3
ꞌYohʉ xá hño ngu rí ꞌñepi
Y nubyá zi cuhʉ, johyahʉ ja rá thuhu ra Zidada. Pa gueque hingui tsabigui ga xiꞌahʉ maꞌnaꞌqui de núꞌa̱ ya stá opꞌahʉ, y xá hño ga benꞌahʉ ngueꞌa̱ go pa ri hñohʉ. Nsuhʉ de núꞌʉ ya tsꞌoja̱ꞌi hingui øtꞌe núꞌa̱ xá hño ne ri manda da thuꞌtsua ra seña ja rá ndoꞌyo ꞌna, ngu ma̱nga ra nda̱xjua ley. Ngueꞌa̱ nujʉ́ go guecaguihʉ dí pɛꞌtshʉ ra seña xi majua̱ni ja ma corasohʉ ngueꞌa̱ stá camfrihʉ Ajua̱ ne dí nsundahʉꞌa̱ po rá tsꞌɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi ne drí johyahʉ ngueꞌa̱ yá mɛtiguihʉ ra Zidada Jesucristo. Hindí camfrihʉ gue núꞌa̱ ra seña thuꞌtsua ja rá ndoꞌyo ꞌna gue por gueꞌa̱ ma da mpøhø ꞌna. Nuga da zahma̱ ga beni gue ma ga mpøhø co ma hoga ꞌbɛfi ne ma hñoja̱ꞌi stá øtꞌe de ma tsꞌɛdi sɛhɛ, asta maꞌna da za ga beni ndunthi que maꞌra ya ja̱ꞌi. Ngueꞌa̱ rá hña̱to ma pa de stí ꞌbʉi, bi thusca núꞌa̱ ra seña ja ma ndoꞌyo ngueꞌa̱ drá me Israel, stí ꞌñehe de yá ja̱ꞌi ndu ra Benjami, drá xodyo ngueꞌa̱ ma dada ma na̱na̱ myá xodyo. Y nuga ndí øtꞌa gatho ngu núꞌa̱ ma̱nga ja rá ley ya xodyo, ngueꞌa̱ ndrá fariseo. Xi ndí øtꞌa gatho yá ley ya xodyo, hangue xi ndí øꞌtua ra ntsꞌoꞌmʉi núꞌʉ ya cu xqui gamfri ra Zidada Jesucristo. Y mi joꞌo toꞌo da ꞌñena gue hinduí øtꞌa gatho ngu núꞌa̱ ma̱nga ra ley. Gatho nuya ya tꞌøtꞌe ndí øtꞌa maꞌmɛtꞌo, pa guecagui xi mri muui ndunthi, pe núbya ndá camfri ra Zidada Jesucristo, dá pa̱di gue núꞌa̱ ndí øtꞌa maꞌmɛtꞌo hinte ri muui. Y xi majua̱ni gatho ya tꞌøtꞌe núꞌʉ ja ja ra ximhai, pa guecagui hinte ri muuiꞌʉ, dí ʉtꞌa ra uɛnda ngu ya paxi dá føtbʉ pa go dá pa̱di ra Zidada Jesucristo. Stá tsopʉ gatho pa go dá pa̱di ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, ne pa bi za dá ꞌnathoꞌbeꞌa̱, y njabʉ dí ꞌbʉi xá hño ja rá thandi Ajua̱. Y hingue ngueꞌa̱ dí øtꞌa ngu núꞌa̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley dí ꞌbʉi xá hño ja rá thandi Ajua̱, nuga dí ꞌbʉi xá hño ja rá thandiꞌa̱ ngueꞌa̱ dí camfri ra Zidada Jesucristo. Hangue por gueꞌa̱ Ajua̱ handgagui gue xá ntꞌaxigui ngueꞌa̱ stá camfri. 10 Nubyá nuꞌa̱ dí ne, dí ne maꞌna ga pa̱di ra Zidada Jesucristo. Dí ne ga pa̱tua rá tsꞌɛdi de núꞌa̱ ra ꞌraꞌyo te bi mɛꞌtsi de mi yopa nteꞌa̱ de ja ya du, ne dí ne ga nja ngu bi njaꞌa̱ himbi ma̱di rá te, bi thogui ya tsꞌothogui ne asta bi du. 11 Dí ne ga njabʉ masque ga tu, pa njabʉ ga pɛꞌtsa ꞌnara ꞌraꞌyo te nehe ngu núꞌa̱ ra te bi mɛꞌtsi nu mi yopa nte de ja ya duꞌa̱.
