9
Da bɛ̨ni nda'a xʉn ho da 'yøt' yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo
Nɛ nugä man'da ja man t'ɛ̨di xcá øt'ä 'bɛ'a gätho dín numanho ga øt'ä, nguetho majuąni ma 'bäigä'be a ra Cristo, ngue dá nusɛgä a ra Hmu. Nɛ mfądi majuąni bin 'dac man t'ɛ̨di nguetho dá ja ahʉ gá 'yɛ̨c'yɛihʉ Oją nangue rám fäts'i ra Hmu. Nɛ masque i 'bʉh mi'da ɛ̨ngui him ma 'bäigä'be ra Cristo, pɛ nu'ahʉ guí pąhmbʉ, nɛ mfądigui nangue ahʉ. Nɛ gue'a ga xicä ʉ to'o da 'yängui nangue man t'ɛ̨di. Nɛ i ja man t'ɛ̨di xcá tąh man zäbi o xtín 'dac man ts'ihmɛ. Nɛ i ja man t'ɛ̨di xcán thąt'be n'da ra xisu, ngue ma mi'yɛ̨c'yɛ̨i'be, nɛ xcá sits'i hønbʉ go hapʉ dí 'yo, tengu i øt'ʉ yʉ́n 'yohʉ ra Cristo, nɛ ra Pedro, nɛ mi'da yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo. Pɛ ha guím bɛ̨mhbʉ hin'yʉ man t'ɛ̨di'be a ra Bernabé ngue xcá ɛ'ts' ma 'bɛfi zɛhɛ'be ngue'a ná tąh man ts'ihmɛ'be. Nguetho njo'o n'da ra dofʉi i juzɛhɛ yʉ́ gasto zɛhɛ. Nɛ n'da ra ją'i 'bʉ i øt' ran uąndät'ä i jant'ɛ̨di da zi. Nɛ yʉ ją'i 'bʉ di 'yɛ̨h yʉ́ dɛ'yo, i jant'ɛ̨di da zip yʉ́ xi'ba ʉ yʉ́ dɛ'yo 'bʉ in nde. Pɛ hinga hønt'ʉ yʉ ją'i im ma tengu na dí xi ahʉ, pɛ nɛ'a Oją im ma tengu na, nɛ gue'a mán t'o't'i bʉ ja rán t'ɛ̨di Oją a. Nguetho nu'a rán t'ɛ̨di Oją bi 'yo't'a ra Moisés: “Pɛ nu'bʉ n'da ra mbʉndąni i pʉ, hingui sä da thurpa rá nde, n'damhma da zä da za ʉ yʉ xi'yømpøhø i jabʉ,” bi 'yɛ̨na. Pɛ ha gam bɛ̨mhbʉ hønt'ʉ yʉn dąni in nu Oją. 10 Ha hin dí pąhmbʉ ngue nɛjʉ da t'ørcahʉ a i hmangua, nguetho n'da ran t'uti a, man t'o't'i nanguejʉ. Nɛ tengu'bʉ dadím pɛhmbʉ bʉ ja ra häi, ngutho ʉ yʉ dujʉ nɛ'ʉ yʉ mbɛjʉ, nɛ xʉn ho 'bʉ da bɛ̨ni da dąh yʉ́n zäbi nangue yʉ́ 'bɛfi øt'e. 11 Nɛ nugä'be tengu'bʉ ya dá tu'be ra hmudä bʉ guí 'bʉhmbʉ nangue ra te. Pɛ xiya ha guím bɛ̨mhbʉ hingui ho 'bʉ xcá xoc'be ngue ga si'be. Nu'a nam bøn'a dí xi ahʉ, tengu'bʉ ya xquí jurca'be. 12 Pɛ nu'ʉ mi'da yʉ xänbate i hąni 'bɛ'a guídí unhdʉ, nɛ man'da i ja man t'ɛ̨di'be xcá hąm'be 'bʉ xcá nde'be. Pɛ hinga gue'a dí hongä'be ngue'a ga tą'be. Xʉn ngu ʉ gätho dadín 'yɛpta'be, nguetho dí su'ahʉ hin xquí hyąmhbʉ a rán ho ma'da'yo ra Cristo. 13 Pɛ guí pąhmbʉ 'bɛ'a i øt'ʉ to'o dim pɛpʉ ja yʉ́ niją ma mijudíohe, hønt'a i tįm bʉ ja ra niją i si, nɛ gue'a nam pɛp ʉ yʉn t'unni din t'un'na Oją bʉ. 14 Nɛ nguthogähe ya, ngue'a dím mamhbe rán ho ma'da'yo ra Cristo, bi zän ra Hmu ngue gue'a dám pɛpähe a rám hma. 15 Pɛ hin dí øt'ʉ yʉn t'ɛ̨di gä bin 'daqui. Nɛ hinga gue'a nam bøn'a dá ot'ahʉ a, ngue gui 'dajʉ man zäbigä. Pɛ man'da xʉn ho 'bʉ ga tugä, xínda gue'bʉ 'bo'o da 'uįngui, nɛ ndetho dí 'uega man johya. 