11
Pɛ dí xi'ahʉ gui tɛnhdʉ a dí øt'ä, nguetho dí øt'ä a i øt'a ra Cristo dí tɛndä.
'Bɛ'a da 'yøt' yʉ xisu bʉ ja ram pɛti
Pɛ xʉn ho guí øthʉ ngue'a guím bɛ̨nthohʉ 'bɛ'a gätho dá xi'ahʉ, ngue bi bɛ̨ngä Oją ga xi ahʉ. Pɛ dín nde ahʉ gui pąhmbʉ, ngue nu ra Cristo, go rá hmu n'da ngu n'da ran 'yohʉ, nɛ nu yʉ xisu, tengu'bʉ yʉ́ hmu ʉ yʉ́ ndø. Nɛ dín jahʉ bʉ nangue Oją. Nɛ in jabʉ a ra Cristo, rá Hmu a Oją a. Pɛ nu'bʉ n'da ran 'yohʉ i yąui Oją bʉ i ja ram pɛti, o gue im man ram hma, pɛ hingui sä da hyu'ts' rá fʉi, tengu'bʉ hin'yʉ rá ts'ɛdi. Pɛ nu'bʉ n'da ra xisu i yąui Oją bʉ ja ram pɛti, o gue im man ram hma, i jatho da gomp' rá yą, ngue hin da mispa a rá ndø, nɛ hin da 'yøt'e tengu'bʉ nt'ąxi rá yą. Pɛ nu'bʉ n'da ra xisu hingui nde da gomp' rá yą, man'da xʉn ho 'bʉ da 'yąx rá yą 'bʉ. Pɛ nu'bʉ guím bɛ̨mhbʉ ra 'yąsä 'bʉ nt'ąxi n'da ra xisu, o gue'bʉ tengu'bʉ hin'yʉ yʉ́ xtą, pɛ man'da xʉn ho 'bʉ xtán gomp' rá yą. Pɛ nu n'da ran 'yohʉ hingui sä da hyu'ts' rá fʉi bʉ ja ram pɛti, nguetho i udi i ja rá ts'ɛdi xʉn ho, tengu 'bʉ guesɛ Oją i 'bʉpʉ. Pɛ nu n'da ra xisu i udi man'da ja rá ts'ɛdi n'da ran 'yohʉ. Nguetho mbʉdi bi 'yøt' Oją a ran 'yohʉ, nɛ m'bɛjua bʉya bi thącpa n'da rá do'yo'bøts'e a ran 'yohʉ, nɛ gue'a í t'øt' ra xisu a bʉya. Nu ran 'yohʉ hin í t'øt'e ngue da mbäx'a ra xisu, pɛ í t'øt'a ra xisu ngue da mbäx'a ran 'yohʉ. 10 Nɛ ɛ gue'a dím mangä a, ngue nu yʉ xisu i jatho da gomp' yʉ́ yą, janangue'a da 'yudi ja yʉ́ ts'ɛdi yʉ́ ndø. Nɛ gue'a dín numanho yʉ́m 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i a bʉya. 11 Pɛ nu bʉ ja rá 'bɛfi ra Cristo, hin da bømanho 'bʉ hønt'ʉ yʉn 'yohʉ dim pɛpʉ, xín da bømanho 'bʉ hønt'ʉ yʉ xisu, pɛgue gätho 'da dám fäxtahʉ ʉ. 12 Nguetho majuąni nu'a ra xisu nt'øt'e nangue rá do'yo'bøts'e a ran 'yohʉ, pɛ guexta'a majuąni ím 'bʉ a n'da ran 'yohʉ nangue rá mbe. Nɛ gätho bi zän Oją din jabʉ. 13 Pɛ dami bɛ̨nsɛhʉ 'bɛ'a man'da xʉn ho gui 'yøthʉ, nangue n'da ra xisu 'bʉ in yąui Oją, 'bʉ hingan jo'mi rá yą. Ha guí ɛ̨mhbʉ xʉn ho i øt'e uague hin'na. 14 Nɛ dí pąhmbʉ 'yąsä 'bʉ xtá mba rá yą n'da ran 'yohʉ. 15 Nɛ ngutho n'da ra xisu, gue'a ní nɛcmanho a rá xtą 'bʉ xʉ mba. Nɛ gue'a í ts'änba n'da ra xisu a, ngue'a xtá mba yʉ́ xtą, tengu'bʉ ya rán jo'mayą a. 16 Pɛ nu'bʉ 'bo'o in nde dán junt'a 'bɛ'a dí xi ahʉ, pɛ hingui sä dán junthʉ a. Nɛ i jatho ga xifi ngue ngutho i t'ørpʉ ja mi'da yʉ́m pɛti yʉ 'yɛ̨c'yɛ̨i.
