11
Nu ra Pedro i xih yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ Jerusalén hague án zä bi 'yɛ̨c'yɛi ʉ hing yʉ judío
Nɛ nu'ʉ mi'da yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo nɛ yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ ra häi Judea mí øde gue yʉ ją'i hing yʉ judío bi hyąn rám hman Oją. Pɛ nu'bʉ mí mbeng bʉ Judea ra Pedro, nɛ bi zøm bʉ Jerusalén, nu'ʉ 'da yʉ judío yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ, bi zʉ'a ra Pedro. Nu'ʉ bi xi'a ra Pedro, bi 'yɛ̨mbi:
―Hanja gá mba bʉ yʉ́ ngu yʉ ją'i ngue hing yʉ judío, nɛ gán sihmɛhʉ ʉ.
Nu ra Pedro bʉya bi xifi 'bɛ'a gätho xín ja, gue'bʉ mí dʉ'mi bi xi Oją gue da zøm bʉ rá ngu ra Cornelio. Bi 'yɛ̨na:
―Mí 'bʉcä bʉ ra hnini Jope, nɛ mí yągä'be Oją. Dá nugä tengu'bʉ dá 'uį, bá cąh mahɛ̨ts'i tengu n'da ra the'bø't'e. Nɛ bá cąi mfɛnt'i goho yʉ́ ts'ąt'i, nɛ bi zøpʉ dí 'bʉi. Nu'bʉ má handi dá nu hønt'a go 'bɛ'a má zu'uɛ̨ 'bʉcua ja ra häi. Dá nu'ʉ ja goho yʉ́ gua, yʉ zu'uɛ̨ nɛ yʉ zate nɛ mi'da. Nɛ dá nu yʉ pozʉ nɛ yʉ doja. Nɛ dá ø'a n'da ra nde bi xiqui: “Pedro, dami ndants'i gui hyo gue gui sa,” bi 'yɛ̨ngui. “Hin'na ma Hmu,” dá ɛ̨mbi, “nguetho njąm'bʉ dá sagä a man nin t'ɛ̨di ngue hin ga sahe.” Pɛ nu ra nde mahɛ̨ts'i bi xiqui mahøn'a: “Pɛ 'yo guí ɛ̨na hingui ho 'bɛ'a dí sändä da ts'a, ngue gätho dá hocä yʉ,” bi 'yɛ̨ngä a ra nde. 10 Nhyundį bi 'yøt'e njabʉ, bi mba ra 'bø't'e bʉ mahɛ̨ts'i bʉya. 11 Nɛ 'bexque gue'a ra pa bi zøpʉ hyu yʉn 'yohʉ bʉ ja ra goxthi guepʉ dám 'bʉcä, gue yʉm 'bɛhni bá nɛxpʉ Cesarea, nɛ bi hyongui. 12 Nɛ nu'a rá Hogandąhi Oją bi xiqui ga tɛnni, nɛ nte mán t'änni ga änni. Nɛ 'bäcua ya 'dato yʉ 'yɛ̨c'yɛi ngue dá mbähmbe. Nɛ dá cʉthe bʉ ja rá ngu n'da ran 'yohʉ í Cornelio. 13 Nɛ nu'a bi xije gue bi nu n'da rám 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i mí 'bäpʉ ja rá ngu, gue bi xifi da mbɛnpʉ ja ra hnini Jope 'da yʉn 'yohʉ, da 'yänni nanguecä. 14 Nɛ bi xifi gue ga xifi hague dán zä dim pøhø, nɛ'ʉ 'bʉpʉ rá ngu. 15 Nɛ nu'bʉ mí jua'a bi xic ra Cornelio, dá dʉ'mi dá zocä bʉya. Nɛ nu'bʉ má dʉ'mi dá mangä, nu rá Hogandąhi Oją bá ɛ̨hɛ nɛ bi gohmbʉ ʉ mí 'bʉpʉ bʉya, tengutho bi 'yørcahʉ rá mbʉdi thoho. 16 Nɛ nubʉya dá bɛ̨ngä rám hma ra Hmu Jesús nu'bʉ mim ma: “Nu ra Xuua bi xixyą ahʉ ra dehe, pɛ nugä ga 'da ahʉ rá Hogandąhi Oją,” bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús, bi 'yɛ̨n'a ra Pedro.
17 Nɛ xø bi 'yɛ̨na:
―Nu'bʉ n'dat'a ran t'unni bi un Oją ʉ, tengutho bi 'dajʉ 'bʉ ya xtá ɛ̨c'yɛihʉ ra Hmu Jesucristo, ha da zä ga sɛrpä a in nde da 'yøt' Oją, bi 'yɛ̨n'a ra Pedro.
