16
Nthąqui yʉ mbɛti da 'bäx yʉ cu
Nɛ nuya dín nde ga xi ahʉ 'bɛ'a gui 'yøthʉ nangue ra mbɛti guídí pɛthʉ, ngue nu'a rám fäts'i ma mi'yɛ̨c'yɛihʉ. Damí 'yøthʉ tengu thoho dá xicä ʉ 'bʉpʉ ja yʉm pɛti bʉ Galacia. Ngue gätho 'bʉ domingo, n'da ngu n'da ahʉ gui hyąjʉ ts'ʉ a hangu xquí tąhmbʉ nhyąto 'bʉ nhyąto, gui pɛshʉ. Nɛ nu'bʉ dá søngä bʉ, ya di jabʉ, nɛ hinga ja gui pɛthʉ bʉya. Nɛ nu'bʉ dá søngä bʉ, ga pɛhndä bʉ Jerusalén ʉ yʉn 'yohʉ ngue gá huanhdʉ. Nɛ ga un ra søcuą da gąts'i nangue ran zɛngua, nɛ da hyąx'a xquí pɛthʉ bʉya. Nɛ 'bɛ dán 'yomfɛ̨ni 'bʉ da zä 'nɛqui ga mba, ya 'darpʉ dá mbähmbe bʉya.
Bi ma da bøn na 'yo ra Pablo
Nɛ nu'bʉ dá mba na 'yo, i jatho 'bɛ ba søngä bʉ Macedonia, nɛ ja ga thocä bʉ Corinto bʉya. Nɛ xømhma thoho dam 'bʉhmbʉ bʉ 'da yʉ pa, uague dam 'bʉhmbʉ bʉ gätho dám bøn yʉ pa xʉ sɛ. Nɛ nubʉya xømhma thoho da zä gui zɛjʉ ts'ʉ 'bʉ di nɛqui to'o da 'yurca ra 'yu hapʉ gätho dan 'yo m'bɛjua. Pɛ hin dín ndegä ngue xø ga thotho bʉ guí 'bʉhmbʉ, pɛ dín nde dam 'bʉpʉ 'da yʉ pa, 'bʉ gue'a da nde ma Hmuhʉ a. 'Bɛ dam 'bʉcä ua ja ra hnini Éfeso man yozna, ja ga mba bʉ. Nguetho ɛ̨mmɛ hndeque ga man rám hman Oją ua, madague'bʉ xʉn ngu man sʉi'be 'bʉcua. Pɛ ɛ̨mmɛ i te rá 'bɛfi Oją ua, jannangue'a him 'bexque sä ga mba n'dihi. 10 Nɛ nu'bʉ da zøm bʉ a ra Timoteo, dami simanhohʉ, janangue'a nte da bɛ̨ni. Nguetho dim pɛfi nangue rá 'bɛfi ma Hmuhʉ a, tengu thohogä. 11 Pɛ jatho gätho ahʉ gui numansuhʉ a ra Timoteo. Nɛ nu'bʉ bá ɛ̨cua, dami fäxhʉ ngue da zømanho ua. Nguetho dí tøn'ua a, nɛ ɛ̨mmɛ dín nde ga nu mahøn'a, nɛ'ʉ gätho mi'da. 12 Nɛ ɛ̨mmɛ dá xicä ma cuhʉ ra Apolo xtá mbähä 'da yʉ cu 'bʉcua, ngue da nu ahʉ. Pɛ him bi nde bi mba ya. Pɛ xømhma thoho m'bɛjua da mba bʉ 'bʉ bi zä da mba.
Yʉ́n zɛgui ran zɛngua
13 Nɛ jant'a thoho gui 'yøthʉ tengu'bʉ gan äthąhʉ, ngue gan ząmhbʉ bʉ ja ni t'ɛ̨c'yɛihʉ. Dami hyuthʉ ran zambʉi, din ja ni ts'ɛdihʉ xʉn ho. 14 Nɛ 'bɛ'a gätho guí øthʉ, pɛ dami 'yøthʉ nangue ran huɛ̨cate. 15 Nɛ nuya ma zi cu ahʉ, guí pąhmbʉ ngue gätho ja a yʉ́n jahʉ ra Estéfano, mbʉdi yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ ra häi Acaya, nɛ ɛ̨mmɛ hønt'a im bɛ̨ni ngue da mbäx yʉ́ mi'yɛ̨c'yɛihʉ ʉ. 16 Janangue'a dín nde ahʉ ɛ̨mmɛ gui numansuhʉ a ra Estéfano, ngue'a gui 'yøthʉ a da man a. Pɛ nɛ'ʉ mi'da i 'bʉpʉ, ngue 'da'angu i øthʉ a ra Estéfano, ngue'a hin din sʉi, nɛ humbi da 'yøt' ra 'bɛfi xʉn ho, nɛ'ʉ gui numansuhʉ ʉ. 17 Nɛ ɛ̨mmɛ dadí johyagä, ngue nu'a mí hɛ̨mbä 'bɛ'a guí øthʉ, pɛ ya dí pącä ya, nguetho bi zøcua a ra Estéfano, nɛ ra Fortunato, nɛ'a ra Acaico. 18 Janangue ɛ̨mmɛ bi xah ma mbʉi. Nɛ ahʉ bi xah ni mbʉihʉ ya, nangue'a ram hma gá 'yängahʉ gue'a hin gmí pąhmbʉ. Nɛ dami numanhohʉ ʉ yʉ ją'i tengu ʉ. 19 Nu yʉ cu i 'bʉcua ra häi Asia, gätho i pɛn'nahʉ ran zɛngua. Nu ra Aquila nɛ ra Priscila rá xisu, nɛ gätho ʉ dim pɛti bʉ ja rá ngu, nɛ gätho i pɛn'nahʉ ran zɛngua nangue rá thuhu ma Hmuhʉ. 20 Dami hyąnbahʉ yʉ́n zɛngua gätho yʉ cu i 'bʉcua. Damin zɛngua zɛhɛhʉ n'da ngu n'da ahʉ ngue 'da gdín huɛ̨ctahʉ. 21 Pɛ nugä dra Pablogä ga ozɛhɛgä n'da ran zɛngua dí pɛn'nahʉ nangue ma 'yɛsɛgä. 22 Nu'bʉ i 'bʉ a n'da ngue him majuąni i numanho a ma Hmuhʉ ra Jesucristo, nɛ hin te rán jaui Oją a 'bʉ, nɛ da zänba ran ʉnbi a. Nɛ mi ts'ʉtho ba ɛ̨h ma Hmuhʉ da 'yøt' ran juąnbi a. 23 Nɛ nuya da mbäx ahʉ rá mate ma Hmuhʉ ra Jesucristo. 24 Nɛ ɛ̨mmɛ dadí huɛ̨c'ahʉ gätho ahʉ nangue 'darpʉ dí 'bʉhmbʉ ra Cristo Jesús. Nɛ hønt'a dí xi ahʉ ya.