6
Sä din hocpa zɛhɛ yʉ 'yɛ̨c'yɛi
Hanja gnín yąp zɛhɛhʉ bʉ 'bʉh ra zɛ'mi, nu'a hing ra 'yɛ̨c'yɛi. Hanja hinga gue'ʉ ni mi'yɛ̨c'yɛihʉ guí xihmbʉ di hoc'ahʉ. Ha hin guí pąhmbʉ ngue ga juąnbahʉ ra ximhäi 'bʉ rán zɛgui yʉ pa, nguetho yʉ́ t'ʉhni gahʉ Oją. Hague má guet'ʉ yʉn sʉi dí øthʉ hin ga hojʉ, nguetho man'da hingui hɛ̨i dan hocpahʉ. Nɛ asta gue'ʉ yʉ́m 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i ga juąnbahʉ. Ha má guet'ʉ yʉn junt'i dí øzɛhɛhʉ yʉ pa i jabʉ ya ngue hin da zä ga hojʉ. Janangue'a nu'bʉ ja n'da ran junt'i, pɛ hin ga xihmbʉ n'da ra zɛ'mi, nguetho hin dí comh ma 'bɛfihʉ a. Gue'a dí xi ahʉ a, janangue'a jatho gui pɛ'ts' ni sähʉ 'bɛ'a guí øthʉ. Ha njo'o n'da ahʉ i ja ts'ʉ ran 'yomfɛ̨ni ngue'a di hoc'ahʉ nangue ran sʉi guí øthʉ. Ha i jatho da zix rá cu bʉ 'bʉh ra zɛ'mi n'da ra 'yɛ̨c'yɛi, nɛ hing ra 'yɛ̨c'yɛi a ra zɛ'mi. Nɛ nu'a gní 'yøthʉ yʉn junt'i, nɛ gue'a gním 'bɛhmbʉ a. Hanja hin gní hyäthʉ a ran ts'o i t'øt ahʉ, nɛ hin guídí jafʉ da fɛ̨ ahʉ 'bɛ'a guí pɛshʉ. Hin guí häthʉ, nguetho guesɛ ahʉ guí ørpahʉ ran ts'o ni cuhʉ, nɛ guí pɛ̨fʉ 'bɛ'a i pɛ'ts'i. Pɛ ha hin guí pąhmbʉ ngue hin da zä da yʉrpʉ di manda Oją n'da ra ts'om'bäi. Nɛ o sä guim bɛ̨mhbʉ da zin Oją ʉ yʉ 'yomt'ɛ̨ni, o gue'ʉ i thąnde yʉ hyäte oją, o gue'ʉ in nutonto yʉ́ xisu yʉ́ mim 'yohʉhʉ, o gue'ʉ di 'yąsäba yʉ́ mim 'yohʉhʉ tengu'bʉ ra xisu. 10 Nɛ hin da yʉrpʉ di manda Oją ʉ yʉ bɛ̨, o yʉ ziyate, o yʉ įti, o yʉ ʉcuate, o yʉ nɛxmate. 11 In jabʉ gá 'yøthʉ 'da ahʉ, pɛ bi mba m'be't'e ni ts'oquihʉ, nɛ guesɛ Oją bi 'yøt'e yʉ́ t'ʉhni ahʉ. Nɛ bi hoc'ahʉ nangue a guí ɛ̨c'yɛihʉ ra Hmu Jesús, nɛ nangue a guí 'bʉhmbʉ rá Hogandąhi ma Ojąhʉ.
Rá mbɛti Oją ma ją'ihʉ
12 Majuąni a ram hma ngue i ja man t'ɛ̨dihʉ ga øthʉ 'bɛ'a gätho dín ndehʉ. Pɛ m'batho a da bømanho ga øthʉ. Majuąni ngue i ja man t'ɛ̨dihʉ ga øthʉ 'bɛ'a gätho dín ndehʉ. Pɛ hin gan nde ga øthʉ a da dącpa ma mbʉihʉ. 13 Nɛ majuąni a ram hma nangue ran ts'ihmɛ, ngue nu'bʉ in ndehmɛ ma fohohʉ, dan sihmɛhʉ. Pɛ hin'yʉ 'bɛ'a man'da nts'änni nangue ma fohohʉ, nɛ da zøn ra pa ngue da man Oją him man dan sihmɛhʉ. Pɛ nu'bʉ in nde ran 'yomt'ɛ̨ni ma ją'ihʉ, hingui sä ga øthʉ a, nguetho nu ma ją'ihʉ bi zän Oją dim 'bʉpʉ ra Hmu. 14 Nɛ da xox Oją ma ją'ihʉ nangue rá ts'ɛdi, tengu thoho a ra Cristo bi xox 'bʉ mi du. 15 Ha hin guí pąhmbʉ ngue nu ma ją'ihʉ, gue'a rá ją'i ra Cristo a. Ha da zä ga hąjʉ n'da xɛqui rá ją'i ra Cristo, ngue ga øt' ran 'yomt'ɛ̨ni, tengu'bʉ n'danją'i tho ga øt'be n'da ra xisu ra 'yomt'ɛ̨ni. Pɛ hingui sä ga øthʉ tengu a. 16 Pɛ gue'a i øt' ra 'yomt'ɛ̨ni bʉ na nu Oją, tengu bi mam bʉ ja rá t'ohni, ngue nu'ʉ mi yonją'i, pɛgue bi 'yøt'e tengʉ'bʉ n'danją'i tho bi gohi. 17 Pɛ nu'a ra ją'i 'bʉ in 'youi ra Cristo, tengu'bʉ n'danją'i tho da 'yøt'ui. 18 Janangue'a da zä gui 'dahmbʉ bʉya nangue'a ran 'yomt'ɛ̨ni. Nguetho nu mi'da yʉ ts'oqui di ts'onba bʉ maxøts'e rá ngu Oją, pɛ nu ran 'yomt'ɛ̨ni di ts'onba bʉ mbo rá ngu Oją. 19 Ha hin guí pąhmbʉ ngue nu ni ją'ihʉ rá ngusɛ rá Hogandąhi Oją a, nguetho 'bʉpʉ mbo ma ją'ihʉ a, gue'a bi 'dajʉ Oją a. Nɛ nu ni ją'ihʉ hin ni mbɛti zɛhɛhʉ a. 20 Nguetho Oją bi 'yøt'e rá mbɛti ahʉ, nɛ tengu'bʉ xʉm hmadi bi gut'i. Janangue'a ga ørpahʉ rá 'bɛfi Oją nangue ma ją'ihʉ nɛ nangue ma mbʉihʉ.