4
Johyahʉ nza̱ntho ngueꞌa̱ guí camfrihʉ ma Zidadahʉ
Hangue por gueꞌa̱ ma zi hma̱ca cuꞌihʉ, xi da sigui gui ꞌbʉhʉ xá hño co núꞌa̱ ra jamfri xcá hña̱ñhʉ de ma Zidadahʉ. Nuꞌahʉ xi dí ma̱ꞌahʉ ne dí ne ga hantꞌahʉ maꞌnaꞌqui, ngueꞌa̱ por gueꞌahʉ xi drí johya, ne po ri jamfrihʉ ma ga ha̱nga ꞌnara tha̱ha̱.
Dí ba̱ntebi ra nju Evodia ne ra nju Sintique da mpumbabi pa da ꞌmʉiꞌʉ co ꞌnada ra mfeni ngueꞌa̱ ri ꞌnathoꞌʉ co ra Zidada. Y núꞌi ma hoga mfatsꞌiꞌi de ja rá ꞌbɛfi Ajua̱, dí ba̱nteꞌi gui faxa núꞌʉ ya nju pa da mpumbabi, ngueꞌa̱ go gueꞌʉ bi maxcagui ndunthi de ndí ꞌyobʉ ndí ma̱nga ra ma̱ca noya co ra cu Mente ne gatho núꞌʉ maꞌra ya cu mri mpɛfi con guecagui. Núꞌʉ́ ya xpá tꞌopa yá thuhuꞌʉ nuni mahetsꞌi ja ra libro dega te.
Xi da johyahʉ nza̱ntho ja rá thuhu ra Zidada, ne dí xiꞌahʉ maꞌnaꞌqui: ¡Xi da johyahʉ! ꞌBʉhʉ nza̱ntho co ra hñoja̱ꞌi pa da ba̱di gatho ya ja̱ꞌi gue nuꞌahʉ xi gyá hoja̱ꞌihʉ. Ma Zidadahʉ ya ma dua yo pengui ꞌbestho.
Ne ote guí tu ri mʉihʉ. Nuꞌa̱ gui ꞌyøthʉ, xipabihʉ gatho Ajua̱, ne ꞌyapabihʉ te gatho øꞌtꞌahʉ ra ꞌbɛdi, nehe umfʉ njama̱di de gatho núꞌa̱ te da ꞌñeꞌahʉ. Nuꞌbʉ gui ꞌyøthʉ njabʉ, Ajua̱ da ꞌraꞌahʉ ꞌnara humʉi núꞌa̱ xi ra da̱ngui asta hingui tsa to da ba̱di, y nuna humʉina̱ da supꞌa ri corasohʉ ne ri mfenihʉ ngueꞌa̱ guí ꞌbʉhʉ co ra Zidada Jesucristo.
Dá ꞌyoda ri mfenihʉ núꞌa̱ xá hño
Nubyá ma zi cuꞌihʉ, dá ꞌyoda ri mfenihʉ gatho núꞌa̱ majua̱ni, ne núꞌa̱ xá nsunda, ne núꞌa̱ xá hño, ne gatho núꞌa̱ xá ntꞌaxi, ne ra hñogaja̱ꞌi, ne núꞌʉ ya tꞌøtꞌe hma̱ gue xá hño. Dá ꞌyoda ri mfenihʉ núꞌa̱ guí pa̱hʉ gue xá hño, ne núꞌa̱ rí ꞌñepꞌahʉ.
ꞌYøthʉ ngu núꞌa̱ dá uꞌtꞌahʉ ne núꞌa̱ gá pa̱hʉ ndí øtꞌe, ne núꞌa̱ gá ꞌyøhʉ dá xiꞌahʉ, ne núꞌa̱ gá hyanthʉ ndí øtꞌe. ꞌYøtꞌehʉ njabʉ y nu Ajua̱ da ꞌmʉi con gueꞌahʉ ne da ꞌraꞌahʉ ra humʉi.
