14
Nangue'ʉ 'dahma 'dan'yo bʉ na yą
Pɛ man'da ga humbi ga øthʉ ran huɛ̨cate. Nɛ a man'da di bɛ̨ngahʉ rá Hogandąhi Oją, dam pøngahyąhʉ ga mamhbʉ rám hman Oją. Nɛ m'bɛjua ts'ʉ da zä ga øthʉ mi'da yʉ 'bɛfi di bɛ̨ngahʉ rá Hogandąhi Oją bʉya. Pɛ nu'ʉ to'o i yą n'da ra nde hingam fądi, hønt'a Oją da zä din yąui, nɛ hinga gue'ʉ yʉ ją'i i yąhʉ. Nguetho njongui øde 'bɛ'a im ma. Nɛ masque rá Hogandąhi Oją di bɛ̨nbi, pɛ nt'ągui thoho. Pɛ nu'ʉ to'o dim pøngahyą nangue ra nde ngue'a mfądi, i xih yʉ́ miją'ihʉ, nɛ da zä di japi din te yʉ́ mbʉi, nɛ di zɛrpa yʉ́ mbʉi, nɛ ɛ̨mmɛ di un ran johya yʉ́ mbʉi. Pɛ nu'ʉ to'o i yą n'da ra nde ngue hingam fądi, masque di zɛsɛ rá mbʉi, pɛ nu'ʉ to dim pøngahyą, gä di zɛ'ʉ yʉ́ mi'yɛ̨c'yɛihʉ. Nɛ dín ndehmagä gätho ahʉ gan yąhʉ 'dahma 'dan'yo yʉ nde. Pɛ ɛ̨mmɛ man'da dín nde ahʉ gätho gui mamhbʉ rám hma Oją nangue ra nde ngue mfądi. Nguetho man'da xʉn ho a, xinda gue'bʉ gan yąhʉ mi'da yʉ nde gue n'dan'yo hinda høn'bʉ da zä gui mamhbʉ 'bɛ'a nam bøn'a gá mamhbʉ, nɛ gätho din te yʉ́ mbʉi yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉya. Jannangue'a ma zi cu'ahʉ, xi'bʉ hønt'ʉ yʉ nde hingam fądi gam mangä 'bʉ dá mbagä bʉ, 'bɛ'a ním fäts'i ga øt'ahʉ 'bʉ. Pɛ man'da xʉn ho 'bʉ ga xän'nahʉ rám hman Oją nangue ma ndesɛhʉ, nɛ ga 'da ahʉ n'da ran 'yomfɛ̨ni hin guí pąhmbʉ, nɛ ga xän'nahʉ 'bɛ'a bi 'yurcä Oją. Nɛ gam bɛ̨mhbʉ 'bɛ'a i øt' yʉm 'bixt'i nɛ yʉ 'bida. Nu'ʉ hingui ja yʉ́ te pɛ i yą. Pɛ nu'bʉ hingui pømanho a im ma, ya hingam fądi 'bɛ'a ní 'bɛi a bʉya, nguetho 'da nan gɛ̨tho. Nɛ ngutho n'da ra thʉxi bʉ ja ra sʉi, da ma xʉn ho a ra 'bɛi ngue dín tunh yʉ dofʉi. Pɛ nu'bʉ hin da mba m'bixt'i xʉn ho, njon da bądi 'bɛ'a nam bøni, nɛ njon din sä da mba ra tuhni. Nɛ ngutho ahʉ 'bʉ hin guí yąhʉ n'da ra nde nt'øde xʉn ho, hague dán zä da fądi 'bɛ'a guím mamhbʉ. 10 Nɛ masque ɛ̨mmɛ xʉn ngu yʉ nde i ja ua ja ra ximhäi, nɛ gätho xʉn ho 'bʉ 'bo'o i pądi 'bɛ'a nam bøni. 11 Pɛ nugä, nu'bʉ hin dí pą a ra nde ní ts'oqui, ya xcá øt'be tengu'bʉ n'da an 'danni ma hnini'be, nɛ hingui sä dam pą'be. 12 Nu'a guí ndehʉ ɛ̨mmɛ din ja ni ts'ɛdihʉ nangue rá Hogandąhi Oją, pɛ dami 'yäfʉ 'bɛ'a ní ts'ɛdi da zä dín te yʉ́ mbʉi gätho yʉ 'yɛ̨c'yɛi guí 'bʉhmbʉ. 