7
Ran zofo nangue ran thąti
Pɛ nuya ga xi ahʉ a guí ängahʉ. Nɛ ya dí xi ahʉ ngue xʉn ho 'bʉ da zɛt'a n'da ran 'yohʉ, hin da hyon rá xisu. Pɛ ɛ̨mmɛ xʉn ngu ran 'yomt'ɛ̨ni i ja. Janangue'a man'da xʉn ho 'bʉ dim 'bʉh rá xisu n'da ran 'yohʉ, nɛ dim 'bʉh rá ndø n'da ra xisu. Nu ran 'yohʉ i jatho dim 'bʉhmi xʉn ho rá xisu. Nɛ ngutho ra xisu, i jatho dim 'bʉhmi xʉn ho rá ndø. Nguetho nu n'da ra xisu hin di manda zɛhɛ a rá ją'i zɛhɛ, pɛgue di manda a rá ndø. Nɛ ngutho n'da ran 'yohʉ hin di manda zɛhɛ a rá ją'izɛhɛ, pɛgue di manda a rá xisu, nguetho n'dat'a ram 'bʉi øt'e. Pɛ hin da 'ue'a n'da nangue rá xisu, nɛ xín da 'ueh ra xisu nangue rá ndø. Pɛ hinda hønt'bʉ gá bɛ̨mhbʉ gan yąhʉ Oją 'da yʉ pa da zä gui sɛthʉ. Pɛ i jatho 'da'angu guim bɛ̨mhbʉ ni xisuhʉ. Nɛ m'bɛjua bʉya da zä gan yąhʉ ni xisuhʉ mahøn'a. Nguetho nu'bʉ nya'a ts'ʉ yʉ pa hin gui yąhʉ ni xisuhʉ, xømhma thoho da hyä ahʉ ra zįthu 'bʉ hingui sä gui sɛthʉ. Nu'a dí xi ahʉ, tengu'bʉ n'da ran t'ɛ̨di. Pɛ hin dadí hɛc'ahʉ 'bʉ guín nde gan thąthʉ o xin guín nde gam 'bʉsɛhʉ. Pɛ dí ɛ̨nsɛgä ngue xʉn ho 'bʉ gätho dim 'bʉsɛ tengugä. Pɛ hingui sä, nguetho n'da ngu n'da bin 'dajʉ ra ts'ɛdi nangue Oją, ngue 'dahma 'dan'yo ga øthʉ n'da ngu n'dajʉ. Pɛ dí xi ahʉ, nu'ʉ to'o hinga na din thąti, nɛ'ʉ xʉn du yʉ́ xisu, nɛ'ʉ xʉn du yʉ́ ndø, man'da xʉn ho 'bʉ ya hin gan simhbʉ, tengu thohogä. Pɛ nu'bʉ hingui sä da zɛthoho n'da, man'da xʉn ho da hyon rám pɛpiui, ngutho n'da ra xisu, nɛ ngutho n'da ran 'yohʉ. Nguetho ɛ̨mmɛ di xømbʉi ngue njongui 'bʉhmi. 10 Nɛ dí xi ʉ to'o i 'bʉhmi yʉ́ ndø, hingui sä da zogui. 11 Nɛ nu'bʉ bi zoh rá ndø n'da ra xisu, i jatho dim 'bʉsɛ, o gue dim 'bʉhmi mahøn'a a rá ndø. Nɛ ximangutho n'da ran 'yohʉ, hingui sä din xummi a rá xisu. Nɛ nuna ran t'ɛ̨di i jaua dí xi ahʉ, him mam hmansɛgä, pɛgue rám hma ma Hmuhʉ ra Jesucristo 'bʉ mi'bʉcua ja ra ximhäi. 