5
Rá ts'oqui ra Ananías nɛ ra Safira
Pɛ nu'a man'da ra 'yɛ̨c'yɛi í Ananías mi 'bʉpʉ, nɛ rá xisu, bi mbä yʉ́ häi. Nu'a rá xisu ra Safira a. Nɛ bi gøn'i ts'ʉ ra mbɛti nɛ 'dat'a bi bɛ̨ mmi rá xisu. Nɛ bá hąc made ra mbɛti, bi gäpʉ 'bʉ'ʉ yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo. Pɛ nu ra Pedro bi 'yɛ̨mp'a:
―Nu'i grá Ananías, hanja guí cʉ't' ni mbʉi ra zįthu, ra Satanás, gue di 'bɛp'i'i gui xih ra fɛhni rá Hogandąhi Oją, ngue gá hyąc'i ts'ʉ ra mbɛti guí pä ni häi. Nu'bʉ hin xquí pä ni häi, ha hin xquí cohmi gue ni mbɛti zɛhɛ. Nɛ nu'i gá pä ni häi, ha hinga gue ni 'bɛfizɛhɛ xquí 'yøt'e nangue ni mbɛti. Hanja ngubʉ guím bɛ̨ni. Hinga gue'ʉ yʉn 'yohʉ gá xih ra fɛhni, pɛgue Oją gá xih ra fɛhni, bi 'yɛ̨n'a ra Pedro.
Nɛ nu'bʉ mí 'yø'a ra Ananías 'bɛ'a bi man'a ra Pedro, 'bex bi du. Nɛ gätho to'o bi 'yøde nangue'a ɛ̨mmɛ bin ja ra mbidi yʉ́ mbʉi ʉ. Nu'ʉ yʉn 'yohʉ mi 'bʉpʉ bi ndants'i, bi mbant'a ra ánima Ananías, bi duts'i, bi 'yägui.
Nɛ nu'bʉ mi tho'i ts'ʉ nhyu ora, bi zøh ra Safira, rá xisu ra Ananías, nɛ him mi pądi 'bɛ'a bi thogui. Nu ra Pedro bi 'yän'na ra xisu:
―Xiqui hangu guí päui ni häi, tengu man ni ndø, bi 'yɛ̨n'a ra Pedro.
―Hąha ngubʉ rá muui, bi 'yɛ̨ntho ra Safira.
Nu ra Pedro bi 'yɛ̨mp'a bʉya:
―Hanja 'dat'a gá bɛ̨mmi, hanja sä gá cøn rá Hogandąhi Oją. Nuya 'bäcua ja ra goxthi ʉ gue bá äc'a ni ndø, nɛ'e da dux'a ya, bi 'yɛ̨mbi.
10 Nɛ 'bex bi yørpʉ ja rá gua ra Pedro, nɛ bi du. Bi yʉt'ʉ yʉn 'yohʉ, bi nu, ya xí du, nɛ bi duts'i, nɛ bi 'yägui, 'darpʉ thoho bi 'youi rá ndø. 11 Nɛ ɛ̨mmɛ bi mbidi gätho ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi, nɛ'ʉ gätho mi'da bi 'yøde bi mbidi.
Xʉn ngu yʉn t'øt'e nuįxte bi 'yøt' yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo
12 Xʉn ngu yʉ hmɛpya, nɛ yʉn t'øt'e nuįxte bi 'yøt' yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo bʉ 'bʉh yʉ ją'i. Nɛ gätho madim pɛti bʉ ja ra dąniją guepʉ t'ɛ̨mbi rá ngun'yu ra Salomón, nɛ 'dat'a im bɛ̨n'ʉ. 13 Nɛ nu'ʉ mi'da ʉ gue hingui ɛ̨c'yɛi, bi zu din uąns'hʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi, nɛ bi hnumansu yʉ 'yɛ̨c'yɛi. 14 Pɛ man'da man'da xʉn ngu bi 'yɛ̨c'yɛi ra Hmu, yʉn 'yohʉ nɛ yʉ xisu. 15 Nɛ nangue bi 'yøt' yʉn t'øt'e nuįxte yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo, jananjabʉ i ts'opʉ ja 'yu yʉ hyɛ̨nni guepʉ da tho'ʉ, i oxpʉ ja yʉ́ t'ots'i nɛ yʉ́ fįdi. Nɛ nu'bʉ da thopʉ rá xudi ra Pedro da yąni. 16 Nɛ xʉn ngu bi bøm bʉ ja yʉ hnini guepʉ hän bʉ Jerusalén, bi mba bʉ Jerusalén, bi zix'ʉ yʉn zäman'ʉ, nɛ'ʉ min 'yohʉ yʉ zįthu. Gätho bi zä.