13 Nu'bʉ n'da ra ją'i din yą man'da ra nde hingam fądi, pɛ da 'yäp rá ts'ɛdi Oją da zä da ma 'bɛ'a nam bøni. 14 Nu'bʉ dí yą'be Oją nangue man'da ra nde n'dan'yo, go i yą rá Hogandąhi Oją i o ma mbʉi, pɛ hin dí thocpa ran 'yomfɛ̨ni ʉ mi'da 'bʉpʉ, ngue 'bɛ'a nam bøn'a dí ma. 15 'Bɛ'a xʉn ho ga øt'e. Pɛ nde'bʉ dan yą'be Oją nangue rá Hogandąhi, pɛ i jatho ga japi da bą ʉ mi'da 'bʉpʉ ngue 'bɛ'a nam bøni. Nɛ ngutho 'bʉ dan tuh yʉ thuhu, ga ɛ̨spa Oją nangue rá Hogandąhi, pɛ guexta'a i jatho ga bɛ̨ni 'bɛ'a nam bøni, nɛ ga japi da bɛ̨n'ʉ mi'da bʉya. 16 Nguetho nu'bʉ guí ɛ̨spahʉ Oją nangue n'da ra nde hingam fądi, nɛ madague'bʉ di bɛ̨n'nahʉ rá Hogandąhi Oją, pɛ nu'ʉ 'da hin da zä gui comhbʉ a ram hma 'bɛ'a gní 'yɛ̨spahʉ Oją, nguetho hingui pądi 'bɛ'a nam bøn'a guí mamhbʉ. 17 Nɛ madague'bʉ majuąni guídí unhdʉ ra jamadi Oją gue'bʉ n'dan'yo ra nde guí yąhʉ, pɛ hin guídí zɛrpahʉ yʉ́ mbʉi ni miją'ihʉ, ngue nɛ'ʉ dí un ra jamadi Oją. 18 Jamadi Oją nguetho man'da i sä dan yągä yʉ nde hingam fądi xinda gue ahʉ. 19 Pɛ nu bʉ ja yʉm pɛti, madague'bʉ hønt'i cʉt'a thoho yʉm hma ga ma gue'ʉ nt'øde xʉn ho, pɛ man'da xʉn ho, xinda gue'bʉ ga ɛ̨na ga mam bʉ 'dɛt'a mahuąhi yʉm hma gue'ʉ hingam fądi 'bɛ'a nam bøni. Nguetho dín nde ga xänba yʉ cu. 20 Ma zi cu ahʉ, o guí øthʉ tengu'bʉ gyʉ́ t'ʉhni ahʉ, pɛ damín 'yomfɛ̨nihʉ xʉn ho 'bɛ'a man'da xʉn ho gui 'yøthʉ bʉ ja nim pɛtihʉ. Nguetho gyʉ dąją'ihʉ, madague'bʉ i t'ɛ̨n'ahʉ gyʉ 'uɛrehʉ ngue'a hin guí nde gui 'yøthʉ yʉ ts'oqui. 21 Bi 'yɛ̨m bʉ ja rá t'ohni Oją: “Madague'bʉ dá japi bá ɛ̨h yʉ 'damhnini ngue 'dan'yo bʉ na yą, ngue da zo ʉ 'bʉcua, pɛ ngutho him bi 'yʉrpa ra güɛnda a dám mangä ʉ,” bi' yɛ̨n Oją. 22 Janangue'a ga pąhmbʉ n'da ra hmɛpya 'bʉ 'bo'o din yą man'da ra nde n'dan'yo, i uh rá ts'ɛdi Oją, hndepe da 'yɛ̨c'yɛi ʉ hingui nde da 'yɛ̨c'yɛi. Nɛ hinga gue'ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi i pa nt'ørpe yʉ hmɛpya. Pɛ nu ra ts'ɛdi ngue da man rám hman Oją nangue yʉ́ ndesɛ ʉ, xʉn ho ngue'a da xänbi gätho yʉ 'yɛ̨c'yɛi, nɛ hin nangue'ʉ ɛ̨mmɛ xʉm mɛ yʉ́ mbʉi, hingui nde da 'yɛ̨c'yɛi. 23 Pɛ xi'bʉ bim pɛti gätho yʉ 'yɛ̨c'yɛi nɛ gätho 'dahma 'dan'yo yʉ nde i yą, nɛ da zøm bʉ 'da ngue hing yʉ 'yɛ̨c'yɛi, o gue'ʉ hinga na pądi xʉn ho. Ha hin guím bɛ̨mhbʉ ngue da 'yɛ̨n'ahʉ guí jąthʉ. 24 Pɛ nu'bʉ gätho guí mamhbʉ rám hma Oją ngue ra nde mfądi, nɛ da yʉrpʉ 'da hing yʉ 'yɛ̨c'yɛi o gue'ʉ hinga na pądi xʉn ho. Nɛ da bąsɛ bʉya ngue ja yʉ́ ts'oqui, nɛ da bądi 'bɛ'a i ja yʉ́ mbʉi zɛhɛ 'bʉ bi 'yø'a guí mamhbʉ. 25 Nɛ nu'a nt'ągui bʉ mbo yʉ́ mbʉi da japi di nɛqui xʉn ho. Nɛ din dąnyahmu nɛ da 'yäp rá punbi Oją bʉya. Nɛ da 'yɛ̨na: “Majuąni maha guí 'bʉhmbʉ Oją,” da 'yɛ̨m bʉya.
