13
Nu ra Bernabé nɛ ra Saulo bi dʉmp' yʉ 'bɛfi ngue bi mamp rám hman Oją bʉ n'danni yʉ häi
Nubʉ ra hnini Antioquía mi 'bʉpʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi ngue nząi dim pɛti. 'Da'ʉ yʉ pøngahyą, nɛ 'da'ʉ yʉ xänbate. Mí 'bʉpʉ ra Bernabé, nɛ Simón t'ɛ̨mbi Negro, nɛ ra Lucio ra mɛngu bʉ Cirene. Nɛ mí 'bʉpʉ ra Manaén, nu'a 'darpʉ bi mba ma tedeui ra Herodes rá ts'ʉt'abi ra häi Galilea, nɛ mí 'bʉpʉ ra Saulo. N'da ra pa nu'bʉ mí 'yøt' ram pɛti ʉ, nɛ mí ɛ't' yʉ́n ts'ihmɛ, nɛ nu'a rá Hogandąhi Oją bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Dami 'uejʉ ya yoho yʉn 'yohʉ, ra Bernabé nɛ ra Saulo, nguetho xtá huanhdä ʉ da 'yøt' ra 'bɛfi dá xifi, bi 'yɛ̨mbi.
Nu'bʉ mí 'yɛ't' yʉ́n ts'ihmɛ mahøn'a, bi 'yäp rám fäts'i Oją 'bʉ mí dospa rá yą ra Bernabé nɛ ra Saulo.
Bin 'yɛ̨hmbʉ bʉya:
―Oją da zix ahʉ, bi 'yɛ̨mbi.
Nu'ʉ bi 'bɛhni bi mam bʉ rám Hman Oją bʉ Chipre
Nubʉya nu rá Hogandąhi Oją bi zix'a ra Bernabé nɛ ra Saulo, bi mba bʉ ra hnini Seleucia. Nu'bʉ mí nɛxpʉ, bi hyu ra barco, bi mba bʉ ra häi Chipre, ra t'ʉhäi i ja bʉ made ra deją. Nɛ nu'bʉ mi zøm bʉ ra hnini Salamina, bi mam bʉ rám Hman Oją bʉ ja yʉ́ niją yʉ judío. Nɛ ra Xuua Marcos mín 'yohʉ nɛ bim fäxpʉ. Nu'bʉ mi thopʉ gätho ra häi Chipre, bi zøm bʉ ja yʉ́ hyodi ra hnini Pafos. Nɛ bin tįmhbʉ n'da ra judío gue ra bądi, ɛ̨na rá pøngahyą Oją pɛgue ra hyäte a, nu rá thuhu í Barjesús. Nu'a mín 'youi bʉ ja rá 'bɛfi ra Sergio Paulo, rá ts'ʉt'abi ra häi bʉ. Nu'a ra Sergio Paulo n'da ran 'yohʉ ɛ̨mmɛ mí ja rán 'yomfɛ̨ni xʉn ho. Nu'a bi zohna ra Bernabé nɛ ra Saulo nguetho nde da 'yøh rám Hman Oją. Pɛ nu ra bądi Barjesús, n'dat'a ra Elimas, bi 'yʉ't'a ra ts'ʉt'abi, nguetho hingui ndepe da 'yɛ̨c'yɛi a i sifi, nɛ bin junthʉ a ra Bernabé nɛ ra Saulo. Nu ra Saulo, n'dat'a ra Pablo a, n'youi xʉn ngu ra ts'ɛdi nangue rá Hogandąhi Oją a, ɛ̨mmɛ bi hyɛ̨t'a ran 'yohʉ ngue ra bądi. 10 Nɛ bi 'yɛ̨mp'a:
―Nu'i gra ndøhyäte ɛ̨mmɛ guín 'youi gätho 'bɛ'a xʉn ts'o. Nu'i gra ts'ʉnt'ʉ i ra dąmants'o. Nu'i gadí ʉcua 'ʉ gätho xʉn ho. Ha njąm'bʉ gui 'yɛ'ts'a gní xih yʉ ją'i hingui ho 'bʉ da dɛn Oją. 11 Nuya da 'yøt'a'i ran ʉnbi ra Hmu mahɛ̨ts'i. Gan xädä gue hin da zä gui nu ran nɛqui 'da yʉ pa, bi 'yɛ̨mp'a ra Pablo.
