19
Bi zøm bʉ Éfeso ra Pablo
Nu'bʉ mí 'bʉpʉ Corinto ra Apolos, nɛ nu ra Pablo bʉya i 'yo gätho yʉ hnini maxøts'e, nɛ bi zøm bʉ ra hnini Éfeso. Nɛ bin tįmhbʉ bʉ 'da yʉ 'yɛ̨c'yɛi. Nu ra Pablo bi 'yän bʉya:
―Ha bin 'da ahʉ rá Hogandąhi Oją nu'bʉ gmí 'yɛ̨c'yɛihʉ, bi 'yɛ̨na.
Nu'ʉ bi dąti:
―Hin'na, njąm'bʉ dá øhmbe gue i 'bʉh rá Hogandąhi Oją, bi 'yɛ̨n'ʉ.
Nubʉya bi 'yän'na ra Pablo:
―'Bɛ'a ním hma gá hyąmhbʉ 'bʉ gmín xixyąhʉ, bi 'yɛ̨mp'ʉ.
Nɛ bi 'yɛ̨n'ʉ bʉya:
―Tengu thoho bi man ra Xuua Nxixyą, bi yɛ̨n'ʉ.
Nɛ nu ra Pablo bi 'yɛ̨mbi:
―Guim bɛ̨mhbʉ 'bɛ'a bi man ra Xuua, nguetho nu'a ra Xuua bi xixyą yʉ ją'i to'o bi päh yʉ́n 'yomfɛ̨ni nangue yʉ́ ts'oqui, nɛ bi xih yʉ ją'i da 'yɛ̨c'yɛi n'da ba ɛ̨hɛ m'bɛjua, gue ra Jesús ra Cristo na, bi 'yɛ̨na.
Nɛ nu'bʉ mí 'yøh rám hman ra Pablo, nu'ʉ bi mba ma xixyąbi nangue rá thuhu ra Hmu Jesús. Nɛ nu'bʉ mí dospa yʉ́ yą yʉ ją'i ra Pablo, bi hyąn rá Hogandąhi Oją ʉ. Nɛ n'dan'yo yʉ nde bin yą'ʉ bʉya, nɛ bim pøngahyą bi man rám Hman Oją. Nɛ nu'ʉ yʉ ją'i gue bi 'yɛ̨c'yɛi, í jua'i 'dɛ'mayoho ʉ.
Nu ra Pablo bim 'bʉpʉ nhyuzna bʉ Éfeso bʉya. Bi hyut'an zambʉi bin yą bʉ ja rá niją yʉ judío, bi xih yʉ ją'i hague dán zä di manda Oją bʉ ja yʉ́ mbʉi, nɛ bi hyoni 'bɛpʉ dí 'yɛ̨c'yɛi yʉ ją'i. Pɛ nu'ʉ 'da bi ʉ't' yʉ́ mbʉi, hingui nde da 'yɛ̨c'yɛi, nɛ bi man ra ts'ore nangue rá 'yu Oją, guepʉ madím pɛti yʉ ją'i. Janangue'a bi 'ue'a ra Pablo bʉya nɛ bi mbähä yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ ja n'da ra nguxädi, nu'a ra Tiranno ra xänbate bʉ. Nu'bʉ xʉm pøn yʉ́ xädi, i cʉt'a ra Pablo bʉya nɛ gätho yʉ pa mín xänbate bʉ. 10 Nyo jɛya njabʉ bi 'yøt'a ra Pablo. Nɛ gätho yʉ ją'i 'bʉpʉ ja ra häi Asia, yʉ judío nɛ'ʉ hing yʉ judío mí øh ran ho ma'da'yo nangue ra Hmu, ra Jesús. 11 Nɛ xʉn ngu yʉn t'øt'e nuįxte bi 'yøt'a ra Pablo, ngue bi 'yøt' Oją. 12 Nguetho bi dä'ʉ yʉ bayu o gue yʉ 'bø't'e a ra Pablo, gue'ʉ bi mbɛnpa ʉ yʉn zäman'ʉ bʉya, nɛ gätho bi zä, nɛ bi bøn'ʉ yʉ zįthu min 'yohʉ.
13 Nubʉya 'da yʉ judío ngue ząi yʉ mbonni, ɛ̨na pądi da hyøn'a thi yʉ zįthu, nɛ sä i ndønpa rá thuhu ra Jesús. Bi dʉ'mi bi xih yʉ zįthu:
―Dami pøni nangue rá thuhu ra Jesús, gue'a ra Jesús i man ra Pablo, sä ɛ̨n'ʉ.
