3
I comhbʉ Oją rá 'bɛfi ʉ yʉ́ mbɛfi
Ma zi cu ahʉ, nu'bʉ mám 'bʉhmbʉ bʉ him bi zä dá xi ahʉ ʉ xʉn hɛ̨i tengu i si ʉ in 'youi xʉn ho rá Hogandąhi Oją. Pɛ dá xi ahʉ tengu'bʉ gmí 'yothohʉ ua ja ra ximhäi, uague tengu'bʉ ja gním 'bʉhmbʉ nangue ra Cristo. Pɛ dá xi ahʉ a hingui hɛ̨i tengu'bʉ ra xi'ba thoho dá 'da ahʉ, nguetho tengu'bʉ hin ní zä gui sihʉ xʉn ho ra hmɛ. Nɛ ngutho ya, guexta'a hønt'a ra xi'ba da zä gdín sihmɛhʉ. Nguetho hin guín zac ni mbʉihʉ. Nɛ guín nde gam mixte zɛhɛhʉ, jananjabʉ gadín sʉhmbʉ. Pɛ ha hin guí øthʉ tengu'bʉ gyʉ ją'i thohohʉ ua ja ra ximhäi. Nguetho guím mamhbʉ to'o guí tɛnhdʉ, nɛ 'da'ahʉ guí ɛ̨mhbʉ guí tɛngahʉ, nɛ mi'da ɛ̨na tɛn ra Apolo. Pɛ gue'a gní 'yøthʉ tengu'bʉ gyʉ́ ją'i thohohʉ. 'Bɛ'a dadí mu'be a ra Apolo. Ha hin guí pąhmbʉ ngue yʉ́ mbɛfi thoho gä'be Oją, ngue dá fäxa'be gá 'yɛ̨c'yɛihʉ ra Hmu, nangue ra 'bɛfi bin 'dac'be n'da ngu n'da gä'be. Nugä dá tuh ra hmudä bʉ, nɛ nu'a ra Apolo bi uąpi, pɛ nu'a Oją bi japi bin te nɛ bi bøx ʉ yʉ hmudä. Janangue'a hin'yʉ rá ts'ɛdi a bi duh ra hmudä, xinga gue'a bi uąpi, pɛ hønt'a Oją i ja rá ts'ɛdi ngue bi japi bin te yʉ hmudä a. Nɛ nugä dí comhma'bɛfi'be a ra Apolo, nɛ nugä dá tuhu, nɛ nu'a ra Apolo bi uąpi. Nɛ di 'dac'be Oją 'bɛ'a in nde di 'dac'be nangue ra 'bɛfi dá øt'be n'da ngu n'da gä'be. Nɛsɛ Oją dí comhbe rá 'bɛfi. Nɛ nu'ahʉ tengu'bʉ yʉ́ huąhi ahʉ Oją ngue bi thuhu.