Ya gamfri me Filipo pɛmpa ra mfatsꞌi ra apostol Pablo
10 Drí johya ndunthi ja ra Zidada ngueꞌa̱ nubyá ya xcá yopa benjʉ, ne xcá faxcahʉ. Hingue xqui pumfriguihʉ, hønsɛ ngueꞌa̱ himi tsa hanja gui faxcahʉ. 11 Nuga hindí ma̱nga njabʉ ngueꞌa̱ te øtca ra ꞌbɛdi, nuga stá pa̱di ga johya co núꞌa̱ dí pɛꞌtsi. 12 Stá pa̱di ga tsɛta ra hñoya, ne stá pa̱di ga ꞌbʉi co ra hño. Stá pa̱di de gatho, ra hniña̱ o ra thuhu, ne ꞌbʉ di ja o di otho. 13 Co núꞌa̱ ra tsꞌɛdi di ꞌracagui ra Zidada Jesucristo, nuga gatho da za ga tsɛti núꞌa̱ da ꞌñepqui. 14 Pe xi xcá øtcahʉ ra hño ngueꞌa̱ gá faxcaguihʉ ja ma tsꞌothogui.
15 Ngu guí pa̱hʉ núꞌahʉ guí ꞌbʉhʉbʉ Filipo, nu de ndá fʉdi da ma̱nga ra ma̱ca noya, ne de ndá pømbʉ Macedonia, bi njoꞌo maꞌra toꞌo bi ꞌracagui ra mfatsꞌi, hønsɛ nuri nija̱hʉ nguí pɛncahʉ ra mfatsꞌi dega jama̱di ngueꞌa̱ stí xiꞌahʉ rá noya Ajua̱. 16 Ne de nduí ꞌbʉ ja ra hnini Tesalononica, hingue ꞌnaꞌquitho gá pɛncahʉ ra mfatsꞌi pa núꞌa̱ te ndí honi. 17 Nuga hindí ja po núꞌa̱ ra mfatsꞌi gá ꞌracjʉ. Nuga dí ja pa gui ha̱ñhʉ núꞌa̱ ra tha̱ha̱ da ꞌraꞌahʉ Ajua̱. 18 Nuga ya stá ha̱ni núꞌa̱ ri mfatsꞌihʉ asta maꞌna ndunthi de núꞌa̱ ndí honi, núꞌa̱ gá pɛncahʉ co ra cu Epafrodito, y con gueꞌa̱ asta pongui. Núꞌa̱ gá pɛncahʉ gueꞌa̱ ngu ꞌnara ꞌbaha yʉni xá cʉhi núꞌa̱ xcá umfʉ Ajua̱, ne nuꞌá̱ ri hoꞌa̱. 19 Ajua̱ ma Dadahʉ da ꞌraꞌahʉ gatho núꞌa̱ gui hyoñhʉ, ngueꞌa̱ go gueꞌa̱ tsa da ꞌracjʉ gatho ya hño xá nsunda por núꞌa̱ bi ꞌyøtꞌa ra Zidada Jesucristo. 20 ¡Drá nsunda pa nza̱ntho Ajua̱ ma Dadahʉ! Njabʉ gueꞌa̱.
Ra nzɛngua pɛhna ra apostol Pablo mi uadi ra carta
21 Dí pɛñꞌahʉbʉ ra nzɛngua de rá thuhu ra Zidada Jesucristo gatho núꞌahʉ gyá gamfrihʉ me Filipo. Nehe pɛñꞌahʉbʉ ra nzɛngua gatho nuya cu dí ꞌbʉꞌbeua. 22 Nehe pɛñꞌaꞌihʉbʉ ra nzɛngua nuya gamfri pɛpabi ra Cesa ra da̱nga nda̱ de guecua Nroma, ne gatho maꞌra ya cu ꞌbʉi de guecua.
23 Ma Zidadahʉ ra Jesucristo da ja̱pꞌahʉ gathoꞌihʉ. Njabʉ gueꞌa̱.