2
Bi zøh rá Hogandąhi Oją
Pɛ guexta'a di thoqui dim pɛti gätho yʉ 'yɛ̨c'yɛi, din ja'a mí tø'mi, gue bá pɛnh Oją a rá Hogandąhi, nɛ bin thɛui n'da ra dąmpɛti mí sänba Oją ʉ yʉ israel, t'ɛ̨mbi Pentecostés. 'Dahmantho bi zøpʉ di hį, tengu'bʉ n'da ra ndønthį gue bí 'yɛ̨h mahɛ̨ts'i a. Nɛ nu'a ní hį bʉ, bi yus'pʉ ja ra ngu guepʉ mi hu'ʉ. Bi nɛqui tengu yʉ t'ʉsibi nɛ 'da'i ts'ʉ bi zox yʉ́ yą yʉ ją'i n'da ngu n'da ʉ mi 'bʉpʉ. Ngue n'da ngu n'da mi 'bʉpʉ, gätho bin t'un rá Hogandąhi Oją, nɛ bi hąt ra ts'ɛdi xʉn ho ʉ. Nɛ bi mbʉdi 'dahma 'dan'yo bʉ án yą'ʉ n'da ngu n'da'ʉ nangue rá ts'ɛdi rá Hogandąhi Oją in 'yohʉ.
Nɛ nu'ʉ yʉ pa'ʉ bi zøm bʉ Jerusalén ʉ yʉ judío, da 'yøt'a ra dąmpɛti mí xi Oją maya'bʉ, ngue bá nɛxpʉ gätho yʉ häi ua ja ra ximhäi. Nɛ nu'bʉ mi 'yø'a di hį ʉ yʉ ją'i, bim pɛti bʉ, nɛ n'da ngu n'da ʉ bi zo'ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi nangue yʉ́ ndesɛ, nɛ him bi zä bi bɛ̨ni ha bin ja. Nɛ bi hyonya thoho nɛ him bi bądi 'bɛ'a nam bøni, nɛ bin 'yɛ̨mb zɛhɛ ʉ:
―Hague án zä bin ja bʉ, bin 'yɛmp'ʉ. Ha hinga gue'ʉ yʉ mɛngu bʉ Galilea gätho i yą ua ya. Hanja sä i sijʉ ma ndesɛhʉ n'da ngu n'dajʉ. Nɛ nujʉ n'da'a n'danni bá nɛxhʉ, nɛ 'dajʉ, 'bʉ'i 'da bá nɛxpʉ Partia, nɛpʉ Media, nɛpʉ Elam, nɛpʉ Mesopotamia, nɛpʉ Judea, nɛpʉ Capadocia, nɛpʉ Ponto, nɛpʉ ra häi Asia. 10 Nɛpʉ Frigia, nɛpʉ Panfilia, nɛpʉ ra häi Egipto, nɛpʉ ra häi Africa jom bʉ Cirene. Nɛ nu'ʉ mi'da yʉ romanos ʉ, madague'bʉ gätho yʉ judío ʉ, nɛ nu mi'da ʉ gue ɛ̨c'yɛi tengugahʉ dyʉ judíohʉ, nɛ 'bʉh mi'da bá nɛxpʉ Creta, nɛpʉ Arabia. 11 Nɛ dí øhmbʉ i mam ma ndehʉ nangue yʉ́n t'øt'e gue i øt' rá ts'ɛdi Oją, bin 'yɛ̨mp'ʉ.
12 Nɛ gätho madi hyonya thoho, nɛ hingui pądi 'bɛ'a da bɛ̨ni. Nɛ n'da ngu n'da bi mansɛ ʉ:
―'Bɛ'a ní mba na in ja ya.
13 Pɛ nu'ʉ mi'da bi ma:
―Įti ʉ.
Bi zoh yʉ ją'i ra Pedro
14 Nɛ nu ra Pedro bʉya 'darpʉ mí 'bähmbʉ ʉ mi 'dɛ'ma'da yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo, nɛ nts'ɛdi bin yą, bi 'yɛ̨na:
―N'yohʉ ahʉ dyʉ judíohʉ nɛ gätho ahʉ guí 'bʉhmbʉ ua Jerusalén, dami 'yøhmbʉ xʉn ho 'bɛ'a ga xi ahʉ ya. 15 Nuje hin dí įtihe tengu guím bɛ̨mhbʉ, nguetho ja gʉto ya. 16 Pɛ nuna guehna gue bin ja ya, gue'a bi man ra Joel rá pøngahyą Oją, bi 'yɛ̨na:
17 Din ja bʉ n'da ra pa ba ɛ̨hɛ, ɛ̨n Oją,
gue ga pɛn'nahʉ ma Hogandąhi gätho nangu yʉ ją'i 'bʉcua ja ra ximhäi.
Nɛ nu'ʉ ni ts'ʉnt'ʉhʉ nɛ ni t'įxuhʉ dim pøngahyą.