Ra Pedro nɛ ra Xuua bi hnuman'ʉ
17 Janangue'a yʉ dąmbäją nɛ gätho min 'yohʉ, nu'ʉ ɛ̨mbi yʉ saduceos, ɛ̨mmɛ bin ja yʉn ts'ɛya yʉ́ mbʉi ʉ. 18 Janangue'a bi bɛnt'ʉ yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo nɛ bi got'a fädi. 19 Pɛ nu'a n'da ram 'bɛhni bí 'yɛ̨h mahɛ̨ts'i 'bʉ min xui, bi xocua ra jut'i yʉ ofädi nɛ bi zixpʉ thi. Nɛ bi xifi:
20 ―Ní mba, damam 'bähmbʉ bʉ ja ra dąniją, dami xihmbʉ yʉ ją'i gätho nangue ram 'bʉi ma'da'yo, bi 'yɛ̨na.
21 Nu'ʉ, nu'bʉ mí 'yøh na, bi yʉrpʉ ja ra dąniją 'bʉ mi t'ʉxuditho, nɛ bi xänba yʉ ją'i.
Nɛ nu'bʉ mí pɛti yʉ hmumbäją bʉ ja n'da ra ngu, nɛ'ʉ min 'yohʉ, nɛ madin zohni yʉ ngʉrpi nɛ yʉ́ dąc'yɛi yʉ israel, nɛ sä bi mbɛnpʉ fädi yʉ asmayo gue ba si yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo. 22 Pɛ nu'bʉ mi zøm bʉ ja ra fädi yʉ asmayo, njom bi dįm bʉ ʉ. Bi mbeng mahøn'a bʉ bí 'bʉh yʉ hmumbäją, 23 nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Dá tįm'be ra goxthi xø man thʉ't'i thoho nɛ yʉ mbädi mi 'bäpʉ thi ja ra goxthi. Nɛ nu'bʉ ma xoc'be, njo'o to'o dá tįm'be bʉ mbo, bi 'yɛ̨n'ʉ.
24 Nɛ nu'bʉ mi 'yø'a rá hmu yʉ mbädi bʉ ja ra dąniją, nɛ yʉ hmumbäją, bi hyonya thoho. Ɛ̨mmɛ bi du yʉ́ mbʉi: “Hapʉ maha nín sɛ'a øt'ʉ,” din 'yɛ̨mp'ʉ. 25 'Bex bi zøn'a n'da, bi xifi:
―Nu'ʉ yʉn 'yohʉ gá cothʉ fädi bí 'bäpʉ ja ra dąniją ya, nɛ i xänba ʉ yʉ ją'i, bi t'ɛ̨mp'ʉ.
26 Nɛ bi mba rá hmu yʉ mbädi bʉya, nɛ in 'yohʉ yʉ mbädi. Nɛ xø bá si yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo, nɛ him bi ʉnbi, nguetho mí su xtí mba ma bat'ado. 27 Nɛ nu'bʉ bá ts'i bʉ ja ra junta, bi 'yän yʉn t'änni a ra hmumbäją. Bi 'yɛ̨mp'ʉ:
28 ―Ha hin dá hɛc'ahʉ gue hin gui xänbahʉ yʉ ją'i nangue ra Jesús. Pɛ hin guí øhmbʉ 'bɛ'a dá mangähe. Nuya gätho yʉ ją'i 'bʉcua Jerusalén i pąh ram hma guí mamhbʉ. Ha guí ɛ̨nje go ma ts'oquihe bi du ra Jesús.
