4
Yʉ́ 'bɛfi i øt' yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo
Pɛ nugä nɛ ra Apolo, nɛ jatho guim bɛ̨mhbʉ ngue yʉ́ 'yɛ̨hɛ gä'be ra Cristo, bin 'dac'be ra 'bɛfi ngue ga xi a'be rám hman Oją him mám fądi. Pɛ damím bɛ̨mhbʉ, n'da ra 'yɛ̨hɛ̨ thoho 'bʉ bin t'un ra 'bɛfi, i jats'ɛdi tho di ją'ts'a sifi. Pɛ hin dí ʉrpä a ra güɛnda a guím bɛ̨mhbʉ, ximangutho ʉ mi'da yʉ ją'i ɛ̨ngui hin dí ją'ts'i. Nɛ xínga guecä i sä ga pąsɛ 'bʉ dí ją'ts'i uague hin'na. Pɛ nu ma mbʉigä dím bɛ̨ni hin dá soh ma 'bɛfi. Pɛ madague'bʉ ngubʉ dím bɛ̨nsɛ, pɛ jatho ga tø'mi gue'bʉ go da nusɛ Oją 'bɛ'a dá øt'ä. Pɛ hin go m'bɛt'o gui 'yɛ̨mfʉ hingui ho bi 'yøt'a n'da. Pɛ 'bɛ gui tømhbʉ ba ɛ̨h ra Hmu, nɛ gätho di nɛqui bʉya 'bɛ'a mim bɛ̨mhbʉ mbo ma mbʉihʉ n'da ngu n'dajʉ. Nɛ di un Oją bʉya 'bɛ'a rán säui a bi 'yøt'a n'da ngu n'da ra 'yɛ̨c'yɛi. Nu ram hma dí xi ahʉ, ma zi cu ahʉ, nanguecä'be ra Apolo, pɛ n'da ran zofo ngue hin da donts'i 'bɛ'a gui 'yøthʉ. Nɛ him man guim bɛ̨mhbʉ i ja rá ts'ɛdi n'da ra xänbate, nɛ xín guim bɛ̨mhbʉ n'datho xʉn ho xinda gue'ʉ mi'da. Janangue'a hin gui thoqui gan 'yɛ̨xhʉ. Pɛ to'o bi ja ahʉ ngue xʉn ho ahʉ xinda gue'ʉ mi'da. Gätho 'bɛ'a i ja ahʉ bi 'da ahʉ Oją. Nɛ nu'bʉ guí pąhmbʉ bin 'da'adahʉ 'bɛ'a gä i ja ahʉ, pɛ hanja gnán 'yɛ̨zɛhɛhʉ, tengu'bʉ gá tįnsɛhʉ a ran ho i ja ahʉ. Pɛ guí øthʉ tengu'bʉ gám hmusɛhʉ, ngue hin te guidí 'bɛhmbʉ, nɛ tengu'bʉ ya bin 'da a ni ts'ɛdihʉ ngue guidí mandahʉ gätho mi'da. Pɛ nuya tengu'bʉ ya gá sogahe. Pɛ hyøcta hmaha 'bʉ xquí søni ngue xtín ja ni ts'ɛdihʉ, nguetho nɛcähe n'dat'a xtín 'dac ma ts'ɛdihʉ 'bʉ. Pɛ nugähe ngue ma 'bäihe ra Cristo, dím bɛ̨mhbe Oją bi 'yørcähe ngue i hnuhäigahe xinda gue gätho mi'da. Nɛ tengu'bʉ dyʉ́ ofädihe i pɛ'ts'i da thoje. Nɛ i pa ma ʉnguigahe 'bʉ i thengahe ra ximhäi. Nɛ'ʉ yʉ́m 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i di hyonya thoho nangue 'bɛ'a dí sähe. 10 Nɛ nuje t'ɛ̨nje dyʉ́ 'yąmbʉihe, nguetho dí tɛnhde ra Cristo. Pɛ nu'ahʉ ɛ̨mmɛ guí