Nɛ ni ts'ʉnt'ʉhʉ da nu'ʉ yʉn t'uti tengu yʉ t'į
nɛ ni dąc'yɛihʉ da 'uį yʉ t'į.
18 Nu'bʉ bin ja, nu'ʉ ma 'yɛ̨hɛ, yʉn 'yohʉ nɛ yʉ xisu, ga pɛnpä ma Hogandąhi ʉ,
nɛ dim pøngahyą nanguecä.
19 Nɛ ga uh yʉ hmɛpya bʉ magąts'i,
nɛpʉ ja ra häi, yʉ hmɛpya ra ji, nɛ ra sibi nɛ ra 'bifi.
20 Nɛ nu'a ra hyadi ya hin din ja rán nɛqui,
nɛ ra ząna xtan thɛni tengu ra ji.
M'bɛt'o nja bʉ din ja, m'bɛjua da zøn ra pa dua ɛ̨h ra Hmu mahɛ̨ts'i,
nɛ nu'a ra pa a, nuįxte thoho nɛ nts'utho 'bɛ'a din ja.
21 Nɛ nu'a ra pa dua ɛ̨hɛ, din ja gue hønt'a to'o xí mba't'a ra Hmu da yąn Oją a.
Ngubʉ bi 'yo't'a ra Joel 'bʉ maya'bʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Pedro.
22 Nu ra Pedro xø bi 'yɛ̨mp'ʉ mahøn'a:
―N'yohʉ ahʉ dyʉ israelhʉ, dami 'yøhmbʉ ma nde. Dím mangä nangue ra Jesús ra mɛngu Nazaret. Oją bi japi ngue bi 'yøt' yʉn t'øt'e nuįxte nangue rá ts'ɛdi Oją, nɛ yʉ hyonya nt'øt'e, nɛ yʉ hmɛpya, guepʉ da zä gui pąhmbʉ ngue Oją bi zɛ'a. 23 Nɛ maya'bʉ Oją mi pądi 'bɛ'a gá 'yørpahʉ rá Ts'ʉnt'ʉ. Nɛ Oją mi sänni gue gá cuathʉ bʉ ja n'da ra pont'i nangue yʉ́ 'yɛ yʉ tonto, nɛ gá hyohʉ. 24 Pɛ nu'a Oją bi xox 'bʉ mí du, nɛ bi hyącua ran dąte, nguetho hin'yʉ rá ts'ɛdi ran dąte xtán zä xtán ząm'ma ra Jesús. 25 Nguetho bi man ra David gue 'bɛ'a da nu ra Jesús, 'bʉ mí 'yɛ̨na:
Nugä thocua thoho dí nugä Oją bʉ ja ma hmi.
Nɛ di 'dac ra ts'ɛdi, janangue'a njon da zä di 'uegagui.
26 Janangue'a i hu ma mbʉi, nɛ dadín johya 'bʉ dím mangä nangue'a.
Nɛ nu'bʉ din sʉnya ma ją'i bʉ ja ran 'yägui, dí tøp'ma ran ho da t'ørcagui.
27 Nguetho hin gui hyɛgä ma te da gopʉ guepʉ o'ʉ xʉn du,
Nɛ hin gui japi da 'ya ma ngøc'yɛi, guecä, ni Hoga t'ʉhnigui.
28 Nɛ gá 'yurqui 'bɛpʉ dám 'bʉhmi maząi mahøn'a,
nɛ nu'i gui jaqui ngue din ja ran johya ma mbʉi nu'bʉ dá nut'a ni hmi,
bi 'yɛ̨n ra Pedro tengu bi man ra David.
29 Nɛ xø bi 'yɛ̨n'a ra Pedro:
―N'yohʉ ahʉ, da zä ga xi ahʉ majuąni nangue ma ngʉrpa mbombøtahʉ ra David mi 'bʉi maya'bʉ, him bi mansɛ nanguesɛ 'bɛ'a da t'ørpe, nguetho bi du, nɛ guexta'a i o bʉ rán 'yägui i ja ua dí 'bʉhmbʉ. 30 Pɛ nu ra David bim pøngahyą 'bʉ mí man na, nɛ mí pądi majuąni 'bɛ'a bi xi'a Oją, gue n'da rám bom'bɛto ra David din ts'ʉt'abi nangue yʉ israel tengu ra David, nɛ guehna ra Cristo na. 31 Nɛ mi pąh ra David 'bɛ'a din ja, janangue'a bi ma nangue da ndants' mahøn'a ra Cristo, nɛ hin da ts'opʉ nidu rá te, nɛ xín da 'ya rá ngøc'yɛi a. 32 Nguehna ra Jesús, Oją bi xox 'bʉ mi du, nɛ nu'a dí pąhmbe majuąni gätho gahe, nɛ dí mamhbe nguetho dá nuhe 'bɛ'a bi t'ørpe. 33 Oją bi xots'i nɛ bi zixpʉ ja rá ts'ɛdi, nɛ bi un'na rá Hogandąhi tengu xí man Oją, janangue'a bi 'dacähe bʉya. Gue'a rá Hogandąhi i øt'e 'bɛ'a gätho guín nuhʉ ya, nɛ guí øhmbʉ ya. 34 Nguetho ra David him bi ndex mahɛ̨ts'i, pɛ gue'a im mansɛ a:
Nu'a ra Hmu bi xi'a ma Hmu:
“Dami hyucua ja ma ts'ɛdi,
35 asta gue'bʉ ga tąhui man sʉiui,”
bi 'yɛ̨n'a ra David, bi 'yɛ̨n'a ra Pedro.
