15
Bi ndants' mahøn'a ra Cristo
Nuya ma zi cu'ahʉ, dín nde ga xi ahʉ mahøn'a ran ho ma'da'yo, tengu dá xi ahʉ mam 'bɛt'o. Nɛ gue'a ram hma gá hyąmhbʉ, nɛ gue'a gním 'bähmbʉ xʉn ho a. Nɛ guet'a ram hman a gní yąn ni tehʉ a 'bʉ guidí thoqui gui tɛn thohohʉ a dá xi ahʉ. Pɛ nu'bʉ hin'na, säti tho guí ɛ̨mhbʉ guí øthʉ 'bʉ. Nɛ dá ja ahʉ gá pąhmbʉ a ram hma bin 'dacä ngue man'da jats'ɛdi tho ga pąhmbʉ. Ngue dá xän'nahʉ bi du ra Cristo, bi hoga ma ts'oquihʉ, tengu thoho mán t'o't'i bʉ ja rá t'ohni Oją. Bi t'ägui, nɛ bi xox Oją 'bʉ ná hyupa, tengu thoho mí mam bʉ ja rá t'ohni Oją. Nɛ nu'bʉ mi dąmbɛ̨ni ra Cristo, m'bɛt'o bin 'yusɛ bʉ 'bʉh ra Pedro, nɛ m'bɛjua bʉya bi nu mi'da yʉ́ xädi. Nɛ m'bɛjua bʉya xø 'bexque bi nɛqui bʉ 'darpʉ mídím pɛti cʉt'a ciɛnto yʉ cu. Nɛ ɛ̨mmɛ xʉn ngu i 'bʉtho ʉ ya, madague'bʉ xʉn du ʉ 'da. Nɛ m'bɛjua bi nu ra Jacobo, nɛ m'bɛjua mahøn'a bi nu gätho ʉ yʉ́ 'bäihʉ. Pɛ rán zɛgui thoho nɛcä bi zä dá nugä ra Cristo bʉ 'yu. Nɛ ɛ̨mmɛ xʉn hɛ̨i bʉ dá ɛ̨c'yɛigä a ram 'bʉi ma'da'yo, tengu'bʉ n'da ra 'uɛre hingui sä dim 'bʉi, nɛ ɛ̨mmɛ din ʉnbi. Nɛ him man zä'be ngue xtá t'ɛ̨ngä ma 'bäi'be ra Cristo, nɛ man'da ts'ʉtho dadí mu'be xinda gue'ʉ mi'da yʉ́ 'bäihʉ, nguetho ɛ̨mmɛ dá ʉnbä ʉ yʉ́ 'yɛ̨c'yɛi Oją. 10 Pɛ nu Oją rá mate zɛhɛ bi jaqui tengu dín jagä ya. Nɛ hinga säti thoho rá mate Oją bi 'yørque, nguetho ɛ̨mmɛ dá humbi xinda gue gätho mi'da yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo. Pɛ hinga guecä dá øt' ra 'bɛfi, nɛ gue'a rá mate zɛhɛ Oją bi zɛqui dá øt'e. 11 Madague'bʉ guecä o gue'ʉ mi'da bi xän'nahʉ, pɛ n'dat'a ram hma dí mamhbe ngue bi du ra Cristo nangue ma ts'oquihʉ, nɛ bi xox Oją 'bʉ mi du. Nɛ gue'a ram hma gá 'yɛ̨c'yɛihʉ a.
