COLOSENSES
Ra søcuą bi 'yorba ra Pablo ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ ja ra dąhnini Colosas
1
Ran zɛngua
Nugä drá Pablogä, ma 'bäigä'be ra Cristo Jesús, nangue rá pähä Oją. Nɛ dí yo'be ma cuhʉ ra Timoteo, dadí zɛngua ahʉ gätho yʉ 'yɛ̨c'yɛi ngue guí 'bʉhmbʉ bʉ ja ra hnini Colosas, dadín cuhʉ nangue n'dat'a dím bɛ̨mhbʉ ra Cristo. Nɛ dín ndehe ngue gätho ahʉ guin nuhʉ rán jąpi Oją ma Tahʉ, nɛ da hyut'a ni mbʉihʉ.
Jamadi dí ɛ̨mfe Oją
Nu'bʉ dí yąhe Oją ngue rá Ta ma Hmuhʉ ra Jesucristo, thocua thoho dí ɛ̨mfe jamadi nangue ahʉ. Nguetho ya xtá øhmbe nangue ni t'ɛ̨c'yɛ̨ihʉ nangue ra Cristo Jesús, nɛ dá øhmbe ngue ja ahʉ ran huɛ̨cate nangue ni mi 'yɛ̨c'yɛ̨ihʉ. Nguetho guí tømhbʉ 'bɛ'a gätho yʉn ho guin nuhʉ bʉ mahɛ̨ts'i, nɛ guí tømhbʉ gue'bʉ go rá mbʉdi gmí 'yɛ̨c'yɛ̨ihʉ a ram hma majuąni. Nu ran ho ma'da'yo ngue xcá 'yøhmbʉ, nuya din xąndi, nɛ hønbʉ go hapʉ i pa, di pärpa yʉ́ mbʉi yʉ ją'i, tengu tho bin ja bʉ guí 'bʉhmbʉ 'bʉ gmí 'yɛ̨c'yɛ̨ihʉ njuąntho rá mate Oją. Gmí 'yøhmbʉ ran ho ma'da'yo gue'a bi xi ahʉ man 'yo'be ra Epafras. Nugähe ɛ̨mmɛ dadí huɛ̨je na, nguetho nuna ran 'yohʉ n'da rá 'yɛ̨hɛ̨ ra Cristo, nɛ di zɛ ahʉ nangue rá 'bɛfi Oją. Nɛ nuna ra Epafras bi xije ngue gadí huɛ̨gahe nangue rá Hogandąhi Oją di bɛ̨n'nahʉ. Nɛ nu'bʉ ra pa dá øhmbe ngue xʉn ho ni t'ɛ̨c'yɛ̨ihʉ nɛ nin huɛ̨catehʉ, thocua thoho dí äfe rá ts'ɛdi Oją nangue ahʉ, ngue gui pąhmbʉ rá pähä Oją nɛ gui pąhmbʉ rán 'yomfɛ̨ni a rá Hogandąhi Oją. 10 Nɛ dí äfe rá ts'ɛdi Oją ngue gam 'bʉhmbʉ tengu rán säui ʉ yʉ́ t'ʉhni Oją, nɛ thocua thoho ząi gui 'yøthʉ a in numanho ra Hmu. Nɛ dí äfe Oją ngue gui 'yøthʉ yʉ hogant'øt'e, nɛ din te ni mbʉihʉ ngue man'da gui pąhmbʉ Oją. 11 Nɛ gätho nan gu rá ts'ɛdi Oją dí äpähe nangue gätho yʉn ʉnbi guín nuhʉ, ngue hin gan xømbʉihʉ. Nɛ nangue rá ts'ɛdi Oją di ja ahʉ ngue hin di ʉn'na ni mbʉihʉ, nɛ din ja ahʉ ran johya. 12 Janangue a da zä gui 'yɛ̨mfʉ jamadi ma Tahʉ Oją, nguetho bi hogahʉ da zä ga comhbʉ 'bɛ'a gätho di un yʉ 'yɛ̨c'yɛ̨i guepʉ bí ja rán nɛqui. 13 Nɛ bi yąnjʉ Oją bʉ ja rá ts'ɛdi ra 'bɛxui, nɛ bi zixgahʉ bʉ di manda rá Ts'ʉnt'ʉ di huɛ̨qui. 14 Nɛ nu'a rá Ts'ʉnt'ʉ bi gurca ma ts'oquihʉ, nɛ gue'a í zä bi pungahʉ Oją a.