'Bex bin xädä, bi gą 'bɛxui rá dä, nɛ bi hyoni to'o da gʉrpa rá 'yɛ'a bʉya. 12 Nu'bʉ mí nu'a ra ts'ʉt'abi 'bɛ'a bin ja, bi hyonya thoho, 'bex bi 'yɛ̨c'yɛi bʉya, nguetho ya bi bądi majuąni a rán xädi ra Hmu mahɛ̨ts'i ngue mím man'a ra Pablo.
Ra Pablo nɛ ra Bernabé nubʉ ra hnini Antioquía, gue ra häi Pisidia
13 Nu ra Pablo nɛ'ʉ mín 'yohʉ bi hyu ra barco, bi nɛxpʉ Pafos nɛ bi zøm bʉ Perge bʉ ja ra häi Panfilia. Pɛ nu ra Xuua Marcos bá ɛ̨'a, bá sotho ʉ mín 'yohʉ, nɛ bá peng mahøn'a bʉ Jerusalén. 14 Nu ra Pablo nɛ'a ra Bernabé mín 'youi, bi nɛxpʉ Perge bi mba bʉ man'da ra hnini Antioquía bʉ ra häi Pisidia. Nɛ nu'bʉ mi zøn ra pa ran säya, bi yʉrpʉ ja rá niją yʉ judío nɛ bi hyupʉ ʉ. 15 Nu'bʉ mi gua'a man'ʉ 'bʉpʉ, ngue rá søcuą yʉ́n t'ɛ̨di yʉ judío nɛ rá søcuą yʉ pøngahyą, nu'ʉ di jamansu bʉ ja ra niją bi xi'a ra Pablo nɛ ra Bernabé:
―N'yohʉ aui, nu'bʉ ja aui ts'ʉ n'da ran zofo, dami xije ts'ʉ.
16 Bi ndants'a ra Pablo bʉya, bim 'bäi, bi uąn rá 'yɛ ngue ndepe da 'yøh yʉ ją'i, nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―N'yohʉ ahʉ ma mi'israelhʉ, nɛ gätho ahʉ guín numansuhʉ Oją, dami 'yøhmbʉ ya. 17 Nu'a Oją gue dí tɛnhdʉ dyʉ israelhʉ, bi huan'dʉ mam bombøtahʉ nɛ bi japi bin xąndi xʉn ngu nu'bʉ mí 'bʉpʉ ra häi Egipto, nɛ mí 'bʉpʉ tengu yʉ n'dan'yo ją'i. Nɛ nu Oją bʉya bá jʉc'ʉ nangue rá ts'ɛdi bʉ mi 'bʉi. 18 Nɛ madague'a him madí däp Oją yʉ́ mbʉi ʉ 'bʉ min 'yo mbɛ nyote njɛya bʉ ma'ueni ʉ, pɛ guehma bin ja rá yembʉi Oją. 19 Nɛ bi un'na ra häi Canaán ʉ ma mi'israelhʉ gue di manda zɛhɛ, 'bʉ mí jua'a bi hyo'ʉ yoto yʉ nde xmí 'bʉpʉ. Nɛ bin ząm bʉ ma mi'israelhʉ bʉya. 20 Nu Oją bʉya bi japi bim 'bʉh yʉ́ zɛ'mi, nɛ goho ciɛnto nɛ yote ma'dɛt'a njɛya madí manda ma mi'israelhʉ, asta gue'bʉ go mím 'bʉh ra pøngahyą Samuel. 21 M'bɛjua bi ndesɛ yʉ ją'i n'da ra hmuts'ʉt'abi di manda ʉ. Nɛ bi jap Oją a ra Saúl dim hmuts'ʉt'abi bʉya. Nu ra Saúl, rá ta a ra Cis, gue rám bombøta ra Benjamín mí 'bʉh maya'bʉ. Nɛ nu'a ra Saúl bim hmuts'ʉt'abi yote njɛya. 22 Nu'bʉ mi 'uec Oją ra Saúl bʉya, bi japi bim hmuts'ʉt'abi ra David. Nɛ mi man Oją, bi 'yɛ̨na: “Nuna ra David, rá ts'ʉnt'ʉ a ra Isaí, ɛ̨mmɛ dín numanho, nguetho da 'yørca a ma pähä nɛ 'bɛ'a gätho dín nde,” bi 'yɛ̨n Oją, bi 'yɛ̨n'a ra Pablo 'bʉ mín zo'ʉ yʉ́ mijudíohʉ bʉ ra hnini Antioquía, ra häi Pisidia.