29 Nu'a ra Pedro nɛ'ʉ mi'da yʉ́n 'yohʉ bi dąti:
―Jatho ga øthe 'bɛ'a i xije Oją xinda gue i xije yʉ ją'i. 30 Nu Oją gue bi dąnde ma ngʉrpa bøtahʉ, bi xox'a ra Jesús, nu'a gue'a gá hyohʉ 'bʉ gmí cuathʉ bʉ ja ra za. 31 Pɛ Oją bi zixpʉ bi gonhui rá ts'ɛdi, ngue dim hmu nɛ dim pørpate. Nɛ da japi di päh yʉ́ mbʉi yʉ ją'i israel nɛ di punba yʉ́ ts'oqui. 32 Nɛ nugähe dí mamhbe majuąni nanguehna. Nɛ'a rá Hogandąhi Oją im ma majuąni nanguehna. Nɛ nu Oją bi un rá Hogandąhi to'o gätho bi 'yɛ̨c'yɛi, gue da bąsɛ gue majuąni a, bi 'yɛ̨n'a ra Pedro.
33 Nɛ nu'bʉ mí 'yø'ʉ hupʉ, ɛ̨ mmɛ bi dɛ ra cuɛ, nɛ min nde xtá hyo ʉ. 34 Pɛ bi ndants'a n'da ran 'yohʉ mi hupʉ ja ra junta, nuna n'da ra fariseo rá thuhu ra Gamaliel. Gue'a n'da ra xänbate yʉ́n t'ɛ̨di yʉ judío. Nɛ gätho yʉ ją'i in numansu a. Nu'a bi manda da ts'ixpʉ thi n'da zʉ ora ʉ i pa ma juąnbi. 35 Nɛ bi 'yɛ̨na:
―N'yohʉ ahʉ, dyʉ israelhʉ, dami jamansu 'bɛ'a guí ørpahʉ ya yʉn 'yohʉ. 36 Nguetho hin ɛ huą maya'bʉ bi ndants'a n'da ran 'yohʉ ra Teudas, mi ɛ̨na mi jasɛ rá ts'ɛdi. Nɛ xʉn ngu yʉ ją'i bi dɛnni, mbɛ goho ciɛnto. Nɛ nte dá ørpahʉ pɛ bi tho, nɛ gätho mi tɛnni bin 'uɛ̨xt'i 'da'a n'danni bi mba. 37 M'bɛjua bʉya, bi ndants' ra Judas ra mɛngu ra häi Galilea. Nu yʉ pa bin ja ra pede bin tɛt'i 'da yʉ ją'i. Pɛ nɛ'a bi mba ntho, nɛ gätho mi tɛnni bin 'uɛ̨xt'i. 38 Janangue'a dí xi ahʉ, dami hyɛhmbʉ ya yʉn 'yohʉ, nguetho nu'bʉ rá ts'ɛdi zɛhɛ gue ra 'bɛfi i øt'e, da mba ma juadi 'bʉ. 39 Pɛ nu'bʉ rá 'bɛfi Oją i øt'e, hingui sä gui hɛcpahʉ. Nu'bʉ guí ɛ̨na gui hɛcpahʉ, gan sʉhmbʉ Oją 'bʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Gamaliel.
40 Nu'ʉ, bi 'yømanho 'bɛ'a bi man ra Gamaliel, nɛ nu'bʉ mí xifi da yʉt'a mbo mahøn'a yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo, bi mba m'bɛi, nɛ bi xi'ʉ hin din xänbate nangue ra Jesús, nɛ bi hyɛtho bʉya. 41 Nu'bʉ mí bøm bʉ ja ra junta ʉ, bin johya yʉ́ mbʉi, nguetho ya bi nu ran ʉnbi nangue ra Jesús. 42 Nɛ xínga n'da ra pa mi ɛ't'i gue him mi mamp'a ra hogam hma nangue ra Jesucristo, nɛ bi xänba yʉ ją'i nubʉ ja rá dąniją yʉ judío, nɛpʉ ja yʉ ngu.