homhbʉ da t'ɛ̨n ahʉ i ja nin 'yomfɛ̨nihʉ nguetho guí ɛ̨na guí tɛnhdʉ ra Cristo. Pɛ nugähe hin'yʉ ma ts'ɛdihe bʉ na hnuje, pɛ nu bʉ na hnu ahʉ tengu'bʉ ɛ̨mmɛ i ja ni ts'ɛdihʉ. Nɛ ɛ̨mmɛ i pa nt'ɛ̨'ts'i ahʉ, pɛ nugähe i pa nts'ani gähe. 11 Nɛ gätho yʉ pa xʉ thogui, nɛ gätho yʉ pa i jabʉ ya, ɛ̨mmɛ dí sähe ra thuhu, nɛ ra tuthe, nɛ dyʉ́ 'yąhehe, nɛ pa m'bɛ'migahe, nɛ hin hapʉ pøni i ja ma ngumhbe. 12 Nɛ ɛ̨mmɛ dí yähmbe ngue dadím pɛsɛhe nangue ma 'yɛhe. Nɛ ɛ̨mmɛ i ts'anje, pɛ man'da dí äfe rán jąpi Oją nangue ʉ i sante. Nɛ ɛ̨mmɛ pa ma ʉngui gahe, pɛ mpähä thoho dí häthe 'bɛ'a i t'ørcahe. 13 Nɛ di c'ąman'ʉje, pɛ man'da dín zomanhohe. Nɛ ngutho yʉ pa jabʉ ya, i t'ørcahe tengu'bʉ dyʉ́ ngohäihe ra ximhäi ngue hin'yʉ 'bɛ'a dadí muje. 14 Pɛ hin dín nde ahʉ gui pɛ'ts' ni sähʉ nanguehna dí xi ahʉ. Pɛ dadí 'da ahʉ n'da ran zofo, nguetho tengu'bʉ ma t'ʉhni ahʉ ɛ̨mmɛ dadí huɛ̨c'ahʉ. 15 Pɛ madague'bʉ xquín nuhʉ 'dɛt'a mahuąhi ni ngʉrpihʉ i xän'nahʉ nangue ra Cristo, pɛ hønt'a n'datho ni tahʉ i 'bʉi, ngue guecä, nguetho rá mbʉdi thoho dá xi ahʉ nangue ra Cristo, jananjabʉ gá 'yɛ̨c'yɛihʉ bʉya. 16 Janangue'a dí ä'ahʉ ra mate ngue gui 'yøthʉ tengu dí øt'ä. 17 Nɛ gue'a dá pɛhndä bʉ ra Timoteo, ngue di zɛ ahʉ. Nɛ nu'a tengu'bʉ majuąni ma ts'ʉnt'ʉ ngue ɛ̨mmɛ dadí huɛ̨qui, nɛ di ją'ts'i xʉn ho, nguetho ɛ̨c'yɛi xʉn ho a ra Hmu. Nɛ di bɛ̨n'nahʉ ngue 'bɛ'a dí øt'ä ngue dí tɛnni xʉn ho ra Cristo Jesús. Nɛ ngutho dím mangä bʉ hapʉ gätho i ja yʉ́m pɛti yʉ 'yɛ̨c'yɛi. 18 Nu bʉ guí 'bʉhmbʉ, i 'bʉpʉ 'da im bɛ̨ni jasɛ yʉ́ ts'ɛdi, im bɛ̨ni ngue hin ga mba bʉ. 19 Pɛ mi ts'ʉtho ga mba bʉ gan nu'ahʉ 'bʉ da nde Oją. Nɛ ga pądi to'o gätho i ɛ̨na i jasɛ yʉ́ ts'ɛdi. Nɛ hinga hønt'ʉ yʉ́m hma ga øts'e, pɛ gan nu 'bʉ majuąni i ja yʉ́ ts'ɛdi nangue Oją. 20 Nguetho nu'bʉ majuąni di manda Oją bʉ ja rá mbʉi n'da, hinga høntho da bądi din yą xʉn ho, pɛ din ja ra ts'ɛdi njuąntho. 21 Ha guín ndehʉ ga fɛmhyą ahʉ 'bʉ dá mbagä bʉ, uague guín nde ga huɛ̨c'ahʉ 'bʉ dá søngä bʉ.