Da xox Oją ʉ xʉn du
12 Pɛ xi a ram hma dí mamhbʉ, ngue bi dąmbɛ̨ni ra Cristo 'bʉ mí du, pɛ hanja gní 'yɛ̨mhbʉ 'da ahʉ bʉya, ngue hingui sä da dąmbɛ̨ni ʉ xʉn du. 13 Nu'bʉ hin da dąmbɛ̨ni ʉ xʉn du, pɛ xinga gue'a ra Cristo xtán dąmbɛ̨ni 'bʉ, nɛ guexta'a ya xʉn du a ya 'bʉ. 14 Nɛ nu'bʉ hin xtán dąmbɛ̨ni a ra Cristo, hin'yʉ rá ts'ɛdi a ram hma dí mamhbʉ 'bʉ, nɛ ndetho guí 'yohʉ bʉ 'bʉ. 15 Nɛ nu'bʉ ngubʉ guím bɛ̨mhbʉ ngue hingui sä da dąmbɛ̨ni ʉ xʉn du, guí nubɛthąni gahe 'bʉ ngue dí mamhbe bi xox Oją a ra Cristo 'bʉ mi du. 16 Nu'bʉ hingui sä da dąmbɛ̨ni n'da ra du, pɛ xínga gue a ra Cristo xtán zä xtán dąmbɛ̨ni 'bʉ. 17 Nɛ nu'bʉ guexta'a ra du a ra Cristo, säti thoho guí ɛ̨c'yɛihʉ a 'bʉ, nɛ guexta'a him mahoqui ni ts'oquihʉ 'bʉ. 18 Nɛ nu'bʉ ngubʉ guím bɛ̨mhbʉ, pɛ nɛ'ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi xʉn du bʉ ja rá 'yɛ ra Cristo, nɛ má zä dim 'bɛpʉ 'bʉ Oją 'bʉ, gue'bʉ ya má zä bim 'bɛ a ra Cristo 'bʉ mí du. 19 Pɛ nu'bʉ høntya dí nuhʉ ran ho nangue ra Cristo, ha hin guím bɛ̨mhbʉ ga nuhʉ man'da ran ho 'bʉ dá tuhʉ 'bʉ. Pɛ huɛ̨higahʉ 'bʉ nte ga nuhʉ, xinda gue'ʉ gä mi'da yʉ ją'i ngue nte mbɛ̨ni da nu. 20 Pɛ majuąni maha bi dąmbɛ̨ni ra Cristo 'bʉ mí du. Nɛ tengu'bʉ rá mbʉdi n'da ra thą bi sopʉ ja n'da ra huąhi, nɛ gue'a nam bøni ngue da xox Oją ʉ to'o gätho i 'bʉhmi ra Cristo. 21 Tengu thoho 'bʉ mí dʉmp' ran dąte ua ja ra ximhäi n'da ran 'yohʉ, ngue ra Adán, nɛ ngutho a man'da ran 'yohʉ ngue ra Cristo, bi dʉ'mi ngue da ndants' mahøn'a yʉ du. 22 Nɛ tengu tho ʉ gätho bi xąnd ra Adán, gätho i tu, pɛ nu gätho di xąnd ra Cristo, gätho da mba nsots'i. 23 Pɛ hinga gätho n'dat'a ra ora da mba nsots'i, nguetho rá mbʉdi a ra Cristo, nɛ nu'bʉ bá ɛ̨h ra Cristo, gätho ʉ xʉ huahni da mba nsots'i m'bɛjua. 24 Nɛ nubʉya, ba ɛ̨h rá pa ran zɛgui. Nguetho nu'a ra Cristo xí dąpi 'bɛ'a gätho má ts'ɛdi, ngue yʉ́n sʉihʉ Oją, nɛ gätho to'o i hąsɛ yʉ́n t'ɛ̨di, nɛ to'o di manda zɛhɛ, ngue'ʉ yʉ ją'i nɛ'ʉ yʉ zįthu. Nɛ nu'bʉ ya bi dąha, di un'na Oją rá Ta rá ts'ɛdi mahøn'a. 25 Nguetho nu ra Cristo, im Hmuts'ʉt'abi ya, nɛ gue'bʉ go bi dąha di 'bɛrpa yʉ́ ts'ɛdi ʉ gätho yʉ́n sʉihʉ. 