18
Bi zøm bʉ Corinto ra Pablo
M'bɛjua bʉya nu ra Pablo bi bøm bʉ Atenas, bi mba bʉ ra hnini Corinto. Nɛ bin tįmmi bʉ n'da ra judío í Aquila, ra mɛngu ponto. Ja ní søhø bí 'yɛ̨pʉ Roma bʉ ra häi Italia ra Aquila nɛ rá xisu Priscila, nguetho nu ra hmuts'ʉt'abi Claudio bá høn'a thi gätho yʉ judío bʉ ra dąhnini Roma. Nu ra Pablo bi mba bá nu'a ra Aquila nɛ ra Priscila bʉya. Nɛ bin ząm bʉ yʉ́ ngu, nguetho 'dat'a ra 'bɛfi i øt'e, i øt' yʉ ngu'bø't'e. Nɛ gätho yʉ́ pa yʉn säya mí pa bʉ rá niją yʉ judío a ra Pablo, nɛ bi mam bʉ rám Hman Oją nɛ bi hyoni 'bɛpʉ dí 'yɛ̨c'yɛi yʉ judío nɛ'ʉ hing yʉ judío.
Nu'bʉ bá ɛ̨pʉ ra häi Macedonia ra Silas nɛ ra Timoteo, bi nu ra Pablo gue gätho yʉ pa ɛ̨mmɛ mi mam rám Hman Oją. Mí xänba yʉ judío ngue gue'a ra Jesús majuąni ra Cristo mí tø'bʉ yʉ judío ngue din yąnte a. Pɛ nu yʉ judío bi dʉ'mi bi ʉcpa a, nɛ bi man yʉ ts'ore nangue ra Pablo. Nɛ nu ra Pablo bʉya bi huąc rá pahni, n'da ra hmɛpya gue hingui numanho 'bɛ'a i øt'ʉ. Bi 'yɛ̨mbi:
―Ya ni ts'oqui zɛhɛhʉ ngue hin gá hyąn ra te maząi, tengu'bʉ gán hyosɛhʉ. Nuya hingui pa ma güɛndagä, nguetho ya dá xi ahʉ. Pɛ nuya ga mbagä ga xih yʉ ją'i hing yʉ judío, bi 'yɛ̨n'a ra Pablo.
Nɛ má zä bi bøm bʉ ja rá niją yʉ judío a ra Pablo, bi mba bʉ ja rá ngu ra Justo. Nu'a, n'da ran 'yohʉ ngue i thąnde Oją, nɛ nu rá ngu, 'darpʉ jaui rá niją yʉ judío, nɛ guepʉ din xänbate bʉ mahøn'a. Nu ra Crispo, n'da ra ngʉrpi bʉ ja rá niją yʉ judío, bi 'yɛ̨c'yɛi nɛ gätho 'bʉpʉ rá ngu. Nɛ xʉn ngu yʉ mɛngu corinto mi øh ran ho ma'da'yo, nɛ bi 'yɛ̨c'yɛi, nɛ bi mba ma xixyąbi. Nu ra Hmu mahɛ̨ts'i bi zo'a ra Pablo bʉya, nu'bʉ min xui, tengu'bʉ bi 'uį n'da ra t'į. Nɛ bi xifi:
―O guín su, pɛ dami thoqui gan yą, hin gan hɛ̨tho, 10 nguetho dadí hyʉn'a'i, nɛ njon da zä di ʉn'na'i, nɛ xʉn ngu i 'bʉcua ja ra hnini da 'yɛ̨c'yɛigui, bi 'yɛ̨n Oją.
11 Nubʉya nu ra Pablo bi gopʉ ja ra hnini Corinto n'da jɛya made, nɛ bi xänba rám Hman Oją ʉ yʉ ją'i.
12 Pɛ nu'bʉ mín ts'ʉt'abi ra Galión nubʉ ra häi Acaya, nu 'da'ʉ yʉ judío bim pɛti ngue nde da zʉ'a ra Pablo. Nɛ bi zix'a ra Pablo bʉ 'bʉh ra ts'ʉt'abi. 13 Bi 'yɛ̨mbi:
―Nuna ran 'yohʉ na bi xänba yʉ ją'i ngue da dąnde Oją, pɛ n'dan'yo im ma, hinga gue'a tengu man t'ɛ̨dihʉ, ɛ̨n'ʉ.
14 Nɛ nu ra Pablo in nde din yą, pɛ nu ra ts'ʉt'abi ra Galión 'bex bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ judío:
―Nu'bʉ xcuá sihʉ na ran 'yohʉ nangue n'da ran ts'o xtá 'yøt na, xcá øcä a guim mamhbʉ. 15 Pɛ guín cuɛhʉ nangue rá t'ɛ̨c'yɛi na, ngue nde da xi ahʉ to'o gui thąndehʉ, nɛ nangue nin t'ɛ̨di zɛhɛhʉ. Hin dí nde dan juąnbate nangue nin t'ɛ̨di zɛhɛhʉ, janangue'a dami hocpa zɛhɛhʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Galión.
