9
Nu'a ra Saulo bi päh rán 'yomfɛ̨ni
Pɛ nu'a ra Saulo mim man yʉn ʉcuate, nɛ ran dąte nangue yʉ 'yɛ̨c'yɛi, gätho ná 'yøt'a bi 'yøt' ra Felipe. Nɛ bi mba bʉ bí 'bʉh ra hmumbäją. Nɛ bi 'yäp ra søcuą ngue ran t'ɛ̨di da mba bʉ ja yʉ́ niją yʉ judío nubʉ ra hnini Damasco. Nɛ nu'bʉ 'bo'o da dįm bʉ gue i tɛn ra Cristo, ogue ran 'yohʉ ogue ra xisu, da bɛnt'i nɛ da zixpʉ Jerusalén nthu't'i din ofädi bʉ. Nɛ nu'bʉ mí mba bʉ 'yu, mí ts'ʉtho da zøm bʉ Damasco, 'bex bí 'yɛ̨h mahɛ̨ts'i n'da ra nyot'i ɛ̨mmɛ bi hyärpʉ i 'bä'a ra Saulo. Bi dąng bʉ häi ra Saulo bʉya, nɛ bi 'yø'a n'da ra nde bi 'yɛ̨na:
―Saulo, Saulo, hanja gní ʉngui.
Bi dą'a ra Saulo:
―To'o i, gra Hmu.
Nu ra Hmu bi dąt'a:
―Nugä dra Jesús, guecä gadí ʉngui, nɛ xʉn hɛ̨i guí øt'e tengu n'da ra mbʉndąni i pa ma sʉni ra t'o ndepe dim pɛfi xʉn ho, nɛ i nɛte thoho.
Nu'a ra Saulo ɛ̨mmɛ bin su nɛ bi fɛt'i, bi 'yɛ̨na:
―Ma Hmu, 'bɛ'a guín nde ga øt'ä.
Nu ra Hmu bi 'yɛ̨mbi:
―Dami ndants'i gui mba bʉ ja ra hnini, nubʉ, da si'i 'bɛ'a gui 'yøt'e, bi t'ɛ̨mbi.
Nɛ nu'ʉ gätho mín 'yohʉ him mi sä din yą nguetho bin su. Nu'ʉ mí øh ra nde pɛ him min nu to'o min yą. Nu'bʉ mi ndants'a ra Saulo bi zøt' rá dä pɛ him mi nu, mi xädä thoho. Nu'ʉ mín 'yohʉ bi bɛntpa rá 'yɛ bi zixpʉ Damasco. Nɛ hyupa bám 'bʉpʉ, nɛ mi xädä, nɛ him mi sihmɛ, xing ra dehe mi si.
10 Nɛ mi 'bʉpʉ Damasco n'da ra 'yɛ̨c'yɛi rá thuhu ra Ananías. Nu ra Hmu mahɛ̨ts'i bin 'yusɛ bʉ nɛ bi zofo tengu'bʉ bin 'uį.
―Ananías, bi 'yɛ̨mbi.
Nu ra Ananías bi dądi:
―Dí 'bʉcä ua gra Hmu.
11 Nu ra Hmu bi 'yɛ̨mp'a:
―Dami ndants'i gui mba bʉ ja ra 'yu t'ɛ̨mbi xʉn juąni, nɛ gui hyom bʉ n'da ran 'yohʉ ra Saulo, ra mɛngu Tarso, i 'bʉpʉ ja rá ngu ra Judas. Nuya in zocä ya. 12 Nɛ'a ra Saulo in nu tengu'bʉ ra t'į ngue guí mba bʉ nɛ guí cäx ni 'yɛ, nɛ da nu ran nɛqui mahøn'a, bi 'yɛ̨n Oją.
13 Bi dąt'a ra Ananías:
―Ma Hmu i, xʉn ngu yʉ ją'i bi xiqui 'bɛ'a øt'na ra Saulo, xʉn ngu yʉn ts'o xʉ 'yørpa yʉ 'yɛ̨c'yɛi 'bʉpʉ Jerusalén. 14 Nɛ nuna bá äp rán t'ɛ̨di yʉ hmumbäją da bɛnt'i nɛ da got'a fädi gätho to'o da ndøn'na ni thuhu, bi 'yɛ̨na.
15 Pɛ nu'a ra Hmu bi xi'a ra Ananías:
―Ní mbahma nguetho dá huahndä da ma nanguecä bʉ 'bʉ'ʉ hing yʉ judío, nɛ yʉ hmuts'ʉt'abi, nɛ yʉ ją'i israel ngue yʉ judío. 16 Nɛ ga xifi xʉn ngu yʉn ʉnbi da nu nanguecä, go bi 'yɛ̨n Oją.
17 Bi mba ra Ananías bʉya, nɛ nu'bʉ mi yʉrpʉ ja ra ngu, bi gäx rá 'yɛ rá yą ra Saulo nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Ma cu'i Saulo, nu ra Hmu Jesús, nu'a gue gá nu bʉ 'yu 'bʉ guá ɛ̨hɛ, bá pɛncä ua ya gue di ja i da xoh ni dä. Nɛ di ja i gui hyą ra ts'ɛdi xʉn ho nangue rá Hogandąhi Oją gan 'youi, bi 'yɛ̨na.
18 Nɛ 'bex bi hyø'ʉ mi comba yʉ́ dä tengu ra xihuą. Nɛ 'bex bi hyand ran nɛqui yʉ́ dä ra Saulo, 'bex bi ndants' pʉya nɛ bin xixyą. 19 Nɛ nubʉya, bin sihmɛ nɛ bi zac mahøn'a rá ją'i. Nɛ bám 'bʉ'i ts'ʉ bʉ bí 'bʉ'i 'da yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ ra hnini Damasco.
Nu'a ra Saulo bi mam bʉ rám Hman Oją bʉ Damasco
20 Nɛ nu ra Saulo bʉya 'bex bi dʉ'mi bá mam bʉ rám Hman Oją bʉ ja yʉ́ niją yʉ judío. Nɛ bi xifi gue nu ra Jesús rá Ts'ʉnt'ʉ Oją a. 21 Gätho mi øde bi hyonya thoho nɛ bi 'yɛ̨na:
―Ha hinga guehna ran 'yohʉ na mi cot'a fädi gätho mi ndønba rá thuhu ra Jesús bʉ Jerusalén. Nɛ ha him bá ɛ̨cua ngubʉ da 'yøt'e, nɛ da zits'i nthu't'i bʉ 'bʉh yʉ hmumbäją, bin 'yɛ̨mp'ʉ.
22 Pɛ nu ra Saulo man'da bi hyą ra ts'ɛdi bi ma xʉn ho. Nɛ nu yʉ judío 'bʉpʉ Damasco nte mi sä da ma, nguetho bi xifi, nu 'bɛ'a gätho mán ts'änni da'yøt'a rá Thahni Oją gue ra Cristo, pɛ gue'a bi 'yøt'a ra Jesús, guepʉ bi 'yuti n'dat'a.
Nu'a ra Saulo bi 'dagui, ɛ̨na xtám bɛnt yʉ judío
23 Nɛ nu ra Saulo 'bʉ mím 'bʉpʉ nya'a ts'ʉ yʉ pa, n'dat'a mí man'ʉ yʉ judío hing yʉ 'yɛ̨c'yɛi, ngue da hyo. 24 Pɛ nu ra Saulo mi øde 'bɛ'a mbɛ̨n'ʉ yʉ judío. Nu'ʉ mí fäh yʉ́ goxthi bʉ ja ra ndehnini, guepʉ ma mbä't'i ra jądo. Ma pa nɛ ra xui mí fäh yʉ goxthi ngue nde da hyo. 25 Pɛ nu yʉ 'yɛ̨c'yɛi bi zix ra Saulo gue ra xui, í cą'ma n'da ra 'bøts'e bʉ thi bʉ ja ra jądo ngue ma fø't'e ra hnini. Gue'a í 'da'a.
Ra Saulo 'bʉpʉ ja ra hnini Jerusalén
26 Nu'bʉ mí zøm bʉ Jerusalén ra Saulo, mim bɛ̨ni gue xtín 'yohʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi. Pɛ nu'ʉ mín su'ʉ nɛ him mi ɛ̨c'yɛi gue ra 'yɛ̨c'yɛi ra Saulo. 27 Pɛ nu ra Bernabé bi zix'a ra Saulo guepʉ 'bʉh yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo. Nɛ bi xifi ngue bi nu ra Hmu bʉ 'yu, nɛ bin yąui ra Hmu. Nɛ bi xifi bi hyut' ran zambʉi bʉ Damasco nu'bʉ mím ma nangue ra Jesús. 28 Nu yʉ 'yɛ̨c'yɛi bi zim bʉya, nɛ bin 'yohʉ bʉ Jerusalén. 29 Nɛ nu ra Saulo bi hyut' ran zambʉi bi mamp'a rám Hman Oją nangue ra Jesús. Pɛ nu'ʉ 'da yʉ́ mijudíohʉ gue i yą ra nde ra griego, madin junthʉ ra Saulo, nɛ'ʉ nde da hyo'ʉ. 30 Nu'bʉ mí 'yøh yʉ 'yɛ̨c'yɛi gue nde da tho ra Saulo, bi zixpʉ Cesarea nɛ bi mbɛnpʉ Tarso.
31 Nuya bin hɛ̨ yʉ́n ʉnbi yʉ 'yɛ̨c'yɛi gätho ra häi Judea, nɛ ra häi Galilea nɛ ra häi Samaria. Nɛ bin te yʉ́ mbʉi nangue Oją. Bi numansu ra Hmu nɛ bi nu rám fäts'i rá Hogandąhi Oją. Nɛ man'da xʉn ngu bi 'yɛ̨c'yɛi.
Bi zä'a ra Eneas
32 Nu'a ra Pedro mí 'yo mi nu ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi 'bʉpʉ ja yʉ hnini, nɛ bi zøm bʉ ja ra hnini Lida gue da nu yʉ 'yɛ̨c'yɛi 'bʉpʉ. 33 Nɛ bi dįm bʉ n'da ran 'yohʉ ní hu Eneas, nhyąto njɛya xí 'yoi gue xʉn ʉ, xín t'ɛ'ts' rá ją'i. 34 Nu ra Pedro bi 'yɛ̨mp'a:
―Eneas, da zä'i nangue ra Jesús, dami ndants'i pants' ni fįdi, bi 'yɛ̨mbi.
'Bex bi ndants'a ra Eneas bʉya. 35 Nɛ gätho ngue 'bʉpʉ Lida nɛpʉ Sarón bi 'yɛ̨c'yɛi ra Hmu 'bʉ mín nu'a bin ja, nɛ bi hyɛsɛ yʉ́ t'ɛ̨c'yɛi.
Nu'a ra Dorcas bi dąmbɛ̨ni 'bʉ mi du
36 Nɛ nu'ʉ yʉ pa ʉ, mí 'bʉpʉ ja ra hnini Jope n'da ra xisu gue ra 'yɛ̨c'yɛi, í Tabita, nɛ í Dorcas ngue rá nde yʉ griego. Nuna ra xisu ɛ̨mmɛ xʉn ngu ran huɛ̨cate mí ørpa yʉ́ miją'ihʉ. 37 Pɛ nuya bin zäman'ʉ, nɛ bi du. Nu'bʉ mi 'berpa rá ją'i, bi jäxpʉ bí ja n'da ra t'ots'i magąts'i. 38 Nu ra hnini Lida mí hän bʉ Jope. Nu'bʉ mí 'yøh yʉ 'yɛ̨c'yɛi, gue 'bʉpʉ Lida ra Pedro, bi mbɛhn'dʉ yoho yʉn 'yohʉ gue ba ørpa ra ts'ɛdi ba ɛ̨hɛ. 39 Nu ra Pedro bʉya 'bex bán 'yohʉ ʉ. Nu'bʉ mí zøhø, 'bex bi ts'ixpʉ magąts'i ja a ra cuarto guepʉ mí 'bä'ʉ yʉ hyoya xisu mí zoni. Nɛ bi 'yut yʉ́ he xí t'ørpabi, gue bi 'yørpa ra Dorcas 'bʉ mi 'bʉi. 40 Pɛ nu ra Pedro bi xifi:
―Dami pømhbʉ ts'ʉ n'da zʉ ora gätho ahʉ.
Nɛ bin dąnyahmu nɛ bin yąui Oją. Nɛ bi hyant'a gue bi du, bi 'yɛ̨mbi:
―Tabita dami ndants'i, bi 'yɛ̨mbi.
'Bex bi zøt' rá dä, nɛ nu'bʉ mín nu ra Pedro, bi hyudi. 41 Nu ra Pedro bʉya bi bɛntpa rá 'yɛ nɛ bi xots'i, bim 'bäi. 'Bex bi zohn'dʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi nɛ yʉ hyoya xisu bʉya:
―Dami nuhʉ na xí du, nɛ bi dąmbɛ̨ni ya, bi 'yɛ̨mp'ʉ.
42 Nu'bʉ mí 'yø'ʉ gätho ra hnini Jope, xʉn ngu bi 'yɛ̨c'yɛi ra Hmu. 43 Nɛ nu ra Pedro xʉn ngu ts'ʉ yʉ pa bá copʉ Jope, bám 'bʉpʉ rá ngu ra Simón. Nu ra Simón ra hoca xindąni a.