12
Bi tho ra Jacobo nɛ bi mba mfɛnt'i ra Pedro
Nu'ʉ yʉ pa ʉ, nu ra ts'ʉt'abi Herodes bi manda da mba mfɛnt'i yʉ 'yɛ̨c'yɛi, bi dʉ'mi di ʉnba ʉ. Nɛ bi manda ngue bi tho ra Jacobo rán 'yohʉ ra Xuua, ra juai í tho a. Nu'bʉ mi bąh ra Herodes gue i numanho yʉ judío hing yʉ 'yɛ̨c'yɛi gue bi hyo ra Jacobo, bi bɛnt'a ra Pedro, nɛ bin thɛui n'da ra dąmpɛti mí sänba Oją ʉ yʉ israel, t'ɛ̨mbi dąbaxjua. Janangue'a him 'bex bi tho ra Pedro, pɛ bi jot'a fädi. Nɛ bi manda 'dɛ'ma 'dato yʉ́ dofʉi ra Herodes di jamansu ra goxthi, 'da'i goho n'da cʉt'i. Mím bɛ̨n'a ra Herodes xtán zixpʉ 'bʉh yʉ ją'i, mí ɛ̨na xtá hyo bʉ 'bʉ mí gua'a ram pɛti ran dąbaxjua. Nu ra Pedro guexta'a mí pa m'bädi xʉn ho bʉ ja ra fädi, pɛ nu yʉ́ mi 'yɛ̨c'yɛihʉ bim pɛti, nɛ ɛ̨mmɛ bin yąhʉ Oją nangue ra Pedro.
Oją bi gʉc'a ra Pedro nu'bʉ mí ofädi
Nu ra xui a gue mi ɛ̨n'a ra Herodes xtán gʉc 'bʉ mí hyats'i, nu ra Pedro mi cät'inde yoho yʉ dofʉi, nɛ nu'a, nthu't'i yoho yʉ cadena, nɛ bin ąha. Nɛ xø mí 'bäpʉ mi'da yʉ dofʉi bʉ ja rá goxthi ra fädi. N'dahmantho bi zøpʉ 'bʉh ra Pedro n'da rám 'bɛhni ra Hmu mahɛ̨ts'i. Nɛ bi nɛcpʉ mbo ra fädi. Nu ram 'bɛhni bi 'yąnba rá hyo ra Pedro, bi 'yä'a, nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Ndants'a n'dihi, bi 'yɛ̨mbi.
Nu yʉ cadena bi xosɛ gue'a mán thu't'i rá 'yɛ. Nɛ nu ram 'bɛhni bi 'yɛ̨mp'a mahøn'a:
―Dami tʉ't' ni ngʉ't'i nɛ gui 'yʉ't' ni thįxfani.
Nu ra Pedro bi 'yøt'e tengu bi si'a. Nɛ xø bi 'yɛ̨mbi:
―Hye ni dąpahni nɛ gui tɛngui.
Nu ra Pedro bi dɛn'na ram 'bɛhni, bi bøm bʉya. Pɛ him mí pą 'bʉ majuąni gue'a rám 'bɛhni Oją bi zits'i, uague tengu'bʉ bi 'uįtho. 10 Nɛ nu'bʉ mi thopʉ bí 'bäh rá mbʉdi yʉ mbädi, nɛ bi thopʉ ná yoho 'bäh yʉ mbädi, bi zøm bʉ bí ja ra jut'it'ɛgui bʉ ja ra 'yu ní mba bʉ hnini. Bi xosɛ ra jut'i nɛ bi bøm bʉya. Nɛ nu'bʉ min 'yo bʉ 'yu, bi 'ue'a rám 'bɛhni Oją, bi ts'o'a ra Pedro bʉya. 11 Nu'a ra Pedro, nu'bʉ mi bądi 'bɛ'a gätho bin ja, ngue majuąni nɛ hing ra t'į, bi 'yɛ̨nsɛ:
―Dí pąsɛgä ya gue ra Hmu mahɛ̨ts'i bá pɛhna n'da rám 'bɛhni, nɛ bá jʉgä bʉ ja rá ts'ɛdi ra ts'ʉt'abi Herodes, nɛ bi yąngä nangue 'bɛ'a nde xtá 'yørcä ma mijudíohe, bi' yɛ̨nsɛ ra Pedro.
12 Nɛ nu'bʉ mín 'yomfɛ̨ni ts'ʉ, bi mba bʉ ja rá ngu ra María, rá mbe ra Xuua Marcos, nɛ xʉn ngu madím pɛti bʉ, i yąhʉ Oją nangue ra Pedro. 13 Nɛ nu'bʉ madí jät ra jut'i bʉ thi ja ra mbä't'i, bi mba bʉ n'da ra hmute, ra 'yɛ̨hɛ, í Rode, gue da bądi to'o i 'bäpʉ. 14 Nɛ nu'bʉ mí 'yørpa rá nde ra Pedro, bi bądi to'o, nɛ ɛ̨mmɛ madí johya. Pɛ him 'bex bi xocuabi nguetho in nde m'bɛt'o bi xi'a n'dihi yʉ ją'i 'bʉpʉ, gue 'bäpʉ ra Pedro bʉ ja ra goxthi. 15 Nu yʉ ją'i bi 'yɛ̨mbi:
―Guí häte.
Pɛ nu'a ra hmute guexta'a mi ma gue gue'a ra Pedro. Nɛ nu'ʉ bi ma:
―Gue'a rán dąhi a.
16 Pɛ nu ra Pedro bi thoc thoho di jät ra jut'i, nɛ nu'bʉ mi xocpi nɛ bi nu gue gue'a ra Pedro, bi hyonya thoho ʉ. 17 Pɛ nu'a ra Pedro bi uąnba rá 'yɛ, ndepe din hɛ̨. Nɛ bi xifi ha án zä bi gʉcpʉ ja ra fädi ra Hmu. Nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ ją'i:
―Dami xihmbʉ a man'da ra Jacobo, gue ra Santiago a, nɛ'ʉ mi'da yʉ 'yɛ̨c'yɛi 'bɛ'a bin ja, bi 'yɛ̨na.
Nɛ bi bøn'a ra Pedro bi mba n'danni.
18 Nu'bʉ mi hyats'i, ɛ̨mmɛ bin ja ran cui, gue'da xnin 'yänthoho yʉ dofʉi, nguetho him bi bądi 'bɛ'a bin ja ra Pedro. 19 Nɛ nu ra Herodes bi manda dí honi pɛ him bá thįni. Nɛ nubʉya bi 'yän'dʉ yʉ mbängoxthi hague bin ja, nɛ bi manda ngue da tho'ʉ bʉya. M'bɛjua bi bøn'a ra Herodes ra häi Judea, bi mba bʉ ja ra hnini Cesarea, nɛ bám 'bʉpʉ.
Bi du a ra Herodes
20 Nɛ nu ra Herodes ɛ̨mmɛ mí numan'ʉ yʉ ją'i 'bʉpʉ ra hnini Tiro nɛpʉ Sidón. Pɛ nu yʉ ją'i bim pɛti, pɛ m'bɛt'o bin amigohʉ ra Blasto, rám fäts'iui ra ts'ʉt'abi Herodes. Nɛ bi sih ra Blasto din hocpahʉ a ra Herodes, nguetho jatho dí nɛxpʉ 'bɛ'a da zi yʉ ją'i bʉ bí ja rá häi ra Herodes. 21 Janangue'a bi zän man'da ra pa bʉya, nu yʉ ją'i bim pɛti. Nu ra Herodes bi hye rá pahni ɛ̨mmɛ xʉn ho, nɛ bi hyupʉ ja rá mɛxa, nɛ bin høt'ahyą. 22 Nɛ ɛ̨mmɛ bi mbahni yʉ ją'i nɛ bi 'yɛ̨n'ʉ:
―Hing rá nde n'da ran 'yohʉ bʉ na yą nʉ, pɛgue rá nde n'da ra oją, sä ɛ̨n'ʉ.
23 'Dahmantho n'da rám 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i bi japi 'bex bin zäman'ʉ ra Herodes, nguetho him bi ma ngue hinga gue'a Oją a, him bi 'yɛ̨spa Oją. 'Bex bi nɛqui yʉ zu'uɛ̨ mbo rá foho, bi du bʉya.
24 Pɛ nu rám Hman Oją bi thoqui bi hma, gätho bʉ n'danni bi 'yøh rám Hman Oją yʉ ją'i.
25 Nu ra Bernabé nɛ ra Saulo, nu'bʉ mi guah yʉ́ 'bɛfi, gue bi sifi da hyąx ra mbɛti bʉ Jerusalén, bá peng bʉya, bán 'yohʉ ra Xuua Marcos, bi zøpʉ Antioquía mahøn'a.