12 Nɛ nu man'da ram hma dí xi ahʉ him bi man'a ma Hmuhʉ 'bʉ mi 'bʉcua. Nɛ nu'a ram hma dí xi ahʉ, nu'bʉ n'da ra cu, ngue hing ra 'yɛ̨c'yɛi a rá xisu, pɛ nu ra xisu 'bʉ in nde ma zä dim 'bʉpʉ, pɛ man'da xʉn ho 'bʉ di thoqui dim 'bʉhmi. 13 Nɛ ngutho n'da ra xisu 'bʉ ra 'yɛ̨c'yɛi, nɛ hing ra 'yɛ̨c'yɛi a rá ndø, pɛ nu rá ndø 'bʉ ma zä in nde dim 'bʉhmi a rá xisu, pɛ man'da xʉn ho 'bʉ di thoqui dim 'bʉhmi. 14 Nɛ nu Oją di jamansu n'da ran 'yohʉ ngue hing ra 'yɛ̨c'yɛi, ngue'bʉ ra 'yɛ̨c'yɛi a rá xisu. Nɛ ngutho n'da ra xisu ngue hing ra 'yɛ̨c'yɛi, pɛ Oją di jamansu ngue'bʉ ra 'yɛ̨c'yɛi a rá ndø. Nu'bʉ hin xtan jabʉ, ya hin xtí jąp Oją ni t'ʉhnihʉ 'bʉ. Pɛgue ya mająpi nangue Oją ʉ. 15 Pɛ nu'a ran 'yohʉ hing ra 'yɛ̨c'yɛi, o gue n'da ra xisu, nɛ nu'bʉ in nde da zo a ra 'yɛ̨c'yɛi mi 'bʉhmi, man'da xʉn ho 'bʉ di thøtho da mba. Nɛ hingui sä da 'yørpa ra ts'ɛdi dim 'bʉhmi 'bʉ ya hingui nde. Nguetho Oją bi zängahʉ dam 'bʉmanhohʉ ngue nte man sʉi din ja. 16 Nɛ nu'bʉ guí 'bʉhmbʉ ʉ hing yʉ 'yɛ̨c'yɛi, xømhma thoho da yąn yʉ́ mbʉi 'bʉ gui fäxhʉ da dįn ra 'yu, nɛ'ahʉ gyʉ́ xisuhʉ, nɛ'ahʉ gyʉn 'yohʉhʉ. 17 Pɛ jatho gui 'yøthʉ a dí bømanho a rá ts'ɛdi bi 'da ahʉ Oją, n'da ngu n'da ahʉ, ngue nda'a bi zän Oją gdám 'bʉhmbʉ, tengu gmí øthʉ 'bʉ hin ní zon'nahʉ Oją. Nɛ ngutho dí xicä mi'da ngue hønbʉ go hapʉ i ja yʉ́m pɛti yʉ 'yɛ̨c'yɛi. 18 Nɛ nu'ʉ to'o nthɛqui yʉ́ xifani 'bʉ mi 'yɛ̨c'yɛi Oją, pɛ i jatho guexta'a rá hmɛpya yʉ́ ją'i nguetho yʉ judío. Nɛ nu'bʉ n'da ngue him mán thɛqui rá xifani, pɛ hin da bɛ̨ni ngue m'bɛjua tho da hyɛqui. 19 Nguetho nte ni mba tho 'bʉ am hmɛpya uague hin'na. Pɛ man'da i jats'ɛditho ga øthʉ a i xijʉ Oją. 20 Pɛ n'da ngu n'da da 'yøt'e nda'a da zä dám 'bʉi, tengu mi øt 'bʉ hin ní 'yɛ̨c'yɛi. 21 Nu'bʉ gmín 'yɛ̨hɛhʉ bʉ 'bʉh yʉ ją'i 'bʉ gmí däp ni mbʉihʉ Oją, pɛ hingui jatho gui päh ni 'bɛfihʉ. Pɛ nu'bʉ da xi a ni hmuhʉ ngue gui pømhbʉ, pɛ man'da xʉn ho 'bʉ gui pømhbʉ bʉya. 22 Nɛ nu'bʉ n'da ra 'yɛ̨hɛ, 'bʉ mi däp rá mbʉi ra Cristo, bi mba ma thøgue bʉ na nu Oją. Nɛ ximangutho n'da ra ją'i ngue him bin 'yɛ̨hɛ, pɛ bin 'yɛ̨hɛ nangue ra Cristo. 23 Ngue nu Oją bi 'yøt'e yʉ́ t'ʉhni gahʉ, nɛ tengu'bʉ xʉm hmadi bi gut'i. Janangue'a 'yo guí tɛnthohohʉ 'bɛ'a di 'bɛp ahʉ gui 'yøthʉ yʉ ją'i 'bʉ i xi ahʉ gui 'yøthʉ yʉ ts'oqui. 24 Nɛ n'da ngu n'da ahʉ, ma zi cu ahʉ, gui thoqui gui 'yøthohohʉ ni 'bɛfihʉ, tengu gmí øthʉ 'bʉ hin gní 'yɛ̨c'yɛihʉ Oją. Pɛ man'da gui thoqui gui 'yøthʉ xʉn ho guepʉ da numanho Oją. 25 Nɛ nu man'da ram hma guí ängahʉ nangue'ʉ njo'o yʉ́ xisu o yʉ́ ndø, pɛ hin'yʉ n'da ram hma bi mansɛ a ma Hmuhʉ ra Jesucristo 'bʉ mim 'bʉcua ja ra häi. Pɛ ga xi ahʉ a dím bɛ̨ngä. Nɛ xʉn ho 'bʉ gui 'yøthʉ a dím mangä, nangue a rá mate ma Hmuhʉ bi 'dac ran 'yomfɛ̨ni. 26 Nɛ nu mam hmangä dí xi ahʉ ya, nangue njo'o yʉ́ xisu o njo'o yʉ́ ndø, xʉn ho 'bʉ din jatho tengu in ja ya. Nguetho nu'ʉ yʉ pa jabʉ ya, xʉn hɛ̨itho 'bʉ gan nuhʉ yʉn ʉnbi 'bʉ dán simhbʉ. 27 Nɛ nu'bʉ n'da i 'bʉh rá xisu, hin da bɛ̨ni ngue da hyɛgui, nɛ nu'bʉ n'da njo'o rá xisu, hin da bɛ̨ni da hyoni. 28 Pɛ nu'bʉ guín ndehʉ gan simhbʉ, hin guim bɛ̨mhbʉ ngue ra ts'oqui a. Nɛ ngutho 'bʉ n'da ra hmute da bɛ̨ni din thąti, pɛ hin da 'yɛ̨mbi ra ts'oqui a. Pɛgue nu'bʉ gan simhbʉ, man'da xʉn hɛ̨i ram 'bʉi gui 'yøthʉ, xinda gue'bʉ njon xtím 'bʉ ahʉ. Nɛ dín nde gan yąn ahʉ nangue ʉ xʉn hɛ̨i. 29 Ma zi cu ahʉ, nu'a nam bøn a dí xi ahʉ, him min ngu yʉ pa dam 'bʉhmbʉ ua ja ra ximhäi. Janangue'a i jatho ga humbahʉ ga juahmbʉ n'dihi rá 'bɛfi Oją yʉ pa ní mba bʉ. Nɛ nu'ʉ to'o i 'bʉh yʉ́ xisu bʉya, nɛ xingui ts'ʉ da bɛ̨ni da 'yɛ'ts'a rá 'bɛfi Oją nangue a rá xisu. 30 Nɛ hingui sä nya'a ga ɛshʉ rá 'bɛfi Oją 'bʉ ya dín nuhʉ ra dumbʉi, nguetho dí xønhdʉ ga juahmbʉ n'dihi rá 'bɛfi Oją. Nɛ xíngui sä nya'a dan johyahʉ nangue ma amigohʉ, xínga gue'ʉ dí tämhbʉ nya'a gan numanhohʉ. 