20
Nu ra Pablo bi mba bʉ ra häi Macedonia nɛpʉ ra häi Grecia
Nɛ nu'bʉ min hɛ̨ nín 'yo'ts'mahyą bʉ ra hnini Éfeso, nu ra Pablo bi zonh'dʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi. Nɛ nu'bʉ mí un ran zofo, bin 'yɛ̨te bʉya, bi mba bʉ Macedonia. Nɛ gätho bi zɛngua yʉ'yɛ̨c'yɛi gätho ra häi Macedonia, bi hąt ra ts'ɛdi yʉ́ mbʉi nangue rám hman Oją bi xi'ʉ. Nɛ m'bɛjua bi zøm bʉ ja ra häi Grecia mahøn'a. Hyuzna bim 'bʉpʉ, ɛ̨na xtá hyu ra barco, gue xtá mba bʉ ra häi Siria, pɛ nu'ʉ 'da yʉ judío ɛ̨na xtán däqui. Nɛ nu'bʉ mí bądi 'bɛ'a nde xtá t'ørpe, bin 'yomfɛ̨ni nɛ bá peng bʉ ja ra häi Macedonia. Nɛ min 'yohʉ ra Pablo ra Sópater ra mɛngu berea a, nɛ'a ra Aristarco nɛ ra Segundo, yʉ mɛngu tesalónica ʉ, nɛ nu ra Gayo ra mɛngu derbe a, nɛ nu'a ra Timoteo nɛ ra Tíquico nɛ ra Trófimo, yʉ mɛngu asia ʉ. Nu'ʉ bim 'bɛt'o bi mba ní tøguahe bʉ ra hnini Troas, nɛ nugä dra Lucascä, dí o't' ra søcuą jaua, dín hyʉnbahe ʉ. Nu'bʉ mí guah yʉm pɛti nangue ran dąbaxjua, dá huhe ra barco dá nɛxhe bʉ ra hnini Filipos, ncʉt'a pa dán 'yohe dá sømhbe bʉ Troas guepʉ i tøguahe ʉ mi'da. Nɛ nyoto pa dám 'bʉhmbe bʉ.
Nu ra Pablo i 'bʉpʉ Troas
Nu'a ra pa domingo dám pɛtihe yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ ja ra hnini Troas, dá sihe ra xɛcahmɛ, gue dá bɛ̨mhbe rán dąte ra Hmu. Nɛ nu'a ra Pablo bi man rám Hman Oją. Nɛ nya'athoho bin yą gue'bʉ go mi zøm made ra xui, nguetho da mba 'bʉ bi hyats'i. Nɛ ɛ̨mmɛ xʉn ngu ra sibi mí zø bʉ ja ra cuarto magąts'i guepʉ bim pɛti yʉ ją'i. Nɛ huxpʉ ja n'da ra ventana n'da ra ts'ʉnt'ʉ í Eutico, nɛ ɛ̨mmɛ bi ndet'ąha, nguetho ra Pablo nya'a bin yą. Nu ra ts'ʉnt'ʉ bi dop ra t'ąha, bi dägui, ná hyu tøque ra ngu bʉ bi dägui. Ya xí du 'bʉ mi thąts'i. 10 Nɛ bi gąh ra Pablo, ní nyexpʉ 'bɛn'a ra ts'ʉnt'ʉ nɛ bi hyʉfi, nɛ bi xi'ʉ bʉya:
―O di tu ni mbʉihʉ, ya bi dąmbɛ̨ni na.
11 Nu ra Pablo bi ndex mahøn'a bʉ ja ra cuarto bʉya, nɛ dán sihmɛhe. Nɛ nya'a thoho bin yą ra Pablo mahøn'a, gue'bʉ go mi bøx ra hyadi, ja bi mba bʉya. 12 Nɛ nu'bʉ mí ts'ix'a ra ts'ʉnt'ʉ gue bi dägui, nɛ i te 'bʉ mí zøm bʉ rá ngu, gätho bin johya ʉ.
