14
Ra Pablo nɛ ra Bernabé nubʉ ra hnini Iconio
Nubʉ Iconio, bi yʉrpʉ ra Pablo nɛ ra Bernabé bʉ ja yʉ́ niją yʉ judío, nɛ bi mam bʉ a rám Hman Oją. Nɛ bi ma xʉn ho, janangue'a xʉn ngu yʉ́ mijudíohʉ bi 'yɛ̨c'yɛi, nɛ'ʉ yʉ ją'i gue hing yʉ judío. Pɛ nu'ʉ 'da yʉ judío ngue him bi 'yɛ̨c'yɛi ɛ̨mmɛ madin 'yʉthʉ ʉ hing yʉ judío, bim parbi da zʉ'ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi. Pɛ nu ra Pablo nɛ ra Bernabé nya'a bim 'bʉpʉ, nguetho xʉn ngu bi 'yɛ̨c'yɛi bʉ, nɛ bi hyut' ran zambʉi bi ma nangue ra Hmu mahɛ̨ts'i. Nu ra Hmu bi un yʉ́ ts'ɛdi ʉ ngue da 'yøt' yʉ hmɛpya nɛ yʉn t'øt'e nuįxte, guepʉ da bąh yʉ ją'i, Oją in 'yohʉ ra Pablo nɛ ra Bernabé. Pɛ nu yʉ ją'i bʉ ja ra hnini bin heque. 'Da'ʉ bi dɛn yʉ judío hing yʉ 'yɛ̨c'yɛi, nɛ 'da'ʉ bi dɛn ra Pablo nɛ ra Bernabé. Janangue'a, nu yʉ ngʉrpi bʉ ja ra hnini bi un ran t'ɛ̨di ʉ hing yʉ 'yɛ̨c'yɛi, yʉ judío ʉ'da, hing yʉ judío ʉ 'da, gue da zʉ'ʉ, nɛ di bat'ado ʉ. Pɛ nu ra Pablo nɛ ra Bernabé, 'bʉ mí bądi 'bɛ'a nde da 'yørpe, bi 'dagui, bi mba bʉ ja ra hnini Listra, nɛpʉ ra hnini Derbe nubʉ ra häi Licaonia. Nɛ bin 'yo gätho ra xɛqui bʉ. Nɛpʉ bá mam bʉ rán ho ma'da'yo ra Cristo bʉ ʉ.
Bi mba ma bat'ado ra Pablo bʉ Listra
Nubʉ ja ra hnini Listra mí 'bʉpʉ n'da ran 'yohʉ, ra dogua, ngue ya xín jabʉ 'bʉ mim 'bʉi. Nɛ mí hurpʉ nguetho hin jąm'bʉ bin 'yo. Nu ran 'yohʉ i øde 'bɛ'a bi man ra Pablo. Nu'bʉ mí hyɛ̨t a ra Pablo, mí pądi 'bɛ'a mím bɛ̨n'a zʉ dogua, ngue ya i ɛ̨c'yɛi gue dí hocpa rá gua ya. 10 Janangue'a nu ra Pablo nts'ɛdi bi ma:
―Ndants'i gam 'bäi.
Nu ran 'yohʉ bʉya 'bex bi zägui bin 'yo. 11 Nɛ nu'ʉ yʉ ją'i, nu'bʉ mín nu 'bɛ'a bi 'yøt'a ra Pablo, nts'ɛdi bi mbafi, nɛ bin yą yʉ́ nde 'ʉ licaonia, bi 'yɛ̨na:
―Nuya yʉ oją ya, pɛ bi nɛqui tengu'bʉ yʉn 'yohʉ, bi zøcua ja ra häi dí 'bʉhmbʉ, bi 'yɛ̨n'ʉ.
