24
Nu ra Pablo bin juąn zɛhɛ bʉ 'bʉh ra Félix
Nɛ nu'bʉ mi jua'a cʉt'a pa, bi mba bʉ ra Ananías, ra hmumbäją, nɛ 'da yʉ dąc'yɛi, nɛ ra Tértulo ran hocpate. Nɛ bi xi'a ra ts'ʉt'abi 'bɛ'a í mba ma yąpi ra Pablo. Nu'bʉ mí ts'onh ra Pablo, bi dʉ'mi bin yąpate a ra Tértulo. Nu'a bi xi'a ra Félix:
―Nugähe dí pąhmbe ngue nangue'e i ja ran johya ua ra häi dí 'bʉhmbe. Nɛ gäthogähe man'da dí 'bʉhmbe xʉn ho nangue 'bɛ'a guí øt'e. Nɛ gätho yʉ pa dí xi'ahe ra jamadi nangue'e. Nuya hingui ngu 'bɛ'a ga xi'a'i, pɛ gui 'yørca ra mate gui 'yøde 'bɛ'a dí xi ahe. Nuna ran 'yohʉ, ɛ̨mmɛ ra ts'om'bäi na, nɛ ɛ̨mmɛ di parba yʉ judío hønbʉ go hapʉ 'bʉi ngue gätho ra ximhäi. Nɛ nuna, rá ngʉrpi 'da'ʉ yʉ ją'i t'ɛ̨mbi yʉ nazareno. Nu'a mí nde xtí ts'on ra dąniją bʉ Jerusalén, pɛ nugähe dá bɛnthe, nɛ dí ɛ̨mhbe xcá juąnbahe tengu im mam bʉ ja man t'ɛ̨dihe. Pɛ nu ra hmudofʉi, ra Lisias a, con rá ts'ɛdi bá jʉcpʉ mi 'bʉhmbe. Nɛ bi xije dan yąfe ua. Nuya, nu'bʉ gui 'yän zɛhɛ a, gui pądi gue majuąni 'bɛ'a gätho ní mba ma yąpi, bi 'yɛ̨mp'a ra ts'ʉt'abi a ra Tértulo.
Nɛ nu'ʉ yʉ judío min 'yohʉ, 'da'angu bi man'ʉ. 10 Nɛ nu ra ts'ʉt'abi bi un ran t'ɛ̨di ra Pablo gue din yą bʉya. Nu ra Pablo bi ma, bi 'yɛ̨na:
―Nugä i hu ma mbʉi ngue sä dan juąndä ua, nguetho guí pądi 'bɛ'a nám 'bʉhmbe dyʉ judíohe, gue xʉn ngu yʉ jɛya guín ts'ʉt'abi ua. 11 Nu'bʉ guí nde gui pądi, sä gui pądi, ja mán 'dɛ'mayo ma pa ya gue dá mba bʉ Jerusalén, dá thąnde Oją bʉ. 12 Nɛ nu'ʉ ma mijudíohe him bi nu 'bʉ 'bo'o xcán junthe, xím bi nu 'bʉ 'bo'o xcá parbi, xínga guepʉ ja ma dąnijąhe, xínga guepʉ ja ma t'ʉnijąhe, xínga guepʉ gätho ra hnini. 13 Nuya hingui sä din juąnni xʉn ho nguetho him majuąni 'bɛ'a ní yącpä ya. 14 Pɛ nuya dadín juąndä gue dí tɛndä ra 'yu ma'da'yo, nɛ gue'a ɛ̨mbi him majuąni ʉ. Pɛ guet'a ra 'yu mí tɛn'dʉ ma ngʉrpa bøtahe, gue mí numansu Oją nguetho dí ɛ̨c'yɛi 'bɛ'a gätho mán t'o't'i bʉ ja rá søcuą yʉ́n t'ɛ̨di ra Moisés nɛ yʉ́ søcuą yʉ pøngahyą. 15 Nɛ nugä dí tø'mi 'bɛ'a nín ho da 'yøt' Oją, tengu i tømp' ya i 'bäcua. Nugähe dí ɛ̨c'yɛihe ngue gätho xʉn du da ndants'i, nɛ'ʉ bi 'yøt' ran ho, nɛ'ʉ bi 'yøt' ran ts'o. 16 Janangue'a gätho dí øt'ä 'bɛ'a di bɛ̨ngä Oją n'dahma hin hapʉ da thįnga ma ts'oqui, xínga guepʉ 'bʉ Oją xínga guepʉ 'bʉh yʉ ją'i, bi 'yɛ̨na.