18 Nu'bʉ mí 'yø'ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi 'bʉpʉ Jerusalén 'bɛ'a bi man ra Pedro, him mam bi zʉi pɛ bi 'yɛ̨spa Oją, nɛ bi 'yɛ̨n'ʉ:
―A, njabʉ øt Oją 'bʉ, gue nɛ'ʉ yʉ ją'i hing yʉ judío di japi di päh yʉ́n 'yomfɛ̨ni nangue yʉ́ ts'oqui, ngue nɛ'ʉ din ja ra temaząi ʉ, bi 'yɛ̨n'ʉ.
Nu yʉ 'yɛ̨c'yɛi dim pɛti bʉ Antioquía
19 Nu'ʉ 'da yʉ 'yɛ̨c'yɛi ngue bi nu ran ʉnbi bʉ Jerusalén 'bʉ mí mba ntho ra Esteban, bin 'uɛ̨xt'ʉ. Nu'ʉ 'da bi mba bʉ n'danni yʉ häi Fenicia nɛpʉ Chipre nɛpʉ ja ra hnini Antioquía. Bi man rán ho ma'da'yo ra Cristo bʉ bim 'bʉi, pɛ hønt'ʉ yʉ́ mijudíohʉ bi xifi. 20 Pɛ nu'bʉ mí zøm bʉ Antioquía 'da yʉ mɛngu bʉ Chipre nɛpʉ Cirene, bi zo'ʉ hing yʉ judío, gue nɛ'ʉ bi xifi nangue ra Hmu Jesús. 21 Nu'ʉ mí ja ra ts'ɛdi xʉn ho nangue Oją ʉ, janangue'a xʉn ngu yʉ ją'i hing yʉ judío bi 'yɛ̨c'yɛi, bi hyɛsɛ yʉ́ t'ɛ̨c'yɛi, nɛ bi dɛn'na ra Hmu.
22 Nɛ bi 'yø'ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi 'bʉpʉ Jerusalén gue bi 'yɛ̨c'yɛi ʉ 'da hing yʉ judío bʉ Antioquía. Janangue'a bi mbɛnpʉ a ra Bernabé. 23 Nɛ nu'bʉ mí zøm bʉ, bi nu ngue i nu rá mate Oją yʉ ją'i i 'bʉpʉ. Bin johya rá mbʉi ra Bernabé bʉya, nɛ bi zofo, bi xifi hin da hyɛgui, pɛ din 'yomanho bʉ ja rá 'yu Oją, nɛ da 'yørpa rá 'bɛfi Oją ngue gätho yʉ́ mbʉi. 24 Nuna ra Bernabé n'da ra hocją'i na, nɛ mí hą rá ts'ɛdi xʉn ho rá mbʉi nangue rá Hogandąhi Oją in 'youi, nɛ mí ɛ̨c'yɛi xʉn ho. Janangue'a xʉn ngu mi'da yʉ ją'i bi 'yɛ̨c'yɛi ra Hmu.
25 Nubʉya, bá pøm bʉ ra Bernabé, bi mba bʉ Tarso bi hyom bʉ ra Saulo. Nɛ nu'bʉ mi dįni, bi zixpʉ Antioquía. 26 Nɛ n'dajɛya bám 'bʉhmi bʉ, nɛ mi pa bʉ ja ram pɛti nɛ bi xänbi xʉn ngu yʉ ją'i. Guepʉ ra mbʉdi bi t'ɛ̨mbi yʉ cristiano ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi, gue mí nde da ma, i tɛn ra Cristo ʉ.
27 Nu'ʉ yʉ pa ʉ, bá nɛxpʉ Jerusalén 'da yʉ pøngahyą, bi mba bʉ Antioquía. 28 Nu'a n'da í Agabo, bi ndants'i bim 'bäpʉ madím pɛti yʉ 'yɛ̨c'yɛi, nɛ bi ma con rá ts'ɛdi rá Hogandąhi Oją. Bi ma gue din ja ra thuhu gätho ra ximhäi. Nɛ nuna bin ja 'bʉ mim hmuts'ʉt'abi bʉ Roma a ra Claudio. 29 Nɛ nu'bʉ mín ja ra thuhu, nu'ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ Antioquía bi zänni hangu na ngu ts'ʉ ra mbɛti da bądi n'da ngu n'da, gue da 'bɛnpa ʉ yʉ́ mi 'yɛ̨c'yɛihʉ 'bʉpʉ ra häi Judea, ngue da mbäx'i ts'ʉ. 30 Nɛ ngubʉ bi 'yøt'e, bi mbɛnpa ra mbɛti ʉ yʉ́ ngʉrpi yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ Judea, bi hyąx'a ra Bernabé nɛ ra Saulo.