2
Nugä drá Pablogä dín nde ahʉ gui pąhmbʉ ngue dí hądumbʉi dí äpä rá ts'ɛdi Oją nangue ahʉ gyʉ́ 'yɛ̨c'yɛ̨ihʉ. Nɛ'ʉ ngue 'bʉpʉ ra hnini Laodicea nɛ gätho ʉ mi'da ngue njąm'bʉ mi nugui. Dín nde ahʉ ngue da hyu ni mbʉihʉ, nɛ n'dat'a guim bɛ̨mhbʉ nangue i ja ahʉ nin huɛ̨catehʉ n'da ngu n'da ahʉ. Nɛ hin te di 'bɛdi ngue gui pąhmbʉ nangue ra Cristo, nguetho 'bɛ'a gätho him mam fądi sä gui tįmhbʉ nangue ra Cristo. Pɛ nangue ra Cristo sä gui tįmhbʉ 'bɛ'a him mam fądi nangue rán 'yomfɛ̨ni ra Cristo. Nɛ hønt'a ra Cristo sä da 'yut ahʉ rán 'yomfɛ̨ni Oją. Nuna guehna dí xi ahʉ na, nguetho 'bʉ'i 'da nde da hyä ahʉ, ɛ̨mmɛ mahotho im man ʉ, pɛ him majuąni. Nugä hinga 'darbʉ dí 'bʉhmbʉ ya, pɛ i so ma mbʉi nangue ahʉ. Nɛ ɛ̨mmɛ i hu ma mbʉi 'bʉ dí øde ngue hingui cuent' ni mbʉihʉ, nɛ hingui tąp a ni mbʉihʉ ʉ yʉ hyäte, nangue ni t'ɛ̨c'yɛihʉ nangue ra Cristo. Nde'bʉ thocua thoho gan 'yohʉ ra Cristo Jesús ra Hmu, nguetho ya gá sin a ra Cristo ngue dim Hmu bʉ ja ni mbʉihʉ, nɛ bi du nangue ahʉ. Nu ra Cristo tengu'bʉ ra dą'yʉ a, nɛ n'dat'a guí comhbʉ rá te ni mbʉihʉ, nɛ gue'a nán te ni mbʉihʉ a. Nɛ dami zacua ni t'ɛ̨c'yɛ̨ihʉ, tengu bi sän'nahʉ. Nɛ ząi gui 'yɛ̨mfʉ jamadi Oją gätho bi 'da ahʉ.
Dí comhbʉ ra 'da'yote ra Cristo
Damin jamansuhʉ ngue hin din ts'on ni t'ɛ̨c'yɛ̨ihʉ nangue 'bɛ'a im man i 'da yʉn 'yohʉ, ngue nde da hyä ahʉ. Pɛ im bɛ̨nsɛ a i xi ahʉ, nɛ him majuąni a i xi ahʉ. Gue'ʉ yʉ́m hmansɛ yʉn 'yohʉ im ma mi'da yʉ hmu hin di nɛqui di manda ua ja ra ximhäi, nɛ hin rán t'ɛ̨di ra Cristo ʉ. Pɛ nangue a ra Cristo da zä ga pąhmbʉ xʉn ho Oją. Nguetho Oją bin ją'i nangue rán gøc'yɛ̨i ra Cristo, nɛ nte di 'bɛdi gätho i ja a Oją nangue rá ją'i ra Cristo. 10 Janangue a nu'bʉ dín 'yohʉ ra Cristo, i jajʉ 'bɛ'a gätho dí homhbʉ. Nɛ nu'a ra Hmuts'ʉt'abi a, nɛ hønt'a di manda gätho 'bɛ'a i ja. 11 Nɛ nu'bʉ má ɛ̨c'yɛ̨ihʉ ra Cristo, bi thɛgahʉ gätho ma ts'oquihʉ gätho gahʉ, nɛ ahʉ ngue hing yʉ judío ahʉ. Nɛ gue'a njuąntho ran thɛqui in nu Oją a bi 'yøt ahʉ ra Cristo. 12 Nguetho nu'bʉ mán xixyąhʉ, tengu'bʉ 'darbʉ bi t'ägahʉ a ra Cristo, ngue dá sohmbʉ bʉ ma nyon 'yomfɛ̨nihʉ. Nɛ tengu'bʉ 'darbʉ dá thąmbɛ̨nihʉ ra Cristo bʉ ja ra 'da'yote, nguetho dí ɛ̨c'yɛ̨ihʉ rá ts'ɛdi Oją bi xox'a ra Cristo 'bʉ mi du, nangue rá ts'ɛdi xʉn ndoho. 13 Nɛ nu'bʉ hin ní hoc ni mbʉihʉ, gätho ahʉ ngue hing yʉ judío ahʉ, tengu'bʉ gyʉ́ duhʉ nangue ni ts'oquihʉ, nɛ hin gmi comhbʉ ran hoqui bi man Oją maya'bʉ. Pɛ nu Oją bi ja ahʉ nɛ'ahʉ dá comhbʉ ra tema'da'yo ra Cristo, nɛ bi pungahʉ gätho ma ts'oquihʉ. 14 Nɛ nujʉ hin dá jąshʉ yʉ́n t'ɛ̨di Oją, o gue'a ran hocją'i dí pąsɛhʉ hin dá jąshʉ a, nɛ gue'a gä dín dupatehʉ a. Pɛ bi gurga man dupatehʉ a ra Jesús 'bʉ mi du bʉ ja ra pont'i. Nɛ gue'a ní hogahʉ Oją a. 15 Nɛ nangue a 'bɛ'a bi 'yøt' ra Cristo 'bʉ mi du bʉ ja ra pont'i, bi 'bɛrpa yʉ́ ts'ɛdi ʉ i ɛ̨na i ja yʉ́ ts'ɛdi ngue hin di nɛqui. Nɛ bi japi ngue bi mbɛ'ts' yʉ́ sä 'bʉ mi hnu ngue bi dą a ra Cristo.
