1 CORINTIOS
Ná n'da ra søcuą bi 'yorba ra Pablo ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ ja ra dąhnini Corinto
1
Ran zɛngua
Ma zi cu ahʉ guí 'bʉhmbʉ bʉ ra dąhnini Corinto, dí ot'ahʉ ra søcuą i jaua. Dí zɛngua ahʉ gätho gyʉ 'yɛ̨c'yɛihʉ Oją. Nɛ nugä drá Pablogä, bi huangä Oją, nɛ rá pähä zɛhɛ bi xiqui gam mangä rám hman ra Jesucristo hønbʉ go hapʉ. Nɛ'a man 'yohʉhʉ ra Sóstenes dí 'bʉ'be ua, di zɛngua ahʉ. Nu'a ra Cristo Jesús bi 'uec'a ni mbʉihʉ bʉ ja ra ts'oqui. Nɛ bi zon'nahʉ gui 'yørpahʉ rá 'bɛfi Oją. Nɛ tengu'bʉ 'darpʉ guí 'bʉhmbʉ ʉ mi'da to'o gätho i thąnde ma Hmuhʉ ra Jesucristo, ngue n'dat'a ra Hmu dí comhbʉ ʉ. Nɛ dí äpä Oją ma Tahʉ nɛ ma Hmuhʉ ra Jesucristo ngue di 'da ahʉ yʉ́n jąpi, nɛ'a rán johya gui hyąmhbʉ a.
Bi dįn yʉ́n jąpi Oją nguetho i 'bʉhmbʉ ra Cristo
Bi 'da ahʉ yʉ́n jąpi Oją nguetho 'darpʉ guí 'bʉhmbʉ ra Cristo Jesús. Gue'a ná undä ra jamadi Oją a ya. Nɛ nte di 'bɛpʉ ja nim pɛtihʉ, nguetho 'darpʉ guí 'bʉhmbʉ ra Cristo. Pɛ gä i ja ahʉ ran 'yomfɛ̨ni da zä gui pąhmbʉ xʉn ho a ya, nɛ da zä guim mamhbʉ xʉn ho rá 'bɛfi Oją ya. Nɛ gue'a rám hman ra Cristo gá hyąmhbʉ, gue'a gní bømanhohʉ a ya. Janangue'a i juadi xʉn ho rá ts'ɛdi bi 'da ahʉ Oją nangue rá 'bɛfi guí øthʉ gätho gní tømhbʉ dí 'yɛ̨h mahøn'a ma Hmuhʉ ra Jesucristo. Nɛ di ja ahʉ Oją gan ząmhbʉ bʉ gue'bʉ go rán zɛgui yʉ pa, janangue'a nte ma ts'oqui da dįn'nahʉ 'bʉ bá peng ma Hmuhʉ ra Jesucristo. Nguetho dí pąhmbʉ nząi di ją'ts'a im man Oją, nɛ guesɛ Oją bi zoncahʉ dam 'bʉhmbʉ rá Ts'ʉnt'ʉ ma Hmuhʉ ra Jesucristo.
Bin sʉh yʉ 'yɛ̨c'yɛi
10 Dí äcä ra mate n'dat'a guim bɛ̨mhbʉ, nguetho guí tɛnhdʉ a ma Hmuhʉ ra Jesucristo. Nɛ 'yo guidín hejʉ, pɛ jatho n'datho guim bɛ̨mhbʉ nɛ n'dat'a gui 'yøthʉ. 11 Gue'a dí xi ahʉ a, ma zi cu ahʉ, nguetho bi xicä 'da yʉ cu ngue yʉ́ mɛnguhʉ ra Cloé, bi xiqui 'bɛ'a guí øthʉ. 12 Nguetho guí ɛ̨mhbʉ 'da ahʉ guí tɛngahʉ, nɛ ɛ̨n'i 'da tɛn ra Apolo, nɛ ɛ̨m mi'da tɛn ra Pedro, nɛ ɛ̨m mi'da ngue tɛn'na ra Cristo. 13 Pɛ ha guím bɛ̨mhbʉ gá xɛmhbʉ ra Cristo. O xigä ha dá tugä bʉ ja ra pont'i nangue ahʉ. Uague guím bɛ̨mhbʉ ngue gán xixyąhʉ nangue ma thuhugä. 14 Pɛ jamadi Oją ngue njo'o to dá xixyą ahʉ, hønt'a ra Crispo nɛ ra Gayo. 15 N'damhma njon da zä da ma bin xixyą nangue ma thuhugä. 16 Nɛ hønt'ʉ gätho 'bʉpʉ rá ngu ra Estéfano dá xixyąbi. Pɛ hin dím bɛ̨ngä 'bʉ 'bo'o xcamá xixyąbi mi'da, uague hønt'ʉ. 17 Nguetho hinga gue'a ra 'bɛfi bi xicä ra Cristo ga øt' ran xixyą, pɛ bi xiqui gam mangä ran ho ma'da'yo. Pɛ nu'bʉ dím mangä a, pɛ hin dí yą tengu bʉ na yą yʉm bąmhyą, nguetho hønt'a dí honi da bąh yʉ ją'i ma ts'oquihʉ í du ra Cristo bʉ ja ra pont'i. Janangue'a din ja ra ts'ɛdi ram hma di hocpa yʉ́ ts'oqui ʉ.
