4
Pa ma juąnbi ra Pedro nɛ ra Xuua
Nu'bʉ mi xänba yʉ ją'i ra Pedro nɛ ra Xuua, bá ɛ̨h yʉ mbäją nɛ'ʉ yʉ hmu bʉ ja rá dąniją yʉ judío, nɛ yʉ saduceos. Nu'ʉ ɛ̨mmɛ bin cuɛ ʉ, nguetho bi xänba yʉ ją'i gue bi ndants'a ra Jesús bʉ 'bʉ'ʉ xʉn du. Nu'ʉ bi bɛnt'a ra Pedro nɛ ra Xuua, nɛ bi got'a fädi, jague'bʉ mi hyats'i bi juąnbi, nguetho xʉn de 'bʉ mi got'i. Pɛ xʉn ngu ʉ xí 'yøh ram hma bi ma, bi 'yɛ̨c'yɛi. Mbɛ í jua'i cʉt'a mahuąhi yʉn 'yohʉ ngue bi 'yɛ̨c'yɛi.
Nu'bʉ mi hyats'i bim pɛti bʉ Jerusalén yʉ ngʉrpa mbäją nɛ yʉ dąc'yɛi nɛ yʉ xänbate niją. Mi 'bʉpʉ ra Anás ra dąmbäją a, nɛ ra Caifás, nɛ ra Xuua, nɛ ra Alejandro, nɛ gätho mi'da yʉ́ mɛni ra dąmbäją, bim pɛti ngue di juąnba ra Pedro nɛ ra Xuua. Nɛ bi manda da ts'ispa ra Pedro nɛ ra Xuua, nɛ bim 'bäpʉ ja yʉ́ hmi nɛ bi 'yänni:
―'Bɛ'a má ts'ɛdi o gue to'o rán t'ɛ̨di ngue xcá 'yøt'ui na.
Nu ra Pedro bʉya n'youi xʉn ngu rá ts'ɛdi rá Hogandąhi Oją, bi 'yɛ̨mbi:
―Gyʉ́ ngʉrpihʉ yʉ ją'i nɛ gyʉ dąc'yɛihʉ dyʉ ją'i israelhʉ. Ha guí ängahe nam pa ya nangue ran ho bi t'ørpa na ran 'yohʉ, nɛ hague nja bi zä na ran 'yohʉ ngue mi ʉ. 10 Nu'bʉ majuąni guí ängahe, gui 'yøhmbʉ ya, nɛ gätho ma mi'israelhʉ, ngue nangue rá ts'ɛdi ra Jesucristo, gue'a í zä ín 'yo na ran 'yohʉ ya. Gue'a ra Jesús ra mɛngu bʉ Nazaret, gue gá cuathʉ bʉ ja ra pont'i, nɛ nu Oją bi xoxpʉ 'bʉ'ʉ xʉn du. 11 Guehna ra Jesús hin gá nde gá pąhmbʉ, ngue tengu'bʉ gyʉ gądohʉ gá samhbʉ n'da ra do. Pɛ nuya Oją bi japi ngue tengu'bʉ n'da ra do man'da mahyonidą bʉ pa nthøe ra ngujądo. 12 Njo'o man'da da zä di pø'a n'da hinda hønt'a ra Jesús. Nguetho him bi zän Oją man'da ra ts'ɛdi ua ja ra ximhäi gue da zä di pøjʉ, hinda hønt'a ra Jesús, bi 'yɛ̨n'a ra Pedro.
13 Nɛ madi hyonya thoho ʉ yʉ juąnbate 'bʉ mí bądi him bi zu din yąhʉ ra Pedro nɛ ra Xuua, gue mí pądi him bin xädi. Pɛ bi bɛ̨m bʉya, bin 'yohʉ ra Jesús ra Pedro nɛ ra Xuua. 14 Nɛ nu'bʉ min nu ran 'yohʉ xí zä gue mi 'bʉhmbʉ ʉ, hin'yʉ 'bɛ'a man'da sä da xifi. 15 Nɛ bi mbɛhn bʉ thi ʉ yoho n'da zʉ ora, ngue nde din 'yän'dʉ 'bɛ'a da zä da 'yørpe. 16 Nɛ bin 'yän'dʉ:
―'Bɛ'a sä ga øthʉ nangue yʉn 'yohʉ, nguetho majuąni n'da ran t'øt'e nuįxte bi 'yøt'ʉ. Nɛ gätho 'bʉcua Jerusalén i pądi, hingui sä ga cømhbʉ. 17 Pɛ guehma nde'bʉ ga sʉhmbʉ n'dahma njon da xifi nangue ra Jesús, gue him man'da di thoc ram hma bʉ 'bʉh yʉ ją'i, bi 'yɛ̨n'ʉ.
18 Bi zohn mahøn'a ʉ, bi xih pʉya, gue him man'dandį da ma, xín da xänba yʉ ją'i nangue ra Jesús. 19 Bi dąh ra Pedro nɛ ra Xuua, bi 'yɛ̨mbi:
―'Bɛ'a go guím bɛ̨nsɛhʉ ngue i nde Oją ga øt'be, ha gue'a guím mamhbʉ o gue'a man Oją a ga øt'be. 20 Nguetho jatho ga mamhbe 'bɛ'a xtá nuhe nɛ 'bɛ'a xtá øhmbe, bi 'yɛ̨n'ʉ.