Rá 'bɛfi bi 'yøzɛhɛ ra Cristo
15 Nɛ nu Oją hingui sä da nu n'da, pɛ nu ra Cristo ngue 'da'angudui Oją, nɛ bin ją'i ua ja ra häi tengu tho 'bʉ dá nuhʉ Oją. Nu ra Cristo mi 'bʉ 'bʉ rá mbʉdi thoho, 'bʉ nte mi ja ua. 16 Nɛ nangue rá ts'ɛdi Oją ra Cristo bi 'yøt'e 'bɛ'a gätho i ja nɛ to'o gätho i 'bʉi, guecua ja ra häi, nɛpʉ mahɛ̨ts'i, nu'ʉ di nɛqui nɛ'ʉ hin di nɛqui, gätho ʉ i ja yʉ́ ts'ɛdi, nɛ'ʉ ɛ̨mbi i jasɛ yʉ́ ts'ɛdi, pɛ nu ra Cristo bi 'yøt'e gätho ʉ ngue di manda ʉ. 17 Nɛ nu'a ra Cristo mi 'bʉi nu'bʉ ma hin'yʉ ua ra ximhäi. Nɛ nangue rá ts'ɛdi di jamansu xʉn ho gätho 'bɛ'a bi 'yøt'e, nɛ gue'a ní bømanho a. 18 Nu gätho yʉ 'yɛ̨c'yɛ̨i i 'bʉi n'dam'bʉi tho i øt'e tengu'bʉ n'danją'i tho, nu ra Cristo tengu'bʉ rá yą a. Nɛ di un ra temaząi yʉ 'yɛ̨c'yɛ̨i. Nɛ nu'a, rá mbʉdi ngue bi dąmbɛ̨ni a. Janangue a hin'yʉ man'da ra ts'ɛdi nuįxte tengu rá ts'ɛdi a. 19 Nguetho bi zän Oją hønt'a rá Ts'ʉnt'ʉ bi unni gätho rá ts'ɛdi. 20 Nɛ nu'bʉ mí mbän rá ji ra Cristo bʉ ja ra pont'i, bi 'bɛrpa yʉ́ ts'ɛdi ʉ gätho madín sʉhmbʉ Oją i 'bʉcua ja ra häi nɛpʉ mahɛ̨ts'i. Nɛ gue'a dí hocpi gätho 'bɛ'a i ja, nɛ gue'a dí hocpa ʉ to'o gätho in nde. 21 Nɛ nu'a ra Cristo bi hogahʉ, nguetho yatho dá 'uehmbʉ bʉ rá 'yu Oją, nɛ mí øthʉ yʉn ts'o, nɛ gue'a dán sʉhmbʉ Oją a. Pɛ nuya Oją sä da numanhojʉ. 22 Nu Oją bi hogahʉ gätho ma ts'oquihʉ, nguetho rá ją'i ra Jesús bi nu ran ʉnbi nɛ ran dąte nanguejʉ. Janangue'a xtán hotho gahʉ 'bʉ bi däjʉ bʉ 'bʉ Oją, nɛ hin da dįnga ma ts'oquihʉ. 23 Pɛ nu'bʉ guín nde ngue din ja ahʉ bʉ, pɛ jatho thocua thoho gui 'yɛ̨c'yɛ̨ihʉ, nɛ hin gui 'yon nin 'yomfɛ̨nihʉ. Nɛ gui thoqui gui tømhbʉ ran ho ma'da'yo gá 'yøhmbʉ, nu'a bi sih yʉ ją'i gätho ra ximhäi. Nɛ n'dat'a ram hma dí øt'ä ngue dím pøngahyągä, guecä drá Pablogä.
Rá 'bɛfi ra Pablo
24 Nɛ nugä di johya ma mbʉi 'bʉ dín nu ran ʉnbi nangue ahʉ. Nɛ xʉn zän Oją ga comhbʉ rán ʉnbi ra Cristo, nguetho yʉ́ mbɛti gahʉ a. Nu'a bi nu ran ʉnbi nangue gätho yʉ 'yɛ̨c'yɛ̨i, nɛcä dín nu ran ʉnbi tengu bi zän Oją ngue gan nugä. 25-26 Nɛ bi huancä Oją gätho yʉ 'yɛ̨c'yɛ̨i ga pɛpi, ngue ga xih ran ho ma'da'yo. Nɛ nu'a ran ho ma'da'yo ní gua a rám hman Oją a, ngue im ma gätho him mam fądi mam'bɛt'o. Nguetho gue'bʉ rá mbʉdi thoho njom mí pądi. Nɛ nu'bʉ mám 'bʉhmbʉ bʉya, nɛ ja dá pąhmbʉ bʉya. 27 Nɛ nuna ram hma him mam fądi, ngue dim 'bʉpʉ ra Cristo bʉ mbo ma mbʉihʉ, ngue gätho dyʉ́ 'yɛ̨c'yɛ̨ihʉ i 'bʉh ra ximhäi, nɛ'ʉ hing yʉ judío. Nɛ nangue dim 'bʉpʉ mbo ma mbʉihʉ ra Cristo, sä ga tømhbʉ a rán ho nuįxte bí ja bʉ mahɛ̨ts'i. Nɛ guehna ran t'øt'e nuįxte in ndejʉ Oją ga pąhmbʉ ya. 28 Janangue a nu ran ho ma'da'yo dím mamhbe nɛ dí xänbahe xʉn ho, nɛ gätho yʉ ją'i dí xihmbe ran ho, nangue bi 'dacä ran 'yomfɛ̨ni Oją. Nguetho dí ndepe gätho da mba ma hocpi yʉ́ mbʉi ʉ, nu'bʉ i pądi 'bɛ'a bi 'yørba ra Cristo. Nɛ da zä dim 'bʉi xʉn ho ra Cristo bʉ mbo yʉ́ mbʉi bʉya. 29 Janangue a gätho ma mbʉi dí øt'ä ma 'bɛfi, nangue ra ts'ɛdi ngue bi 'dac ra Cristo dí øt'ä.