Bi mba bʉ Mileto ra Pablo
13 Nugähe dá hugähe ra barco nɛ dá mbähmbe bʉ ra hnini Asón nguetho nubʉ dan c'athe ra Pablo, ngubʉ bi xije mam'bɛt'o, gue xí 'yɛ̨n ra Pablo din 'yogua thoho. 14 Nɛ nu'bʉ mán tįmhbe bʉ Asón a ra Pablo, dá sixhe dá huhe ra barco nɛ dá sømhbe bʉ ja ra hnini Mitilene. 15 Nɛ dá nɛxhe bʉ, nɛ man'da pa dá sømhbe bʉ ní hɛ̨'t'a ra t'ʉhäi Quío gue i jabʉ made ra deją. Nɛ man'da pa bʉya dá sømhbe bʉ ra t'ʉhäi Samos gue i jabʉ made ra deją. Nɛ dán säyahe ts'ʉ bʉ ra hnini Trogilio, nɛ man'da pa bʉya dá sømhbe bʉ ra hnini Mileto. 16 Nguetho nu ra Pablo bi nde bi thoctho bʉ ra hnini Éfeso, hingui nde din säya bʉ ra häi Asia. Nguetho di xøni da zøn'a n'dihi bʉ Jerusalén, ya dí 'bʉpʉ 'bʉ ra pa ra dąmpɛti t'ɛ̨mbi Pentecostés.
Nu ra Pablo bi zonh'dʉ yʉ́ ngʉrpi yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ Éfeso
17 Nɛ nu'bʉ má sømhbe bʉ Mileto, ra Pablo bi ma dín zonh'dʉ yʉ dąc'yɛi, ngue yʉ́ ngʉrpi yʉ 'yɛ̨c'yɛi dim pɛti bʉ ra hnini Éfeso. 18 Nɛ nu'bʉ mi zøpʉ ʉ, bi 'yɛ̨mp'a ra Pablo:
―Nu'ehʉ guí pąhmbʉ 'bɛ'a gätho mam 'bʉi dá øt'ä ua ra häi Asia, asta gue'bʉ go rá mbʉdi dá søcä ua. 19 Gätho yʉ pa dám 'bʉcä ua dá ørpa rá 'bɛfi ra Hmu mahɛ̨ts'i, nɛ hin dadín 'yɛ̨ts'i. Nɛ xʉn ngu ma guidä dá fäni gue'bʉ má hąh ma mbʉi dá äp Oją nangue ahʉ. Nɛ xʉn ngu ran ʉnbi dá nu ngue bi 'yørcä yʉ judío. 20 Pɛ nugä hin te dá cøn'nahʉ pɛ dá xi ahʉ gätho 'bɛ'a da mbäx ahʉ. Nɛ dá xän'nahʉ bʉ dim pɛti yʉ ją'i, nɛ dá xän'nahʉ bʉ ja ni ngumhbʉ. 21 Nɛ dá xifi xʉn ho yʉ judío nɛ'ʉ hing yʉ judío, ngue di päh yʉ́n 'yomfɛ̨ni nangue Oją, gue da 'yɛ̨c'yɛi ma Hmuhʉ ra Jesucristo. 22 Pɛ nuya, rá Hogandąhi Oją i ørca ra ts'ɛdi ga mbagä bʉ Jerusalén, nɛ hin dí pądi 'bɛ'a gua thocä bʉ. 23 Pɛ hønt'a dí pącä gue dan ofädi bʉ Jerusalén, nɛ ga nugä xʉn ngu yʉn ʉnbi, nguetho guesɛ rá Hogandąhi Oją bi xiqui hønbʉ go hapʉ dá thocä bʉ ja yʉ hnini. 24 Pɛ hinga guet'a dím bɛ̨n'a, hin te di muui ma tesɛgä nanguec zɛhɛgui. Hønt'a ran johya dí nde ga nu 'bʉ dá juah ra 'bɛfi bi 'dacä ma Hmuhʉ ra Jesús, gue'a ga mangä ran ho ma'da'yo nangue rá mate Oją.