Ga homhbʉ ga øthʉ ngue dyʉ mɛnguhʉ bʉ mahɛ̨ts'i.
16 Janangue a njon da zä da xijʉ ga sufʉ 'bɛ'a dí sihʉ, nɛ njon da zä da xijʉ jatho ga sufʉ n'da ran go, gue'ʉ yʉ t'ʉngopa, o gue'ʉ yʉ pa ran ts'äya. 17 Nɛ nuya yʉn t'ɛ̨di ɛ̨mbi xʉn dʉxqui, bi man Oją maya'bʉ ngue bi xi ʉ yʉ judío, pɛ 'da yʉ patho ʉ. Nɛ din t'ɛs' 'bʉ bá ɛ̨h ra Cristo ʉ, nguetho yʉ hmɛpya thoho nangue a ra Cristo. Pɛ nuya bi zøh ra Cristo, nɛ gue'a majuąni i ja rá ts'ɛdi a. 18 Nɛ masque i si ahʉ gui 'bɛhmbʉ rán jąpi Oją 'bʉ hin gui thąndehʉ yʉ́m 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i. Pɛ o guí suhʉ. Gue'a im man ʉ 'da, nguetho ɛ̨mbi ran 'yɛ̨ts'i 'bʉ dí thąndehʉ ra Cristo, nguetho i ja rá ts'ɛdi. Pɛ go i ɛ̨n ʉ hing ran 'yɛ̨ts'i 'bʉ ga thąndehʉ ʉ i coh yʉ́ ts'ɛdi, ngue yʉ́m 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i. Pɛ im mansɛ, nɛ him bi 'yut Oją, nguetho ɛ̨mmɛ xʉn ts'o yʉ́n 'yomfɛ̨ni ʉ. 19 Pɛ nu'ʉ hin'yʉ 'bɛ'a yʉ́n jahʉ ra Cristo. Pɛ nujʉ dyʉ 'yɛ̨c'yɛ̨ihʉ dí 'bʉhmbʉ ra Cristo tengu'bʉ n'danją'i tho dí comhbʉ. Nu ra Cristo tengu'bʉ ra yą, nɛ di bɛ̨ngahʉ yʉn 'yomfɛ̨ni xʉn ho, nɛ gue'a nán te ma mbʉihʉ a, tengu bi zän Oją.
'Darbʉ dá tuhʉ ra Cristo nɛ 'darbʉ dí 'bʉhmbʉ a
20 Ha hin gá tuhʉ ra Cristo, nɛ guí ɛ̨na gá hyɛhmbʉ yʉ́n t'øt'e ra ximhäi. Pɛ hanja guexta a gní 'yøthʉ tengu'bʉ rá mbɛti ahʉ ra ximhäi, ngue guí ødahʉ yʉ́n t'ɛ̨di ʉ to'o ɛ̨mbi di manda ua ja ra ximhäi. 21 Ngue sä i ɛ̨n ahʉ: “'Yo guí thähmbʉ ya, nɛ o guí sahʉ ya, nɛ o guí hąxhʉ ya.” Pɛ nde'bʉ hin gan hyɛhmbʉ ngue di 'bɛp ahʉ ʉ yʉ́n t'ɛ̨di ʉ. 22 Pɛ gätho ya ɛ̨njʉ ga sufʉ, pɛ an ts'änni gätho ga homhbʉ nɛ din thegue. 23 Nɛ ɛ̨na gue'bʉ gue'a ran 'yomfɛ̨ni xʉn ho a im man ya yʉn 'yohʉ, nguetho im man a n'da ran thąnde ngue hin dín 'yɛ̨x a n'da, nɛ im ma da zɛthoho 'bɛ'a in nde n'da. Pɛ mfądi hinga gue'a, nguetho hinga gue'a ní zɛrpa ní mbʉi n'da 'bʉ im bɛ̨ni da 'yøt' ran ts'o.