6
Bi thahni yoto má 'yohʉ ngue dim fäxte
Nu'ʉ yʉ pa ʉ man'da xʉn ngu bi 'yɛ̨c'yɛi. Nu'ʉ 'da bʉya gue i yą ra griego, bi dʉ'mi bi zʉ'ʉ i yą ra hebreo, i ɛ̨na hingui pa ma pɛti xʉn ho ʉ 'da yʉ́ mɛnguhʉ, gue yʉ xisu xʉn du yʉ́ ndø, gue'bʉ pa ma dat'i yʉn ts'ihmɛ n'da pa ngu n'da pa. Nu'ʉ 'dɛ'mayoho yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo bi ma gue dim pɛti yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉya, nɛ bi xifi:
―Hingui sä yoho ga øt'ähe, hingui sä ga thoqui ga unhde yʉn ts'ihmɛ yʉ ją'i, nguetho jatho ga mamhbe rám Hman Oją. Janangue'a ma zʉ cu ahʉ nangue ra Cristo, dami huahndʉ 'da gue gue'ahʉ yoto yʉ hogan'yohʉ gue i hą ra ts'ɛdi xʉn ho nangue rá Hogandąhi Oją in 'yohʉ, nɛ xʉn ho yʉ́n ' yomfɛ̨ni, di darpa yʉ́n ts'ihmɛ yʉ ją'i ngue nte i ja. Pɛ nugähe ga thoje dan yąhe Oją nɛ ga mamhbe rám Hman Oją.
Nɛ gätho ʉ gue madi pɛti bʉ, bi 'yømanho ʉ 'bɛ'a bi man'ʉ yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo. Nɛ bi than'na ra Esteban, n'da ran 'yohʉ ɛ̨mmɛ ɛ̨c'yɛi xʉn ho nɛ in 'youi xʉn ho rá Hogandąhi Oją. Nɛ bi than'na ra Felipe, nɛ ra Prócoro, nɛ ra Nicanor, nɛ ra Timón, nɛ ra Parmenas, nɛ ra Nicolás, nu'a mí tɛnba yʉ́ t'ɛ̨c'yɛi yʉ judío 'bʉ hin ní 'yɛ̨c'yɛi ra Cristo, nu'a bá nɛxpʉ ja ra hnini Antioquía. Nɛ gätho bi ts'ixpʉ 'bʉh yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo. Nɛ nu'ʉ bi gäspa yʉ́ 'yɛ yʉ́ yą ʉ bʉya, nɛ bin yąhʉ Oją ngue da mbäx'ʉ nangue ra 'bɛfi bin t'un'dʉ.
Nɛ man'da man'da bi hman rám hman Oją, janangue'a man'da xʉn ngu yʉ ją'i bʉ Jerusalén bi 'yɛ̨c'yɛi. Nɛ'ʉ yʉ mbäją bʉ ja yʉ́ niją yʉ judío, xʉn ngu bi 'yɛ̨c'yɛi nɛ bi dɛnni.
Bi fɛnt'a ra Esteban
Nuna ra Esteban, xʉn ngu rám fäts'i Oją bi unni nɛ rá ts'ɛdi, nɛ bi 'yøt' yʉn t'øt'e nuįxte nɛ yʉ hmɛpya nangue rá ts'ɛdi Oją bʉ 'bʉh yʉ ją'i. Pɛ nu'ʉ 'da yʉn 'yohʉ bi dʉ'mi bin junthʉ ra Esteban, gue'ʉ i pa bʉ ja n'da rá niją yʉ judío guepʉ i pa yʉ ją'i min 'yɛ̨hɛ, nɛ'ʉ 'da yʉ mɛngu bʉ ra häi Cirene, nɛpʉ ja ra hnini Alejandría, nɛpʉ ja ra häi Cilicia, nɛ 'da yʉ mɛngu bʉ ra häi Asia, gätho bin junthʉ ra Esteban. 10 Pɛ him bi zä bi dąp'a ra Esteban, nguetho xʉn ngu rán 'yomfɛ̨ni mi ja, ngue mi yą con rá ts'ɛdi rá Hogandąhi Oją. 11 Janangue'a nt'ągui thoho bi 'bɛp'i 'da da man ra fɛhni, da 'yɛ̨na: “Dá øhmbe a bi ma, bi c'ąman'ʉ ra Moisés gue bi 'dac man t'ɛ̨dihʉ, nɛ bi c'ąman'ʉ Oją,” bi t'ɛ̨mp'ʉ 'da. 12 Bi parpa yʉ ją'i bʉya, nɛ yʉ dąc'yɛi, nɛ yʉ xänbate niją, bi fɛnt'a ra Esteban nɛ bi ts'ixpʉ bí ja ra junta nguepʉ i ja rán juąnbate yʉ hmumbäją. 13 Nɛ bi mba nthoni 'da da man yʉ fɛhni, nɛ bi 'yɛ̨na:
―Hingui ɛ'ts'a ní c'ąman'ʉ na ra dąniją nɛ'ʉ yʉ́n t'ɛ̨di ra Moisés. 14 Nguetho dá øhmbe bi man na ran 'yohʉ, bi 'yɛ̨na: “Nu ra Jesús ra mɛngu Nazaret da xo't' ra dąniją nɛ di päh yʉn t'øt'e gue bi xijʉ ra Moisés,” bi 'yɛ̨n na ra Esteban, sä bi 'yɛ̨n'ʉ.
15 Gätho mi hupʉ ja ra junta bi hyand ra Esteban, nɛ bi nu ngue majuąni in 'youi xʉn ngu rá ts'ɛdi Oją.