14 Nɛ nuya guehya yoto, yʉ́ ts'ʉnt'ʉ n'da ra judío, ra Esceva, ra hmumbäją a. Nɛ nu'ʉ yʉ́ ts'ʉnt'ʉ ɛ̨na da hyøn'a thi n'da ra zįthu. 15 Pɛ nu ra zįthu bi dądi:
―Nu ra Jesús dí pącä ngue ja rá ts'ɛdi, nɛ ra Pablo dí pącä ngue ja rá ts'ɛdi, pɛ nu'ehʉ, to'o ehʉ, bi 'yɛ̨n'a ra zįthu.
16 Nɛ nuna ran 'yohʉ min 'youi ra zįthu, bi zäspa maxøts'e guepʉ mi 'bä'ʉ yoto má 'yohʉ, bi dąha bin tunhdʉ nɛ bi ʉnbi, gätho di dʉnba yʉ́ pahni. Nɛ bi bøm bʉ thi yʉn 'yohʉ, ya xí ʉnbi gätho, nte he yʉ́ he. 17 Nɛ nu'a bin ja, gätho bi t'øpʉ ja ra hnini Éfeso. Gätho yʉ judío nɛ'ʉ hing yʉ judío bi 'yøde nɛ gätho mí ja ra mbidi. Nɛ gätho bi 'yɛ̨spa ra Jesús, ra Hmu bʉya.
18 Nɛ xʉn ngu ʉ gue mí ɛ̨c'yɛi, bi zøm bʉ, bi nde da gomanho yʉ́ mbʉi, nɛ bi dä ra güɛnda a xí 'yøt'e. 19 Nɛ'ʉ 'da mím bądi bá cą yʉ́ søcuą, ngue yʉ libro yʉ́n xädi yʉ bądi, nɛ bi hyøspʉ ja ra sibi, gätho da nu'ʉ mí 'bʉpʉ. Nɛ nu'bʉ mi mbede hangu gätho di muui, mbɛ mí jua'a yote ma 'dɛt'a mahuąhi yʉ mbɛti gue ra t'axi. 20 Nɛ man'da xʉn ngu bi 'yɛ̨c'yɛi rám hman Oją yʉ ją'i bʉ Éfeso, man'da bi fądi ja rá ts'ɛdi Oją.
21 M'bɛjua bʉya bi bɛ̨n'a ra Pablo da mba bʉ Jerusalén, pɛ m'bɛt'o da zøm bʉ ra häi Macedonia, nɛpʉ ra häi Acaya. Nɛ bi 'yɛ̨na:
―Dam 'bʉcä ts'ʉ bʉ Jerusalén, m'bɛjua ga mbagä bʉ ja ra dąhnini Roma, bi 'yɛ̨na.
22 Nɛ bi mbɛnpʉ Macedonia ʉ yoho yʉ́m fäts'ihʉ, ra Timoteo nɛ ra Erasto, pɛ guesɛ ra Pablo bim 'bʉpʉ mi'da yʉ pa bʉ Éfeso gue ra häi Asia.
Ran 'yo'ts'mahyą bʉ Éfeso
23 Nu yʉ pa ʉ, xʉn ngu bi ndesʉi nangue rá 'yu Oją bʉ Éfeso, 24 Nguetho nu'a n'da ran 'yohʉ í Demetrio, rá 'bɛfi da 'yøt' yʉ zʉ t'ʉngu ngue ra t'axi, ngue yʉ́ pøte ra dąniją guepʉ i pa nthąnde ra oją Diana. Nu'a, nɛ'ʉ madím pɛhmbʉ, xʉn ngu bi dąha nangue ra 'bɛfi i øt'ʉ. 25 Nu ra Demetrio bʉya bi zonh'dʉ 'da'angu ra 'bɛfi mí øthʉ, nɛ bi xifi:
―N'yohʉ ahʉ guí pąhmbʉ nangue ma 'bɛfihʉ xʉn ngu ra mbɛti dí tąhmbʉ. 26 Dí nuhʉ nɛ dí øhmbʉ hinga hønt'ua ra hnini Éfeso pɛ gätho ra häi Asia, 'bɛ'a øt' na ra Pablo, i xih yʉ ją'i gue nu'ʉ yʉ oją nt'øt'e yʉ́ 'yɛ yʉn 'yohʉ ɛ̨mbi ngue hing yʉ oją ʉ. Nɛ xʉn ngu yʉ ją'i bi päh yʉ́n 'yomfɛ̨ni nɛ bi 'yɛ̨c'yɛi a bi man ra Pablo. 27 Nuya dán thɛhʉ n'da ra 'yąnthį, ngue nu ma pøte dí øthʉ njon da däi. Nɛ dim 'bɛh rá ts'ɛdi rá ngu ra oją Diana, ngue i nuįxte. Nɛ da t'ɛ̨mbi nte di muui. Pɛ nu'a ra Diana gue'a oją a, nɛ gätho yʉ ją'i 'bʉcua ja ra häi Asia nɛ gätho ra ximhäi i thąnde a, sä bi 'yɛ̨n'a ra Demetrio.