Gue'a ra Cristo ní 'dajʉ ran 'yomfɛ̨ni Oją
18 Pɛ nu'a ram hma ngue ra Cristo bi du bʉ ja ra pont'i, ɛ̨mbi nte ní mbatho ʉ ní mba bʉ ja ran ʉnbi maząi. Pɛ nujʉ ná mbähä bʉ ja ra temaząi, dí pąhmbʉ gue'a ram hma ní zinjʉ Oją ngue bi du ra Cristo bʉ ja ra pont'i, bi hoga ma ts'oquihʉ. 19 Nɛ i ɛ̨m bʉ rá t'ohni Oją:
Ga uti ngue nte ní mbatho ʉ im ma jasɛ yʉ́n 'yomfɛ̨ni,
nɛ ga hącpa yʉ́ ts'ɛdi zɛhɛ yʉ ją'i, ga ɛm bʉ ma'ueni, bi 'yɛ̨n Oją.
20 Nguetho bi zän Oją hin te ní mbat ʉ to'o ɛ̨na jasɛ yʉ́n 'yomfɛ̨ni, nɛ'ʉ ɛ̨mmɛ bin xäsɛ yʉ́m hmansɛ yʉ ją'i, nɛ'ʉ ɛ̨na pądi da dąh yʉm hma. Nguetho hingui sä da yąn a n'da ʉ nangue yʉ́m hman ʉ. 21 Nɛ bi bɛ̨nsɛ Oją, bi zän bʉya ngue hin dí bą Oją n'da ʉ yʉ́n 'yomfɛ̨nisɛ. Pɛ bi zänni da yąn ʉ to da hyąn'a rám hma nangue ra Cristo bi du, madague'bʉ t'ɛ̨mbi nte ní mbatho. 22 Nguetho nu ma mijudíohe im bɛ̨ni gue'ʉ yʉn t'øt'e mixte da nu 'bʉ gue'a n'da ram hma ngue majuąni. Nɛ nu'ʉ 'da ni mɛnguhʉ ngue hing yʉ judío ahʉ nząi i honsɛ n'da ram hma ngue i ɛ̨mb zɛhɛ majuąni. 23 Pɛ nu'a ram hma dím mamhbʉ ngue bi du bʉ ja ra pont'i ra Cristo, njonguin numanhosɛ a. Nɛ'ʉ yʉ judío i san tho 'bʉ i sifi, nɛ'ʉ hing yʉ judío i ɛ̨mbi nte ní mbatho 'bʉ i sifi. 24 Pɛ nujʉ ngue bi zoncahʉ Oją, madague'bʉ dyʉ judíohʉ ogue hin dyʉ judíohʉ, pɛ n'dat'a dí pąhmbʉ i ja rá ts'ɛdi Oją di hoga ma ts'oquihʉ nangue'a ra Cristo bi du. Janangue'a bi nɛqui ɛ̨mmɛ xʉn ndoho rán 'yomfɛ̨ni Oją. 25 Nɛ nuna ra 'yu bi zän Oją, pɛ man'da di muui na, madague'bʉ t'ɛ̨mbi hin te ní mbatho, xinda gue'ʉ yʉ́ 'yusɛ bi zän zɛhɛ yʉ ją'i. Ngue gue'a í t'ɛ̨mbi hin'yʉ rá ts'ɛdi Oją a, ngue bi du ra Cristo, pɛ man'da xʉn ngu bʉ ní nɛqui a, xinda gue'ʉ gätho yʉ́n t'øt'e zɛhɛ yʉ ją'i. 26 Ma zi cu ahʉ ngue bi zoncahʉ Oją, gam bɛ̨mhbʉ hague dín jahʉ bʉ na nujʉ ra ximhäi, ngue xʉn ngujʉ dyʉ́ 'yąmbʉihʉ, nɛ xʉn ngujʉ hin'yʉ ma ts'ɛdihʉ, nɛ xʉn ngujʉ ngue bin hyoya ma tahʉ. 27 Pɛ bi huan Oją ʉ i t'ɛ̨mbi yʉ 'yąmbʉi, n'damhma da mbɛ'ts' yʉ́ sä ʉ i jasɛ yʉ́n 'yomfɛ̨ni. Pɛ gue'a í huan Oją ʉ hin'yʉ yʉ́ ts'ɛdi bʉ na nu ra ximhäi, janangue'a da mbɛ'ts' yʉ́ sä ʉ i jasɛ yʉ́ ts'ɛdi. 28 Nɛ bi huan Oją ʉ nte di muui bʉ na nu ra ximhäi, nɛ'ʉ to'o i pa nts'ani, pɛ man'da in numanho Oją ʉ, nɛ gue'a dí 'bɛrpa yʉ́ ts'ɛdi ʉ to'o ɛ̨na i ja sɛ yʉ́n t'ɛ̨di. 29 Janangue'a njon di jap Oją din 'yɛ̨zɛhɛ. 30 Nɛ bi jajʉ Oją 'darpʉ dám 'bʉhmbʉ ra Cristo Jesús, nɛ gue'a ní 'dajʉ ran 'yomfɛ̨ni Oją a, nɛ nangue'a ra Cristo ní zimanhojʉ Oją, nɛ gue'a í 'yørcahʉ Oją ngue yʉ́ t'ʉhni gahʉ a, nɛ gue'a ní yąnjʉ bʉ ja ran ts'o. 31 Nguetho i mam bʉ ja rá t'ohni Oją, hin'yʉ 'bɛ'a man'da ran ho da zä da man'a n'da, hinda hønt'a ran ho bi 'yørpa Oją.