16
Nu ra Timoteo bin 'yohʉ ra Pablo nɛ ra Silas
Nu ra Pablo nɛ ra Silas bi mba bʉ ra hnini Derbe nɛpʉ Listra. Nɛ bin tįmhbʉ bʉ n'da ra 'yɛ̨c'yɛi, ra Timoteo na. Nu rá mbe ra judío, nɛ ra 'yɛ̨c'yɛi a, pɛ nu rá ta, ra mɛngu bʉ Grecia a. Nu yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ Listra nɛpʉ Iconio bi mamanho nangue ra Timoteo. Nɛ nu ra Pablo bi nde din 'youi a, janangue'a bi hyɛcpa rá xifani, gue hin di ʉ't' yʉ́ mbʉi yʉ judío. Nguetho gätho yʉ judío 'bʉpʉ i pądi ngue rá ta ra mɛngu bʉ Grecia a. Nɛ gätho yʉ hnini bʉ bi thogui bi xih yʉ 'yɛ̨c'yɛi da 'yøt'e 'bɛ'a bi man ra Jacobo nɛ yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo nɛ yʉ́ ngʉrpi yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ Jerusalén, ngue 'bɛ'a xʉn ho da 'yøt'ʉ hing yʉ judío. Nɛ gätho yʉ 'yɛ̨c'yɛi bi thoctatho bin te yʉ́ mbʉi nangue 'bɛ'a bi 'yɛ̨c'yɛi. Nɛ mpa 'bʉ mpa 'bʉ man'da i hux'a ná ngu yʉ 'yɛ̨c'yɛi.
Nu ra Pablo bi 'uį tengu'bʉ n'da ra mɛngu Macedonia
Nu'ʉ bi thocpʉ ra häi Frigia nɛpʉ ra häi Galacia bʉya, nguetho him bi jap'a rá Hogandąhi Oją xtá man ram hma bʉ ra häi Asia. Nu'bʉ mi zøm bʉ ra häi Misia ɛ̨na xtá mba bʉ ra häi Bitinia, pɛ nu rá Hogandąhi Oją xínga guepʉ bi japi da mba bʉ. Bi thorpʉ ja ra häi Misia bʉya, bi mba bʉ ra hnini Troas bʉ ndendeją. Nɛ nubʉya nu ra Pablo bi nu n'da ran t'uti 'bʉ mín xui, tengu'bʉ ra t'į, ɛ̨na gue'bʉ n'da ran 'yohʉ ra mɛngu Macedonia mí 'bäpʉ ja rá hmi, nɛ bi 'yɛ̨mbi: “Ba ɛ̨cua ja ra häi Macedonia nɛ gui zɛje ts'ʉ,” bi 'yɛ̨na. 10 Nɛ nugä dra Lucas, dí o't'ä ra søcuą i ja ua, dín nde ga mbähmbe bʉ ra Pablo. Nɛ nangue'a bi t'ut'a ra Pablo, janangue'a 'bex dán sähe ga mbähmbe bʉ ja ra häi Macedonia, nguetho dá hąxhe njuąni ngue'a Oją bi zoncähe bʉ, in ndeje ga mamhbe bʉ ran ho ma'da'yo dí yąnjʉ a.
Bi zøm bʉ Filipos ra Pablo nɛ ra Silas
11 Nu'bʉ má pømhbe bʉ Troas dá huhe n'da ra barco nɛ njuąntho dá uɛ̨nthe bʉ ja ra t'ʉhäi Samotracia gue i jabʉ made ra deją. Nu'bʉ mi hyats'i dá thohmbe bʉ Neápolis. 12 Dá nɛxhe bʉ Neápolis bʉya nɛ dá sømhbe bʉ ra dąhnini Filipos, rán guat'i ra häi Roma. Nu ra hnini Filipos man'da ja rá ts'ɛdi xinda gue mi'da yʉ hnini bʉ ra häi Macedonia. Nɛ dám 'bʉhmbe bʉ 'da yʉ pa. 13 Nɛ nu'bʉ ra pa ran säya dá pømhbe bʉ ja ra hnini, dá mbähmbe bʉ ja ra ndendąthe guepʉ ząnt'a min yąhʉ Oją yʉ ją'i. Nɛ dá huhmbe bʉ, dá xihmbe rám Hman Oją ʉ yʉ xisu ngue madím pɛti bʉ. 14 Nɛ nu n'da ra xisu í Lidia ra mɛngu bʉ Tiatira, bi 'yøde 'bɛ'a dá mamhbe. Nu'a ra Lidia ra mbä'bø't'e na, i pä ra 'bø't'e xʉn jʉpoi ngue xʉn ho. Nu'a i ɛ̨c'yɛi nɛ mi numansu Oją, janangue'a bi xocua rá mbʉi da 'yøde xʉn ho 'bɛ'a bi man'a ra Pablo. 15 Nu ra Lidia bin xixyą bʉya nɛ gätho 'bʉpʉ rá ngu. M'bɛjua bi xicähe:
―Nu'bʉ guí ɛ̨na majuąni dí ɛ̨c'yɛi ra Hmu mahɛ̨ts'i, ba ɛ̨hmbʉ ua ja ma ngu gam 'bʉhmbʉ ua 'da yʉ pa, bi 'yɛ̨nje.
