HECHOS
Yʉ́n t'øt'e yʉ́ 'bäihʉ ra Jesucristo
1
Bi man ra Jesús ba ɛ̨h rá Hogandąhi Oją
Nu'i Teófilo, rá mbʉdi ra søcuą dá o't'a'i mám'bɛt'o, dá xi'i gätho bi 'yøt' ra Jesús nu'bʉ mi dʉmp' rá 'bɛfi. Nɛ dá xi'a'i gätho ngue bi ma 'bʉ mín xänbate. Nɛ dá xi'a'i gätho bi 'yøt'a ra Jesús asta gue'bʉ mi mba mahɛ̨ts'i. Nɛ nu'bʉ mi 'bʉcua ja ra häi, nu rá Hogandąhi Oją bi xih ra Jesús 'bɛ'a da xih yʉ́ 'bäihʉ gue da 'yøt'e. Nu'ʉ yʉ́ 'bäihʉ, gue'ʉ yʉn 'yohʉ bi huanh ra Jesús ngue man yʉ́ xädi ʉ. Nu ra Jesús bi nu ran ʉnbi nɛ bi du. Nɛ gätho nyote pa 'bʉ mí ndants'i mahøn'a, bin 'yusɛ bʉ 'bʉh yʉ́ 'bäihʉ, ja'bʉ bi hnu, ja'bʉ hin'na. Nɛ bi 'yuti xʉn ngu yʉn t'øt'e guepʉ bi nde da fądi gue i 'bʉi. Nɛ bi xi'ʉ nangue rá 'bɛfi i øt' Oją ua ja ra ximhäi, nɛ 'bɛpʉ dí manda Oją ʉ gätho dim 'bʉi.
Nu'bʉ mím 'bʉhmbʉ yʉ́ 'bäihʉ mahøn'a a ra Jesús, nɛ bin sihmɛhʉ, bi xi'ʉ da dømp'ʉ Jerusalén 'bɛ'a bi ma majuąni rá Ta gue ba ɛ̨hɛ. Nɛ ɛ̨n'a ra Jesús:
―Ya xcá 'yøhmbʉ dá mangä mam'bɛt'o ngue ba pɛnh Oją rá Hogandąhi. Nu'a ra Xuua bi 'yøt'ahʉ ran xixyą nangue ra dehe thoho, pɛ mi ts'ʉtho ya ga 'da ahʉ rá Hogandąhi Oją, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Bi ndex mahɛ̨ts'i ra Jesús
Nu'bʉ mim pɛti ʉ, bi 'yänni:
―Ma Hmu ahe, hague guehya yʉ pa jabʉya gui 'yøt'e din ja ma ts'ɛdi zɛhɛhʉ mahøn'a, dyʉ israelhʉ.
Bi dą'a ra Jesús:
―Hingui sä gui pąhmbʉ nda'a ní pa xʉn zän ma Tahʉ da 'yøt'a 'bɛ'a gätho da 'yøzɛhɛ. Hin ni 'bɛfihʉ gui pąhmbʉ. Pɛ nu'bʉ bá ɛ̨h rá Hogandąhi Oją, nɛ gam 'bʉhmbʉ, din ja ni ts'ɛdihʉ. Nɛ nu'bʉ bin ja, gui xihmbʉ yʉ ją'i ua ra dąhnini Jerusalén nanguecä, nɛ gätho ua ra häi Judea, nɛpʉ ra häi Samaria, nɛ gätho na ngʉni ra ximhäi.
Nu'bʉ mi gua'a man ra Jesús bi mba mahɛ̨ts'i. Nu yʉ́ 'bäihʉ bi nu nu'bʉ mi ndex mahɛ̨ts'i. Nɛ n'da ra güi bi go'mi nɛ him bi nu yʉ́ 'bäihʉ mahøn'a. 10 Nɛ mi 'bäpʉ, mi ndø'ts' mahɛ̨ts'i, 'bex mi 'bähmbʉ yoho yʉ́m 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i, i he yʉ t'axca pahni. 11 Nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Nu'ahʉ gyʉ mɛnguhʉ Galilea, hanja gní 'bähmbʉ ua ya nɛ gni ndøs'hʉ mahɛ̨ts'i. Nu ra Jesús bi ndex ua guí 'bähmbʉ, nɛ tengutho bʉ á ndets'e, ngutho 'bʉ bá cąh mahøn'a, nɛ guet'a ra Jesús a.