23 Nɛ bi thoqui bi man ra Pablo, bi 'yɛ̨na:
―Nɛ gue'a ra David rám bom'bɛto na ra Jesús gue bá pɛncahʉ Oją, ma pørpatehʉ dyʉ israelhʉ, dyʉ judíohʉ, tengu mí man Oją maya'bʉ. 24 Ya ma guepʉ di dʉmp'rá 'bɛfi ra Jesús, nu ra Xuua mí xih ma mi'israelhʉ gue din xixyą to'o gätho bi päh yʉ́ mbʉi nangue yʉ́ ts'oqui. 25 Nu'bʉ mi ts'ʉtho da du a ra Xuua, nu'a mí mam buya: “Nu'a gá bɛ̨mhbʉ gue guecä pɛ hinga guecä. Pɛ m'bɛjua ba ɛ̨hɛ, nɛ hin dí sʉcä tengu a, nguetho ɛ̨mmɛ xʉn hɛ̨ts'i rá ts'ɛdi a,” mí ɛ̨n'a ra Xuua, bi 'yɛ̨n'a ra Pablo.
26 Nɛ bi thoqui bi man ra Pablo, bi 'yɛ̨na:
―Man 'yohʉ ahʉ, yʉ́m bom'bɛtojʉ ra Abraham, nɛ mi'da ahʉ gue nɛ'ahʉ guí numansuhʉ Oją, guejʉ bá pɛncahʉ na rám hma Oją, nɛ i ma hague dán zä di pøjʉ. 27 Pɛ nu ma mɛnguhʉ mí 'bʉpʉ Jerusalén, nɛ yʉ́ ngʉrpi ʉ, him mi pądi gue gue'a ra Jesús mí o't' yʉ pøngahyą, madague'bʉ i hmam bʉ ja ma nijąhʉ gätho yʉ́ pa ran säya. Janangue'a bi 'yørpa ra Jesús tengu mán t'o't'i 'bʉ mí yąpi gue da hyo. 28 Nu ra Jesús nte min dupate, pɛ bi si'a ra Pilato gue di manda da tho. 29 Nɛ nu'bʉ mí 'yørpe 'bɛ'a gätho mán t'o't'i bʉ ja rám hman Oją, nɛ m'bɛjua bʉya bi mba ma cą'mi bʉ ja ra pont'i, nɛ bi t'ägui. 30 Pɛ nu Oją m'bɛjua ts'ʉ bi xoxpʉ 'bʉ'ʉ xʉn du. 31 Nɛ nu yʉn 'yohʉ mín 'yohʉ mam'bɛt'o a ra Jesús 'bʉ mí nɛxpʉ ra häi Galilea, nɛ bi mba bʉ ra dąhnini Jerusalén, nɛ guet'ʉ i xih yʉ ją'i ʉ ya.