Da t'øt'e xʉn ho a ram pɛti
26 Nuya, ma zi cu ahʉ, dín nde ga xi ahʉ 'bɛ'a man'da xʉn ho gui 'yøthʉ 'bʉ guídím pɛtihʉ. Pɛ nde'bʉ 'bɛ guim bɛ̨mhbʉ 'bɛ'a dín te yʉ́ mbʉi gätho yʉ 'yɛ̨c'yɛi, nɛ da zä gan tuhmbʉ n'da ra thuhu guín nde gan tuhmbʉ bʉya, o gue n'da ram hma guín nde gan xänbatehʉ, o gue n'da ram hma bi bɛ̨n'nahʉ Oją ngue gui mamhbʉ, o n'da ram hma guí nde gui mamhbʉ n'da ra nde hingam fądi 'bɛ'a nam bøni, pɛ gue'bʉ di 'bʉi to'o da man a 'bɛ'a nam bøni ngue hingam fądi. 27 Pɛ nu'bʉ guí yąhʉ man'da ra nde n'dan'yo, hønt'ʉ yonją'i din yą, nɛ nu'bʉ xʉn ngu, hyunją'i. Nɛ hinga n'dat'a ra ora din yą gätho. Nubʉya i jatho dim 'bʉ'a n'da da ma 'bɛ'a nam bøn a bi hma. 28 Pɛ nu'bʉ njongui 'bʉpʉ n'da i pądi da ma 'bɛ'a nam bøn'a bi hma, man'da xʉn ho 'bʉ nte da mam bʉ ja nim pɛtihʉ. Da zä din yą, pɛ n'danni din yąsɛui Oją. 29 Ximangutho ʉ i man rám hman Oją nangue ra nde mfądi, din yą yoho o hyu. Nɛ nu'ʉ to'o bin t'un ra ts'ɛdi da bądi 'bɛ'a nam bøn'a ram hma, da mam 'bʉ hingui ho, ua gue'bʉ xʉn ho. 30 Nɛ nu'bʉ i hupʉ n'da bi bɛ̨nba Oją da ma 'bɛ'a im bɛ̨ni da ma, pɛ 'bɛ di jua a i yą bʉ, nɛ gui jafʉ din yą a man'da bʉya. 31 Janangue'a da xøt'a gan yąhʉ 'dahmi 'datho, nɛ gätho ahʉ to'o gätho di bɛ̨nba Oją din yą. Nubʉya tengu 'bʉ gán niyąbahʉ yʉ cu nangue yʉ́ mbʉi nɛ gätho da hyą yʉ ts'ɛdi yʉ́ mbʉi bʉya. 32 Nu'ʉ to i man rám hman Oją i jatho da ząmzɛhɛ rá mbʉi zɛhɛ, madague'bʉ Oją bi bɛ̨nbi din yą, pɛ jatho da dø'mi ts'ʉ, 'bɛ din yą a man'da. 33 Nguetho nde Oją da ts'änni 'bɛ'a gätho din ja bʉ, nɛ hinga 'da ni thąs thoho 'bɛ'a gätho i øt' Oją. Nɛ in jabʉ i t'øt'e hønbʉ go hapʉ i ja yʉ́m pɛti ma mi'yɛ̨c'yɛihʉ. 34 Nɛ nu yʉ xisu hingui sä din yą bʉ ja yʉ dąmpɛti, nguetho hin'yʉ yʉ́n t'ɛ̨di din yą ʉ, nɛ i jatho da 'yø'a 'bɛ'a da sifi, nɛ hin dim 'bɛt'o, tengu i mam bʉ ja rá t'ohni Oją. 35 Nɛ nu'bʉ in nde da 'yänni 'bɛ'a nam bøn a hmam bʉ, i jatho da 'yän'na rá ndø bʉ ja rá ngusɛ, nguetho hin di nɛcmanho 'bʉ i yą n'da ra xisu bʉ ja ram pɛti. 36 Ha guím bɛ̨mhbʉ gá dʉmzɛhɛhʉ rá 'bɛfi Oją, ngue guí ɛ̨mhbʉ da zä gui sänzɛhɛhʉ 'bɛ'a gui 'yøthʉ. Uague guím bɛ̨mhbʉ høn'adahʉ gá hyąmhbʉ a ram hma. 37 Pɛ nu'bʉ majuąni bi 'da ahʉ rá ts'ɛdi Oją gui mamhbʉ rám hma, o gue'bʉ majuąni bin 'da ahʉ nin 'yomfɛ̨nihʉ nangue rá Hogandąhi Oją, nu'bʉ, jatho gui 'yøthʉ a dá ot'ahʉ 'bʉ, nguetho rá manda ra Hmu a. 38 Nɛ nu'bʉ 'bo'o hingui nde da 'yø'a dá ot'ahʉ, pɛ hingui sä gui 'yʉrpahʉ ra güɛnda a. 39 Janangue'a ma zi cu ahʉ, man'da ɛ̨mmɛ gui hyumbi gui mamhbʉ rám hman Oją nangue ra nde mfądi. Pɛ hin gui hɛcpahʉ to'o in nde din yą man'da ra nde. 40 Pɛ gan 'yomfɛ̨nihʉ xʉn ho, nɛ 'darpʉ dí mba gui 'yøthʉ, nɛ hinga 'da dí thąs thoho 'bɛ'a gätho gui 'yøthʉ.