31 Nɛ ngutho ʉ to'o gätho i øt' yʉ́ 'bɛfi zɛhɛ ua ja ra ximhäi, pɛ man'da zi ts'ʉtho da bɛ̨ni. Nguetho mi ts'ʉtho da guadi 'bɛ'a gätho dín nuhʉ ya. 32 Janangue'a dín nde ahʉ ngue man'da ts'ʉtho guim bɛ̨mhbʉ 'bɛ'a di hɛ̨n ahʉ ua ja ra ximhäi. Nɛ nu'bʉ n'da ran 'yohʉ ngue njo'o rá xisu, pɛ man'da ɛ̨mmɛ da bɛ̨n a rá 'bɛfi Oją, nguetho 'bʉsɛ, nɛ i honi 'bɛ'a da numanho Oją. 33 Pɛ nu'bʉ ya i 'bʉh rá xisu, nɛ hinga hønt'a rá 'bɛfi Oją da hyom bʉya, nɛ'a rá xisu da numanho nɛ da hyonbi 'bɛ'a gätho da hyoni. 34 Nɛ nu'a n'da ra xisu ngue njo'o rá ndø, pɛ man'da da zä hønt'a rá 'bɛfi Oją da bɛ̨ni da 'yøt'e. Pɛ nɛ'a rá ją'i nɛ'a rá mbʉi hønt'a rá 'bɛfi Oją øt'e. Pɛ nu'a ra xisu 'bʉ ya i 'bʉh rá ndø, nɛ da 'yøt'e dí numanho a rá ndø. 35 Nɛ nuna dí xi ahʉ dín nde ga fäx ahʉ, nɛ hin dín nde ga ʉn'nahʉ. Nɛ dín nde ahʉ gui 'yøthʉ a xʉn ho, ngue hin di hɛ̨i ni mbʉihʉ 'bʉ gui 'yøthʉ rá 'bɛfi Oją. 36 Pɛ nu'bʉ n'da ran 'yohʉ ngue i 'bʉ a n'da rá t'įxu, nɛ ya bi zøn ra ora din thąti. Nɛ im bɛ̨ni hingui ho 'bʉ da ząmmi, nɛ ɛ̨mmɛ in nde rá t'įxu din thąti, xʉn ho 'bʉ di thąrpa a rá t'įxu, nɛ hin da 'yɛ̨mbi ra ts'oqui a. 37 Pɛ nu'bʉ n'da ran 'yohʉ hin te im bɛ̨n rá mbʉi ngue din thąt'a rá t'įxu, nɛ nu'bʉ ja rán t'ɛ̨di rá ta da zä da xifi, pɛgue man'da xʉn ho 'bʉ dim 'bʉtpʉ. Nɛ n'dat'a im bɛ̨ni ngue gue'a xʉn ho da 'yøt'a. Nɛ da bądi xʉn ho a bi 'yør bʉya. 38 Janangue'a nu'ʉ to'o di thąrpa yʉ́ t'įxu, xʉn ho i øt'e, pɛ nɛ'ʉ to hingui nde di thąrpa yʉ́ t'įxu, pɛ man'da xʉn ho i øt'ʉ. 39 Pɛ nu'bʉ n'da ra xisu bi hyon rá ndø, pɛ i jatho dim 'bʉhmi gätho yʉ pa i 'bʉ a rá ndø. Nɛ nu'bʉ ya bi du a rá ndø, 'bʉ in nde din thąt mahøn'a, xʉn ho ngue din thąti, pɛgue n'da rá mi'yɛ̨c'yɛiui din thątui mahøn'a. 40 Pɛ dí ɛ̨nsɛgä ngue man'da din johya 'bʉ hin din thąti mahøn'a. Nɛ dím bɛ̨ni ngutho di bɛ̨ngä rá Hogandąhi Oją.