12
'Dahma 'dan'yo yʉ́ ts'ɛdi bi un rá Hogandąhi Oją
Nɛ nuya ma zi cu ahʉ, dín nde ahʉ gui pąhmbʉ 'bɛ'a nam bøn a ra ts'ɛdi di 'dajʉ rá Hogandąhi Oją nangue ga ørpahʉ rá 'bɛfi 'dahma 'dan'yo. Guí pąhmbʉ 'bɛ'a gá 'yøthʉ 'bʉ him maní 'yɛ̨c'yɛ̨ihʉ, nɛ gá hyą 'dahʉ yʉ hyäte oją, nɛ hingui yą ʉ. Janangue'a dín nde ahʉ gui pąhmbʉ a majuąni ya. Nu'bʉ guí øhmbʉ 'bo'o i yą nangue rá Hogandąhi Oją, da 'yɛ̨mbi rá Hmu a ra Jesús 'bʉ i yą. Pɛ nu'bʉ i san'a ra Jesús 'bʉ i yą, him majuąni in 'youi rá Hogandąhi Oją a. Nɛ 'dahma 'dan'yo yʉ 'bɛfi da zä da hyąn'a n'da ngu n'da yʉ 'yɛ̨c'yɛ̨i, pɛ n'dat'a rá ts'ɛdi rá Hogandąhi Oją ngue di unni. Nɛ 'dahma 'dan'yo 'bɛpʉ ní 'yørpa rá 'bɛfi Oją n'da ngu n'da, pɛ n'dat'a ra Hmu dí ørpahʉ rá 'bɛfi. Nɛ gätho bi ts'änbi 'bɛ'a da mbɛfi n'da ngu n'da yʉ 'yɛ̨c'yɛ̨i, pɛ n'dat'a Oją di bɛ̨nbi 'bɛ'a da 'yøt'e. Nɛ nu Oją bi 'dajʉ ra ts'ɛdi, janangue'a gätho dí uhmbʉ ngue dín 'yohʉ rá Hogandąhi Oją. Nɛ gue'a bi 'yørcahʉ Oją a, n'damhma da zä 'da dám fäxtahʉ. Nu'ʉ 'da bin t'un ra ts'ɛdi da man'a rá hogan'yomfɛ̨ni Oją ngue him mám fądi, pɛ nangue rá Hogandąhi Oją di bɛ̨nbi da ma. Nɛ nu mi'da bin t'un ra ts'ɛdi da ma xʉn ho 'bɛ'a nam bøn'a rám hman Oją. Nɛ n'dat'a rá Hogandąhi Oją bi unni gätho yʉ́ 'bɛfi 'dahma 'dan'yo. Nɛ nu mi'da bin t'un ra ts'ɛdi da bądi din t'un'na i äp'a Oją. Nɛ nu'ʉ 'da bin t'un ra ts'ɛdi da xox yʉ hyɛ̨nni, nɛ n'dat'a rá Hogandąhi Oją di unni. 10 Nɛ nu'ʉ 'da bin t'un ra ts'ɛdi ngue da 'yøt' yʉn t'øt'e mixte ngue hingui sä da 'yøt'a n'da ra ją'i. Nɛ nu'ʉ 'da bin t'un ra ts'ɛdi da ma 'bɛ'a din ja. Nɛ nu'ʉ 'da bin t'un ra ts'ɛdi da bądi nda'a ním hma bi bɛ̨nba rá Hogandąhi Oją, nɛ nda'a bi bɛ̨nba ra zįthu. Nɛ nu'ʉ 'da bʉya bin t'un ra ts'ɛdi din yą man'da ra nde ngue hingam fądi 'bɛ'a nam bøni. Nɛ nu'ʉ 'da bʉya da ma 'bɛ'a nam bøn'a bi man a. 11 Pɛ gätho ya i øzɛhɛ rá Hogandąhi Oją, nɛ di darpi n'da ngu n'da 'bɛ'a da ndesɛ Oją da 'yøt'e.