25 Nɛ gätho ahʉ dá xi ahʉ rám Hman Oją gue 'bɛpʉ ní mandagahʉ Oją, nɛ dí pącä xínga n'da ahʉ gui nurcahʉ ma hmi mahøn'a. 26 Nuya nam pa ya dí xi ahʉ, hingui pa ma güɛndagä 'bʉ gui 'bɛhmbʉ rán ho Oją ya. 27 Nguetho hin te dá cøn'nahʉ, gätho dá xi ahʉ 'bɛ'a nde Oją gui pąhmbʉ. 28 Nuya gui jamansu 'bɛ'a gui 'yøthʉ, nɛ da zä bʉ gui jamansufʉ yʉ́ mbʉi ni mi 'yɛ̨c'yɛihʉ bʉya. Nɛ gue'a ra 'bɛfi bi 'da ahʉ rá Hogandąhi Oją, gue gui jamansufʉ yʉ́ 'yɛ̨c'yɛi ra Hmu, gätho ná ngu'ʉ i 'bʉhmbʉ ra Cristo, nguetho rá jisɛ ra Cristo í gurpa yʉ́ ts'oqui 'bʉ mí du. 29 Pɛ nu'bʉ dá mbagä, dí pącä m'bɛjua ba ɛ̨'i 'da tengu yʉ zate, nde da za'ʉ yʉ dɛ'yo, din jabʉ da 'yøt'ahʉ gue di ʉn'na ni mbʉihʉ gyʉ 'yɛ̨c'yɛihʉ. 30 Nɛ 'da'ʉ gue guesɛ ahʉ da ndants'i, nɛ hinga njuąntho da man rám Hman Oją, gue da ndep'a dí tɛn'dʉ mi'da. 31 Janangue'a gui jamansu ni mbʉihʉ ngue hin da hyä ahʉ ʉ. Nɛ guim bɛ̨mhbʉ gue nhyu jɛya, ma pa nɛ ra xui, dá xän'nahʉ n'da ngu n'da ahʉ, nɛ ɛ̨mmɛ dán zoni nangue ahʉ.
32 Nuya dadí dä ahʉ Oją. Nɛ ga soc'ahʉ rám Hman Oją, nu'a i ma nangue rá mate Oją, gue'a ram hma di zɛt'a ni mbʉihʉ, nɛ gue'a dín ja ahʉ gätho i ja Oją, tengu tho ʉ gätho mi'da i pa nthahni. 33 Nugä hin dá nde a ni mbɛtihʉ, xínga gue ni pahnihʉ. 34 Pɛ guí pąhmbʉ dám pɛpzɛhɛ nɛ dá undä 'bɛ'a gätho mí hon'ʉ dán 'yogähe. 35 Dá øt'ä gue dá honsɛ man ts'ihmɛ, dá ut'ahʉ gue dam pɛhmbʉ nɛ ga fäxhʉ ʉ hin 'yʉ 'bɛ'a da hyoni. Nɛ gam bɛ̨mhbʉ 'bɛ'a bi ma ma Hmuhʉ ra Jesús 'bʉ mí 'yɛ̨na: “Man'da di johya ní mbʉi n'da 'bʉ di uni, xinda gue'bʉ din t'unna n'da,” ngubʉ bi man ra Hmu, bi 'yɛ̨n'a ra Pablo.
36 Nɛ nu'bʉ mi gua'a rám hma ra Pablo, bin dąnyahmu gätho mí 'bʉpʉ, nɛ bin yąhʉ Oją. 37 Nɛ nu'ʉ gätho bin zoni, nɛ bi hyʉ'a ra Pablo nɛ bi zʉspa rá 'yogu. 38 Nu'ʉ ɛ̨mmɛ bi du yʉ́ mbʉi, nguetho ra Pablo bi xi'ʉ him man'dandį da nu mahøn'a. Nɛ nu'ʉ bi zix'a ra Pablo bʉ ja ra barco bʉya.