Bi thahn'na ra Matías rám poniui ra Judas
12 Nu yʉ́ 'bäihʉ ra Jesús bi nɛxpʉ ja ra nyuni Olivos bʉya, bi mba bʉ ra hnini Jerusalén, nɛ hinga yatho, ndehnini. 13 Nɛ nu'bʉ mi yʉrpʉ ja ra hnini bi ndexpʉ n'da ra cuarto magąts'i guepʉ i 'bʉ'ʉ. Gue'ʉ i 'bʉpʉ ʉ, ra Pedro, nɛ ra Xuua, nɛ ra Jacobo, nɛ ra Andrés, nɛ ra Felipe, nɛ ra Tomás, nɛ ra Bartolomé, nɛ ra Mateo, nɛ ra Jacobo rá ts'ʉnt'ʉ ra Alfeo, nɛ ra Simón gue t'ɛ̨mbi ra Zelote, nɛ ra Judas rán 'yohʉ ra Jacobo. 14 Gätho ya 'darpʉ bim pɛti nɛ ząi min yąhʉ Oją. Nɛ bi zøpʉ 'da yʉ xisu nɛ ra María rá mbe ra Jesús, nɛ'ʉ yʉ́n 'yohʉ ra Jesús.
15 'Darpʉ madím pɛti ʉ n'da ciɛnto nɛ 'däte nją'i. Nɛ nu'ʉ yʉ pa'ʉ bi ndants'a ra Pedro nɛ bi 'yɛ̨na:
16 ―Ma cu ahʉ nangue ra Cristo, nu rá Hogandąhi Oją maya'bʉ bi jap'a ra David da 'yo't' ra søcuą, nɛ bi ma 'bɛ'a da 'yøt' ra Judas, nguetho mí pą Oją 'bɛ'a da 'yøt'a. Gue'a ra Judas ngue bi dä'a ra Jesús nu'bʉ mi fɛnt'i. Nɛ gue'a bin ja nguetho gätho 'bɛ'a mán t'o't'i bʉ rám hman Oją din ja. 17 'Dat'a ra 'bɛfi dá øthe ra Judas nguetho ra Jesús bi huahn'na ra Judas tengu bʉ á huancähe. 18 Nɛ bi thän'a n'da ra häi nangue'a í mbä'a ra Jesús. Nu'bʉ mi zohäi ra Judas, bi nyepʉ häi, nɛ bi føh rá foho, nɛ bi bøni gätho yʉ́ xɛ̨fo. 19 Gätho yʉ ją'i mi 'bʉpʉ Jerusalén bi 'yøde 'bɛ'a bin ja. Jananjabʉ bi mba ma huti ra häi ngue yʉ́ nde'ʉ, Acéldama, gue nde da ma bim fäm bʉ ra ji. 20 Nguetho nt'o't'i bʉ ja rá søcuą ra Salmos:
Din häitho ra häi
nɛ njon dim 'bʉpʉ,
nɛ nt'o't'i ngue n'dan'yo da hyąn rá 'bɛfi mi ja xtá 'yøt'a.
21 Janangue'a jatho ga huahndʉ a dam pɛhmbe. Jatho ga huahndʉ n'da rám poniui ra Judas, gue'a n'da madí hyʉnje gätho yʉ pa mí 'bʉhmbe ra Hmu, ra Jesús. 22 Nɛ ga huahndʉ n'da bi nu 'bʉ mi xixyąba ra Jesús a ra Xuua, nɛ madí hyʉnje gätho yʉ pa dám 'bʉhmbe ra Jesús, gue'bʉ go mí mba mahɛ̨ts'i, bi nu, nguetho n'dat'a ga mamhbe ngue bi ndants' mahøn'a ra Jesús 'bʉ mi du, bi 'yɛ̨n'a ra Pedro.
23 Nɛ nubʉya bi ndønba yʉ́ thuhu to'o da thahni, gue yoho yʉn 'yohʉ bi hndøni. Nu'a n'da ra José Barsabás nɛ í Justo, nɛ nu'a man'da ra Matías. 24 Nɛ nu'ʉ yʉ ją'i bin yąhʉ ra Hmu bʉya, nɛ bi 'yɛ̨na:
―Ma Hmu ahe, guí pąrpa yʉ́ mbʉi gätho, dami 'yurcahe ya yoho nda'a xcá huahni. 25 Nu'a ga comhbe ra 'bɛfi ngue ma 'bäigähe ra Jesucristo, ngue'a xtá 'yøt'a ra Judas. Nguetho xí 'uepʉ ja rá 'bɛfi nangue rá ts'oqui, bi mba da nu'a rán säui da nu, bi 'yɛ̨m 'bʉ min yąhʉ Oją.
26 Nu yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉya bi 'yøt'e tengu'bʉ n'da ran tąha, ngue nde da bą'ʉ nda'a bi nde Oją. Bi bøni gue gue'a ra Matías. Nɛ nu yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉya bi huanh ra Matías, nɛ bi gomhbʉ yʉ́ 'bɛfi ʉ 'dɛ'ma'da yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo.