8
'Da yʉn t'änni nangue yʉ 'bøts'e
Nɛ nuya dín nde ga xi ahʉ a gá 'yängahʉ, 'bʉ da zä gui sahʉ a ra ngø xí 'bøspa ʉ yʉ hyäte oją, uague hin'na. Nɛ majuąni guím mamhbʉ ngue gätho gahʉ dí pąhmbʉ xʉn ho a. Pɛ nu'a gní pąhmbʉ, gue'a gnín 'yɛ̨xtahʉ a. Pɛ man'da gue'a ran huɛ̨cate nan te rá 'bɛfi Oją a. Pɛ nu'bʉ guí ɛ̨nsɛhʉ guí pąhmbʉ ran 'yomfɛ̨ni, pɛ guepʉ na fąpʉ bʉya ngue hinga ná pąhmbʉ xʉn ho, nguetho guidín 'yɛ̨xhʉ. Pɛ nu'bʉ majuąni dín numanhohʉ Oją, nɛ dí comhbʉ rán 'yomfɛ̨ni Oją 'bʉ. Nuya, nu'ʉ 'bɛ'a gätho bí 'bøspa ʉ yʉ hmite, pɛ dí pąhmbʉ hing yʉ oją ʉ ɛ̨mbi n'youi. Nɛ dí pąhmbʉ n'datho Oją 'bʉi, nɛ hønt'a i ja rá ts'ɛdi a. 5-6 Nɛ madague'bʉ t'ɛ̨mbi 'bʉh yʉ oją ua ja ra häi nɛpʉ mahɛ̨ts'i, nɛ t'ɛ̨mbi xʉn ngu yʉ oją nɛ yʉ hmu, pɛ nujʉ, hønt'a n'datho a Oją dí 'bʉhmbʉ, ngue ra Ta, nɛ bi zänni 'bɛ'a gätho i ja, nɛjʉ bi zängahʉ ga ørpahʉ rá 'bɛfi. Nɛ hønt'a n'datho a ra Hmu dí 'bʉhmbʉ, ngue gue'a ra Jesucristo a, nɛ gue'a í 'yøt' Oją 'bɛ'a gätho i ja, nɛ gue'a bi 'dajʉ ra te xʉn ho ma mbʉihʉ a. Pɛ hinga gätho yʉ cu guí 'bʉhmbʉ i pądi xʉn ho nangue ʉ yʉ hyäte oją, nɛ ząi mi thąnde ʉ, janangue'a ɛ̨na guexta'a im bɛ̨m 'bʉ ya bi za a ra ngø xí 'bøts'e. Nɛ i ɛ̨nsɛ ngue'a ra ts'oqui a 'bʉ ya bi za, nguetho hinguin zaqui yʉ́ t'ɛ̨c'yɛ̨i. Pɛ hinga gue yʉn ts'ihmɛ dí sihʉ nan numanhojʉ Oją. Xín gam bɛ̨mhbʉ ngue'a nan numanhojʉ a 'bʉ dí sihʉ o hin dí sihʉ. Pɛ i jatho gui jamansufʉ yʉ́ mbʉi ni cuhʉ. Nɛ mamí jafʉ da dąng bʉ ja ra ts'oqui, nguetho hinga na pądi 'bɛ'a guí øthʉ 'bʉ guí øthʉ a guí pąhmbʉ xʉn ho. 10 Pɛ xi'bʉ da nu ahʉ 'da ni cuhʉ gue'a guí sihmɛhʉ bʉ ja yʉ́ niją yʉ hmite. Nɛ guí pąhmbʉ xʉn ho 'bɛ'a guí sihʉ. Pɛ nu'ʉ ni cuhʉ im bɛ̨nsɛ gue'a ra ts'oqui a 'bʉ da ts'i. Nɛ xi'bʉ sä da 'yɛ̨na da hyut'an zambʉi da zi ʉ xí 'bøx bʉya. 11 Jananjabʉ nu nin 'yomfɛ̨nihʉ gue'a nam 'bɛh ni cuhʉ a, nguetho hinga na pądi xʉn ho. Pɛ nu'ʉ ni cuhʉ, gue'a í du ra Cristo a ngue da yąnba yʉ́ te. 12 Janangue'a nu'bʉ ngubʉ guí øthʉ, pɛ guí ørpahʉ ra ts'oqui ra Cristo 'bʉ, nguetho guí ørpahʉ ra ts'oqui ni cuhʉ ngue hinguin zaqui yʉ́ t'ɛ̨c'yɛ̨i, nɛ guidí ts'onbahʉ yʉ́ mbʉi. 13 Nɛ nugä drá Pablogä, nu'bʉ gue'a ra ngø dí sagä nin ʉnba rá mbʉi n'da ma cu, pɛ man'da xʉn ho 'bʉ him man ga sagä ra ngø 'bʉ, janangue'a hin ga japi da mbeng bʉ ja yʉ ts'oqui n'da ma cu.