25
Nu ra Pablo din juąn bʉ 'bʉh ra Festo
Nu ra Festo bi mba bʉ ra häi guepʉ din ts'ʉt'abi, nɛ hyupa bim 'bʉpʉ ra hnini Cesarea, bi mba bʉ ra hnini Jerusalén bʉya. Nubʉ Jerusalén, yʉ hmumbäją nɛ yʉ́ ngʉrpi yʉ judío bi xi'a ra Festo, bi nyąpi nangue ra Pablo. Nɛ bi 'yørpa ts'ɛdi bi 'yäp ra mate ngue da zohna ra Pablo ngue da zøm bʉ Jerusalén, nguetho im bɛ̨n'ʉ da gorpa bʉ 'yu, gue nde da hyo. Pɛ nu ra Festo bi xifi ngue ofädi bʉ Cesarea ra Pablo, nɛ “mi ts'ʉtho ga mbagä ya,” bi 'yɛ̨mbi.
Nɛ bi xifi:
―Nde'bʉ ga mbähä 'da ahʉ gue ja ni ts'ɛdihʉ, nɛ nu'bʉ ja mán ts'o bi 'yøt'a, sä gui yąfʉ.
Nu ra Festo, masque mbɛ man 'dɛt'a pa bim 'bʉpʉ Jerusalén, bi mba bʉ Cesarea bʉya. Nu'bʉ mí hyax bʉya, bi mba bʉ ja rán juąnbate, nɛ bi manda ba ts'i ra Pablo. Nɛ nu'bʉ mi zøm bʉ ra Pablo, nu yʉ judío ngue bá nɛxpʉ Jerusalén bi mbä'ts'i. Nɛ ɛ̨mmɛ xʉn ngu 'bɛ'a xʉn ts'o í yąpi. Pɛ hingui sä da bøm majuąni 'bɛ'a bi man'ʉ. Nu ra Pablo bi ma nanguesɛ bʉya:
―Nte dá øt'ä ngue hingui ho nangue man t'ɛ̨dihe dyʉ judíohe, xínga gue'a ra dąniją, xínga gue'a rán t'ɛ̨di ra hmuts'ʉt'abi bʉ Roma, bi 'yɛ̨n'a ra Pablo.
Nu ra Festo nde da 'yøt'a dí numanho ʉ yʉ judío, janangue'a bi 'yän'na ra Pablo:
―Ha guí nde gui mba bʉ Jerusalén, guepʉ ba øt'a ran juąnbi bʉ, nangue 'bɛ'a í yąp'a yʉ judío.
10 Nu ra Pablo bi dądi:
―Hin'na, guecua rán säui da t'ørcä ran juąnbi ua, nguetho bi 'da'a ran t'ɛ̨di ra hmuts'ʉt'abi 'bʉpʉ Roma gue gui 'yørcä ran juąnbi ua. Nɛ nte mán ts'o xtá ørpa yʉ judío, gue gui sixcä bʉ. Nu'i guí pądi xʉn ho ngue te dá øt'ä. 11 Pɛ nu'bʉ xtá øt'ä n'da ran ts'o gue i man nin t'ɛ̨di gui hyogui, jatho ga tu 'bʉ, hin ga 'dagui nangue man dąte. Pɛ nu'bʉ him majuąni 'bɛ'a ní yącpä ʉ, njo'o n'da i ja rán t'ɛ̨di di dägä bʉ ja yʉ́ 'yɛ ʉ. Nugä dí ä'a ran t'ɛ̨di gui thocä bʉ 'bʉh ra hmuts'ʉt'abi bʉ Roma, bi 'yɛ̨n'a ra Pablo.
12 Nu'bʉ min yąhʉ yʉ́m fäts'ihʉ a ra Festo, bi xi'a ra Pablo:
―Nu'bʉ guí ɛ̨na ga dä ahe bʉ Roma, da zä 'bʉ, bi 'yɛ̨mbi.