Nɛ bi 'yørcahe ts'ɛdi janangue'a dá mbähmbe.
16 N'da ra pa nu'bʉ má mbähmbe bʉ ząi bi yąhʉ Oją yʉ ją'i, dán c'athe n'da ra hmute ra 'yɛ̨hɛ. Nu'a man ra 'yøde nangue ra zįthu min 'youi, nɛ mí tąha xʉn ngu ra mbɛti di un'dʉ yʉ́ hmu. 17 Nu'a ra hmute mi tɛn'na ra Pablo nɛcähe. Bi mbafi bi 'yɛ̨na:
―Nuya yʉn 'yohʉ, yʉ́ mbɛfi Oją nuįxte thoho, i xängahʉ hague dán zä dam pøhmbʉ, bi 'yɛ̨na.
18 Nɛ xʉn ngu yʉ pa ngubʉ mi øt' ra hmute. Madí xømbʉi ra Pablo nɛ bi xi'a ra zįthu min 'youi ra hmute:
―Nangue rá thuhu ra Jesucristo dami pøm bʉ rá mbʉi na ra hmute, bi 'yɛ̨mbi.
'Bexque bi bøn ra zįthu bʉya.
19 Nu'bʉ mí pąh yʉ́ hmu ra hmute gue him man zä da dąp rán zäbi, bi bɛnt'a ra Pablo nɛ ra Silas, nɛ bi zixpʉ ja ra täi guepʉ 'bʉh yʉ zɛ'mi. 20 Nɛ nu'bʉ mi dä bʉ 'bʉh yʉ zɛ'mi, bi 'yɛ̨n'ʉ:
―Nuya yʉn 'yohʉ 'bʉcua, yʉ judío ya. Nɛ in nde di ts'on yʉ ją'i 'bʉcua ja ma hninihʉ. 21 Nɛ i man yʉn t'øt'e gue hingui sä ga øthʉ, nguetho nujʉ dyʉ romanohʉ. Nɛ hin'yʉ man t'ɛ̨di ga øthʉ a i xijʉ, sä bi 'yɛ̨n'ʉ yʉ yąpate.
22 Nɛ bi munts' yʉ ją'i ngue nde da zʉ'ʉ. Nu yʉ zɛ'mi bʉya, bi manda da 'bøcua yʉ́ pahni, da mba m'bɛi ra Pablo nɛ ra Silas. 23 Nɛ nu'bʉ mi juadi ngue ɛ̨mmɛ xí 'bɛi, bi mba njot'i bʉ ja ra fädi. Nɛ bi sih ra mbängoxthi da mbädi xʉn ho. 24 Nu'bʉ min t'un ran t'ɛ̨di ra mbädi bi zixpʉ man'da mbo. Nɛ bi zɛmba yʉ́ gua bʉ ja ra fädiza.