Gätho n'danją'i tho dí comhbʉ
12 Nɛ tengu n'da ra ją'i ɛ̨mmɛ xʉn ngu ní hut rá ją'i, pɛ n'danją'i tho i cohi. Nɛ in jabʉ ra Cristo nanguejʉ. 13 Nɛ dá gue'bʉ dyʉ judíohʉ o dyʉ griegohʉ, o dá gue'bʉ dyʉ́ 'yɛ̨hɛhʉ o hin'na, pɛ n'dat'a rá Hogandąhi Oją dá hąmhbʉ bʉ ja ma mbʉihʉ, tengu'bʉ 'darbʉ í nɛx ra dehe dá sihʉ. Nɛ gue'a í 'yørcahʉ ngue n'danją'i tho dín jahʉ. 14 Pɛ nu rá ją'i n'da, hinga n'datho ní huti, pɛ ɛ̨mmɛ xʉn ngu i ja yʉ́ thuhu, ngue i juadi xʉn ho n'da ra ją'i. 15 Pɛ nu'bʉ n'da ra gua da 'yɛ̨nsɛ ngue hinga gue'a ra 'yɛ: “Janangue'a hin te dí pɛcä 'bʉ,” ɛ̨na. Pɛ hingui sä ngubʉ da bɛ̨ni, nguetho rá gua ra ją'i a. 16 Nɛ nu'bʉ n'da ra zagu da bɛ̨ni: “Hin te dí pɛcä,” nguetho im bɛ̨ni hinga gue'a ra dä a. Pɛ hingui sä ngubʉ da bɛ̨ni, nguetho rá zagu ra ją'i a. Nɛ hingui sä da bɛ̨ni ngue hing rá ngø ra ją'i a. 17 Nguetho nu'bʉ gätho xtín ją'i a rá dä n'da, 'bɛ'a dí 'yøhnahyą 'bʉ. Xi'bʉ gä xtín zagu rá ją'i n'da, nɛ hin'yʉ rá xįyu, 'bɛ'a xtán zä xtám bąhą tengu rá xįyu. 18 Pɛ nu Oją bi zänni 'bɛ'a gätho i ja rá ją'i n'da, nɛ n'da ngu n'da bi un rá ts'ɛdi ngue da zä da 'yøt'e 'bɛ'a gätho in ndepe da 'yøt'e. 19 Pɛ nu'bʉ n'daxɛqui tho, ha dán zä din ja tengu ra ją'i. 20 Pɛ in jabʉ n'da ra ją'i, ɛ̨mmɛ xʉn ngu yʉ xɛqui i ja, guepʉ nan ho a n'da ra ją'i. 21 Pɛ nu rá dä n'da hingui sä da 'yɛ̨mp a rá 'yɛ, ngue nte ní mbäts'i, xinga gue'a rá yą hingui sä da 'yɛ̨mp ʉ yʉ́ gua nte ní mbäts'i. 22 Pɛ hingui sä ngubʉ da ma, nguetho n'da ngu n'da yʉ xɛqui gätho i ja yʉ́ 'bɛfi. Pɛ nu yʉ́ xɛqui ma ją'ihʉ ngue dí ɛ̨mfʉ nte i pɛfi, pɛ man'da ɛ̨mmɛ di muui ʉ. 23 Nɛ nu 'da yʉ xɛqui dí ɛ̨mfʉ di 'bɛdi, pɛ man'da ga hojʉ n'damhma xtán ho. Nɛ nu yʉ xɛqui dí ɛ̨mfʉ hingui sä da hnu, pɛ man'da dí jamansuhʉ n'damhma hin da ts'ani. 24 Pɛ nu 'bɛ'a di nɛcmanho nangue ma ją'ihʉ, ya hin'yʉ 'bɛ'a man'da ga jafʉ. Pɛ Oją bi hoqui gätho ma ją'ihʉ, nɛ bi japi ngue man'da bi muui a dí ɛ̨mfʉ hingui ho. Janangue'a hin da t'ɛ̨mp a n'da xɛqui nte di muui. 25 Janangue'a hin da zä din hec yʉ 'yɛ̨c'yɛ̨i, tengu'bʉ yʉ́ xɛqui ma ją'ihʉ, pɛ 'da xtín jamansu n'da ngu n'da. 26 Janangue'a nu'bʉ n'daxɛqui ma ją'ihʉ xʉn ʉ, ya 'da nan ʉ tho gätho ma ją'ihʉ bʉya. O nu'bʉ n'da ra xɛqui ngue hin hapʉ i sä, ya di johya gätho ma ją'ihʉ bʉya. 27 Pɛ guim bɛ̨mhbʉ nangue nim pɛtihʉ, nɛ gue'a rá ją'i ra Cristo a, nɛ n'da ngu n'da ahʉ tengu'bʉ n'da a n'daxɛqui ahʉ rá ją'i ra Cristo. 28 Nɛ ngubʉ bi zän Oją nangue ram pɛti dí øthʉ, ngue 'bɛ'a ní 'bɛfi dí øthʉ n'da ngu n'dajʉ. Nɛ nu'ʉ yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo man'da bi ts'änbi da hnumansu ʉ. Nɛ nu yʉ́ pøngahyą Oją, nɛ'ʉ bi ts'änbi da hnumansu ʉ, pɛ hinga 'da'igu. Nɛ ná hyu bʉya yʉ xänbate nangue rám hman Oją, nɛ bi ts'änbi nɛ'ʉ da hnumansu ʉ, pɛ hinga 'da'iguhʉ ʉ mi'da. Nɛ'ʉ mi'da i øt' yʉn t'øt'e mixte, nɛ'ʉ mi'da i øthe yʉ hyɛ̨nni, pɛ nɛ'ʉ mi'da to'o i fäx yʉ́ mi'yɛ̨c'yɛ̨ihʉ nangue ran huɛ̨cate ørpe, nɛ'ʉ mi'da yʉ ngʉrbi di manda ram pɛti, nɛ'ʉ to'o 'dahma 'dan'yo bʉ na yą ngue yʉ nde hingam fądi, gätho bi ts'änba yʉ́ 'bɛfi n'da ngu n'da. 29 Pɛ ha gätho ahʉ ni 'bäihʉ ra Cristo 'bʉ, uague yʉ́ pøngahyą ahʉ Oją 'bʉ, uague guí ɛ̨mhbʉ gätho gan xänbatehʉ, uague gätho gui 'yøthʉ yʉn t'øt'e mixte 'bʉ. 30 Ha gätho i ja ni ts'ɛdihʉ ngue gui xoxhʉ yʉ hyɛ̨nni, uague gä 'dahma 'dan'yo yʉ nde guí yąhʉ, ha gätho guí pądi guim mamhbʉ 'bɛ'a nam bøn'ʉ yʉ nde xʉn hɛ̨i. Nɛ majuąni dí xi ahʉ ngue hin'na. 31 Pɛ dami hyomhbʉ Oją ngue di 'da ahʉ ra ts'ɛdi nda'a man'da dí fäx ni miją'ihʉ. Pɛ nuya ga ut'ahʉ man'da ra 'bɛfi 'bɛ'a ctí fäx ni miją'ihʉ pɛ xinda gue mi'da.