12 Nu ra Bernabé bi 'yɛ̨mbi tengu rá thuhu yʉ́ oją zɛhɛ ra Júpiter, ximangutho a ra Pablo bi 'yɛ̨mbi tengu rá thuhu yʉ́ oją zɛhɛ ra Mercurio. Nguetho man'da mi yą'a ra Pablo, nɛ i ɛ̨mbi rá pøngahyą ra Júpiter a ra Mercurio. 13 Nu'a ra mbäją bʉya, ngue mí pɛp'a yʉ́ oją Júpiter, mí ja bʉ n'da ra ngu bʉ ndehnini, guepʉ mí thąnde ra Júpiter yʉ ją'i. Nu'a ra mbäją nɛ'ʉ 'da yʉ ją'i bá si yʉn dąni guepʉ 'bʉh ra Pablo nɛ ra Bernabé, ɛ̨mbi ra Mercurio nɛ ra Júpiter, gue da hyo yʉn dąni da mbøspe. Nɛ bá cą yʉ døni, gätho da mbøspe. 14 Pɛ nu'bʉ mí bąh ra Bernabé nɛ ra Pablo 'bɛ'a i nde da 'yøt'ʉ yʉ ją'i, bi yʉrpʉ 'bʉh yʉ ją'i, bi dʉn yʉ́ pahni, ndepe da bąh yʉ ją'i hingui numanho 'bɛ'a nde da 'yøt'ʉ, nɛ bi 'yɛ̨mbi:
15 ―N'yohʉ ahʉ hanja ngubʉ gní 'yøthʉ. Nguetho dyʉ́n 'yohʉ thoho'be, pɛ bá ɛ̨'be ua gue dín nde ga xi a'be gui 'yɛs'hʉ 'bɛ'a guí øthʉ, nguetho säti thoho 'bɛ'a guím bɛ̨mhbʉ. Nde'bʉ gui 'yɛs'hʉ gní thąndehʉ ʉ guí ɛ̨mfʉ yʉ oją ua ja ra häi, nɛ gui thąndehʉ majuąni Oją. Nguetho gue'a bi 'yøt' mahɛ̨ts'i nɛcua ja ra häi nɛ ra deją nɛ gätho i ja ua. 16 Nu'ʉ yʉ pa bi thogui, Oją bi hyɛtho yʉ ją'i da 'yøzɛhɛ yʉ́ pähä zɛhɛ. 17 Pɛ nu Oją bʉya ząi i urcahʉ rá hogan 'yomfɛ̨ni i ørcahʉ, gue bí pɛnh ra 'ye nɛ di japi din ja ma huąhihʉ, nɛ di 'dajʉ 'bɛ'a dí sihʉ nɛ di 'dajʉ ran johya ma mbʉihʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Pablo.
18 Madague'bʉ ngubʉ mí man ra Pablo, pɛ xʉn hɛ̨i bʉ í hɛcpa yʉ ją'i gue hin da mbøspe.
19 Pɛ bi zøm bʉ 'da yʉ judío bá nɛxpʉ ra hnini Antioquía bʉ ja ra häi Pisidia, nɛpʉ Iconio, nɛ nu'ʉ bi parba yʉ ją'i da zʉh ra Pablo nɛ ra Bernabé. Nu yʉ ją'i bʉya bi bat'ado ra Pablo nɛ bi gʉrpʉ häi, bi hyøn'a thi bʉ ja ra hnini, nɛ ɛ̨mbi gue ya bi du. 20 Pɛ nu'bʉ mí zøh yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ 'bɛn'a ra Pablo, bi ndants' pʉya, nɛ bi mba mahøn'a bʉ ja ra hnini. Nu'bʉ mí hyax bʉya bi mbɛ ra Bernabé bʉ ja ra hnini Derbe.
21 Nubʉ ja ra hnini Derbe bi mamp'a rán ho ma'da'yo ra Cristo, nɛ xʉn ngu bi 'yɛ̨c'yɛi. Nɛ nubʉya, nu ra Pablo nɛ ra Bernabé bá nɛxpʉ, bi thoh mahøn'a bʉ ja yʉ hnini Listra nɛ Iconio nɛpʉ Antioquía bʉ ra häi Pisidia. 22 Guepʉ bi thoqui bi hąt ra ts'ɛdi yʉ́ mbʉi yʉ 'yɛ̨c'yɛi, nɛ bi xifi di thocta a dí 'yɛ̨c'yɛi, nguetho gätho to'o da yʉrpʉ di manda rá ts'ɛdi Oją, jatho da nu xʉn ngu yʉn ʉnbi. 23 Nɛ nubʉya nu ra Pablo nɛ ra Bernabé bi 'yɛ't' yʉ́n ts'ihmɛ 'bʉ mí huan'dʉ din ngʉrpi n'da ngu n'da bʉ ja yʉm pɛti. Nɛ bi 'yäp Oją ngue da mbäx'ʉ yʉ ngʉrpi. Nɛ bi däp'a Oją ʉ gätho na ngu ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi gue di jamansu, nguetho bi 'yɛ̨c'yɛi Oją ʉ.
Bá peng bʉ ra Pablo nɛ ra Bernabé bʉ Antioquía ra häi Siria
24 Nɛ nubʉya ra Pablo nɛ ra Bernabé bi thopʉ ra häi Pisidia nɛ bi zøm bʉ ra hnini Perge nubʉ ra häi Panfilia. 25 Nɛ guepʉ bi mamp'a rán ho ma'da'yo ra Cristo. M'bɛjua bʉya bi mba bʉ ra hnini Atalia. 26 Guepʉ bi hyu ra barco bi mba bʉ Antioquía bʉ ra häi Siria, guepʉ ra mbʉdi xí un Oją yʉ́ 'bɛfi ʉ, nɛ xí t'äp rám fäts'i Oją ʉ. Nɛ nuya bi juah ya. 27 Nu'bʉ mi zøm bʉ, bi ma dim pɛti yʉ 'yɛ̨c'yɛi, nɛ bi xifi gätho bi 'yøt'e ngue bi zɛ'a Oją, nɛ bi xifi nɛ'ʉ hing yʉ judío bi jap Oją bi 'yɛ̨c'yɛi. 28 Nɛ nu ra Pablo nɛ ra Bernabé, nya'a bim 'bʉhmbʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ bʉya.