3
Bi zä ra dogua
N'da ra pa 'bʉ hyunde, gue'a ra ora 'bʉ nząi mí yąhʉ Oją yʉ ją'i, bi mba bʉ ra dąniją ra Pedro nɛ ra Xuua. Mi 'bʉpʉ n'da ran 'yohʉ ra dogua gue'bʉ go mim 'bʉi. Nɛ nząi bi thuxpʉ ja rá goxthi ra dąniją. Nu ra goxthi t'ɛ̨mbi mahotho. Nu ran 'yohʉ da 'yäp yʉn t'unni yʉ ją'i i thopʉ mbo. Nuna, nu'bʉ min nu ra Pedro nɛ'a ra Xuua ní mba bʉ ja ra dąniją, bi 'yäp ran t'unni. Nu ra Pedro n'youi ra Xuua, nu'bʉ min nu i hupʉ, bi 'yɛ̨mbi:
―Hyandgä'be.
Nu ra dogua bi hyant'ʉ, mi tø'mi da hyąni 'bɛ'a di un'dʉ. Pɛ nu ra Pedro bi 'yɛ̨mbi:
―Xíng ra t'axi xíng ra c'axt'i dí hągä, pɛ nu'a i jagui dadí 'da'a'i. Nangue rá ts'ɛdi ra Jesucristo mɛngu bʉ Nazaret, damí ndants'i nɛ gan 'yo, bi 'yɛ̨mbi.
Nu ra Pedro bi bɛntpa rán 'yɛi, bi xots'i. 'Bex bin hąts'ɛdi rá gua, nɛ rá hyudi xįngua. Nɛ n'da sägui thoho bi 'yøt' 'bʉ mi ndants'i nɛ bin 'yo. Nɛ'a bi yʉthʉ bʉ ja ra dąniją, sägui nɛ 'yo, nɛ ɛ̨spa Oją. Gätho yʉ ją'i bi nu ran 'yohʉ ngue bin 'yo nɛ bi 'yɛ̨spa Oją. 10 Nɛ mi pądi gue nu'a mi hupʉ ja ra goxthi mahotho bʉ ja ra dąniją mi äh ra mbɛti. Nɛ gätho bi hyonya thoho 'bɛ'a bin ja ran 'yohʉ.
Nu ra Pedro im mam bʉ ja ra ngun'yu t'ɛ̨mbi Salomón
11 Nu'a mi dogua hingui nde da hyɛ'a ra Pedro nɛ ra Xuua, nɛ bá ɛ̨pʉ xʉn ngu yʉ ją'i guepʉ ja ra ngun'yu mi 'bä ʉ, t'ɛ̨mbi Salomón, nɛ madí hyonya tho'ʉ. 12 Nu'bʉ mí hyant'ʉ yʉ ją'i a ra Pedro, bi 'yɛ̨mbi:
―N'yohʉ ahʉ dyʉ israelhʉ, hanja gadí hyonya thohʉ nanguehna ra dogua, nɛ hanja gní hyandga'be. Ha guí ɛ̨mhbʉ gue ma ts'ɛdisɛ'be nɛ man hosɛ'be gue xtá jap'be bin 'yo na. 13 Hin'na maha, pɛ ga xi ahʉ hague bin ja. N'dat'a Oją gue mí ɛ̨spa mam bombøtahʉ ra Abraham nɛ ra Isaac nɛ ra Jacob, bi zixpʉ mahɛ̨ts'i a rá Ts'ʉnt'ʉ, nɛ bi un rá ts'ɛdi. N'dat'a ra Jesús gue gá dähʉ bʉ ja rá hmi ra Pilato nɛ gá cømhbʉ bʉ. Nu ra Pilato mim ma xtá mba nthɛgui. 14 Pɛ nu'ehʉ gá cømhbʉ n'da xʉn ho, nɛ gue'a rá Thahni Oją a. Nɛ gá 'yähmbʉ n'da ra hyodu da soc'ahʉ. 15 Nɛ gá mamhbʉ gue da mba ntho ra Hmu gue di un ra te. Pɛ Oją bi xoxpʉ 'bʉ'ʉ xʉn du, gue'a dá nuhe nɛ dadín juąnhde. 16 Bi zä na ran 'yohʉ nguetho bi 'yɛ̨c'yɛi ra Jesús. Nɛ guehna ran 'yohʉ guín nuhʉ ya, nɛ guí pąhmbʉ to'o na.
17 Pɛ nuya, n'yohʉ ahʉ, dí pącä ngue hin gmí pąhmbʉ 'bɛ'a xcá 'yøthʉ 'bʉ gmí hyohʉ ra Jesús, nɛ ximangutho ni ngʉrpihʉ. 18 Pɛ Oją bi japi bin ja 'bɛ'a gätho bi ma maya'bʉ, gue bi man yʉ pøngahyą nangue ran ʉnbi bi nu ra Cristo rá Thahni Oją. 19 Janangue'a nuya, damí päh nin 'yomfɛ̨nihʉ nɛ gui däp ni mbʉihʉ Oją. Nɛ nu Oją bʉya da zä da duc'a ni ts'oquihʉ nɛ di 'da ahʉ ran johya ni mbʉihʉ. 20 Nɛ nu Oją ba pɛnhua mahøn'a ra Jesús nɛ gue'a ra Cristo xa ts'änni di jącuahʉ. 21 Nu ra Jesús jatho da gopʉ mahɛ̨ts'i jague'bʉ da zøn ra pa da mba ma hoqui gätho ua ja ra ximhäi, tengu bi man Oją maya'bʉ, nangue yʉ́ nde yʉ́ hoga pøngahyą. 22 Pɛ bi 'yɛ̨nsɛ a ra Moisés: “Nu'a ra Hmu ma Ojąhʉ, da zänna n'da rám 'bɛhni ngue gue'a nin 'yohʉhʉ tengugä. Damí 'yøhmbʉ 'bɛ'a gätho da man'a. 23 Nɛ din ja, hønt'a go to'o má ją'i hin da 'yømanho a, da mba ma 'ueque nangue yʉ́ t'ʉhni Oją, nɛ da mba ma 'bɛpi rá te,” bi 'yɛ̨n'a ra Moisés.
24 Nɛ majuąni, gätho bi man yʉ́ pøngahyą Oją gue'bʉ mí man ra Samuel nɛ gätho mi'da yʉ pøngahyą m'bɛjua mí 'bʉi, gätho bi ma 'bɛ'a gätho da 'yøt' Oją, nɛ gue'ʉ dí nuhʉ yʉ pa jabʉya. 25 Guejʉ dyʉm bom'bɛtojʉ yʉ́ pøngahyą Oją, nɛ ndejʉ Oją ga comhbʉ rán hogui bi 'yørpa ma ngʉrpa bøtahʉ nu'bʉ mi t'ɛ̨mp'a ra Abraham: “Nangue n'da nim bom'bɛto dim 'bʉh niya'bʉ, dí mba ma jąpi gätho yʉ ją 'i guecua ja ra häi,” bi t'ɛ̨mp'a. 26 Janangue'a nu'bʉ mi xoxa Oją a rá Ts'ʉnt'ʉ gue bi du, m'bɛt'o thoho bá pɛnhua dí 'bʉhmbʉ, ngue nde di 'uegahʉ n'da ngu n'dajʉ nangue ma ts'oquihʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Pedro.