28 Nɛ nu'bʉ mí 'yø'ʉ, ɛ̨mmɛ bi dɛ ra cuɛ. Nɛ nts'ɛdi i mbafi:
―Xʉn ngu rá ts'ɛdi ra Diana gue ma ojąhʉ dyʉ mɛnguhʉ ua Éfeso.
29 Nɛ gätho bi yʉntonto gue 'bʉpʉ ja ra hnini. Nɛ gätho bin tihi 'darpʉ ní muxpʉ ja n'da ra ngu xʉn ndoho, nɛ bá bɛnt' ra Gayo nɛ ra Aristarco, bi zixpʉ, nɛ nu ra Gayo nɛ ra Aristarco, yʉ mɛngu bʉ Macedonia min 'yohʉ ra Pablo bʉ 'yu. 30 Nɛ'a ra Pablo nde xtá mba bʉ 'bʉh yʉ ją'i, pɛ nu yʉ 'yɛ̨c'yɛi bi japi hin da mba. 31 Nɛ 'da'ʉ gue mi ja yʉ́ ts'ɛdi bʉ ja ra häi Asia madin amigohʉ ra Pablo, bi mbɛnpa ra nde gue hin da mba bʉ bí mux yʉ ją'i. 32 Nɛ 'dahma 'dan'yo bi man'ʉ n'da ngu n'da nguetho gätho bi yʉntonto. Nɛ xʉn ngu ʉ hingui pądi hanja bim pɛti bʉ. 33 Nu ra Alejandro mi 'bä'inde bʉ 'bʉh yʉ ją'i, bi mba njʉqui bʉ ja yʉ́ hmi yʉ ją'i bʉya, nguetho ndep'ʉ yʉ́ mijudíohʉ din yą. Nu'a ra Alejandro bʉya bi uąnba rá 'yɛ ndepe din hɛ̨ yʉ ją'i, nguetho nde da xifi nte mán ts'o mí øt' yʉ judío. 34 Pɛ nu'bʉ mi nu yʉ ją'i ngue ra judío ra Alejandro, mbɛ ma nyo ora bi mbafi, nɛ 'da'ingu bi ma:
―Xʉn ngu rá ts'ɛdi ra Diana ma ojąhʉ dyʉ mɛnguhʉ ua Éfeso.
35 Nu ra secretario bʉ ja ra hnini bʉya, bi japi ngue bin hɛ̨ yʉ ją'i, bi xifi:
―Dyʉn 'yohʉhʉ, dyʉ mɛ'efesohʉ, hingui 'bʉcua n'da ran yohʉ gue hingui pądi dí jamansuhʉ ra oją Diana, guejʉ dyʉ mɛ'efesohʉ, nɛ gätho dí ɛ̨spahʉ ra do bi däh mahɛ̨ts'i, gue rá pøte ra Diana. 36 Nɛ nuna njo'o da zä da gøni. Janangue'a daman 'yomfɛ̨nihʉ ts'ʉ nɛ hin gui 'yøthʉ a hin da bømanho. 37 Nu yʉn 'yohʉ ngue guá sihʉ ua, him bim pɛ̨ bʉ ja rá niją ra oją Diana. Nɛ him bi man ra ts'ore nangue'a ma ojąhʉ ra Diana, bi 'yɛ̨na.
38 Nɛ xø bi 'yɛ̨n'a ra secretario:
―Nuna ra Demetrio nɛ'ʉ mi'da gue dim pɛhmbʉ, nu'bʉ i ja 'bɛ'a i nde dí yąpa n'da, nde'bʉ gue din yąui bʉ ja ra dąngu n'dahma n'da ngu n'da da zä din yąsɛ. 39 Nɛ nu'bʉ ja man'da guí nde gui 'yøthʉ, dami xihmbʉ ra zɛ'mi da 'yøt'a n'da ra junta, guepʉ da mba ma hoqui. 40 Nguetho dí su da hnɛrcahʉ häi 'bʉ da t'ängahʉ nangue ra mbahni dá øthʉ ra pa jabʉya, nguetho hin'yʉ 'bɛ'a sä ga mamhbʉ nangue'a dá øthʉ ya, bi 'yɛ̨na.
41 Nɛ nu'bʉ mi gua'a im ma, bi 'yɛt' yʉ ją'i.