13
Nangue'a ran huɛ̨cate
Pɛ nu'bʉ gä xcán yąhʉ yʉ́ nde yʉ ją'i, o tengu bʉ na yą ʉ yʉ́m 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i, pɛ nu'bʉ hin'yʉ man huɛ̨catehʉ, hin te ní mba tho 'bɛ'a dí øthʉ 'bʉ, tengu thoho n'da ra dambu o gue'ʉ yʉ xit'ɛgui zʉntho nɛ ndetho ɛ̨mmɛ xʉn hɛ̨i. Nɛ madague'bʉ i ja ma ts'ɛdihʉ gam mamhbʉ ram hma ngue dím pøngahyąhʉ nangue Oją, pɛ nu'bʉ hin dadí huɛ̨jʉ to dí xihmbʉ ram hma, nte ní mba tho. O nu'bʉ xcá pąhmbʉ 'bɛ'a gätho an t'ągui nangue Oją, o gue'bʉ xcá pąhmbʉ 'bɛ'a gätho man'da xʉn hɛ̨i, o nu'bʉ ga pąhmbʉ da t'ørcahʉ a dí äfʉ Oją, nɛ'ʉ yʉ t'øhø da zä da 'uegue, pɛ nu'bʉ hin'yʉ man huɛ̨catehʉ, hin te dadí muhʉ 'bʉ. O nu'bʉ xcá unhdʉ yʉ hyoya 'bɛ'a gätho dí pɛshʉ, pɛ nu'bʉ hin dá bɛ̨mhbʉ a ran huɛ̨cate, ya nte dá tąhmbʉ bʉ na nu Oją 'bʉ. Nɛ ma xinda gue'bʉ gätho ma ją'ihʉ xcá umhbʉ ngue xtín zø, pɛ nu'bʉ him bin ja man huɛ̨catehʉ, ya nte dá tąhmbʉ bʉya nangue rán jąpi Oją. Pɛ nu'a ran huɛ̨cate nam bøni, ra yembʉi, nɛ hin din xømbʉi, nɛ hin din sɛya, nɛ xín ná yąt'a ngue ja rá ts'ɛdi, xíngui honi da t'ɛ̨spa zɛhɛ. Nɛ nu ran huɛ̨cate nam bøni, pɛspa rá sä rá miją'iui, nɛ hingui honi nangue rán hosɛ pɛ i honba ran ho rá miją'iui. Nɛ hingui säman'ʉ, nɛ hingui ørpa ra güɛnda ran ts'o bi t'ørpe 'bʉ majuąni ja rán huɛ̨cate. Nɛ nu'ʉ di huɛ̨c yʉ́ miją'ihʉ, hin di johya 'bʉ 'bo'o in nu i øt' ra ts'oqui, pɛ ɛ̨mmɛ di johya 'bʉ 'bo'o in nu i tɛn'na ra 'yu majuąni. Nɛ nu'a i ja rán huɛ̨cate, hingui sumanhɛ̨i di huɛ̨c'a n'da, madague'bʉ i ørpa ran ts'o. Nɛ hinjąm'bʉ ɛ̨c'yɛ̨i 'bʉ t'ɛ̨mbi øt' ran ts'o a to di huɛ̨qui. Pɛ nu'bʉ i pądi bi 'yøt' ran ts'o, i tø'mi din 'yomfɛ̨ni. Nɛ hinjąm'bʉ ɛ'ts'a ní 'yøt' ran huɛ̨cate. Pɛ nu'ʉ 'da gä dí øthʉ ya, da zøni da zɛ'ʉ. Nguetho da zøn ra pa ngue njom mam pøngahyą nangue Oją, nɛ njom mam ma nangue mi'da yʉ nde 'dahma 'dan'yo ngue hingam fądi. Nɛ nu'ʉ to'o i ja yʉ́ ts'ɛdi da ma 'bɛ'a gätho xʉn hɛ̨i da fądi nangue Oją, pɛ him ma man'ʉ, 'bʉ ya gätho ga pąhmbʉ xʉn ho. Pɛ nuya nu to'o bin t'unni da man'a xʉn hɛ̨i, pɛ hinga gätho i pądi xʉn ho nangue Oją. Nɛ'ʉ to bin t'unni dim pøngahyą, pɛ hinga gä im ma. 10 Nɛ nu'a dí øthʉ ya ngue dí 'bʉhmbʉ yʉ pøngahyą, pɛ ya him ma homhbʉ 'bʉ dá pąhmbʉ xʉn ho, nguetho hinga gätho im man'ʉ. 11 Nɛ tengu'bʉ mán t'ʉhnihʉ, dá yąhʉ tengu bʉ na yą yʉ t'ʉhni, nɛ ngubʉ dám bɛ̨mhbʉ, tengu bʉ nam bɛ̨n yʉ t'ʉhni. Nɛ nu'bʉ mán dąn'yohʉhʉ bʉya, ya dá bɛ̨mhbʉ ngue ga sohmbʉ 'bɛ'a gätho mí øthʉ 'bʉ mán t'ʉhnihʉ. 12 Nɛ gue'a dí øthʉ yʉ pa i jabʉ a ya, nɛ hingui sä gan nuhʉ 'bɛ'a di ja Oją. Tengu thoho 'bʉ dí hɛ̨thʉ n'da ran hyɛ̨dä hingui di nɛqui xʉn ho rá hmi n'da ra ją'i. Pɛgue da zøni ngue da zä ga pąhmbʉ xʉn ho 'bʉ dá nusɛhʉ Oją. Nuya hingui sä ga pąhmbʉ xʉn ho ha in ja, pɛgue da zøni ga pąhmbʉ xʉn ho, tengu thoho Oją i pąjʉ ya. 13 Pɛ hyu i jajʉ ngue hinjąm'bʉ ga juahmbʉ. Nu'a n'da, ngue'a ga pąhmbʉ majuąni da 'yøt'a ran ho bi man Oją, nɛ nu'a ná yoho ngue'a ga tømhbʉ a i mam bʉya, ná hyu bʉya, ngue a ran huɛ̨cate. Nɛ man'da xʉn ngu di muui ran huɛ̨cate xinda gue'ʉ mi'da i hmangua.