10
Ma hɛcpi yʉ 'yɛ̨c'yɛ̨i nangue yʉ hmite
Nɛ gue'a dín nde ahʉ gui pąhmbʉ a, ma zi cu ahʉ, ngue 'bɛ'a bi 'yøt' mam bombøtahe maya'bʉ, gätho mi cot ra güi bʉ ní mba ʉ, nɛ bi zits'i. Nɛ gätho bi 'daxpʉ 'danguadi ra thɛngdeją. Nɛ gätho bin yąm bʉ ja ran ʉnbi 'bʉ mi dɛn ra Moisés, tengu'bʉ ya yʉ́ yąnte a. Nɛ janangue'a i t'ɛ̨mbi tengu'bʉ bin xixyą nangue'a ra deją bʉ bi thogui nɛ ra güi. Nɛ gätho 'da'an zitho ra maná ngue ra hmɛ bi un Oją hapʉ ní mba. Nɛ gätho bi zi ra dehe bi bøm bʉ ja ra do, tengu'bʉ bi zip rán zaqui a ra Cristo, nɛ tengu'bʉ ya bin 'yohʉ ra Cristo bʉ ní mba ʉ. Nɛ madague'bʉ bi t'ørpe gätho ʉ, pɛ ɛ̨mmɛ xʉn ngu ʉ him bi numanho Oją a bi 'yøt'e. Nɛ hønbʉ go hapʉ bin c'uaxt' yʉ́ do'yo bʉ ja yʉ dąpo bi thogui. Nɛ gue'a urcahʉ a, janangue'a hin gan ndehʉ ga øthʉ yʉ ts'oqui, tengu mi øt'ʉ 'bʉ mi 'yo bʉ ja ra dąpo. Janangue'a o guí thąndehʉ yʉ hyäte oją, tengu mi øt'i 'da ʉ, tengu mán t'o't'i, ngue bin sihmɛ ʉ nɛ bim mihni, bi ndants'i bin nɛ 'bʉ mi dąnde ra pøte xí 'yøzɛhɛ. Janangue'a hin ga øthʉ ran 'yomt'ɛ̨ni tengu mi øt'i 'da, nɛ n'dapa thoho án du 'däte ma hyu mahuąhi nją'i. Pɛ hingui sä ga sähʉ ra Hmu nangue ma ts'oquihʉ, tengu mi øt'i 'da, nɛ xʉn ngu bi du, bi za yʉ c'ɛ̨yą. 10 Janangue'a hin ga säman'ʉhʉ nangue Oją, tengu bi 'yøt'ʉ 'da, nɛ gue'a bí mbɛnh Oją n'da ram 'bɛhni mahɛ̨ts'i ngue'a bi hyo ʉ. 11 Nɛ gue'a bin ja a tengu'bʉ ya n'da ran t'uti ngue i sujʉ dan jahʉ bʉ. Nɛ gue'a xmán t'o't'i 'bɛ'a dám 'bʉhmbʉ yʉ pa i jabʉ ya ngue rán zɛgui. 12 Janangue'a nu'bʉ dím bɛ̨mhbʉ tengu bi 'yøt'ʉ, pɛ hingui sä ga ɛ̨mhbʉ, nangue ra ts'ɛdi bi 'dajʉ Oją hin'yʉ 'bɛ'a ga suhʉ. Pɛ i jatho ɛ̨mmɛ dam fäsɛhʉ, ngue hin ga tąnjʉ bʉ ja yʉ ts'oqui. 13 Pɛ nu'bʉ i ts'äc ma mbʉihʉ ga øthʉ yʉ ts'oqui, tengu'bʉ i ts'äp yʉ́ mbʉi gätho mi'da yʉ ją'i. Pɛ dí pąhmbʉ di zɛrca ma mbʉihʉ Oją ga tąfʉ ran ts'äte. Pɛ nu'bʉ ɛ̨na da sijʉ mi'da xʉn hɛ̨i ngue hin da zä ga tąfʉ, hin di jajʉ Oją gan nuhʉ ʉ. Nɛ i urcahʉ 'bɛpʉ dá tąfʉ ʉ dín nuhʉ. 14 Nɛ nuya, ma zi cu ahʉ, nɛ xingui ts'ʉ guim bɛ̨mhbʉ gui thąndehʉ yʉ hyäte oją. 15 Nɛ guehna dá xi'ahʉ na ya, nguetho i ja nin 'yomfɛ̨nihʉ, nɛ sä gui pąsɛhʉ 'bɛ'a nam bøn'a dá xi ahʉ. 16 Nɛ ząi dí äfʉ Oją rán jąpi 'bʉ dí sihʉ ran ts'ihmɛ bi zän'na ra Cristo bʉ ja ram pɛti. Nɛ nu'bʉ dí sihʉ rán gui ra uva, ha hin dím bɛ̨mhbʉ ngue dí comhbʉ rá ji ra Cristo ngue bi hogahʉ. Nɛ'bʉ dí xɛmhbʉ ra hmɛ nɛ dí sihʉ a, ha hin dím bɛ̨mhbʉ ngue dí comhbʉ rá ją'i ra Cristo ngue bi ʉnba 'bʉ mi hogahʉ. 17 Madague'bʉ ɛ̨mmɛ xʉn ngujʉ ngue dá sihʉ ʉ, pɛ n'dat'a ra hmɛ, nɛ gue'a ní 'yørcahʉ n'datho ma ją'i dí comhbʉ a ra Cristo. 18 Nɛ tengu bi 'yøt' ma mi'israelhe, gä bi zi yʉn t'unni mí pa nt'unni Oją, nɛ gue'a í gomhma rá te Oją a. 19 Janangue'a hin nin sähʉ gui comhbʉ a i si ʉ pa m'bøspe yʉ hmite, madague'bʉ hingui ndʉxqui ʉ yʉ ngø i pa m'bøspe ʉ, nɛ hin'yʉ yʉ́ ts'ɛdi ʉ yʉ hmite. 20 Pɛgue dí xi ahʉ, nu'ʉ 'da ngue hingui pą Oją, i pøspa yʉ hmite, pɛgue yʉ zįthu i hąni. Janangue'a hin dín nde'ahʉ gui com'ma gui sihʉ ʉ yʉ́ 'bøts'e, n'damhma hin gui comhbʉ rá 'bɛfi yʉ zįthu. 21 Hingui sä ga thɛcpahʉ rá tasa ra Cristo 'bʉ dí thɛcpahʉ rá tasa yʉ zįthu. Nɛ hingui sä ga comhbʉ rá ngøc'yɛ̨i ra Cristo 'bʉ dí comhbʉ yʉ́ 'bøts'e yʉ zįthu. 22 Uague guím bɛ̨mhbʉ go gui muthʉ a Oją. Ha man'da i ja ni ts'ɛdihʉ xinda gue Oją.
