23
Nu ra Pablo ɛ̨mmɛ madín hyɛ̨thʉ bʉ, nɛ bi xifi:
―N'yohʉ ahʉ, nugä ząi dí øt'ä'a i xicpa ma mbʉi Oją, asta gue ra pa jabʉya, bi 'yɛ̨m 'bʉ mí dʉ'mi din yą.
Pɛ nu ra Ananías, ra dąmbäją, bi xi'ʉ gue 'darpʉ mi 'bähmbʉ ra Pablo, da mbɛrpa rá nde. Nu ra Pablo bi xi'a ra Ananías bʉya:
―Oją da mbɛp'a'i nguetho yoho ni mbʉi. Sä guí ɛ̨mhbʉ hin dá øt' yʉn t'ɛ̨di, pɛ go gue'ahʉ hin guí øthʉ yʉn t'ɛ̨di, ngue gadí manda da 'bɛrca ma nde.
Nɛ nu'ʉ 'darpʉ mi 'bähmi bi 'yɛ̨mbi:
―Hanja gní thąt'a ra dąmbäją ngue bi huahn'na Oją.
Ra Pablo bi dądi:
―Cu ahʉ, hin dí pącä ngue ra dąmbäją a, nu'bʉ xcá pącä hin xcá thątä 'bʉ, nguetho nt'o't'i gue hin ga c'ąman'ʉ ma ngʉrpihʉ, bi 'yɛ̨mbi.
Nɛ nu'a ra Pablo 'bʉ mí nu'ʉ 'da gue hupʉ ja ra junta, bi bądi hinga 'da'ingu yʉ́ t'ɛ̨c'yɛi ʉ, nguetho 'da'ʉ bi dɛn'dʉ i man yʉ saduceo nɛ nu mi'da bi dɛn'dʉ i man yʉ fariseo. Janangue'a nu ra Pablo bi 'yɛ̨mp'ʉ 'bʉpʉ ja ra junta:
―N'yohʉ ahʉ, nugä dra fariseogä, nɛ xin rá ts'ʉnt'ʉgä n'da ra fariseo. Nugä dí 'bäcua nɛ guí ørcahʉ ran juąnbi nguetho dí ɛ̨c'yɛi gue i ndants' mahøn'a ʉ i tu, bi 'yɛ̨n'a ra Pablo.
Nɛ nangue'a xí man na ra Pablo bin junthʉ yʉ fariseo ʉ yʉ saduceo, nɛ gätho bin hecpʉ ja ra junta. Nguetho i man'ʉ yʉ saduceo gue hingui ndants' mahøn'a ʉ i tu, nɛ i ma ngue njo'o yʉ́m 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i, nɛ i ma ngue njo'o yʉn dąhi. Pɛ nu yʉ fariseo gätho i ɛ̨c'yɛi. Bin ja n'da ra mbahni, nɛ nubʉya bin ndants'i 'da'ʉ yʉ́ xänbate ʉ yʉ fariseo, bi 'yɛ̨n'ʉ:
―Nuna ran 'yohʉ 'bäcua, nte mán ts'o bi 'yøt'e. Xi'bʉ majuąni n'da ran dąhi o gue n'da rám 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i bin yąui, nde'bʉ hin ga sʉhmbʉ Oją, bi 'yɛ̨na.
10 Pɛ nu'ʉ 'bʉpʉ ja ra junta, ɛ̨mmɛ bin sʉ'ʉ, asta gue'bʉ mí zu ra hmudofʉi da sɛn'inde ra Pablo. Bi xih yʉ́ dofʉi bʉya gue ba jʉcpʉ 'bʉh yʉ ją'i, nɛ da zix mahøn'a bʉ ja ra ngundofʉi.
11 Nɛ nu'bʉ min xui, ra Hmu mahɛ̨ts'i bim 'bähmi ra Pablo nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―O di tu ni mbʉi Pablo, nguetho ngutho gui ma bʉ ja ra dąhnini Roma nanguecä, tengutho gá mangua Jerusalén.
Mi ɛ̨na xtá tho ra Pablo
12 Nu'bʉ mi hyats'i, 'da'ʉ yʉ judío 'da'ingu bi bɛ̨n'ʉ da hyo ra Pablo, nɛ bi ma jatho di ją'ts'a bi man'ʉ. Nɛ bi 'yɛ̨n'ʉ ngue hin din sihmɛ, xíng ra dehe da zi, asta gue'bʉ go bi hyo. 13 Nɛ mi pongui yote má 'yohʉ ʉ 'da'angu bi ma ngue da hyo ra Pablo. 14 Nu'ʉ bi mba bʉ 'bʉh yʉ hmumbäją nɛ yʉ dąc'yɛi, nɛ bi xifi:
―Nugähe dá mamhbe majuąni 'bɛ'a ga øthe, nɛ hin dan sihmɛhe asta gue'bʉ go dá hohe ra Pablo. 15 Janangue'a nu ahʉ nɛ'ʉ mi'da guín 'yohʉ bʉ ja ra junta, nu'bʉ nixudi gui xihmbʉ ra hmudofʉi ba si'a ra Pablo, gui 'yɛ̨mbi gue gui 'yänhdʉ mi'da yʉn t'änni. Janangue'a nugähe bʉya, dan sähe gua täcuahe bʉ ja ra 'yu, ga hohe, bi 'yɛ̨n'ʉ.