Ga øthʉ ra tsꞌɛdi pa ga tsøñhʉ asta rá ña̱ni nuna ra ꞌñu drí nehʉ
12 Pe hindí ena gue ya xi dí ꞌbʉi xá hño ngu núna dí ma̱, dí pa̱di gue drí ꞌbɛtho pa ga ꞌbʉi xi xá hño, pe nuga dí sigui dí øtꞌa ra tsꞌɛdi pa ga tsʉdi núꞌa̱ ra hogaꞌmʉi xi xá hño ngu núꞌa̱ bi ne ra Zidada Jesucristo ga tsʉdi nu mi zʉcagui ra mʉdiꞌa̱. 13 Zi cuhʉ, nuga hindí ena gue ya dí pɛꞌtsa núꞌa̱ ra hogaꞌmʉiꞌa̱, pe nuꞌa̱ dí ne, ga pumfri gatho núꞌa̱ ya stá øtꞌe, ne ga øtꞌa ra tsꞌɛdi ga sigui ga honga núꞌa̱ ra hogaꞌmʉi asta hinga tsʉdi. 14 Ne dí øtꞌa ra tsꞌɛdi pa ga tsøni asta rá ña̱ni nuna ra ꞌñu drí nehi asta hinga ha̱nga núꞌa̱ ra tha̱ha̱ xpá mɛscaguihʉ Ajua̱ nuni mahetsꞌi, núꞌa̱ xa ña̱tcahʉ da ꞌracjʉ ngueꞌa̱ dí camfrihʉ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo.
15 Gathoguihʉ nújʉ xa zɛ ma jamfrihʉ, mahyoni ga beñhʉ ngu núꞌa̱ ja juadi dá ma̱. Pe ꞌbʉ hinguí beñhʉ ngu dí bengá, Ajua̱ da ꞌñuꞌtꞌahʉ pa gui beñhʉ ngu dí bengá. 16 Pe nuꞌa̱ mahyoni ga øthʉ, ga tɛñhʉ núꞌa̱ ya stá pa̱hʉ.
17 Ma zi cuꞌihʉ, ꞌyøthʉ ngu núꞌa̱ xcá hyanthʉ dí øtꞌe, ne hyanthʉ núꞌʉ maꞌra toꞌo øtꞌe ngu núꞌa̱ dí øtꞌe, pa njabʉ gui ꞌyøthʉ ngu øtꞌʉ nehe. 18 Ngueꞌa̱ ngu stá xiꞌahʉ ndunthi ya ꞌmiꞌqui ne dí xiꞌahʉ maꞌnaꞌqui co ndunthi ra dumʉi asta ta̱qui dí zoni, xi ꞌbʉi ndunthi núꞌʉ ri ꞌñetꞌa gamfri, pe co yá tsꞌoꞌbɛfi ri hnequi gue ri ʉtsabi rá du ra Zidada Jesucristo. 19 Pe núꞌʉ ya ja̱ꞌiꞌʉ hinda ma da mpontꞌui rá cuɛ Ajua̱. Nuyá tsꞌoncꞌatꞌiꞌʉ go gueꞌʉ ja ra uɛnda ngu yá zidadaꞌʉ, ne ri johyathoꞌʉ da ꞌyøtꞌa ya tsꞌotꞌøtꞌe núꞌʉ ri japi da ꞌbɛ yá tsa. Nuꞌʉ́ oda yá mfeni ya tꞌøtꞌe de guecua ja ra ximhai. 20 Pe nujʉ́ oda ma mfenihʉ ya tꞌøtꞌe de mahetsꞌi ngueꞌa̱ ya dyá menguhʉ de guehni, ne dí tøꞌmhʉ nehe gue ja dí ꞌñehni ma zi Pøhøtehʉ, y núꞌá̱ go gueꞌa̱ ma Zidadahʉ ra Jesucristo. 21 Núꞌá̱ go gueꞌa̱ ma da patca nuna ma ꞌbaihʉ dí ha̱hʉbya pa da za ga ꞌbahʉ ngu rá ꞌbaiꞌa̱ xá nsunda. Nuꞌá̱ ma da patca ma ꞌbaihʉ co núꞌa̱ ra da̱nga tsꞌɛdi pɛꞌtsi pa ri manda gatho ya tꞌøtꞌe de guecua ja ra ximhai ne mahetsꞌi.