32 Nɛcä'be dí xi ahʉ ya nangue ra Jesús, ran ho ma'da'yo gue'a mí xi Oją ʉ ma bøtahʉ 'bʉ mí ma gue 'bɛ'a majuąni din ja. 33 Nɛ gue'a bin ja a ya. Gue bi jącuahʉ 'bʉ mí xox'a ra Jesús, gue guejʉ dyʉm bom'bɛtojʉ ʉ bi xi Oją majuąni. Tengu mán t'o't'i bʉ ja rám Hman Oją, ná yoho ra Salmo, i ɛ̨na: “Nuya nam pa ya, dí ɛ̨'ts'i'i, da nu'ʉ yʉ ją'i ya gue majuąni ma Ts'ʉnt'ʉ i,” mí ɛ̨n Oją 'bʉ mi 'yɛ̨na, bi 'yɛ̨n'a ra Pablo.
34 Nɛ xø bi 'yɛ̨n'a ra Pablo:
―Nɛ bi xox Oją a ra Jesús 'bʉ mí du, nɛ hin da du mahøn'a. Nɛ gue'a bi man Oją, 'bʉ mi 'yɛ̨na: “'Dat'a ra hoganjąpi ga 'da'i tengu dá xih majuąni ra David,” bi 'yɛ̨n Oją, bi 'yɛ̨n'a ra Pablo.
35 Nɛ xø bi 'yɛ̨na:
―Nɛ gue'a bi mam bʉ man'da ra Salmo gue bi 'yo't'a ra David, bi xi Oją: “Hin gui jap'a ni Hoga Ts'ʉnt'ʉ da 'ya a rá ngøc'yɛi,” bi 'yɛ̨mbi. 36 Pɛ nu ra David nu'bʉ mí jua'a rá 'bɛfi ngue bi 'yørpa rá pähä Oją gätho mí 'bʉcua ja ra häi, bi du. Nɛ 'darpʉ yʉ́n 'yägui yʉ́ bøta bi t'ägui, nɛ bi 'ya bʉ rá ngøc'yɛi a bʉya. 37 Pɛ nu'a rá ngøc'yɛi ra Jesús, bi xox Oją a, him bi 'ya a. 38 Ma cu ahʉ, dín nde ahʉ gui pąhmbʉ, nangue ra Jesús i jajʉ ra punbi nangue ma ts'oquihʉ, nɛ gue'a dí xi ahʉ a ya. 39 Hønt'a go to'o gahʉ ga däp ma mbʉihʉ a ra Jesús, din jajʉ ra punbi gätho ma ts'oquihʉ. Nɛ madague'a dí øthʉ yʉ́n t'ɛ̨di ra Moisés bi xi Oją, pɛ hinga gue'ʉ dí punga ma ts'oquihʉ ʉ. 40 Dami 'yɛ̨c'yɛihʉ ra Cristo ya, janangue'a hin gui nuhʉ 'bɛ'a bi man yʉ pøngahyą bʉ ja rám Hman Oją, nu'bʉ mí ma:
41 Damin 'yomfɛ̨nihʉ ts'ʉ a gnán thennate thohʉ,
nguetho dí øt'ä n'da ra 'bɛfi nuįxte yʉ pa jabʉya guí 'bʉhmbʉ.
Pɛ nu'bʉ hin gui 'yɛ̨c'yɛihʉ 'bʉ 'bo'o i xi ahʉ, gui hyonya thohohʉ 'bʉ bi mba ma ʉn'ni ahʉ, nɛ gui tuhʉ bʉya.
Gue'a mí man yʉ pøngahyą 'bʉ mí 'yɛ̨n Oją, bi 'yɛ̨n'a ra Pablo.