26 Nɛ nu'a ran dąte ran zɛgui thoho da dąpi, nɛ má zä dim 'bɛ a bʉya. 27 Tengu bi mam bʉ ja rá t'ohni Oją, di japi da dąh ra Cristo 'bɛ'a gätho má ts'ɛdi i ja. Pɛ njon da bɛ̨ni nɛ'a Oją rá Ta da dąpi, nguetho guesɛ bi un rá ts'ɛdi ra Cristo a. 28 Nɛ nu'bʉ gätho bi dą a ra Cristo ʉ 'bɛ'a gä ní ts'ɛdi i ja, nɛ nu'a ra Cristo bʉya, ngue rá Ts'ʉnt'ʉ Oją, nɛ din däsɛ bʉ 'bʉ Oją rá Ta. Nguetho m'bɛt'o xí un rá ts'ɛdi. Nubʉya da hønsɛ Oją din ja rá ts'ɛdi bʉya. 29 Nɛ man'da guí øthʉ guídín xixyąhʉ nangue'ʉ xʉn du. Pɛ hanja gní 'yɛ̨mhbʉ him mam 'bʉ ʉ xʉn du bʉya. 30 Nɛ hanja hin dí su man dątehe, gätho ʉ yʉ pa dí 'bʉhmbe ua thą, gue'bʉ xcá pąhmbe hin ga ndanshe mahøn'a. 31 Nɛ majuąni thocpa thoho dadím pom'be ran dąte. Nɛ gue'a dí xi ahʉ a ngue'a dín nde ahʉ gui pąhmbʉ 'bɛ'a dí øt'ä. Nguetho ɛ̨mmɛ dí numanho ahʉ, ma zi cu ahʉ, ngue n'dat'a ma Hmuhʉ ra Jesucristo dí ɛ̨c'yɛihʉ. 32 Nɛ dá hät'i xʉn ngu yʉn ʉnbi, nɛ xi ʉ yʉ zate dán tunhdä'be ua Éfeso, ngubʉ i ɛ̨mb yʉ ją'i. Pɛ 'bɛ'a ní mba a dá øt'ä 'bʉ hin da dąmbɛ̨ni ʉ xʉn du. Pɛ nu'bʉ hin ga ndanshʉ mahøn'a, mbähä dan sihmɛhʉ ya nɛ dam minhdʉ, nguetho má zä ga tuhʉ nixudi mani. 33 O guídín hyɛhmbʉ da thä ahʉ gui tɛnhdʉ yʉ́m hman ʉ 'da yʉ hyäte, janangue'a hin gui 'bɛhmbʉ yʉ hogan t'øt'e. 34 Pɛ damin 'yomfɛ̨nihʉ xʉn ho gui pąhmbʉ nda'a ram hma gue majuąni, nɛ gui 'yɛshʉ yʉ ts'oqui bʉya. Nguetho guí 'bʉhmbʉ 'da hinga ná pąhmbʉ xʉn ho Oją. Nɛ guehna dí xi ahʉ na, janangue'a gui pɛs' ni sähʉ.
Hague din ja 'bʉ bi dąmbɛ̨ni ʉ xʉn du
35 Uague guím bɛ̨mhbʉ 'da ahʉ gui 'yängahʉ: “'Bɛ'a di ja 'bʉ bi dąmbɛ̨ni ʉ xʉn du, nɛ 'bɛ'a ní ngøc'yɛi din ja mahøn'a.” 36 Pɛ n'da rán t'änni yʉ 'yąmbʉi a. Ha hin guí nuhʉ 'bɛ'a di ja n'da ra hmudä 'bʉ pa nthuhu ngue i 'ya rá xi nɛ ja da bøx'a rá mbʉi bʉya. 37 Nɛ hønt'a go má hmudä guí tuhmbʉ, hinga guexta'a rá ndä 'bʉ bi bøts'e. Nguetho gue'a rá ndä gá tuhmbʉ, nɛ ra paxi bʉ dán go 'bʉ bi bøts'e. 38 Nɛ hønt'a go nda'a má hmudä da thuhu, gätho yʉ́ xisɛ 'bʉ bin ja, tengu bi zänba Oją a. 39 Nɛ hinga 'da'angu ma ngøc'yɛihʉ yʉ fani o gue yʉ doja o yʉ huą. 40 Nɛ in jabʉ 'bɛ'a gätho i ja bʉ mahɛ̨ts'i nɛ 'bɛ'a gätho i ja ua ja ra ximhäi, nu'ʉ bí ja bʉ mahɛ̨ts'i, n'dan'yo thoho nán ho xinda gue'ʉ ja ua ja ra häi. 41 Nu'a rán nɛqui ra hyadi nɛ ra ząna nɛ yʉ sø gätho 'dahma 'dan'yo. Nɛ hinga 'da'angu ʉ yʉ sø, 'dahma 'dan'yo bʉ ni nɛqui. 42 Nɛ ngutho nangue'bʉ bi dąmbɛ̨ni yʉ du, nɛ nu'bʉ bi t'ä a ra ngøc'yɛi, da 'ya nguetho nts'änbi da 'ya a. Pɛ nu'bʉ bi dąmbɛ̨ni bʉya nɛ hin njąm'bʉ da du mahøn'a. 43 Nu'a bi t'ägui hingui ho, pɛ nu'a da bøts'e ɛ̨mmɛ xʉn ho a. Nu'bʉ mi t'ägui hin'yʉ rá ts'ɛdi, pɛ nu'bʉ mí bøts'e, man'da ɛ̨mmɛ bin ja rá ts'ɛdi. 44 Nu'a ra ngø 'bʉ mi t'ägui, nts'änni hønt'ua ja ra ximhäi dim 'bʉi. Pɛ nu'bʉ bi bøts'e, nts'änni dim 'bʉpʉ mahɛ̨ts'i bʉya. Nɛ guí pąhmbʉ i ja ma ją'ihʉ nangue ra ximhäi, pɛ man'da i jatho gui pąhmbʉ ngue nɛ'a din ja ma ją'ihʉ nangue rá Hogandąhi Oją. 45 Nɛ gue'a in ja a tengu mán t'o't'i bʉ ja rá t'ohni Oją, gue ná n'da ra Adán bi ts'änni bin ją'i ua ja ra ximhäi. Pɛ nu'a ná yoho gue'a di un ra temaząi ngue njąm'bʉ da guadi, gue'a ra Cristo a. 46 Nɛ m'bɛt'o dám 'bʉhmbʉ nangue ma ngøc'yɛihʉ ngue hønt'ua ja ra ximhäi dim 'bʉi. Nɛ m'bɛjua bʉya dam 'bʉhmbʉ nangue ra ngøc'yɛi ngue nts'änni dim 'bʉpʉ mahɛ̨ts'i. 47 Nɛ nu rá mbʉdi ran 'yohʉ nt'øt'e nangue ra häi. Nu a ná yoho gue'a bí 'yɛ̨h mahɛ̨ts'i, ma Hmuhʉ ra Cristo a. 48 Nɛ ngutho ma ngøc'yɛihʉ ua ja ra häi, tengu tho a ran 'yohʉ ngue bi t'øt'e nangue ra häi. Pɛ nu ma ngøc'yɛihʉ m'bɛjua din ja tengu thoho rá ngøc'yɛi a ma Hmuhʉ ra Cristo, nu'a ran 'yohʉ bí 'yɛ̨h mahɛ̨ts'i a. 49 Nɛ tengu thoho bʉ dá nɛquihʉ nangue ra Adán nt'øt'e ra häi, nɛ ngutho bʉ dá nɛquihʉ mahøn'a nangue'a ra mɛngu bʉ mahɛ̨ts'i. 50 Nɛ dín nde ga xi ahʉ mahøn'a, ma zi cu ahʉ, ngue nu'a man ngøhʉ nɛ ma jihʉ i jajʉ ya, hingui sä da gonhui rá ts'ɛdi Oją mahɛ̨ts'i a. Nguetho nu'a hingui hät'i, hingui sä 'darpʉ da 'bɛs'ui a da hyät'i høn'bʉ go njąm'bʉ. 51 Pɛ dín nde ahʉ gui pąhmbʉ a him mam fądi, ngue hinga gätho ga tuhʉ ngue dyʉ́ 'yɛ̨c'yɛihʉ, pɛ gätho da mba ma pärquigahʉ ma ngøc'yɛihʉ. 52 Nɛ xøgue n'dan c'uɛ̨rpadätho da 'yørcahʉ 'bʉ bin yą ra thʉxi 'bʉ rán zɛgui ra pa. Nɛ nu'bʉ bin yą ra thʉxi, 'bex da ndants'i gätho ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi xʉn du, nɛ din ja yʉ́ ngø him man zä din ts'oni. Nɛ'ʉ xí du, nɛ'ʉ hin ní du, gätho da mba ma pädi. 53 Nɛ nu ma ngøc'yɛihʉ dí hehʉ ya hin da hyät'i, janangue'a da mba mahoqui ngue da hyät'i maząi bʉya. Nɛ i ja rán dąte a ma ngøc'yɛihʉ ya, pɛgue din jajʉ a njąm'bʉ da du. 54 Nɛ nu'bʉ bin ja ma ngøc'yɛihʉ ngue njąm'bʉ da du, ya bi ją'ts'a bi man rá t'ohni Oją bʉya, bi 'yɛ̨na: “Pɛ nu'bʉ dám 'bʉhmbʉ mahøn'a, gue'a dí guah ran dąte a, nguetho ya bi thąpi.” 55 “Hague grán dąte, hapʉ i ja ni ts'ɛdi ya ngue gui hyoje. 'Bɛ'a gá ja ya thą, nɛ ya guí ɛ̨na xquí tąje.” 56 Nɛ nu yʉ́n t'ɛ̨di Oją nɛ gue'ʉ nám fądi ja ma ts'oquihʉ. Nɛ nu'a ma ts'oquihʉ bʉya, gue'a ní zä di ʉngahʉ ran dąte a. 57 Pɛ jamadi gahʉ Oją, nguetho bi jajʉ dá tąfʉ ran dąte nangue'a ma Hmuhʉ ra Jesucristo. 58 Janangue'a, ma zi cu ahʉ, damín ząmhbʉ bʉ xʉn ho nɛ hin hapʉ gui 'uehmbʉ bʉ. Nɛ gui hyumbi man'da man'da gam pɛhmbʉ nangue rá 'bɛfi ra Hmu, nguetho guí pąhmbʉ hinga säti thoho a, xinda gue'bʉ hin ga ndanshʉ mahøn'a.