Da hnumansu ran ts'ihmɛ bi zän ra Hmu
17 Pɛ nu'a man'da ga xi ahʉ ya, hingui sä ga ɛ̨n'ahʉ xʉn ho guí øthʉ. Nguetho hingui sä di zɛt'a ni mbʉihʉ a guí øthʉ bʉ ja nim pɛtihʉ, pɛ man'da di ts'on'nahʉ. 18 Nguetho i siqui 'bɛ'a guí øthʉ 'bʉ guídím pɛtihʉ, guídín junthʉ n'da ngu n'da ahʉ. Nɛ dí ɛ̨c'yɛ̨i ngue majuąni a i siqui. 19 Masque guím bɛ̨mhbʉ jatho gan hejʉ. Pɛ guepʉ bi fądi nda'a majuąni yʉ 'yɛ̨c'yɛ̨i. 20 Nguetho nu bʉ ja nim pɛtihʉ guí sihmɛhʉ, pɛ him majuąni gue'a ran t'øt'e bi xic ma Hmuhʉ guí øthʉ. 21 Pɛ nu'bʉ ra ora guí sihmɛhʉ, ɛ̨mmɛ guídín uɛ̨mhbʉ nin ts'ihmɛhʉ n'da ngu n'da ahʉ. Nu'ʉ 'da xínga n'damhmɛ gá unhdʉ, nɛ nu'ahʉ bʉya gue'bʉ go ɛ̨mmɛ gán niyahʉ. 22 Ha hin'yʉ ni ngumhbʉ ngue gan sihmɛhʉ bʉ. Nguetho guídí ts'onbahʉ rá 'bɛfi Oją, nɛ guídí 'yąsäbahʉ ʉ ni cuhʉ nte gá unhdʉ. 'Bɛ'a guí ɛ̨na ga xi ahʉ. Ha guí ɛ̨na ga ɛ̨n'ahʉ xʉn ho a guí øthʉ. Pɛ hin'na.
Nangue 'bɛ'a nam bøn a ran ts'ihmɛ bi zän ra Hmu
23 Janangue'a dín nde ga xi ahʉ mahøn'a ya 'bɛ'a nam bøn a ran ts'ihmɛ bi zän ra Hmu. Nɛ tengu thoho bi xängä ra Hmu, nɛ ngutho dí xi ahʉ. Ngue n'dat'a ra xui bi mba ma dä ra Hmu Jesús, nɛ bi hyąc ra hmɛ, 24 bi 'yäp ra jamadi Oją nɛ bi xɛm bʉya. Nɛ bi 'yɛ̨na: “Dami sihʉ na, nuna ma ngøc'yɛ̨igä na, ngue din ʉnbi nangue ahʉ. Nɛ gui thoqui gui 'yøthʉ na, n'damhma guim bɛ̨njʉ.” 25 Nu'bʉ mi jua a bi zi a ra hmɛ, bi dɛc a ra tasa bʉya, ngue mi po ra gui'uva, nɛ bi 'yɛ̨na: “Nuna nam bøni ngue ya di hoc'ahʉ xʉn ho ra 'da'yo'yu da 'yøt'ahʉ Oją nangue ma jigä. Nɛ n'dandį ngu n'dandį gui sihʉ, guim bɛ̨njʉ dá tugä nangue ahʉ,” bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. 26 Janangue'a n'dandį ngu n'dandį ga sihʉ ra hmɛ nɛ ra gui'uva, dí uhmbʉ rán dąte ra Hmu gue'bʉ go bá pengua mahøn'a.
'Bɛpʉ dá fɛ̨n ran ts'ihmɛ bi zän ra Hmu
27 Pɛ nu'a to'o hin din 'yomfɛ̨ni, nɛ sä i si a ra hmɛ nɛ ra gui'uva, ya i ja rá ts'oqui, nguetho hingui numansup rán dąte a ra Hmu bi du. 28 Janangue'a i jatho m'bɛt'o da bąsɛ n'da 'bɛ'a i ja mbo rá mbʉi, nɛ nubʉya da zä da zi ra hmɛ nɛ'a ra gui'uva. 29 Nguetho nu'bʉ i si a ra hmɛ nɛ i si rán gui ra uva, nɛ hinguim bɛ̨ni 'bɛ'a ín ʉnba ra Hmu 'bʉ mi du, nɛ hønt'a ran ʉnbi da nu a. 30 Nɛ gue a guí øthʉ a, janangue'a xʉn ngu xʉn ʉ ahʉ nɛ xʉn güent'i ahʉ, nɛ ya xcá tuhʉ 'da ahʉ. 31 Pɛ nu'bʉ m'bɛt'o dadí juąnbazɛhɛ ma mbʉihʉ, hin da zɛgbahʉ ra Hmu 'bʉ. 32 Pɛ nu'bʉ hin dadí juąnbazɛhɛ ma mbʉihʉ, guemhma da 'yørcahʉ ram fɛi 'bʉ. Pɛ man'da xʉn ho 'bʉ da mbɛgbahʉ ra Hmu ya, n'damhma hinga 'darpʉ gan nuhʉ ran ʉnbi ra ximhäi. 33 Janangue'a ma zi cu ahʉ, nu'bʉ guidím pɛtihʉ, ngue gui sihʉ ra hmɛ nɛ ra gui'uva, nde'bʉ hin gan uɛ̨nsɛhʉ, pɛ gui tømhbʉ din 'da ahʉ n'da ngu n'da ahʉ. 34 Nɛ nu'bʉ 'bo'o i tumanthuhu, hin da bɛ̨ni din sihmɛ bʉ ja ram pɛti, pɛ jatho 'bɛ din sihmɛ bʉ ja rá ngu, n'damhma hin da mbɛp ahʉ Oją nangue'a nim pɛti guí øthʉ. Nɛ nu'a 'bɛ'a gätho man'da guí øthʉ, ga hoc'ahʉ 'bʉ dá mba bʉ.