26
Nu ra Pablo bin juąn zɛhɛ bʉ 'bʉh ra ts'ʉt'abi Agripa
Nu'a ra Agripa bi xi'a ra Pablo:
―Da zä gui mansɛ nangue'a zɛhɛ, bi 'yɛ̨mbi.
Nu ra Pablo bi uąn rá 'yɛ nɛ bi ma nanguesɛ. Bi 'yɛ̨na:
―I jagä ran johya, nguetho sä dam 'bäcä ua ja ni hmi, gra ts'ʉt'abi Agripa, nɛ sä gam mangä nangue 'bɛ'a í yącpä ma mijudíohe. Nguetho guí pądi xʉn ho 'bɛ'a gätho yʉ́n t'øt'e yʉ judío, nɛ guí pądi 'dahma 'dan'yo ma t'ɛ̨c'yɛihe dyʉ judíohe. Janangue'a dí ä'a ra mate, gui 'yø'i ts'ʉ xʉn ho 'bɛ'a gam mangä.
Rám 'bʉi ra Pablo 'bʉ hin ní 'yɛ̨c'yɛi
Nu'ʉ gätho ma mijudíohe i pądi 'bɛ'a ním 'bʉi dá øt'ä bʉ 'bʉh ma mɛnguhe, 'bʉ mán t'ʉhnigä nɛ'bʉ mám 'bʉcä bʉ Jerusalén, asta guehya. Nu'ʉ hin'yʉ ra pähä da ma, pɛ maya'bʉ mi pądi ngue nya'a thoho dá tɛnni xʉn ho tengu man yʉ fariseo. Nu yʉ fariseo man'da ɛ̨hya da 'yøt' man t'ɛ̨dihe dyʉ judíohe xinda gue'ʉ mi'da. Nuya dí 'bäcua ja ran juąnbate, nangue'a 'bɛ'a dí ɛ̨c'yɛi. Nugä dí ɛ̨c'yɛi 'bɛ'a bi xi'a Oją ma ngʉrpa bombøtahe, ngue da xox'ʉ xʉn du. Nugähe yʉ́m bom'bɛto ʉ 'dɛ'mayoho yʉ́ ts'ʉnt'ʉ ma ngʉrpa bombøtahe ra Jacob, dí ɛ̨hyahe ma pa nɛ ra xui nangue rá 'bɛfi Oją. Nɛ nugähe dí tømhbe 'bɛ'a bi man Oją, gue da xox'ʉ xʉn du. Nugä dí ɛ̨c'yɛi gue majuąni bi dʉ'mi bi 'yøt'a, nɛ gue'a ní yącpä ya ma mijudíohe, ma ts'ʉt'abi Agripa i. Hanja gní bɛ̨mhbʉ ngue hingui sä Oją da xox'ʉ xʉn du, bi 'yɛ̨n'a ra Pablo.
Bi man ra Pablo madí ʉnba yʉ 'yɛ̨c'yɛi
Nɛ xø bi 'yɛ̨m mahøn'a:
―Guec zɛhɛgä, nya'a thoho dá bɛ̨ngä ngue mi ɛ̨ngä xʉn ho 'bʉ ga sʉcä ra Jesús, ra mɛngu Nazaret. 10 Nubʉ Jerusalén xʉn ngu yʉ 'yɛ̨c'yɛi dá cot'a fädi, nguetho bi 'dacä ran t'ɛ̨di yʉ hmumbäją. Nɛ nu'bʉ mi t'ɛ̨na da mba ntho, 'da'angu dá bɛ̨mhbe. 11 Nɛ xʉn ngu yʉ nidį dá ʉnba ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ ja ma nijąhe dyʉ judíohe. Nɛ dá säpi dá sɛrpa yʉ́ t'ɛ̨c'yɛi. Nɛ nugä ɛ̨mmɛ min cuɛgä nangue'ʉ, nɛpʉ ja yʉ hnini yatho dá mbagä, dá un ran ʉnbi ʉ, bi 'yɛ̨na.
Bi mam mahøn'a ha bin jabʉ bi 'yɛ̨c'yɛi
12 Nɛ xø bi 'yɛ̨m mahøn'a:
―Nɛ dá cąxä ra søcuą, ngue rán t'ɛ̨di yʉ hmumbäją, ngue ga ʉnba yʉ 'yɛ̨c'yɛi. Dá hą ra 'yu ná mba bʉ ra hnini Damasco. 13 Nu'i ma ts'ʉt'abi Agripa i, nu'bʉ mbɛ huxyadi dá nu bʉ 'yu n'da ra nyot'i bí 'yɛ̨h mahɛ̨ts'i, nɛ man'da madí hyät'i xínda gue ra hyadi. Nɛ nu'a bi hyärpʉ dí 'bähmbe. 14 Nɛ nu'bʉ gätho má tąnje bʉ häi, dá øcä n'da ra nde ngue ma ndesɛ í ts'oqui, ra hebreo, i ɛ̨na: “Saulo, Saulo, hanja gní ʉngui. Xʉn hɛ̨i guí øt'e, tengu n'da ra mbʉndąni i pa ma sʉni ra t'o hndepe dim pɛfi xʉn ho, nɛ i nɛte thoho,” bi 'yɛ̨ngui. 15 Nɛ nugä dá änni: “To'o i, ma Hmu.” Nu ra Hmu bi dądi: “Nugä dra Jesús, guecä gadí ʉngui. 16 Nuya dami ndants'i, gui 'bäi. Nuya dán 'yusɛgä ua n'dahma gui ma nɛ gan juąnni nangue gätho 'bɛ'a gá nu ya, nɛ gätho 'bɛ'a ga ut'a m'bɛjua.” 17 Nɛ bi 'yɛ̨ngui: “Nuya ga pɛhn'na'i bʉ 'bʉh yʉ ją'i hing yʉ judío, nɛ ga jamansu i nangue 'bɛ'a da nde da 'yøt'a'i yʉ judío, nɛ yʉ ją'i ngue hing yʉ judío. 18 Nɛ nangue nim hma, ga japi da xoc yʉ́ mbʉi yʉ ją'i nɛ him man din 'yo bʉ ja ra 'bɛxui, pɛ din ja ran nɛqui yʉ́ mbʉi. Nɛ ga japi da 'uepʉ ja rá ts'ɛdi ra zįthu, nɛ din 'yo bʉ ja rá ts'ɛdi Oją ma Ta. Nɛ din ja ra punbi yʉ́ ts'oqui. Nɛ da nu ra te maząi ʉ, nɛ gätho ran jąpi ga unni, tengu mi'da dá 'uecä,” bi 'yɛ̨ngä ra Jesús, bi 'yɛ̨n'a ra Pablo.
Ra Pablo him bi mbɛsta a bi man ra Hmu 'bʉ mín 'yusɛ
19 Nɛ nu ra Pablo bi thoqui bi xi'a ra ts'ʉt'abi Agripa:
―Nugä hin dá fɛsthoho 'bɛ'a bi xicä ra nde gue bá ɛ̨h mahɛ̨ts'i. 20 Rá mbʉdi dá xi'ʉ 'bʉpʉ Damasco, gue di päh yʉ́n 'yomfɛ̨ni nɛ din 'yo bʉ rá 'yu Oją. Nɛ dá xifi da 'yøt' ra 'bɛfi xʉn ho nguepʉ da fądi xʉ päh yʉ́n 'yomfɛ̨ni. Ngutho dá mangä bʉ Jerusalén, nɛpʉ gätho ra häi Judea, nɛ dá xicä yʉ ją'i ngue hing yʉ judío. 21 Pɛ nangue'a 'bɛ'a dá mangä, nu'ʉ 'da yʉ judío bi bɛntcä bʉ ja ra dąniją, mi nde xta hyogui. 22 Pɛ asta gue yʉ pa jabʉya i fäxcä Oją. Nɛ dí xi'ʉ ja yʉ́ ts'ɛdi, nɛ dí xi'ʉ hin'yʉ yʉ́ ts'ɛdi. Nɛ hønt'a dí xänbi 'bɛ'a bi man ra Moisés nɛ 'bɛ'a bi man yʉ pøngahyą, ngue bin ja. 23 Nu'ʉ, bi ma ngue jatho da nu ran ʉnbi ra Cristo, nɛ gue'a ra mbʉdi da mba nsots'i bʉ 'bʉ'ʉ xʉn du. Da mba nsots'i guepʉ da zä di un ran nɛqui yʉ́ mbʉi ʉ yʉ judío, nɛ'ʉ hing yʉ judío, bi 'yɛ̨n'a ra Pablo.