17 Nɛ xø bi 'yɛ̨na:
―Nɛ nu'bʉ mi thogui xʉn ngu yʉ jɛya, bá pengä bʉ Jerusalén ngue ga un yʉn t'unni ma mɛnguhe, nɛ ga un yʉn t'unni bʉ ja ma dąnijąhe. 18 Nɛ ngubʉ dá øt'ä bʉ dąniją, dá thąnde Oją. 'Da'ʉ yʉ judío, yʉ mɛngu bʉ ra häi Asia dán tįmhbe bʉ bʉya. Nɛ njom mí 'bʉpʉ xʉn ngu yʉ ją'i, xíng ra sʉi mi ja bʉ. 19 Nu'ʉ gue dán tįngähe bʉ, nde'bʉ gue'ʉ xtambá 'yɛ̨cua ʉ, xtá mangua 'bʉ ja 'bɛ'a dá øt'ä bʉ. 20 O gue guehya yʉn 'yohʉ 'bäcua da ma 'bʉ ja 'bɛ'a bi nurcä 'bʉ má mbagä bʉ ja ra junta. 21 Hønt'a nts'ɛdi dá mangä bʉ, nɛ dá ɛ̨mbä ʉ: “Nu ahʉ guí ørcä ran ts'ɛmbi nam pa ya nguetho dí ɛ̨c'yɛi ngue i ndants'ʉ i tu,” dá ɛ̨ngä, bi 'yɛ̨n'a ra Pablo.
22 Nɛ nu'bʉ mi 'yø'a ra Félix 'bɛ'a bi man ra Pablo, 'bex bi ma da guah ra junta, nguetho xʉn ngu ts'ʉ mi pą'a ra Félix nangue rá 'yu Oją. Nɛ bi xi'ʉ:
―Nu'bʉ dambá ɛ̨cua ra hmudofʉi, ra Lisias, sä ga pącä 'bɛ'a gätho bin ja.
23 Nɛ nu'a ra Félix bi manda da thoqui da mba m'bädi ra Pablo. Nɛ bi manda ngue da t'ørpa ran ho nangue'a, nɛ nu'ʉ yʉ́ amigo sä da mba bʉ nɛ di unni 'bɛ'a gätho da hyoni.
24 Nu'bʉ mí tho'i ts'ʉ 'da yʉ pa, nu ra Félix bá peng bʉ ja ra hnini Cesarea, bán 'youi rá xisu í Drusila, nu'a ra judío a. Nɛ bi zon'na ra Pablo, ndepe da ma hague dán zä n'da da 'yɛ̨c'yɛi ra Jesucristo. 25 Nɛ nu'bʉ mi man ra Pablo nangue ram 'bʉi njuąntho, nɛ bi ma ngue di jamansu 'bɛ'a da 'yøt'a n'da, nɛ bi ma din ja ran t'änni 'bʉ ran zɛgui nangue yʉ ts'oqui, nu ra Félix bin su bʉya, nɛ bi xifi:
―Hønt'a gá xic ya, 'bɛ ním 'bähma bʉ ja ra fädi mahøn'a, nɛ nu'bʉ da bongui ga zon'na'i mahøn'a, bi t'ɛ̨mp'a ra Pablo.
26 Nu ra Félix mí ɛ̨na xtán gu't'i ts'ʉ, n'dahma xtí thø'a ra Pablo. Janangue'a njąnt'a thoho min zohni nɛ min yąui. 27 Nɛ nu'bʉ mi gua'a nyojɛya bi mba ma poni a ra Félix, nɛ bi hyu'a ra Porcio Festo. Nu ra Félix 'bʉ mí bøm bʉya, bi zopʉ ra Pablo bʉ ja ra fädi, nguetho mí su da numan'ʉ yʉ judío 'bʉ xtí hocpi.