5
Da thøn'a thi n'da ra 'yɛ̨c'yɛi bi 'yøt'e tengu'bʉ ran 'yomt'ɛ̨ni
Nɛ dí øcä bin thątui rá hømbe n'da ra cu. Pɛ n'da ran thąti gá 'yøthʉ ɛ̨mmɛ xʉn ts'otho, tengu'bʉ ran 'yomt'ɛ̨ni. Nɛ njo'o to'o numanho tengu a, xínga gue'ʉ yʉ ją'i hingui ɛ̨c'yɛi Oją. Nɛ sä ɛ̨mmɛ guídín 'yɛ̨xhʉ guí ɛ̨mhbʉ nte guídí 'bɛhmbʉ. Pɛ xingui ts'ʉ tu ni mbʉihʉ nangue 'bɛ'a bi 'yøt'a. Hanja ngue hin guí hømhbʉ thi a. Pɛ madague'bʉ njo'ogä bʉ guí 'bʉhmbʉ, pɛ tengu'bʉ 'darpʉ dí 'bʉhmbʉ, ngue dá sändä a ran ʉnbi da nu a bi 'yøt' ra ts'oqui, tengu tho 'bʉ ya dí 'bʉcä bʉ. Pɛ i jatho gätho gam pɛtihʉ nangue rá thuhu ma Hmuhʉ ra Jesucristo. Nɛ tengu thoho 'bʉ nɛcä dí 'bʉcä bʉ, janangue'a dá 'da ahʉ ran t'ɛ̨di i ja ua. Pɛ gan 'yohʉ rán t'ɛ̨di ma Hmuhʉ ra Jesús. Nɛ nu'a ran 'yohʉ, dami hyømhbʉ thi da bɛnt'a ra zįthu, di ʉnba rá ngøc'yɛi, n'damhma da 'yäp rá punbi Oją nangue rá ts'oqui. Nɛ da zä da yąn Oją nangue rá mbʉi 'bʉ bi zøn ra pa bá peng ra Hmu bʉya. Pɛ hingui sä gan 'yɛ̨xhʉ. Ha hin guí pąhmbʉ n'da ram hma, ngue ts'ʉtho ra íxi pɛ i sinni gätho ra jʉni. Dami hyømhbʉ thi a ra nyo'ixi ngue ran ts'o guí 'bʉhmbʉ di ts'on'na nim pɛtihʉ. Janangue'a xtán ho ahʉ, tengu ra thuhmɛ an t'øt'e nangue ra jʉni ma'da'yo ngue nte ma íxi da mbɛ, i ts'i 'bʉ ndąbaxjua. Nɛ i jatho dan hojʉ, gue'a bi nde a ra Cristo 'bʉ mim 'bøts'e zɛhɛ bi hoga ma ts'oquihʉ. Nɛ gue'a ra hmɛpya mi u ʉ yʉ ją'i 'bʉ ndąbaxjua mi pøxa n'da ra t'ʉdɛ'yo. Janangue'a thocpa thoho hønt'a xʉn ho ga øthʉ, nɛ hønt'a ra 'yu majuąni ga tɛnhdʉ. Nɛ gue'a ra thuhmɛ a ngue hin'yʉ ra íxi. Pɛ hin ga øthʉ tengu ra nyo'ixi, ngue 'bɛ'a gätho dín numanhosɛ nangue man 'yomfɛ̨nisɛhʉ, nɛ 'bɛ'a gätho mi'da xʉn ts'o. Pɛ nu ra søcuą dá pɛn'nahʉ mam'bɛt'o, nɛ hin gá pąhmbʉ 'bɛ'a dín nde xcá xi ahʉ, ngue dá xi ahʉ hin gan 'yohʉ n'da ra 'yomt'ɛ̨ni. 10 Pɛ hin dí ɛ̨n ahʉ him man zohmbʉ ʉ hinga na pądi, madague'bʉ yʉ 'yomt'ɛ̨ni, nɛ yʉ ziyate, nɛ yʉ bɛ̨, nɛ'ʉ thąnde yʉ hyäte oją. Nguetho nu'bʉ gui sothohʉ ʉ, nɛ gui 'uehmbʉ ua ja ra ximhäi 'bʉ. Pɛ hinga gue'a dá xi ahʉ a. 11 Pɛ nu'a mi nde xcá xi ahʉ, ngue hin gui 'yɛ̨mfʉ ni cuhʉ ʉ 'da, nɛ xín gui comhbʉ rá 'bɛfi Oją n'da 'bʉ ɛ̨mbi ra cu 'bʉ guexta'a ran 'yomt'ɛ̨ni øt'e o gue'bʉ bin thątui a him mi sä xtín thątui, o ran ts'iyate, o i thąnde yʉ hyäte oją, o nɛ'ʉ yʉ ʉcuate, o gue ra įti, o gue ra bɛ̨. Pɛ o guín 'yohʉ ʉ tengu ʉ, xínga 'darpʉ gan sihmɛhʉ ʉ. 12-13 Nguetho ni 'bɛfihʉ gui juąnbahʉ ni mi'yɛ̨c'yɛihʉ 'bʉpʉ ja nim pɛtihʉ. Janangue'a gui hyømhbʉ thi a bi 'yøt' ra ts'oqui bʉ guí 'bʉhmbʉ. Pɛ nu'ʉ hinga ná ɛ̨c'yɛi, hingui sä ga juąnbahʉ ʉ, hønt'a Oją di juąnba ʉ.