25 Nu'bʉ mi zøm made ra xui bʉya, nu ra Pablo nɛ ra Silas min yąhʉ Oją nɛ bin tuh yʉ́ thuhu Oją. Nɛ gätho mi'da yʉ ofädi mi øde. 26 Nɛ 'dahmantho 'bʉ mi mbʉdi bin ja n'da ra 'yąnhäi, gue'bʉ go mi guhni yʉ́ guangu ra fädi. Gätho yʉ jut'i bin xozɛhɛ nɛ gätho yʉ t'ɛgui man thąt'i yʉ ofädi bin xozɛhɛ. 27 Nɛ nu'bʉ mi nuh rá mbängoxthi ra fädi, bi nu gätho nsoqui yʉ goxthi, bi gʉx rá juai bʉya gue nde xtín hyosɛ, nguetho mim bɛ̨ni ngue ɛ̨mbi gätho xí 'da'ʉ yʉ ofädi. 28 Pɛ nu ra Pablo nts'ɛdi bi mba't'i, bi 'yɛ̨mbi:
―O gadín ʉnba zɛhɛ nguetho gätho dí 'bʉcähe ua.
29 Nɛ nu'a ra mbängoxthi bʉya bi 'yä'a n'da ra sibi, bi yʉrpʉ mbo, nɛ ɛ̨mmɛ di fɛt'i nguetho min su. Nɛ bi yørpʉ ja rá gua ra Pablo nɛ ra Silas. 30 Nɛ bi gʉcpʉ thi ʉ, nɛ bi 'yänni:
―N'yohʉ aui 'bɛ'a sä ga øt'ä nguepʉ da zä dam pøcä, bi 'yɛ̨na.
31 Nu ra Pablo nɛ ra Silas bi 'yɛ̨mbi:
―Dami däp ni mbʉi ra Hmu, ra Jesucristo, di pun'na ni ts'oqui, nɛ da zimanho i, nɛ'ʉ gätho 'bʉpʉ ni ngu, 'bʉ di däp yʉ́ mbʉi a, bi 'yɛ̨mbi.
32 Nubʉya bi xih rán ho ma'da'yo ra Cristo nɛ gätho 'bʉpʉ rá ngu. 33 Nɛ nu'a ra mbängoxthi nɛ gätho 'bʉpʉ ja rá ngu bin xixyą a ra xui a. 34 Nu'a ra mbängoxthi bʉya bi zix'a ra Pablo nɛ ra Silas bʉ ja rá ngu, nɛ bi 'uįni. Nɛ'a, nɛ gätho 'bʉpʉ ja rá ngu ɛ̨mmɛ bin johya nguetho bi 'yɛ̨c'yɛi Oją.
35 Nu'bʉ mí hyats'i, nu'ʉ yʉ zɛ'mi bi mbɛnh'dʉ yʉ asmayo da xih ra mbängoxthi da bøm bʉ ja ra fädi ra Pablo nɛ ra Silas. 36 Nɛ nu'a ra mbängoxthi bi xi'a ra Pablo bʉya:
―Nu yʉ zɛ'mi bá pɛnh ra nde ga xoc'aui. Nuya sä gui pømmi nɛ nte gui jaui, bi 'yɛ̨mbi.
37 Pɛ nu ra Pablo bi 'yɛ̨mbi:
―Nugä'be dí cą'be ran t'ɛ̨di bi bøm bʉ Roma, pɛ guehma bi 'bɛnzagä'be bʉ 'bʉh yʉ ją'i, nɛ him 'bɛ bi juąngä'be pɛ bi goctä'be. Nuya ha ɛ̨n'ʉ gui jʉgä'be ngue njon da nu. Hin'na, hingui sä. Bá xifi ba ɛ̨sɛ da xogä'be, bi 'yɛ̨na.
38 Nu yʉ asmayo bʉya bi mba bi xih yʉ zɛ'mi 'bɛ'a bi ma ra Pablo. Nu yʉ zɛ'mi nu'bʉ mi 'yøde ngue i cą yʉn t'ɛ̨di bʉ Roma a ra Pablo nɛ ra Silas bʉya, ɛ̨mmɛ bin su. 39 Nɛ nu'bʉ bá ɛ̨h yʉ zɛ'mi bʉya, bi xocuabi nɛ bi 'yäp ra punbi, nɛ bi xi'ʉ:
―'Yørcahe ra mate gui pømmi ua ja ra hnini, bi 'yɛ̨mbi.
40 Pɛ nu ra Pablo nɛ ra Silas 'bʉ mí bøm bʉ ja ra fädi, bi mba bʉ ja rá ngu ra Lidia. Nɛ nu'bʉ mi nu yʉ cu nangue ra Cristo, bi hąt ra ts'ɛdi yʉ́ mbʉi ʉ, nɛ bi mba bʉya.