16 Pɛ nu'bʉ hønt'a ga øt'ä ngue ga mangä rám hman ra Cristo, pɛ hin dí guah man johyagä a 'bʉ, nguetho gue'a ín 'dac ma 'bɛfi a. Nguetho jats'ɛdi tho gam mangä a ram hma. 17 Pɛ nu'bʉ mpähä thoho dí øt'ä rá 'bɛfi ma Hmu, nɛ i ja 'bɛ'a dí tąhą. Pɛ nu'bʉ dąts'ɛdi tho ga øt'e ts'ʉtho, pɛ guemhma 'yo ma güɛnda ga juadi. 18 Pɛ 'bɛ'a nin jurca 'bʉ mpähä thoho dím man rán ho ma'da'yo ra Cristo. Pɛ man'da dí tąh ran johya 'bʉ nte dí tącä ra hmɛ. Janangue'a man'da xʉn ho 'bʉ nte ga tąhą, madague'bʉ i ja man t'ɛ̨di ngue xcá tąhą nangue'a ma 'bɛfi. 19 Nɛ madague'bʉ hingan ts'änni ngue dan 'yɛ̨hɛ̨gä, nɛ njo'o n'da ra ją'i ngue'a ma hmu, pɛ dí cohi tengu'bʉ drá 'yɛ̨hɛ̨gä ʉ gätho yʉ ją'i, nguepʉ da zä ga zɛdi da dįn ra 'yu xʉn ho ʉ mi'da xʉn ngu. 20 Janangue'a nu'bʉ dí 'bʉhmbe ma mijudíohe, ngue i øt' yʉn t'ɛ̨di bi xi Oją yʉ judío, nɛcä dí øt'ä ʉ, madague'bʉ hin di mandagä ʉ. Janangue'a da zä ga zɛrpa yʉ́ mbʉi da 'yɛ̨c'yɛ̨i ra Cristo. 21 Pɛ nu'bʉ dí 'bʉhmbe ʉ hingui pąh yʉn t'ɛ̨di bi xi Oją yʉ judío, nɛcä hin dí øt'ä ʉ. Janangue'a da zä bʉ ga zɛdi da 'yɛ̨c'yɛ̨i ra Cristo. Pɛ hingui nde da ma ngue dí sotho ʉ yʉ́n t'ɛ̨di Oją, nguetho dí tɛndä a im man ra Cristo. 22 Nɛ nu'bʉ dí 'bʉhmbe ʉ xʉn güent'i thoho yʉ́ t'ɛ̨c'yɛ̨i, pɛ nɛcä dí øt'ä tengu'bʉ xʉn güent'i thohogui, janangue'a i sä bʉ dí zɛdi da 'yɛ̨c'yɛ̨i ra Cristo. Nɛ gue'a dí øt'ä, ngue 'da'iguje n'da ngu n'da yʉ ją'i, nɛ dí honi xʉn ho 'bɛpʉ dí 'yɛ̨c'yɛ̨i yʉ ją'i. 23 Guehna gätho dí øt'ä na, janangue'a da zä ga comhbʉ rán jąpi ra Cristo hønt'a go to'o ní ją'i da hyąn'a ran ho ma'da'yo. 24 Pɛ guín nuhʉ yʉn t'uti nangue'ʉ i tihi, madague'bʉ i tihi, pɛ n'datho a i tąh ran t'unni. Pɛ dami tihmbʉ ya nguepʉ da zä gui tąhmbʉ. 25 Nɛ tengu thoho yʉn 'yɛ̨ni ua ja ra ximhäi, ɛ̨mmɛ din jamansusɛ, nɛ hingui nde da 'yøt'a di hɛ̨ni. Pɛ hønt'a dim 'bɛdi i tą ʉ. Pɛ nu'bʉ in jabʉ ga øthʉ, ga tąhmbʉ a da hyät'i maząi. 26 Nɛ nugä tengu'bʉ dí øt' ra 'dihi, dí hąx ra 'yu i uɛ̨ntho bʉ hapʉ i ja ran tąhą. Nɛ tengu'bʉ 'bo'o dadín tun'be, pɛ hinga ha sätho dí pʉcpi, pɛ dí pądi hapʉ dí täpi xʉn ho. 27 Pɛ dí sąm zɛhɛ ma ngøc'yɛ̨i, dín ndepe da 'yøt'a dí xifi, n'damhma hin go ga 'bɛcä a 'bɛ'a dí xi'ʉ mi'da ngue da dąhą.