I sä 'bɛ'a da 'yøt' yʉ 'yɛ̨c'yɛ̨i, pɛ da bɛ̨n ran huɛ̨cate
23 Majuąni a ram hma ngue da zä ga øthʉ 'bɛ'a go dín numanhohʉ. Pɛ nu'bʉ ga øthʉ 'bɛ'a gä i ja, hinga gä xʉn ho bʉ dán gohi. Majuąni da zä da 'yøt'e hønt'a go numanho n'da ra ją'i, pɛ hinga gätho nan te rá 'bɛfi Oją ʉ. 24 Pɛ i jatho ga huanhdʉ nda'a man'da xʉn ho, ngue da zä ga fäxhʉ ʉ mi'da, nɛ hin nangue man hosɛhʉ. 25 Pɛ dami sihʉ 'bɛ'a gätho i 'bä bʉ ja ra täi, nɛ hingui jatho gui 'yänhdʉ 'bɛ'a di ja a ra ngø 'bʉ m'bøts'e o hin'na. 26 Nguetho gätho rá mbɛti Oją ʉ gätho i ja ua ja ra häi, nɛ ra ngø, nɛ'a ra ximhäi bʉya. 27 Nɛ nu'bʉ 'bo'o da zix'ahʉ na ts'ihmɛ bʉ ja yʉ́ ngu ʉ hing yʉ 'yɛ̨c'yɛ̨i, nɛ nu'bʉ guín nde gui mbähä, dami sahʉ 'bɛ'a gätho di 'da'ahʉ, nɛ hin te gui 'yänhdʉ, nɛ o guím bɛ̨mhbʉ ngue di hɛc'ahʉ Oją ngue gui sihʉ. 28 Pɛ nu'bʉ n'da ngue da xi'ahʉ: “Nuna ra ngø bi mba m'bøspe yʉ hmite,” da t'ɛ̨n'ahʉ, pɛ o guí sihʉ bʉya, janangue'a hin gui ʉnbahʉ rá mbʉi a to bi xi'ahʉ, nguetho im bɛ̨ni hingui nde Oją gui sihʉ a. 29 Nguetho i jatho gui jamansup rá mbʉi ni miją'iui, madague'bʉ guí pądi ngue xʉn ho a ra ngø. Pɛ masque 'bʉ'i 'da ahʉ guín nde gui 'yängahʉ: “Hanja ngue ga ɛt' man ts'ihmɛhʉ 'bʉ 'bo'o hingui numanho a, pɛ tengu'bʉ hin'yʉ ma ts'ɛdihʉ 'bʉ. 30 Nɛ nu'bʉ dadí unhde ra jamadi Oją nangue man ts'ihmɛ dí sihe, hanja ngue sä di c'ąman'ʉje ʉ 'da,” gue'bʉ 'bo'o da 'yängui. 31 Pɛ dí xi'ahʉ, dami jamansuhʉ a guí øthʉ, uague ran ts'ihmɛ guí sihʉ, o 'bɛ'a gätho guí øthʉ, pɛ hønt'a dí t'ɛ̨spa Oją gui 'yøthʉ. 32 Nɛ ɛ̨mmɛ ga jamansuhʉ 'bɛ'a dí øthʉ ngue njon ga jafʉ da dąngui, xinga n'da ra judío, xínga gue'ʉ hing yʉ judío, nɛ xínga gue'ʉ ma mi'yɛ̨c'yɛ̨ihʉ. 33 Nguthogä ya, ɛ̨mmɛ dí honi ngue ga øt'ä 'bɛ'a gätho da numanho mi'da yʉ ją'i xʉn ngu, nɛ hin dí honi 'bɛ'a dín numanhosɛgä. Pɛgue dí honi nangue mi'da, nguepʉ da zä da dįn ra tema'da'yo ʉ gä mi'da xʉn ngu.