42 Nɛ nu'bʉ mí bøm bʉ ja ra niją ra Pablo nɛ'a mín 'youi, nɛ nu'ʉ 'da gue madim pɛti bʉ bi 'yäp ra mate gue da xih mahøn'a 'bʉ ni yoto ʉ, tengu xí xih ya. 43 Nɛ nu'bʉ mí gua'a ram pɛti bʉ ja ra niją, xʉn ngu yʉ́ mijudíohʉ nɛ'ʉ i ɛ̨c'yɛi tengu yʉ judío, bi dɛn'na ra Pablo nɛ ra Bernabé. Nu ra Pablo nɛ ra Bernabé bi xifi ngue di thoqui da 'yɛ̨c'yɛi ra Jesús, gue dí 'dajʉ rá mate Oją a.
44 Janangue'a nu'bʉ mí zøn'a hyąto pa bʉya, ngue ra pa ran säya, mbɛ gätho na ngu yʉ ją'i 'bʉpʉ ja ra hnini bim pɛti bʉ, ngue da 'yøh rám Hman Oją mahøn'a. 45 Pɛ nu'bʉ mi nu'ʉ yʉ judío ngue ní mba bʉ ja yʉ́ niją gätho yʉ ją'i, nɛ bin sɛya ʉ bʉya. Nɛ bin junthʉ ra Pablo nɛ mí ɛ̨n'ʉ him majuąni a bi ma, nɛ bi c'ąman'ʉ a. 46 Nu ra Pablo nɛ ra Bernabé bi hyut'ran zambʉi nɛ nts'ɛdi bi ma:
―Bi zän Oją m'bɛt'o thoho bi sijʉ rám Hman Oją dyʉ judíohʉ, nɛ hin gá hyąmhbʉ. Janangue'a hin nin sähʉ gui hyąmhbʉ ra temaząi. Pɛ ga mbähmbe ga xihmbe yʉ ją'i hing yʉ judío ya. 47 Nguetho ra Hmu mahɛ̨ts'i bi mbɛncähe nɛ mi ma:
Ya dá pɛnh'nahʉ gui xihmbʉ yʉ ją'i hing yʉ judío, din ja ran nɛqui yʉ́ mbʉi.
Nɛ gätho ra ximhäi gui mamhbʉ hague dán zä ga yąnba yʉ́ te yʉ ją'i,
nɛ gue'a bi xije ra Hmu a, bi 'yɛ̨n'a ra Pablo.
48 Nɛ nu'bʉ mí 'yøh yʉ ją'i ngue hing yʉ judío 'bɛ'a bi man ra Pablo, bin johya yʉ́ mbʉi, nɛ bi 'yɛ̨na:
―Xʉn ho rám Hman Oją, bi 'yɛ̨n'ʉ.
Nɛ bi 'yɛ̨c'yɛi to'o gätho mán thahni gue din t'un'na ra temaząi. 49 Nɛ nu rám Hman Oją, ya gätho bʉ ja ra häi Pisidia bi hma. 50 Pɛ nu'ʉ 'da yʉ judío bi parpa ʉ 'da yʉ xisu, gue'ʉ 'da mí søm bʉ ja yʉ́ niją nɛ mí pa nt'ɛ̨spi bʉ ja ra hnini, nɛ'ʉ mi'da yʉn 'yohʉ gue yʉ ngʉrpi bʉ ja ra hnini. Nɛ nu'ʉ bi ʉcpa ra Pablo nɛ ra Bernabé bʉya, nɛ bi xifi da bøm bʉ ja yʉ́ häi. 51 Janangue'a nu ra Pablo nɛ ra Bernabé bi huąc yʉ́ gua yʉ fonthäi, ngue n'da ra hmɛpya nde da ma, da nu rán thɛui a bi 'yøt'ʉ. Nɛ bi mba bʉ ja ra hnini Iconio bʉya. 52 Pɛ nu yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ Pisidia ɛ̨mmɛ bin johya, nɛ bi hyą ra ts'ɛdi xʉn ho nangue rá Hogandąhi Oją.