Nɛ nu'ahʉ tengu'bʉ n'da ra ngu ngue i hø a Oją. 10 Nɛ nugä tengu'bʉ n'da drá ngʉrpagądo nangue rá mate zɛhɛ Oją, ngue dá fä'mi xʉn ho yʉ́ guangujądo a ra ngu. Nɛ nu man'da pɛ di thoqui dim pɛpʉ ja a ra ngu. Pɛ n'da ngu n'da ra mbɛfi 'bʉ dim pɛpʉ ja a ra ngu, pɛ i jatho dim pɛfi xʉn ho. 11 Nɛ njon da zä di pärpa a rá guangujądo ra ngu, nɛ hønt'a ra Jesucristo ngue rá guangu n'da rá ngu Oją. 12 Pɛ nu'ʉ to'o di thoc'a ra ngu, sä da huahni xʉn ho 'bɛ'a da japi. Xʉn ho 'bʉ xøtho yʉ do dí fø't'a ra ngu, nɛ nu rá 'bet'e, xøtho yʉ t'ɛgui ʉ. Pɛ 'bo'o im bɛ̨ni dí fø't' yʉ za, o gue yʉ 'yox'yo, nɛ 'bo'o im bɛ̨ni dí mbet' yʉ paxi. 13 Nɛ nu yʉ́ 'bɛfi n'da ngu n'da yʉ 'yɛ̨c'yɛi da hnu hangu nangu di muui 'bʉ bi zøn ra pa din ja ran juąnbi. Nguetho da zøn ra pa da ts'ä nangue ra sibi, nɛ da fąh pʉya gue'bʉ xʉn ho bi 'yøt rá 'bɛfi n'da ngu n'da yʉ 'yɛ̨c'yɛ̨i. 14 Nɛ nu'bʉ n'da ra mbɛfi bi hyät' ra sibi a rá ngu bi hyøe, da dąh rán zäbi bʉya. 15 Pɛ nu'bʉ bin zø a ra ngu bi hyøe, nɛ nte da dąh rán zäbi bʉya nangue rá 'bɛfi bi 'yøt'e. Nɛ maguepʉ hin xtám bongui, tengu ʉ 'da bi 'da 'bʉ min zø yʉ́ ngu. 16 Pɛ ha hin guí pąhmbʉ ngue gue ahʉ yʉ́ ngu ahʉ Oją, nɛ nu rá Hogandąhi Oją i 'bʉpʉ mbo ni mbʉihʉ. 17 Nɛ nu'a to'o da 'yɛ̨na di ts'onba rá ngu Oją, ɛ̨mmɛ xʉn ngu yʉn ʉnbi da 'yørpa Oją. Nguetho nu rá ngu Oją xʉn ndʉxqui a, nɛ guesɛ ahʉ rá ngu ahʉ Oją. 18 Nɛ hin da zä gui thoqui gan hyäzɛhɛhʉ ngue guim bɛ̨mhbʉ jasɛ nin 'yomfɛ̨nihʉ. Pɛ jatho gam pumbɛ̨nihʉ a guím bɛ̨nsɛhʉ, janangue'a da zä gui tįmhbʉ a njuąntho ran 'yomfɛ̨ni xʉn ho. 19 Pɛ nu rán 'yomfɛ̨ni ra ximhäi nte di muui bʉ na nu Oją. Nɛ gue'a mán t'o't'i bʉ rám hman a, ngue nu'a nín 'yomfɛ̨nisɛ n'da 'bʉ i ɛ̨na dim mixte, pɛ di jap Oją dim 'bɛsɛ bʉ n'da bʉya. 20 Nɛ man'da bi man ram hma, ngue nu'a to'o ɛ̨na jasɛ yʉ́n 'yomfɛ̨ni, pɛ go i pą a ra Hmu ngue nte di muui ʉ yʉ́n 'yomfɛ̨ni. 21 Janangue'a hin guim bɛ̨mhbʉ man'da di muui n'da ra ją'i. Pɛ Oją bi 'da ahʉ gätho ni ngʉrpihʉ ngue da mbäx ahʉ. Nɛ gätho ʉ i jaua ja ra ximhäi nɛ'ʉ 'bɛ'a gä i 'bʉi, nɛ bi zän Oją di zɛ ahʉ ʉ. 22 Nɛcä ngue drá Pablogä dí fäx ahʉ, nɛ ra Apolo, nɛ ra Pedro. Pɛ nɛ'a 'bɛ'a gätho dín nuhʉ ua ja ra ximhäi i fäxcahʉ ga pąhmbʉ Oją, nɛ ra te i fäxcahʉ, nɛ ran dąte, nɛ ra pa i jabʉ ya, nɛ ra pa ba ɛ̨hɛ. Nɛ janangue'a gätho ni mbɛtihʉ ʉ. 23 Nguetho yʉ́ mbɛti ahʉ ra Cristo nɛ nu ra Cristo rá mbɛti Oją a.