16 Bi 'yɛt'i, bi hyøn'a thi bʉya. 17 Nubʉya gätho yʉ mɛngu bʉ ja ra hnini gue hing yʉ judío bi bɛnt'a ra Sóstenes, ra ngʉrpi bʉ ja rá niją yʉ judío, nɛ bi 'bɛnza bʉ ja rá hmi ra ts'ʉt'abi. Pɛ nu ra ts'ʉt'abi ra Galión him bi 'yørpamasu.
Bi mbeng bʉ ra häi Siria a ra Pablo
18 Nu ra Pablo bʉya bi thoqui bim 'bʉpʉ nya'a ts'ʉ yʉ pa mahøn'a bʉ Corinto. M'bɛjua bí 'yɛ̨'ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi, bin 'yohʉ ra Aquila nɛ ra Priscila, nɛ bi hyu ra barco bi mba ra häi Siria. Nɛ nu'bʉ mí jua'a ra hmɛpya gue bi te rá xtą, bi 'yąx rá yą bʉya, gue'a bi 'yørpʉ Cencrea. N'da ra hmɛpya nangue ram hma xí man ra Pablo gue bi xi Oją di ją'ts'i. 19 Nu'bʉ mi zøm bʉ ra hnini Éfeso ra Pablo, bi zopʉ ra Priscila nɛ ra Aquila nɛ bi mba bʉ rá niją yʉ judío. Nɛ bi xih yʉ judío bʉ rán ho ma'da'yo ra Cristo. 20 Nu yʉ judío mi ndepe xtán gopʉ 'da yʉ pa, pɛ nu ra Pablo him bi nde. 21 Bin 'yɛ̨te nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Jatho ga mba bʉ Jerusalén ga nu bʉ ra dąmpɛti da 'yøt' ma mijudíohʉ. Pɛ nu'bʉ rá pähä Oją gua pengä mahøn'a, bi 'yɛ̨na.
Bi nɛxpʉ, bi hyu n'da ra barco bʉya.
Ná hyundį bi mba n'danni ra Pablo
22 Nubʉ Cesarea bi gąpʉ ra Pablo bʉ ja ra barco, nɛ bi mba bʉ Jerusalén, bi zɛngua yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ ja ra niją, nɛ 'bex bi mba bʉ Antioquía. 23 Nu'bʉ mim 'bʉpʉ 'da yʉ pa, bi mba bʉ ja n'da ngu n'da yʉ hnini bʉ ja ra häi Galacia nɛpʉ Frigia, bi hąt ra ts'ɛdi yʉ́ mbʉi yʉ 'yɛ̨c'yɛi 'bʉpʉ.
Ra Apolos bi mamp rám Hman Oją bʉ Éfeso
24 Nu'ʉ yʉ pa ʉ bi zøm bʉ Éfeso n'da ra judío, rá thuhu Apolos, ra mɛngu bʉ ra hnini Alejandría. Nu'a bi bądi xʉn ho rám Hman Oją maya'bʉ. 25 Nɛ bi sänbi zʉ ts'ʉ nangue ra Hmu, ra Jesucristo. Nɛ ɛ̨mmɛ bin johya nɛ nts'ɛdi bi ma xʉn ho 'bʉ min xänbate, bi ma majuąni nangue ra Jesús. Pɛ hønt'a rám hma ra Xuua Nxixyą mí pądi, nɛ rán xixyą. 26 Nɛ nu ra Apolos bi hyut'an zambʉi him bi zu bi mam bʉ ja rá niją yʉ judío. Pɛ nu'bʉ mí 'yøh ra Priscila nɛ ra Aquila 'bɛ'a man'a, n'danni bi zits'i nɛ bi xänbi man'da xʉn ho ngue rá 'yu Oją. 27 Nɛ nu'bʉ mí nde da mba ra Apolos ra häi Acaya, guepʉ Corinto, nu yʉ cu nangue ra Cristo bi xifi ngue xʉn ho da mba. Bi 'yørpa n'da ra søcuą da gąts'i, bi xih yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ ngue da zini. Nɛ nu'bʉ mi zøm bʉ, bi hąt ra ts'ɛdi yʉ́ mbʉi yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ, nɛ bi mbäts'i gätho bi 'yɛ̨c'yɛi rá mate ra Cristo. 28 Nguetho nu'bʉ min yąhʉ yʉ judío gue hing yʉ 'yɛ̨c'yɛi, bi dąha, ngue ya mí yą con rá ts'ɛdi Oją. Bi 'yuti nangue rám Hman Oją maya'bʉ, gue gue'a ra Jesús ra Cristo mí hmam bʉ, gue mí tø'bʉ.