15
Bim pɛti yʉ ngʉrpi bʉ Jerusalén
Nu'ʉ yʉ pa ʉ bi zøm bʉ Antioquía 'da yʉn 'yohʉ bi nɛxpʉ ra häi Judea. Nɛ sä bi xi'ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi hing yʉ judío ngue hingui sä dim pø'a n'da 'bʉ hinga nthɛqui yʉ́ xifani, tengu bi xänba ra Moisés ʉ yʉ judío. Nu ra Pablo nɛ ra Bernabé nts'ɛdi bin junthʉ ʉ, janangue'a bi t'ɛ̨mbi da mba bʉ Jerusalén, nɛ'ʉ mi'da yʉ 'yɛ̨c'yɛi, din yąhʉ bʉ yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo nɛ'ʉ mi'da yʉ ngʉrpi bʉ, nangue 'bɛ'a bi man'ʉ yʉn 'yohʉ.
Janangue'a nu'ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ Antioquía bin 'yɛ̨hmbʉ bʉya, bi mbɛnpʉ ja ra 'yu ʉ. Nɛ nu'bʉ mi hyąx ra 'yu ní mba Jerusalén, bi thopʉ ja ra häi Fenicia nɛpʉ ra häi Samaria. Nɛ nubʉ bi thogui, bi xih yʉ 'yɛ̨c'yɛi ngue bi hyɛ'ʉ yʉ́ t'ɛ̨c'yɛi zɛhɛ ʉ hing yʉ judío, nɛ bi dɛn ra Cristo. Nɛ nu'bʉ mí 'yø'ʉ yʉ cu nangue ra Cristo 'bɛ'a bi man ra Pablo, bin johya bʉya.
Nu ra Pablo nɛ ra Bernabé nɛ'ʉ mín 'yohʉ bʉya, bi zøm bʉ Jerusalén. Nɛ nu yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo nɛ'ʉ mi'da yʉ ngʉrpi mi 'bʉpʉ, nɛ gätho mi'da yʉ 'yɛ̨c'yɛi, bin johya 'bʉ mín nu'ʉ, nɛ bim pɛtihʉ. Nɛ nu ra Pablo nɛ ra Bernabé bi ma gätho 'bɛ'a bi 'yøt'e, ngue bi zɛ'a Oją 'bʉ mí xi'ʉ hing yʉ judío. Pɛ 'da'ʉ yʉ judío, yʉ fariseo ʉ ngue mí ɛ̨c'yɛi, bim 'bäi nɛ bi 'yɛ̨na:
―Jatho da mba nthɛqui yʉ́ xifani yʉ 'yɛ̨c'yɛi gue hing yʉ judío, nɛ da sifi da 'yøt' yʉ́n t'ɛ̨di ra Moisés, bi 'yɛ̨n'ʉ.
Nu'ʉ yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo bʉya, nɛ'ʉ mi'da yʉ ngʉrpi, bim pɛti ngue bin 'yän'dʉ 'bɛ'a man'da xʉn ho da 'yøt'e. Nɛ nu'bʉ nya'a thoho madín 'yomfɛ̨ni ʉ, bim 'bä'a ra Pedro, nɛ bi 'yɛ̨na:
―N'yohʉ ahʉ, guí pąhmbʉ gue maya'bʉ ts'ʉ bi xicä Oją n'dandį gue ga xi'ʉ 'da yʉ ją'i hing yʉ judío ran ho ma'da'yo. Nɛ nangue dá mangä, bi zä bi 'yøde nɛ bi 'yɛ̨c'yɛi. Nu Oją gue i pąrpa yʉ́ mbʉi yʉ ją'i, bi jajʉ ga pąhmbʉ i sin'ʉ hing yʉ judío, nguetho bi un rá Hogandąhi Oją ʉ, tengu bi 'dajʉ dyʉ judíohʉ. Nu Oją him bi 'yøt'a n'da ran heque nanguejʉ dyʉ judíohʉ nɛ'ʉ hing yʉ judío, pɛ nɛ'ʉ bi japi bi bo yʉ́ mbʉi ngue bi 'yɛ̨c'yɛi. 10 Nuya hanja guí ɛ̨mhbʉ hin da zin Oją ʉ gue him bi 'yøt' yʉ́n t'ɛ̨di ra Moisés, pɛ ya bi zin Oją ʉ. Nguetho guí ɛ̨mhbʉ i jatho da 'yøt'ʉ yʉn t'ɛ̨di, tengu'bʉ gui hyøspahʉ n'da ra 'bɛni, gue hin dá häthʉ, xínga gue'ʉ mam bombøtahʉ xtá hyät'i, bi 'yɛ̨n'a ra Pedro.