21 Nu'bʉ man'da mi dąmhyą ʉ, bi hyɛgui nguetho him mi tįni 'bɛ'a dí ʉnba ʉ. Nu'ʉ i supi din cuɛ yʉ ją'i 'bʉ xtí ʉnba ra Pedro nɛ ra Xuua, nguetho gätho yʉ ją'i mí ɛ̨spa Oją nangue'a xín ja. 22 Nguetho nu ran 'yohʉ mi ponga nyote njɛya mi pɛ'ts'i, ngue bi t'ørpa ran t'øt'e nuįxte, gue bi zä.
Nu yʉ 'yɛ̨c'yɛi bi 'yäp Oją hin din su
23 Nu'bʉ mi thɛh ra Pedro nɛ ra Xuua, bá ɛ̨pʉ guepʉ mi 'bʉh yʉ 'yɛ̨c'yɛi. Nɛ bi xifi gätho xí xi'ʉ yʉ mbäją nɛ yʉ dąc'yɛi. 24 Nu'ʉ, nu'bʉ mí 'yøde, bi zo Oją, n'dat'a im bɛ̨ni, nɛ bi 'yɛ̨n'ʉ:
―Ma Oją ahe, gue gra Hmu, gá 'yøt' mahɛ̨ts'i nɛcua ja ra häi nɛ ra deją nɛ gätho ʉ i jabʉ. 25 Nɛ nu ní Hogandąhi bi bɛ̨nba mam bombøtahe ra David, ni 'yɛ̨hɛ, 'bʉ mí 'yɛ̨na:
Hanja nín 'yo'ts'ʉ yʉ ją'i gue hingui tɛn'na Oją,
nɛ im bɛ̨n'ʉ gue him majuąni.
26 Yʉ́ hmuts'ʉt'abi yʉ häi ya bi dʉ'mi bi zä bi dʉmp' ra sʉi.
Nɛ yʉ ts'ʉt'abi bim pɛti
din sʉhmbʉ ra Hmu Oją nɛ ra Cristo rá Thahni Oją,
bi 'yɛ̨n'a ra David.
27 Nguetho majuąni bim pɛti ua ja ra hnini ra Herodes, nɛ ra Poncio Pilato, nɛ yʉ ją'i ngue hing yʉ judío, nɛ ma mi'israelhe, nɛ bi zʉh ni hoga Ts'ʉnt'ʉ Jesús, gue'a gá huahni. 28 Nu'ʉ bi 'yøt'ʉ gätho 'bɛ'a xcá sän mam'bɛt'o gue bin ja. 29 Nuya ma Hmu ahe, damí nu'ʉ gue nde di ʉnje, nɛ damí 'daje ni ts'ɛdi, ni 'yɛ̨hɛgähe, ga huthe ran zambʉi ga mamhbe nim hma. 30 Nɛ ga uthe yʉ ją'i ni ts'ɛdi gue da zä'ʉ yʉn zäman'ʉ. Nɛ gui 'yut yʉn t'øt'e nuįxte nɛ yʉ hmɛpya nangue ni Hoga ts'ʉnt'ʉ ra Jesús, bi 'yɛ̨m 'bʉ min yąhʉ Oją ʉ.
31 Nɛ nu'bʉ mí jua'a bin yąhʉ Oją, nu ra ngu guepʉ xím pɛti bin huąni, nɛ gätho ʉ man'da bi hyą yʉ́ ts'ɛdi nangue rá Hogandąhi Oją. Nɛ gätho yʉ 'yɛ̨c'yɛi bi hyut'an zambʉi, bi mamp'a rám hman Oją.
Bi gohmi 'bɛ'a gätho mi ja
32 Gätho yʉ 'yɛ̨c'yɛi i 'bʉi tengu n'danją'i tho, 'dat'a i øt'e, 'dat'a im bɛ̨ni. Xínga n'da bi ma gue jasɛ yʉ́ mbɛti, nɛ gätho 'bɛ'a mi ja mi cohmi. 33 Nɛ nu yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo, nu'bʉ mí thoqui bi ma gue bi ndants'a ra Hmu Jesús 'bʉ mi du, nɛ bi jap Oją bin ja rá ts'ɛdi yʉ́m hma, nɛ xʉn ngu rá mate Oją bin t'un'ndʉ n'da ngu n'da ʉ. 34 Gätho yʉ 'yɛ̨c'yɛi nte madi 'bɛdi 'bɛ'a gätho mi honi, nguetho xʉn ngu bi mbä yʉ́ häi o gue yʉ́ ngu mí ja, nɛ bi un ra mbɛti yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo. 35 Nɛ nu'ʉ bi darpa ʉ to'o di 'bɛ a da hyoni. 36 Nɛ gue'a bi 'yøt'a n'da ra 'yɛ̨c'yɛi, ra José na, ra mɛngu Chipre, rá 'yʉ ra Leví, pɛ nu'ʉ yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo bi zänba man'da rá thuhu gue dí Bernabé, nde da ma i hurpa rá mbʉi n'da. 37 Nɛ gue'a bi 'yøt'e, bi mbä n'da rá huąhi mi ja, nɛ bá hą ra mbɛti, nɛ bi dä bʉ 'bʉh yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo, ngue di un'dʉ nte mi ja.