pa njabʉ da hñu ma mʉi, ne ga johya. 20 Ngueꞌa̱ hønsɛ ra cu Timu go gueꞌa̱ ꞌnada ra mfeni dí pɛꞌtshe, ne dí tagui dí tuhe por gueꞌahʉ. 21 Ngueꞌa̱ gatho núꞌʉ maꞌra ya cu oda yá mfeni de yá ꞌbɛfi pa yá hñosɛꞌʉ, hingo oda yá mfeni de rá ꞌbɛfi ra Zidada Jesucristo. 22 Y nuꞌahʉ guí pa̱tuahʉ rá ꞌmʉi ra cu Timu. Núꞌá̱ xi faxcagui pa dí ma̱mba rá noya Ajua̱, nja ngu ꞌnara tꞌʉ faxa rá dada ja rá ꞌbɛfi. 23 Hangue dí beni ga pɛmpʉ pa dua cꞌa̱ꞌtsꞌahʉ, hønsɛ dí tøꞌmi ga pa̱di te grá ma de núna dí thoguiua. 24 Dí camfri gue co rá mfatsꞌi Ajua̱ necagui ga mabʉ ꞌbestho ga cꞌa̱ꞌtsꞌahʉ.
25 Nehe dí beni gue mahyoni ga pɛmpʉ nehe ra cu Epafrodito, guehni ꞌnama hoga compa de ja ra ꞌbɛfi pa dí ña̱mbaheua rá noya Ajua̱. Nuni ra cuni go guehni uá pɛnhʉ pa e bi maxcagui. 26 Y xa beni ndunthi de gueꞌahʉ pa da mabʉ, ne xi tu rá mʉi ngueꞌa̱ bi ba̱di gue gá pa̱hʉ bi hñeni. 27 Xi majua̱ni bi hñeni ntsꞌɛdi asta ya mi ma xa duhma̱, pe Ajua̱ bi mɛꞌtsa ra huecate de guehni, y hinga hønsɛni, necagui nehe, bi mɛsca ra huecate, ngueꞌa̱ ꞌbʉ xa duhma̱ni, nuꞌbʉ́ maꞌna xa du ma mʉi. 28 Hangue por gueꞌa̱ xi dí ne ga pɛmpʉ pa gui johyahʉ nu xcrí hyanthʉ maꞌnaꞌqui, y necá ga johya nehe. 29 Nu xcrí hyanthʉ da zømbʉni, xi da johyahʉ ndunthi, ngueꞌa̱ guehni ꞌnama cuhʉ de ja rá thuhu ma Zidadahʉ, ne xi da umfʉ ra hma̱te, ne numahñobihʉ gatho maꞌra yá ꞌmɛhni Ajua̱ di nguni. 30 Ngueꞌa̱ nuní ya mi ma da du hma̱ha̱ po rá ꞌbɛfi ra Zidada Jesucristo. Nuni himbi jamasu de ya tsꞌothogui, hangue e bi mɛfi ꞌnara ꞌbɛfi núꞌa̱ himbi za go gá pɛfihʉ ngueꞌa̱ guí ꞌbʉhʉ yabʉ de guecua.