11 Nɛ xø bi 'yɛ̨na:
―Pɛ nujʉ dí ɛ̨c'yɛihʉ ngue da mba ma pøhøgähʉ nangue rá mate ra Hmu Jesús, ngutho'ʉ hing yʉ judío, bi 'yɛ̨n'a ra Pedro.
12 Nɛ nubʉya bi yą ra Bernabé nɛ ra Pablo, nɛ bi xi'ʉ 'bɛ'a gätho bi 'yøt'e nangue rá ts'ɛdi Oją, yʉ hmɛpya nɛ yʉn t'øt'e nuįxte ngue bi 'yørpʉ 'bʉh yʉ ją'i hing yʉ judío. Nɛ gätho ná yą'ʉ njom bin yą. 13 Nu'bʉ mí gua'a bi ma ra Pablo nɛ ra Bernabé, nu ra Jacobo Santiago bi 'yɛ̨mp'ʉ madim pɛti bʉ:
―N'yohʉ ahʉ gui 'yøhmbʉ ya 'bɛ'a dí mangä. 14 Nu ra Simón Pedro ya bi xijʉ ha ín ja Oją ra mbʉdi bi huahn'ni 'da yʉ ją'i hing yʉ judío ngue da 'yɛ̨c'yɛi. 15 Nɛ ngutho bi man yʉ pøngahyą 'bʉ maya'bʉ, 'bʉ mi 'yo't'i 'bɛ'a bi man Oją.
16 Bi 'yɛ̨na:
M'bɛjua gua pengä mahøn'a,
nɛ ga japi din thąndegui mahøn'a tengu mi thąndegui nu'bʉ mí 'bʉh ra David.
Tengutho 'bʉ di hoc mahøn'a n'da ra niją gue xʉn yøt'e.
17 Nɛ gätho mi'da yʉ ją'i da hyongui, guecä dra Hmu mahɛ̨ts'i.
Gätho to'o yʉ ją'i hing yʉ judío ngue ma mbɛti ʉ, da hyongui.
18 Njabʉ bi man Oją maya'bʉ nɛ bi japi bi fąhya gue'bʉ go maya'bʉ.
19 Janangue'a dí xi ahʉ ya, ɛ̨n'a ra Jacobo, nde'bʉ hin te ga xihmbʉ da 'yøt'a xʉn hɛ̨i ʉ hing yʉ judío, gue nu'ʉ xí hyɛsɛ yʉ́ t'ɛ̨c'yɛi nɛ i tɛn'na Oją. 20 Pɛ ga othʉ n'da ra søcuą, nɛ ga xihmbʉ ʉ da hyɛgui gätho yʉ́n t'øt'e yʉ hmite, nɛ hin da 'yøt' yʉn 'yomt'ɛ̨ni, nɛ hin da za ra ngø gue him bi bøn rá ji 'bʉ mí tho, nɛ hin da zi ra ji. 21 Janangue'a hin di ʉnba yʉ́ mbʉi to i tɛn yʉ́n t'ɛ̨di ra Moisés, nguetho xʉn ngu yʉ jɛya xí thogui i hmam bʉ ja yʉ́ niją yʉ judío yʉ́n t'ɛ̨di ra Moisés, gätho yʉ hnini i hma 'bʉ ra pa ran ts'äya, bi 'yɛ̨n'a ra Jacobo.
22 Gätho yʉ 'yɛ̨c'yɛi nɛ yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo nɛ mi'da yʉ ngʉrpi bi numanho 'bɛ'a bi man'a ra Jacobo. Nɛ mi ɛ̨n'ʉ gue da thanh'ni 'da da 'bɛhni da mbähä ra Pablo nɛ ra Bernabé bʉ Antioquía. Nɛ bi thanh'na ra Judas t'ɛ̨mbi Barsabás nɛ ra Silas, nɛ gue'ʉ 'da yʉ́ ngʉrpi yʉ 'yɛ̨c'yɛi ʉ. 23 Nɛ nu ra søcuą ngue bi gąts'i bi ma:
“Nugähe, ma 'bäigähe a ra Jesucristo, nɛ mi'da gähe gue dyʉ́ ngʉrpigähe, nɛ gätho ni cuje nangue ra Cristo, dí pɛn'nahʉ ra søcuą, ma cu ahʉ, nɛ dadí zɛngua ahe. Dadín cuhʉ nangue ra Cristo gyʉ ją'ihʉ ngue hin gyʉ judíohʉ guí 'bʉhmbʉ bʉ Antioquía, nɛpʉ gätho ra häi Siria nɛpʉ ra häi Cilicia. 24 Nugähe dá øhmbe ngue 'da yʉn 'yohʉ bi nɛxua bi mba bʉ, nɛ bi pat'ahʉ nɛ bi xi ahʉ ngue jatho da mba nthɛqui ni xifanihʉ nɛ gui 'yøthʉ rán t'ɛ̨di ra Moisés. Pɛ nu'ʉ hin dá pɛnhdähe ʉ. 25 Nugähe dám pɛtihe nɛ dá sänhde 'da yʉn 'yohʉ da mbähä ra Pablo nɛ ra Bernabé. 