2
Hønt'a ram hma 'bɛ'a í du ra Cristo i ja rá ts'ɛdi
Ma zi cu ahʉ, nu'bʉ má mbagä bʉ guí 'bʉhmbʉ, ngue dá xi ahʉ rám hman Oją majuąni, pɛ hin dá huan thohogä yʉm hma guepʉ da numanhogä ra ximhäi, nɛ hin te dá ma nangue man 'yomfɛ̨nisɛ. Nɛ nu'bʉ má bɛ̨ni ga mba bʉ guí 'bʉhmbʉ, pɛ dá bɛ̨ni hønt'a ga xi ahʉ 'bɛ'a ín ʉnba ra Jesucristo 'bʉ mí du bʉ ja ra pont'i. Nɛ nu'bʉ mám 'bʉhmbʉ bʉ, dá øt'ä hin'yʉ ma ts'ɛdi, nguetho dá su Oją hin da numanho 'bʉ xcá uąspa mam hmansɛ, nɛ dá fɛt'i. Nɛ nu'bʉ mán yąhʉ bʉ ngue dá xi ahʉ ram hma, hinga gue'a mam hmansɛ ngue mahotho bi pät a ni mbʉihʉ, pɛ hønt'a rá ts'ɛdi rá Hogandąhi Oją bi zä bi hoc a ni mbʉihʉ. Janangue'a hinga gue'ʉ yʉ́n 'yomfɛ̨ni 'da yʉn 'yohʉ bi ja ahʉ gá 'yɛ̨c'yɛ̨ihʉ Oją, pɛ hønt'a rá ts'ɛdi zɛhɛ Oją bi ja ahʉ gá 'yɛ̨c'yɛihʉ.
Rá Hogandąhi di japi dí fą Oją
Pɛ nu'a ram hma dím mamhbʉ nangue ra Cristo, go i pą ʉ xʉn ho yʉ́ t'ɛ̨c'yɛ̨i, ngue ran 'yomfɛ̨ni majuąni a. Nɛ hinga gue'a rán 'yomfɛ̨ni ra ximhäi bi bą ʉ xʉn ho yʉ́ t'ɛ̨c'yɛ̨i, xinga gue'ʉ yʉ́m hmansɛ ʉ yʉ́ ngʉrpi ra ximhäi, nɛ nu'ʉ mi ts'ʉtho di 'bɛh yʉ́ ts'ɛdi. Pɛ nu ran 'yomfɛ̨ni dím mamhbʉ him mám fądi, pɛgue urcahʉ Oją ya, nangue ra Cristo mi sänni da yąnjʉ 'bʉ him mani 'yøt' ra ximhäi, nɛ da zixcahʉ bʉ mahɛ̨ts'i ní comhbʉ rán ho bʉya. Pɛ xinga n'da ʉ i ɛ̨na jasɛ yʉ́ ts'ɛdi ua ja ra ximhäi ngue i pąrpa rán 'yomfɛ̨ni Oją. Nu'bʉ xtám bą'ʉ 'da, hin xtí cuarpʉ ja ra pont'i a ra Hmu mixte. Pɛ tengu mán t'o't'i bʉ ja rá t'ohni Oją:
Hin da zä da bąsɛ n'da a ran ho bi zän Oją da 'yørpa ʉ to'o hønt'a Oją im bɛ̨ni,
nɛ njąm'bʉ da zä da 'yøsɛ n'da,
nɛ njąm'bʉ da zä da nusɛ n'da, bi 'yɛ̨n rá t'ohni Oją.
10 Pɛ nujʉ dí pąhmbʉ a, nguetho bi xijʉ rá Hogandąhi Oją. Nɛ nu rá Hogandąhi Oją di ąts'i xʉn ho bʉ ja rán 'yomfɛ̨ni Oją, nɛ gue'a i xijʉ a bʉya. 11 Tengu yʉ ją'i hin jon da zä da bąrpa rá mbʉi rá miją'iui, pɛ hinda hønt'a rá mbʉi zɛhɛ n'da i pądi. Nɛ in jabʉ Oją, njon da bąrpi 'bɛ'a mbɛ̨ni, pɛ hinda hønt'a rá Hogandąhi zɛhɛ i pądi. Nɛ di bɛ̨ngahʉ a. 12 Nguetho bi 'dajʉ rá Hogandąhi Oją, nɛ hinga gue'a rán 'yomfɛ̨ni ra ximhäi, ngue in nde di bɛ̨ngahʉ rán 'yomfɛ̨ni Oją, nɛ gätho yʉ́ hogant'unni bi 'dajʉ nangue rá mate xʉn ndoho. 13 Pɛ nu'bʉ dím mamhbʉ rán 'yomfɛ̨ni Oją, pɛ hin dí uąspahʉ yʉm hma nangue man 'yomfɛ̨ni sɛhʉ, pɛ hønt'ʉ yʉm hma bi xängahʉ rá Hogandąhi Oją, nɛ da zä dí xihmbʉ xʉn ho ʉ to'o bin t'un rá Hogandąhi Oją. 14 Pɛ nu'a hingui 'bʉhmi rá Hogandąhi Oją, hingui sä da hyąni 'bɛ'a gätho i xängahʉ rá Hogandąhi Oją, nɛ ɛ̨mbi rám hman a n'da ra 'yąmbʉi. Nɛ njąm'bʉ sä da bądi, hinda hønt'bʉ dim 'bʉhmi rá Hogandąhi Oją. 15 Pɛ nu'a ra ją'i ngue 'bʉhmi rá Hogandąhi Oją da zä da bądi 'bɛ'a nam bøn'a 'bɛ'a gä i ja, ngue nda'a da numanho nɛ nda'a hin da numanho. Pɛ nu'a hing ra 'yɛ̨c'yɛi hin da zä da bąrpa yʉ́n 'yomfɛ̨ni ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛ̨i. 16 Njon da 'yɛ̨nsɛ da bąrpa rán 'yomfɛ̨ni Oją ra Hmu, njo'o da xifi xʉn ho 'bɛ'a da 'yøt' Oją. Pɛ nujʉ dí comhbʉ a rán 'yomfɛ̨ni a ra Cristo.