Nu ra Festo i yąui ra ts'ʉt'abi Agripa
13 Nu'bʉ mi tho'i 'da yʉ pa, n'da rá ts'ʉt'abi yʉ judío, ra Agripa na, nɛ'a rán ju, Berenice, bi zøm bʉ Cesarea di zɛngua a ra ts'ʉt'abi Festo. 14 Nɛ nu'bʉ mi 'bʉpʉ 'da yʉ pa, nu ra Festo bi xi'a ra Agripa nangue ra Pablo, bi 'yɛ̨mbi:
―O bʉ n'da ran 'yohʉ, i ofädi, ngue bi zocua ra Félix, í Pablo a. 15 Nɛ nu'bʉ má mbagä bʉ Jerusalén, nu yʉ hmumbäją nɛ yʉ dąc'yɛi ngue yʉ judío bi xicä nangue ra Pablo. Nu'ʉ mi äp ran ʉnbi nangue'a. 16 Nɛ nugä dá xi'ʉ: “Pɛ nugähe dyʉ romanogähe hingui sä ga hohe n'da 'bʉ hinda nadí juąnbähe ʉ, nɛ dim 'bäpʉ ja yʉ́ hmi to'o di yąpi, din yąsɛ.” Ngubʉ dá xifi. 17 Nɛ nu'bʉ mi zøcua yʉn yąpate, nu'bʉ mi hyats'i, 'bex dá mba bʉ ja man juąnbate nɛ dá manda da ts'ixpʉ a ra Pablo. 18 Nu'bʉ mí 'bähmbe bʉ ʉ yʉn yąpate, pɛ xínga n'dare bi ma gue yʉ ts'oqui tengu mím bɛ̨ngä ngue xtá ma. 19 Pɛ hønt'a n'da ram hma madín junthʉ nangue 'bɛ'a mi ɛ̨c'yɛi zɛhɛ ʉ yʉ judío. Nɛ nangue n'da ran 'yohʉ í Jesús nín junt'ʉ, ngue bi du, pɛ nu ra Pablo nts'ɛdi bi ma ngue i 'bʉi, bi 'yɛ̨na.
20 Nu ra Festo bi thoqui bi ma:
―Nɛ nugä hin dí pącä ga øt'ä ran juąnbi nangue 'bɛ'a ɛ̨c'yɛi yʉ judío. Janangue'a dá än'na ra Pablo 'bʉ nde da mba bʉ Jerusalén, da mba ma juąnbi bʉ. 21 Pɛ nu ra Pablo bi 'yäc ran t'ɛ̨di, nde ga dä bʉ 'bʉh ra hmuts'ʉt'abi Augusto bʉ Roma. Dá manda bʉya da 'bädi asta gue'bʉ bi zä ga pɛhndä bʉ 'bʉh ra hmuts'ʉt'abi, ɛ̨n'a ra Festo.
22 Nu ra ts'ʉt'abi Agripa bʉya, bi xi'a ra Festo:
―Nugä dín nde ga øde 'bɛ'a da man'a ran 'yohʉ.
Bi dą'a ra Festo bʉya:
―Nixudi da zä gui 'yøde.
23 Man'da pa bʉya bi mba bʉ ja rá ngu ran juąnbate ra Agripa nɛ ra Berenice. Nɛ bi mba bʉ mbo gätho ja yʉ́ ts'ɛdi, min 'yohʉ yʉ hmudofʉi nɛ yʉ ngʉrpi bʉ ja ra hnini Cesarea. Nɛ bi ts'ini xʉn ho nguetho i ja yʉ́ts'ɛdi. Nɛ nu'a ra Festo bi manda da ts'ixpʉ ra Pablo. 24 Nɛ nubʉya bi 'yɛ̨n'a ra Festo:
―Nu'i gra ts'ʉt'abi Agripa, nɛ ahʉ gyʉn 'yohʉhʉ gätho guí 'bʉhmbʉ ua ya, guí nuhʉ na ran 'yohʉ. Nɛ gätho yʉ judío 'bʉpʉ Jerusalén nɛ'ʉ 'bʉcua Cesarea madín yąpi nanguehna. Nu'ʉ njąm'bʉ mi ɛ't'a mi xiqui ngue mi ädi da mba ntho. 25 Pɛ nu'bʉ má pącä ngue nte bi 'yøt'a rán säui dí tho, dá ɛ̨ngä ga pɛnpʉ 'bʉh ra hmuts'ʉt'abi bʉ Roma, nguetho mí mansɛ da mba ma dä bʉ. 26 Pɛ hin'yʉ 'bɛ'a sä ga o't'ä a xʉ 'yøt'e ngue ga pɛnpa ma hmu. Janangue'a dá zonhdä na ran 'yohʉ, gui 'yøhmbʉ ts'ʉ 'bɛ'a da man ya, ma ts'ʉt'abi Agripa i. Nɛ nu'bʉ gá 'yøhmbʉ, masque da zä gui xijʉ bʉya 'bɛ'a da zä ga o't'ä nangue ran yąpi. 27 Nguetho dí ɛ̨na hingui ho ga pɛnpʉ n'da ra ofädi, nɛ nte má søcuą da jąts'i ngue da mam bʉ hanja i ofädi, bi 'yɛ̨n'a ra Festo bʉya.