36 Nɛ xø bi 'yɛ̨na:
―Gätho ahʉ ma mi israel ahʉ, gui pąhmbʉ ya majuąni bi jap Oją dim hmu a gá cuathʉ bʉ ja ra pont'i, nɛ guehna ra Jesús, nɛ gui pąhmbʉ gue bi huan Oją a, bi 'yɛ̨n'a ra Pedro.
37 Nu'bʉ mi 'yøh yʉ ją'i 'bɛ'a bi man'a ra Pedro, ɛ̨mmɛ bi du yʉ́ mbʉi, 'bʉ mí 'yøde gue rá Ts'ʉnt'ʉ Oją a xí hyo. Nɛ bi t'än'na ra Pedro nɛ yʉ́n 'yohʉ:
―Man 'yohʉ ahʉ, 'bɛ'a da zä ga øthe ya, ɛ̨n'ʉ.
38 Nu ra Pedro bi dąti:
―Gui päh nin 'yomfɛ̨nihʉ nangue ran ts'o, nɛ gan xixyąhʉ n'da ngu n'da ahʉ nangue rá thuhu ra Jesucristo. Nɛ din ja ra punbi ni ts'oquihʉ, nɛ di 'da ahʉ rá Hogandąhi Oją. 39 Nguetho bi man Oją di 'da ahʉ ran t'unni gue'a rá Hogandąhi Oją, nɛ ni t'ʉhnihʉ din t'unni, nɛ gätho ʉ hønbʉ go hapʉ i 'bʉi din t'unni, gue hønt'a go to'o da zohn'na Oją ra Hmu, bi 'yɛ̨n'a ra Pedro.
40 Nɛ nu ra Pedro man'da xʉn ngu bi xifi nɛ bi hɛcui, nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Damin yąmhbʉ nangue'a ran ʉnbi da nu'ʉ yʉ ts'om'bäi i 'bʉcua ya, bi 'yɛ̨n'a ra Pedro.
41 Nɛ gätho to'o bi 'yømanho a bi man ra Pedro bi mba ma xixyąbi. Nu ra pa gue bi man ra Pedro, mbɛ hyu mahuąhi yʉ ją'i bi 'yɛ̨c'yɛi. 42 Nɛ nu'ʉ bi thocta'a bi xänba yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo ʉ, nɛ bi hyu yʉ́ mbʉi nguetho 'da'angu im bɛ̨ni. Nɛ thocua thoho bim pɛti gue din yąhʉ Oją, nɛ da zi ra xɛcahmɛ, ngue bi bɛ̨n rán dąte ra Hmu.
Yʉ́m 'bʉi ʉ mbʉdi bi 'yɛ̨c'yɛi
43 Gätho yʉ ją'i bi numansu Oją nɛ ɛ̨mmɛ bi hyonya thoho 'bɛ'a bin ja nangue yʉn t'øt'e nuįxte nɛ yʉ hmɛpya bi 'yøt' yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo. 44 Nɛ gätho gue bi 'yɛ̨c'yɛi n'dat'a in numanho n'da ngu n'da, nɛ nu'a 'bɛ'a mí pɛ'ts'i n'da ngu n'da, 'da nan gomthoho. 45 Nɛ nu'bʉ n'da mí honi 'bɛ'a madí 'bɛdi, nu'a man'da bʉya bi mbä 'bɛ'a mí pɛ'ts'i, bi un'na bʉya. 46 Nɛ mpa 'bʉ mpa 'bʉ madím pɛti bʉ ja ra dąniją. Nɛ nu'bʉ xʉn sihmɛ, bin sänbi bi mba bʉ ja yʉ́ ngu yʉ́ mi'yɛ̨c'yɛihʉ, nɛ bin johya yʉ́ mbʉi, nɛ 'dat'a im bɛ̨ni. 47 Nɛ bi 'yɛ̨spa Oją, nɛ bi hnumansu ʉ nangue gätho yʉ ją'i. Nɛ nu Oją bi japi n'dapa ngu n'dapa i cʉrpʉ ja rá ts'ɛdi mi'da yʉ ją'i, gue bi zin'ʉ.