26 Nu ra Pablo nɛ ra Bernabé ɛ̨mmɛ dí numanhohe, nguetho hingui su din 'yo bʉ hapʉ ɛ̨na da tho, ngue da ma nangue ma Hmuhʉ ra Jesucristo. 27 Nɛ dá pɛnhde ra Judas nɛ ra Silas da xi'asɛhʉ 'bɛ'a dá othe. 28 Nguetho rá Hogandąhi Oją bi xije, nɛ dá numanhohe, ngue hin ga 'da ahʉ mi'da yʉn t'ɛ̨di xʉn hɛ̨i gui 'yøthʉ nangue yʉ́n t'ɛ̨di ra Moisés. Hønt' ya zʉ ts'ʉ yʉn t'ɛ̨di dá ot'ahe. 29 Nuya dí xi ahe ya, ngue hin gui sihʉ 'bɛ'a bi 'bøspa yʉ hmite, xínga gue ra ji gui sihʉ, xínga gue gui sahʉ ra ngø gue him bi bøn ra ji 'bʉ mi tho. Nɛ hin gui 'yøthʉ yʉn 'yomt'ɛ̨ni. Nu'bʉ gui hyɛhmbʉ gätho 'bɛ'a dí xi ahe, xʉn ho 'bʉ. Oją da mbäx ahʉ. Nɛ hønt'a dí xi ahe ya,” bi 'yɛ̨n'a ra søcuą bi 'yo't'a ra Jacobo Santiago 'bʉ mi ja ram pɛti bʉ Jerusalén, bi gąx ra Pablo.
30 Nɛ nubʉya, bi mbähä ra Pablo, ra Bernabé, nɛ ra Judas, nɛ ra Silas bʉ ja ra hnini Antioquía. Nu'bʉ mí zøm bʉ, bi ma dí pɛti yʉ 'yɛ̨c'yɛi nɛ bi dä ra søcuą bʉya. 31 Nɛ nu'bʉ mí nu'ʉ 'bɛ'a mí mam bʉ ja ra søcuą, bin johya yʉ́ mbʉi nangue ran zofo bi sifi, ngue bi hyurpa yʉ́ mbʉi. 32 Nu ra Judas nɛ ra Silas, nɛ'ʉ, yʉ pøngahyą ʉ. Nɛ nangue rán zofo ʉ bi hyurpa yʉ́ mbʉi yʉ 'yɛ̨c'yɛi. Nɛ bi mbäts'i da 'yɛ̨c'yɛi xʉn ho. 33 Nu ra Judas nɛ ra Silas bim 'bʉpʉ Antioquía 'da yʉ pa. M'bɛjua bin 'yɛ̨te yʉ 'yɛ̨c'yɛi, bi mbɛhni da mbeng bʉ 'bʉ'ʉ ngue bá pɛnh'dʉ. 34 Nɛ m'bɛjua him bi nde bi mbeng bʉ ra Silas, nɛ bá copʉ Antioquía. 35 Nɛ ra Pablo nɛ ra Bernabé bi gopʉ Antioquía. Nu'ʉ nɛ'ʉ gätho mi'da yʉ xänbate bin xänbate bʉ, nɛ bi mamp'a rám Hman ra Cristo.
Ná yondį bi mba n'danni ra Pablo, bi man rám Hman Oją
36 Nu'bʉ mí tho'i 'da yʉ pa, ra Pablo bi 'yɛ̨mp'a ra Bernabé:
―Ga mbɛ bʉ ja n'da ngu n'da yʉ hnini xtán 'youi xtám mammi rám Hman Oją. Ga nuui ma cuhʉ nangue ra Cristo 'bɛ'a di ja'ʉ.
37 Nu ra Bernabé bi nde da zix'a ra Xuua Marcos. 38 Pɛ nu ra Pablo him mi nde da zix'a, nguetho nu'a bi 'dapʉ Panfilia, nɛ him bi thoc rá 'bɛfi bʉ. 39 Nɛ hinga 'da'angu bi bɛ̨mmi nɛ bin heque. Nu ra Bernabé bi zix'a ra Marcos bi hyu ra barco í mba bʉ ra t'ʉhäi Chipre. 40 Nu ra Pablo bi huanh'na ra Silas ngue da mbɛ. Nɛ nu yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ Antioquía bin yąhʉ Oją, bi 'yäp rá mate Oją nangue'ʉ. Bi mba bʉya. 41 Nɛ nu'ʉ bi thopʉ ra häi Siria nɛpʉ Cilicia, nɛ nya'a ts'ʉ bim 'bʉpʉ hapʉ bi thogui, gue bi hąt ra ts'ɛdi xʉn ho yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ.