8
Nu ra Saulo bi un ran ʉnbi yʉ 'yɛ̨c'yɛi
1-3 Nɛ nu'a ra Saulo 'da'angu bi mamhbʉ ʉ bi hyo'a ra Esteban. Janangue'a nu ra pa ngue bi nu ran ʉnbi ra Esteban, nu yʉ 'yɛ̨c'yɛi mi 'bʉpʉ Jerusalén bi mba ma ʉcpi. Nɛ xʉn ngu ʉ bi mba bʉ mi'da yʉ hnini bʉ ra häi Judea, nɛpʉ ra häi Samaria, pɛ bi gopʉ ʉ 'dɛ'mayoho yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo. Nɛ 'da'ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi bi 'yäh ra Esteban, nɛ ɛ̨mmɛ bin zoni nangue'a. Nu ra Saulo ɛ̨mmɛ madi ʉcpa yʉ 'yɛ̨c'yɛi, nɛ mi cʉrpʉ ja yʉ ngu mi six yʉn 'yohʉ nɛ yʉ xisu, nɛ bi got'a fädi.
I hman ran ho ma'da'yo nubʉ ra häi Samaria
Pɛ nu'ʉ bi 'dagui, bi mamp'a rán ho ma'da'yo ra Cristo bʉ n'danni ním pa. Nu'a ra Felipe bi mba bʉ ja n'da ra hnini ra häi Samaria, nɛ bi xih yʉ ją'i nangue ra Cristo. Gätho yʉ ją'i bi 'yømanho 'bɛ'a bi man na ra Felipe 'bʉ mi nu yʉn t'øt'e nuįxte bi 'yøt'a. Nguetho xʉn ngu yʉ ją'i bi hyønba thi yʉ zįthu, nɛ nts'ɛdi bi mba 'bʉ mí bøn'ʉ. Nɛ nu'ʉ mí 'uɛ'ts' yʉ́ ją'i nɛ'ʉ yʉ dogua gätho bi zä. Janangue'a ɛ̨mmɛ bin ja ran johya bʉ ja ra hnini.
Nɛ mí 'bʉpʉ n'da ran 'yohʉ í Simón, mi øt' ran thäte, nɛ nu'ʉ yʉ mɛngu Samaria madi hyonya thoho. Nu ra Simón min ndep yʉ ją'i da bɛ̨ni jasɛ rá ts'ɛdi. 10 Nɛ gätho na ngu'ʉ, yʉ t'ʉhni nɛ yʉ dąc'yɛi, nu'bʉ mi 'yø'ʉ 'bɛ'a bi man a, bi 'yɛ̨na:
―Nuna ran 'yohʉ na, ja ra ts'ɛdi tengu Oją, ɛ̨n yʉ ją'i.
11 Nu'ʉ mi numansu ra Simón nguetho nya'a thoho mi häte. Nɛ bi hyonya thoho ʉ 'bɛ'a bi 'yøt'a. 12 Pɛ nu yʉ ją'i bi 'yɛ̨c'yɛi 'bɛ'a bi man'a ra Felipe nu'bʉ mí ma ra Hogamhma 'bɛpʉ ní manda rá ts'ɛdi Oją, ngue bi ma nangue ra Jesús. Nɛ bi mba ma xixyąbi yʉn 'yohʉ nɛ yʉ xisu. 13 Nɛ'a ra Simón ɛ̨na bi 'yɛ̨c'yɛi, nɛ nu'bʉ mín xixyą, bi dɛn'na ra Felipe. Nɛ nu'bʉ mín nu yʉ hmɛpya nɛ yʉn t'øt'e nuįxte bi 'yøt' ra Felipe, bi hyonya thoho ra Simón.
14 Nɛ nu'bʉ mi 'yø'ʉ yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo 'bʉpʉ Jerusalén gue bi 'yɛ̨c'yɛi yʉ mɛngu Samaria, bi mbɛnpʉ ra Pedro nɛ ra Xuua ʉ mi'da yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo. 15 Nu'bʉ mi zøm bʉ bʉya, bin yąhʉ Oją, bi 'yäp rá ts'ɛdi ngue da hyąn rá Hogandąhi Oją yʉ 'yɛ̨c'yɛi 'bʉpʉ. 16 Nguetho hin ní zøh rá Hogandąhi Oją bʉ ja yʉ́ mbʉi ʉ, pɛ hønt'a nangue rá thuhu ra Hmu Jesús bin xixyą ʉ. 17 Nu ra Pedro nɛ ra Xuua bʉya, bi gäspa yʉ́ 'yɛ yʉ́ yą yʉ 'yɛ̨c'yɛi, nɛ bi hyąn rá Hogandąhi Oją bʉya.
18 Pɛ nu ra Simón, nu'bʉ mi nu bi hyąn rá Hogandąhi Oją ʉ bi gäx yʉ́ 'yɛ yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo, bi 'yut ra mbɛti bʉya. 19 Bi 'yɛ̨mbi:
―Dami 'dac ma ts'ɛdi gue hønt'a to'o ga cäx ma 'yɛ da hyąn rá Hogandąhi Oją tengu guí øt'ui, ma gá jut'aui, bi 'yɛ̨na.
20 Pɛ nu ra Pedro bi 'yɛ̨mbi:
―Di jua Oją ni mbɛti, nɛ'e, nguetho guím bɛ̨ni nangue ra mbɛti sä gui tän'a 'bɛ'a di un Oją. 21 Nguetho hinga gue'e ga comhbʉ na ra 'bɛfi, mfądi ya him mahoqui ni mbʉi bʉ ja rá hmi Oją. 22 Dami päh ni mbʉi nangue ran ts'o. Dami 'yäp rá punbi ra Hmu, nɛ da zä di pun'na'i nangue ran ts'o gá bɛ̨ni. 23 Nguetho dí pądi ɛ̨mmɛ ja ran ts'ɛya ni mbʉi, nɛ ɛ̨mmɛ xʉn ngu ran ts'o ja ni mbʉi guím bɛ̨ni.
24 Nu ra Simón bi dąti:
―Nu'aui gui 'yähmi ts'ʉ rá ts'ɛdi ra Hmu nanguecä, ngue hin gan nugä a guí mammi, bi 'yɛ̨mp'ʉ.
25 Nu'bʉ mim 'bʉ'i ts'ʉ bʉ ra Xuua nɛ ra Pedro, nɛ xí mamp'a rám hma ra Hmu mahɛ̨ts'i, bi mbeng bʉ Jerusalén. Pɛ him 'bex bi zøm bʉ, nɛ m'bɛt'o gätho ná ngu ra häi Samaria bi man'a ran ho ma'da'yo bʉ bi thogui.
Nu ra Felipe nɛ ra mɛngu Etiopía
26 Nu'a n'da rám 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i bi zøm bʉ bí 'bʉ'a ra Felipe, nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Ní mba 'danguadi guepʉ bí thoh ra 'yu ní mba Gaza, gue ní bøm bʉ Jerusalén. Nuna ra 'yu ní mba bʉ ra huɛnhäi na, bi 'yɛ̨mp'a rám 'bɛhni Oją.
27 Bi ndants'a ra Felipe 'bex bi mba bʉ. Bi nu, i 'yo bʉ 'yu n'da ran 'yohʉ xʉn hɛ̨ts'i rá 'bɛfi, di jamansup rá mbɛti ra xuts'ʉt'abi Candace bʉ ra häi Etiopía. Janangue'a i t'ɛ̨mbi ra eunuco, ngue nde da ma, m'boqui. 28 Nu'a xpí mbeng bʉ Jerusalén guepʉ bá thąnde Oją. 29 Nu rá Hogandąhi Oją bi 'yɛ̨mp'a ra Felipe:
―Gui mba gui sʉ'a ran 'yohʉ i hux ra carro.
30 Nu ra Felipe bin tih pʉya nɛ bi zʉdi. Nu'bʉ mí zøm bʉ, bi 'yøde gue mi nɛh ra søcuą ran 'yohʉ, gue rá søcuą ra Isaías rá pøngahyą Oją. Ra Felipe bi 'yän bʉya:
―Ha guí pądi 'bɛ'a nam bøn'a ra søcuą gadín xäh ya.
31 Bi dą'a ran 'yohʉ:
―Hague dán zä ga pącä nu'bʉ njon da xängui.
Nɛ bi xih ra Felipe da ndets'e din hyʉmmi bʉ.
32 Nɛ nu'a ra søcuą madin xäh ran 'yohʉ mim ma gue:
I ts'ix'a n'da ran 'yohʉ tengu n'da ra dɛ'yo i ts'its'i ngue da hyo.
Nɛ tengu n'da ra t'ʉdɛ'yo nu'bʉ i ąxpa rá xįngu, hin di c'uɛ̨hɛ,
nɛ ngutho a ran 'yohʉ hin din yą.
33 Nɛ nu'bʉ mín nu ran ʉnbi, njom bi yąni, njom bi mbäts'i.
Nɛ njon da zä da ma hangu da dɛnni,
nguetho bi thącua rá te ua ja ra ximhäi.
Gue'a bi man ra søcuą bi nu ran 'yohʉ.
34 Nu ran 'yohʉ bʉya bi 'yän'na ra Felipe:
―Dami xiqui ts'ʉ to'o nín 'yohʉ na da nu ran ʉnbi, uague guesɛ na ra pøngahyą bi nu, uague n'dan'yo, bi 'yɛ̨mbi.
35 Nu'a ra Felipe bʉya, bi dʉ'mi bi ma 'bɛ'a nam bøn'a ra søcuą nubʉ madín xäh na ran 'yohʉ, nɛ bi xifi nangue ra Jesús bi t'ørpa na im man ra søcuą, nɛ bi thoqui bi xifi xʉn ho. 36 Nɛ nu'bʉ mí zøm bʉ po ra dehe, nu'a ran 'yohʉ bi 'yɛ̨mp'a ra Felipe:
―Ha hin da zä dan xixyągä 'bʉ, nɛ po ua ra dehe ya, bi 'yɛ̨n'a.
37 Bi dą'a ra Felipe:
―Da zä, nu'bʉ guí ɛ̨c'yɛi a dí xi'i nangue ra Jesús, gue gätho ni mbʉi.
Bi dą'a ran 'yohʉ:
―Dí ɛ̨c'yɛi gue gue'a ra Jesucristo rá Ts'ʉnt'ʉ Oją a.
38 Nɛ bi säyabi rá carro bʉya. Nɛ bi gąpʉ ja ra carro nɛ bi mba bʉ mi po ra dehe. Nu ra Felipe bʉya bi 'yørpa ran xixyą a ran'yohʉ. 39 Nɛ nu'bʉ mi bøxpʉ mí po ra dehe, 'dahmantho bi 'bɛrpʉ ra Felipe gue bi zix rá Hogandąhi Oją. Nɛ nu ra mɛngu Etiopía him man'dandį bi nu'a. Nɛ nu'bʉ mí thogui, bin johya rá mbʉi. 40 Pɛ nu ra Felipe ní nɛqui mahøn'a bʉ ra hnini Azoto. Nɛ nu'bʉ mambá thopʉ ja yʉ hnini, bi mam bʉ ran ho ma'da'yo asta gue'bʉ mi zøm bʉ ja ra hnini Cesarea.