16 Pɛ nu rá 'bɛ'ue ra Pablo bi 'yøde 'bɛ'a nde da 'yørpa yʉn 'yohʉ. Bi mba bʉ ja ra ngundofʉi nɛ bi xi'a ra Pablo. 17 Nu ra Pablo bi zonh'na n'da ra dofʉi bʉya, bi 'yɛ̨mbi:
―Dami six na ra ts'ʉnt'ʉ bʉ bí 'bʉh ra hmudofʉi, nguetho i ja 'bɛ'a da xifi.
18 Nu ra dofʉi bi zixpʉ 'bʉ'a rá hmu, nɛ bi xifi:
―Nu'a ra Pablo ngue i ofädi, bi zoncagui nɛ bi 'yäc ra mate gua siua na ra ts'ʉnt'ʉ, nguetho ja 'bɛ'a da xi'i.
19 Nu ra hmudofʉi bi bɛntpa rá 'yɛ ra ts'ʉnt'ʉ, n'danni bá änni:
―'Bɛ'a guín nde gui xiqui.
20 Nu'a ra ts'ʉnt'ʉ bi xi'a ra hmudofʉi bʉya:
―Nu'ʉ 'da yʉ judío bin yąsɛ'ʉ, bi ma da 'yä'a ra mate 'bʉ nixudi, ngue gui sixpʉ mahøn'a bʉ ja ra junta ra Pablo, nguetho da 'yɛ̨n'i, da 'yän mi'da yʉn t'änni. 21 Pɛ 'yo guí øt'e 'bɛ'a da xi'i, nguetho i pongui yote má 'yohʉ yʉ judío ngue xʉn jot' ra 'yu, i täcua bʉ ra Pablo. Nu'ʉ, 'da'angu xʉm ma ngue xín din sithe xín din sihmɛ asta gue'bʉ go bi hyo ra Pablo. Nɛ i tøp'a thoho 'bɛ'a go gui ma, bi t'ɛ̨mp'a ra hmudofʉi.
22 Nu ra hmudofʉi bi hɛcua ra ts'ʉnt'ʉ ngue njon da xifi, ngue ya xí xi'a ra hmudofʉi. Nɛ nubʉya bi xifi da mba.
Nu ra Pablo bi mba m'bɛhni bʉ 'bʉh ra Félix
23 Nubʉya nu ra hmudofʉi bi zohn'dʉ yoho yʉ ngʉrpa dofʉi, bi xifi din sä yociɛnto ndofʉi da mba bʉ ra hnini Cesarea 'bʉ gʉto nxui. Nɛ da mbähä mi hyąte ma 'dɛt'a yʉ dofʉi ngue din tøgue, nɛ da mbähä mi yociɛnto yʉ dofʉi ngue i cʉ yʉn ts'ąt'ɛgui. 24 Nɛ bi manda da thøspa yʉ fani ngue da hyux a ra Pablo. Nɛ bi xifi di jamansu xʉn ho bʉ 'yu, asta gue'bʉ go bi dä bʉ 'bʉh ra ts'ʉt'abi Félix. 25 Nɛ bi 'yo't'a n'da ra søcuą ra hmudofʉi, bi mbɛnpa ra ts'ʉt'abi Félix.
26 Nɛ bi 'yɛ̨n'a ra søcuą:
“Nugä dra Claudio Lisias, dadí zɛngua'i, gra Félix, gra hoga ts'ʉt'abi. 27 Nuna ran 'yohʉ na, nu'bʉ mi bɛnt' yʉ judío, nde xtá hyo. Pɛ dá yąmhbe nangue xʉn ngu yʉ dofʉi, nguetho dá øcä ngue ra romano na. 28 Nugä him mí pądi hanja bi mba ma yąpi, dá sixpʉ ja rá junta yʉ judío. 29 Pɛ nubʉya dá øde ngue hønt'ʉ yʉ́n t'ɛ̨di zɛhɛ yʉ judío ngue í mba ma yąpi, nɛ hin'yʉ 'bɛ'a dí tho, o gue dín ofädi. 30 Nɛ nu'bʉ mi sicä 'bɛ'a nde da 'yøt' yʉ judío, ngue nde da hyo, 'bex dá pɛnh'na bʉ guí 'bʉi. Nɛ dá xi'ʉ yʉ nyąpate gue da xi'i 'bɛ'a ní mbɛspa ra hnuman'ʉ. Nɛ hønt'a dá xi'a ya,” bi 'yɛ̨n'a rá søcuą ra hmudofʉi.
31 Nu yʉ dofʉi bʉya bi 'yøt'e tengu bi xi'ʉ yʉ́ hmu. Nu'ʉ bi zix'a ra Pablo 'bʉ min xui, asta gue'bʉ mí zøm bʉ Antípatris. 32 Nu'bʉ mí hyax bʉya, bá peng bʉ yʉ dofʉi gue him madín tøgue. Pɛ nu'ʉ gätho madín tøgue bi thoqui bi zix'a ra Pablo ʉ. 33 Nu'bʉ mí zøm bʉ ra hnini Cesarea, bin däp ra søcuą ra ts'ʉt'abi, nɛ bi mba ma dä bʉ ra Pablo. 34 Nɛ nu'bʉ mi nu'a ra ts'ʉt'abi a ra søcuą, bi 'yän'na ra Pablo:
―Hapʉ ni häi.
Nɛ nu ra Pablo bi xifi gue ra mɛngu bʉ ra häi Cilicia. 35 Nu ra ts'ʉt'abi bʉya bi xi'a ra Pablo:
―Nugä ga øcä 'bɛ'a gui mam 'bʉ bi zø'ʉ di yąp'i'i.
Nɛ bi manda da mba m'bädi bʉ ja rá nguts'ʉt'abi ndudąn Herodes.