Ra Pablo ndepe da 'yɛ̨c'yɛi ra ts'ʉt'abi Agripa
24 Nɛ nu'bʉ ngubʉ mi man ra Pablo, nu ra Festo nts'ɛdi bi mbafi:
―Nu'i gra Pablo, guín gąt'i, ɛ̨mmɛ xʉn ngu guí pąh ra søcuą janangue'a guín gąt'i.
25 Bi dą'a ra Pablo bʉya:
―Hin dí jąt'ä, gra hoga ts'ʉt'abi gra Festo. Pɛ gätho dí mangä majuąni a. 26 Nu ra Agripa in ts'ʉt'abi bʉ 'bʉh yʉ judío, i 'bʉcua, i pądi nangue 'bɛ'a gätho dím mangä. Janangue'a hin dí su ga mangua ja rá hmi. Nɛ dí hąxa njuąni ngue i pądi, nguetho him bi t'ągui 'bɛ'a bin ja, bi 'yɛ̨n'a ra Pablo.
27 Nɛ xø bi xih ra ts'ʉt'abi Agripa:
―Ma ts'ʉt'abi Agripa i, ha guí ɛ̨c'yɛi 'bɛ'a bi man yʉ́ pøngahyą Oją. Nugä dí pącä gue guí ɛ̨c'yɛi, bi 'yɛ̨mbi.
28 Nu ra Agripa bʉya bi dąt'a ra Pablo:
―Nu'i, guí nde 'bex ga päcä man 'yomfɛ̨ni, ngue ga ɛ̨c'yɛi ra Cristo.
29 Nu ra Pablo bi 'yɛ̨mp'a:
―'Bexgue guehya, ogue niya'bʉ ts'ʉ, Oją i pądi 'bɛ'a dín ndegä. Dín nde gue gui 'yɛ̨c'yɛi, nɛ ahʉ gätho guí 'bʉhmbʉ ua guí øhmbʉ 'bɛ'a dím mangä ya. Nɛ dín nde gui cohmbʉ tengugä, pɛ hønt'ʉ yʉ cadena hin'na ʉ, bi 'yɛ̨mbi.
30 Nɛ nu'bʉ ngubʉ mi man ra Pablo, ra Festo nɛ ra Agripa bim 'bäi, nɛ'a ra Berenice nɛ'ʉ mi'da mi hupʉ. 31 Nɛ nu'bʉ mi mba bʉ thi, n'da ngu n'da bin yąsɛ ʉ:
―Nu'a ran 'yohʉ ra Pablo, nte bi 'yøt'a ngue da du, xínga gue'a din ofädi, bin 'yɛ̨mzɛhɛ ʉ.
32 Nu ra Agripa bi 'yɛ̨mp'a ra Festo:
―Nu'bʉ hin xtá ma din dä bʉ 'bʉh ra hmuts'ʉt'abi bʉ Roma, sä da mba nso'ts'i 'bʉ, bi 'yɛ̨mbi.